MRSA - Meticillinresistenta Staphylococcus aureus

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download MRSA - Meticillinresistenta Staphylococcus aureus...

Description

Bo Söderquist Klin Mikrobiologiska kliniken och

Infektionskliniken USÖ

Läkemedelskommittén /STRAMA

2006-03-02

MRSA

-

mycket resistenta stafylokocker

MRSA Meticillinresistenta

Staphylococcus aureus

Sjukdomstillstånd orsakade av

Staphylococcus aureus

Paronychia

Septicemia

Omphalitis

Impetigo

Endocarditis

Cellulitis

Folliculitis

Pericarditis

Pyomyositis

Furunculosis

Infections ass. with indwelling catheters

Fasciitis

Carbuncles

Meningitis

Septic bursitis

Hidroadenitis

Pneumonia

Septic arthritis

Mastitis

Toxic shock syndrome

Osteomyelitis

Traumatic and postoperative wound infections

Staphylococcal food poisoning

Prosthetic devices infections

Staphylococcers virulensfaktorer Adhesion

Immunsvar

Vävnadspenetration

Clumping factor Fibrinogen-binding protein Fibronectin-binding protein A/B Collagen-binding protein + övr. MSCRAMMs/ECMBPs Koagulas Polysaccharide/adhesin (PS/A) Polysaccharide intercellular adhesin (PIA)

Staphylococcenterotoxiner A, B, C, D, E Toxic Shock Syndrome Toxin-1 Exfoliativt toxin A + B Protein A Lipas V8 Proteaser PV Leukocidin Kapsel-polysaccharider Staphylokinas

α−, β−, δ−, γ− toxin Fosfolipas C Hyaluronidas Elastas Koagulas

Antibiotika-behandling av staphylococc-infektioner 80% av S. aureus producerar ß-laktamas Resistens mot klassiska penicilliner Isoxazolyl-penicilliner Meticillin (ej längre registrerat) Oxacillin (för lab test) Kloxacillin - Ekvacillin Dikloxacillin - Diclocil Flukloxacillin - Heracillin

Förändrat Protein Bindande Protein (PBP) i cellväggen • Meticillin-resistensen medieras av en särskild gen, mecA-genen • mecA-genen kodar för ett alternativt PBP2 • mecA-genen påvisas med PCR

MRSA = meticillinresistent S.aureus

Resistensbestämning (disk-diffusion)

Meticillin Oxacillin Cefoxitin

Meticillinresistens hos S.aureus (MRSA) ger resistens mot hela isoxazolylpenicillingruppen samt mot alla cefalosporiner, imipenem och övriga ev. ß-laktamantibiotika

Behandlingsalternativ • • • • • • • • • •

klindamycin aminoglykosider fusidinsyra rifampicin vankomycin linezolid quinupristin/dalfopristin (kinoloner) (makrolider) m fl

Outcome i relation till meticillinresistens hos S. aureus vid surgical site infections (SSIs) Mortalitet MSSA SSI

7 %

MRSA SSI

21 %

Vårdtid 13 dgr

Kostnad 73,000 USD

29 dgr 118,000 USD

Cosgrove Clin Infect Dis 2006

Multiresistens resistens mot meticillin plus resistens mot ytterligare ett antal "stafylokockmedel" såsom klindamycin, aminoglykosider, fusidinsyra, erytromycin, rifampicin

Internationell spridning av pandemiska MRSA-kloner

Pulsed-field gel electrophoresis K

1 2

3

4

5

6

7

K λ 8

K

9 10 11 12 13 14 15

Multilocus Sequence Typing (MLST)

Blododlingar med växt av S. aureus

Andelen Meticillin-resistenta stammar (MRSA) England & Wales 1989-2002

50 45

35 30 25 20 15 10 5 0 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02

% MRSA

40

MRSA i Sverige

SMI 2006

2004 2005

MRSA i Sverige

MRSA i Östergötland 2005 N = 108 Spridning av MRSA på flera avd/klin på flera sjukhus både bland patienter och bland personal Inf klin; spridning från ”indexpat” till 9 andra pat + 2 personal på isoleringsavd!

•Personal under desom senaste 6 månaderna vårdats/behandlats på sjukvårdsinrättning • under de (sjukhus, senastesjukhem, 6 månaderna vårdhem, aktivt rehabiliteringsanläggning) deltagit i vård på slutenvårdsinrättning utanför Sverige • under de (sjukhus, senastesjukhem, 6 månaderna rehabiliteringsklinik) behandlats polikliniskt utanför Sverige för sår/hudskada • under de utanför senaste Sverige 6 månaderna aktivt deltagit i vård på vårdinrättning • kommer inom frånSverige vårdinrättning med kända inomproblem Sverige med med MRSA kända problem med MRSA • harscreenodlas ska eller någon gång i samband haft klinisk med infektion (och i vissa av MRSA fall före) inträde/återgång i tjänst. • har känt eller tidigare bärarskap av MRSA.

Provtagning; • nares • svalg • perineum • sår, eksem, hudskavanker • insticksställe • KAD-urin

Ange MRSAfrågeställning på remissen!

Ny screeningmetod för MRSA Provtagninspinne odlas i buljong med cefoxitin över natt PCR för nuc-gen (poolade prov) Om neg PCR Ej S. aureus med nedsatt känslighet för cefoxitin = negativt prov

Ökad risk för kolonisering av Stafylokocker; Sår eller hudskavanker Eksem Piercing genom slemhinnna

Spridning av MRSA i samhället (CA-MRSA)

Staphylococcal Cassette Chromosome mecA (SCCmecA) typning

Samhällsförvärvade MRSA (CA-MRSA) • Ofta primära hudinfektioner! • Panton – Valentine Leukocidin (PVL) + Odla på vida indikationer!

Secular trends of approximate prevalence rates for penicillinase-producing, methicillin-susceptible strains of Staphylococcus aureus in hospitals (closed symbols) and the community (open symbols).

S. aureus (MRSA) med nedsatt känslighet för vancomycin (VISA)

Vancomycin-resistenta MRSA Michigan (2002 + 2005) Pennsylvania (2002) New York (2004) ”the most important event of the past 20 years in bacterial antibiotic resistance” Lancet 2003

Apokalypsen? När Lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i kanske en halv timme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. ……… Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna. Och stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert. Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen miste en tredjedel av sitt ljus och natten likaså. Och jag såg, och jag hörde hur en örn som flög över himlens mitt ropade med hög röst: ”Ve, ve, ve över jordens invånare när de tre andra änglarna snart låter sina basuner ljuda.” Upp 8:1,10-13

Basala hygienrutiner • Handhygien • Handskar • Skyddsrock • Stänkskydd

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF