Motiveringar till Diplom Årets pedagog__webb

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Motiveringar till Diplom Årets pedagog__webb...

Description

Årets pedagog 2013- Motiveringar ”Skolutvecklingsprogrammet lägger stor vikt vid att alla elever i Sigtuna kommuns skolor ska stimuleras att eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter. Alla elever ska må bra, ha rätt till inflytande och uppmuntras att vara delaktiga i sin skolsituation.”

Cecilia Meijer

Sätunaskolan

Cecilia Meijer pedagogiska arbete genomsyras av tydliga förväntningar på alla elever. Elevernas kunskaper och förmågor stimuleras med hjälp av modern IT-teknik och de presenterar sitt lärande i elevbloggar med en känsla av att skapa för hela världen. Genom sin förmåga att skapa relationer och trygghet och ett aktivt arbete med elevernas delaktighet och inflytande över undervisningen skapar Cecilia en lärandesituation av mycket god kvalitet. Hennes kunskaper och idéer kommer såväl elever som kollegor och skolan tillgodo och bidrar till en positiv utveckling.

Kristina Jonsson

Sätunaskolan

Kristina Jonssons är en aktiv, idérik och engagerad pedagog som sätter eleven i centrum och är öppen för nya arbetssätt. Elevernas kunskaper och förmågor utvecklas genom ett lustfyllt lärande och användande av modern IT-teknik. De driver sin egen klassblogg, utarbetar och planerar sin IUP (individuella arbetsplan), tillsammans med Kristina, och har elevledda utvecklingssamtal. Genom sitt arbetssätt med tydliga mål, stort utrymme för elevernas medbestämmande och sociala träning skapar Kristina en lärandesituation med mycket god kvalitet. Teija Slunga

Tingvallaskolan

Teija Slunga är en pedagog som lägger stor vikt vid att skapa goda sociala relationer till såväl elever som föräldrar. Hon har, tillsammans med eleverna, medvetet arbetat med att skapa harmoni, delaktighet, sammanhållning och ett respektfullt bemötande av varandra. Med fokus på att alla elever ska nå målen har Teija genom detta arbetssätt skapat ett gott lärandeklimat.

Linda Lindkvist

Skepptuna skola

Linda Lindkvists pedagogiska arbete genomsyras av förtroendefulla relationer och höga förväntningar på alla barn och vuxna. Genom att utveckla sin undervisning och elevgruppens lärmiljö så den ska passa till alla olika lärstilar och kunskapsnivåer skapas en trygg och utvecklande lärmiljö. Eleverna vet vilka mål de är på väg mot och de är medvetna om hur de ska arbeta vidare för att nå nästa mål. Linda har skolutveckling och elevernas optimala kunskapsutveckling i fokus, vilket kommer såväl elever som kollegor tillgodo och bidrar till en positiv utveckling för hela skolan.

Maria Edin

Kulturskolan

Maria Edin är en entusiasmerande pedagog som i sin pedagogiska gärning arbetar med hela kroppen. Eleverna lär sig använda hela kroppen för att förstå och utveckla sin lärlust för matematiska begrepp och problemlösningar. Undervisningen bygger på att använda olika konstnärliga uttryck för utveckla kunskaper och förmågor. Genom sitt engagemang och kunnande skapar Maria ett lärandeklimat där eleverna finner sin plats i gemenskap och dansglädje.

Beatrice Taavo

Arlandagymnasiet

Beatrice Taavo har varit ett lyft sedan hon började arbeta på Arlanda IT i höstas. Hon har vågat prova andra metoder och med stor entusiasm försökt utveckla sitt lärande i enlighet med IKT, Informations- och kommunikationsteknik. Som komplement till traditionell undervisning har hon använt sig av metoden Flippat klassrum, som gett eleverna möjlighet att i förväg titta på hela eller delar av hennes inspelade mattelektioner för att sedan använda lektionstiden till fördjupad kunskap. Det har uppskattats mycket hos eleverna och hon har skapat en lärmiljö som stimulerat till elevers ökade resultat. Beatrice har även fört vidare sina erfarenheter på ett bra sätt i programlag till andra kollegor.

Jan Heden

Arlandagymnasiet

Jan Heden har en mycket positiv syn på lärande och är naturlig i sin ledarroll i klassrummet där han skapar ett lustfyllt arbetsklimat som främjar inlärning. Eleverna uppmuntras till höga kunskapsmål genom att han vid varje lektion lyssnar och tar reda på vad varje elev tänker och kan. Jan arbetar konsekvent formativt och möter eleven där den befinner sig. Han har en unik fingertoppskänsla när det gäller att hitta rätt förklaringsmodell för rätt elev. Därför upplever eleverna att Jan är bäst på att förklara och får dem att prestera mer än de själva trodde var möjligt i ämnet matematik.

Karin Lindh

Arlandagymnasiet

Genom sin erfarenhet och sitt brinnande intresse för eleverna är Karins pedagogiska insats en ständig process. Elevernas olika behov får styra verksamheten och hon hittar kreativa lösningar. Vardagsmatematik har blivit ett praktiskt moment i undervisningen och hon har även startat en samtalsgrupp för tjejer där de ägnar sig åt att diskutera livskunskap, jämlikhet och etiska dilemman. Karin skapar en trygg lärmiljö och visar eleverna en sådan respekt och omtanke att det får eleverna att växa som individer och utveckla sina kunskaper.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF