Motiv till tekniska ändringar i Bro 2004–Supplement nr 1

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Force
Share Embed Donate


Short Description

Download Motiv till tekniska ändringar i Bro 2004–Supplement nr 1...

Description

Motivdokument Bro 2004-Supplement nr 1

2006-02-27

1

Motiv till tekniska ändringar i Bro 2004–Supplement nr 1 Punkt 11.3 11.5 12.11 bilaga 1-2.411

bilaga 1-2.7 21.261

21.295

21.312

21.313

21.32

22.2 Tabell 22-1 30.15

32.231

32.315 33.212 42.212

Kort beskrivning av ändringen/Motiv till ändringen Förtydligande införs att anordningar för jordning ska visas på ritning. Ny punkt. Krav införs att upplagsanordningar ska utformas så att en olycka typ Kil inte kan inträffa. Text införs om att Eurokoderna ska kunna användas som alternativ. Motivet är att öka konkurrensen. Text införs om att konstruktionsföretag som har behörighet A eller B för ett teknikområde ska märka ritningar för alla teknikområden. Dessutom ska Steb kunna teckna avtal med ev. övriga konsulter. Motivet är att förenkla hanteringen. Texten ”första och andra stycket” tas bort vilket innebär att alla handlingar för förbättring ska märkas av regionen före arbetets påbörjande. Figurerna 21-9 och 21-10 tas bort och ersätts med hänvisning till VVFS 2004:43. Motivet är att i föreskriften finns kommunvärden med samt att text som finns i föreskrift inte också ska finnas i Bro 204. Text införs som medför att anslutande delar ska dimensioneras för krafter från skyddsanordningar. Motivet är att se till att anslutande konstruktionsdelar är tillräckligt starka samt att anpassa Bro 2004 till Eurokoderna. Krav införs att det ska finnas en påkörningskraft även vid nivå 3 som dessutom flyttas högre upp. Motivet är att se till att stöd klarar påkörningskrafterna, jfr Kilsolyckan Anslagsytan för påkörningskraften på överbyggnad anpassas till Eurokoden. Dessutom kan kraften angripa högre upp. Motivet till detta är att minska konsekvensen vid påkörningsolyckor. Påseglingskraften på överbyggnad ökas till 5 %. Motivet till detta är anpassning till Eurokoderna samt minskning av konsekvenserna av en verklig påsegling. Text om när temperaturpåverkan ska medtas i brottgränstillstånd har förtydligats samt flyttats hit. Texten är hämtad från EN 1992. Lastfaktor införd för typfordon i lastkombination VIII. Motivet är att begränsa konsekvenserna vid en olyckshändelse Råd om injekterade pålar har införts genom en hänvisning till den nyligen utgivna rapporten ”Injekterade pålar” från Pålkommissionen. Motivet är att förenkla användningen av denna påltyp Pålkommissionen har nyligen givit ut rapporten Kohesionspålar. Den innehåller aktuellare kunskaper om kohesionspålar än handboken Pålgrundläggning som vi tidigare hänvisade till. Se 32.231 Hänvisningen till standardritningen är struken. Motivet är att den kan finnas andra sätt att göra det på. Alltfler broar har på senare år byggts med bärande tvärbalkar. I flera fall har vi problem med sprickor i dessa tvärbalkar redan efter en kort tid. Vi skärper därför kravet på upphängningsarmering så att det blir samma som kravet i BBK och Eurokod. Det innebär att tvärkraftsarmeringen inte får räknas med i upphängningsarmeringen. Figur 42-1 avser numera inom vil-

Motivdokument Bro 2004-Supplement nr 1 43.222 43.242 43.244

45.21 45.32

Bilaga 4-6

54.6

57.535 61.336 61.424 62.115 62.122

62.323 66.114 66.122 67.2 67.4 72.232 t o m 72.238 72.244 72.246

2006-02-27

2

ket område upphängningsarmeringen får spridas. Ett tillägg (A1) till SS-EN 197-1 har trätt i kraft, vilket medfört att SS 13 42 02 måste revideras och texten i punkten justeras. Nya standarder SS-EN 13263-1 och -2 om silikastoft har fastställts och skrivits in. Ny utgåva (2) av SS-EN 12878 (2005). Denna utgåva skiljer sig från den gamla (1999) med bilaga ZA men också nya val för egenskaperna enligt 4.1.3 och 4.2.3 t.o.m. 4.2.5 i standarden, där man har lagt till kategori A med ”av tillverkaren deklarerat värde”. Vägverket väljer då kategori B, vilken är bättre. Ny text p.g.a. ändringarna i 43.242 och 43.244. Även ny text om bekräftelse av överensstämmelse för flygaska enligt SS-EN 450-2. Omskrivning av punkten så att Vägverkets godtagna spännsystem enligt bilaga 1-3 upphör och endast spännsystem med europeiskt tekniskt godkännande (ETA) baserat på ETAG 013 (EOTA) godtas. SS 132123 är upphävd och ersatt av SS-EN 933-1. Siktarna 0,074 och 0,3 finns inte kvar längre och ändras till 0,063 resp. 0,25. Dessa ändringar påverkar även summa passerande (%) och tolerans i tabell 2 så att även dessa är ändrade för att de ska passa de nya siktarna (uppgifter från VUAB). I tabell 4 är SS 137115 ersatt med SS-EN 12350-7. Ny standard för varmförzinkning av skruv och mutter har trätt i kraft. I den nya standarden saknas möjlighet att välja tjockleken på zinkskiktet. Zinktjockleken enligt den nya standarden motsvarar dock den zinktjocklek som vi tidigare hade. SS 23 27 40 är upphävd. Målfuktkvot på 12 % ger en mindre spridning av fuktkvoten än tidigare och alltså en förbättring av kvaliteten. Ny punkt. Råhetskravet preciseras på ett annat sätt. Se 61.424 Ny punkt. Råheten hos betongytan ska kontrolleras enligt en europeisk standard för mätning av makrotexturens djup (SS-EN 13036-1). Förtydligande av att samma funktionskrav gäller på betongbeläggning som på asfaltbeläggning. Punkten utgår. Detta innebär att krav och råd om vilket tätskiktssystem som ska användas utgår. Motivet är att inte styra regionerna i detta avseende. Texten har återförts till de krav som gällde i BRO 94. Motivet är att minska mängden fiber i betongen. Se 62.115 Se 62.122 En ny harmoniserad produktstandard för fogmassor, SS-EN 14188-1:2004, har fastställts och hänvisas till i denna punkt. Punkten utgår. I och med införandet av SS-EN 14188-1:2004 (se punkt 67.2) utgår GPC-prov vid typprovningen. Punkterna utgår. Motivet är att anpassa Bro 2004 till europastandard då ny standard för gummilager har trätt i kraft, SS-EN 1337-3.. Punkten utgår. Motivet är att anpassa Bro 2004 till europastandard då ny standard för gummilager har trätt i kraft, SS-EN 1337-3. Punkten utgår. Motivet är att anpassa Bro 2004 till europastandard då ny standard för gummilager har trätt i kraft, SS-EN 1337-3.

Motivdokument Bro 2004-Supplement nr 1 72.6

Bilaga 7-1 74.7

82.1 86.1 91.6

100.42

101.328

101.568

2006-02-27

3

Avsnittet utgår. Motivet är att anpassa Bro 2004 till europastandard då nya standarder för gummilager, SS-EN 1337-3, samt gummipottlager, SS-EN 1337-5, har trätt i kraft. Bilagan utgår. Motivet är att anpassa Bro 2004 till europastandard då ny standard för gummilager har trätt i kraft, SS-EN 1337-3. Ny text införs att räckestillverkare även skall upprätta ett tillverkningskontrolldokument enligt prEN 1317-5, avsnitt 6.3. Motivet är att anpassa Bro 2004 till kommande harmoniserade produktstandard EN 1317-5. Förtydligande införs om när Lyftdonsnormer ska tillämpas. Motivet är att förtydliga kraven. Ny standard för starkströmsanläggningar har trätt i kraft. SS 436 21 01 gäller därför numera för märkspänning högst 1000 kV AC. Krav på utformningen av anslutningen mellan valvet av stål och bottenplattan av betong har införts för att få anslutningar som uppfyller kraven på stadga och beständighet. Avslutningen av snedskärningen har anpassats till nya rön. Spännviddsbegränsningen för valv har tagits bort då nu alla rörbroar dimensioneras. Nivån för anslutningen mellan stål och betong vid valvbågar av stål har ändrats. Motivet till ändringen är att det tidigare kravet medförde att vägens profillinje i vissa fall behövde höjas för att kunna använda valvbroar av stål. Anslutningen får av korrosionsskäl inte vara belägen mellan nivån MW + 0,5 m och nivån MW – 0,5 m. Det gamla kravet innebar att trafiklast enligt ”Bärighetsklassning av broar” fick användas vid dimensioneringen av en förbättring samtidigt som övriga laster skulle vara samma som vid nybyggnad. Detta är ett onödigt hårt krav och vi ändrar därför kravet så att alla laster och lastkoefficienter får hämtas ur ”Bärighetsklassning av broar”. Breddningar som är mer än 3,0 m breda samt nya överbyggnader ska dock fortfarande dimensioneras som en ny bro eftersom detta ger bättre framkomlighet för tunga transporter. Vid dimensionering med avseende på tvärkraft i betongkonstruktioner hänvisar Bro 2004, 42.213 till de alternativa beräkningsmodellerna i BBK 04, 3.7.3.7 och 3.7.4.3. En bro som ska förbättras har dock fått sin bärighet bestämd med beräkningsmodellerna i BBK 94. Genom att vi skriver bort Bro 2004, 42.213 för förbättringar kan dessa dimensioneras enligt i princip samma regler som gällde för bärighetsutredningen. Det är dock tvärkraftsreglerna i BBK 04 som ska användas. Hänvisningen till metod CC är ändrad eftersom den var felaktig.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF