ändringsförslag 1

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Artificial Intelligence
Share Embed Donate


Short Description

Download ändringsförslag 1...

Description

Europaparlamentet 2014-2019

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2015/2103(INL) 8.9.2016

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 99 Förslag till yttrande Ádám Kósa (PE584.250v01-00) Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL))

AM\1102641SV.docx

SV

PE587.657v01-00 Förenade i mångfalden

SV

AM_Com_NonLegReport

PE587.657v01-00

SV

2/52

AM\1102641SV.docx

Ändringsförslag 1 Helga Stevens Förslag till yttrande Beaktandeled 1 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

– Infoga följande förslag i sitt förslag till resolution:

– Infoga följande förslag i sitt förslag till resolution: Europaparlamentet anser att den pågående robotiseringen av arbetsmarknaden för med sig såväl möjligheter som utmaningar. Parlamentet betonar att robotiseringen kan öka företags konkurrenskraft, vilket kan leda till att fler jobb skapas. Or. nl

Ändringsförslag 2 Terry Reintke Förslag till yttrande Punkt -1 (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1. Europaparlamentet konstaterar att tekniska framsteg har revolutionerat människors tillgång till information och tillhandahållande av den, samt hur de kommunicerar, umgås och arbetar. Den har skapat nya möjligheter för deltagande i offentliga och politiska diskussioner, öppnar nya utsikter till ett självständigt liv och har en enorm potential för sysselsättning och ekonomi både inom Europeiska unionen och utanför dess gränser. Or. en

Ändringsförslag 3 Terry Reintke

AM\1102641SV.docx

3/52

PE587.657v01-00

SV

Förslag till yttrande Punkt 1 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

1. Det finns ett behov att undersöka om spridningen av robotar skapar välstånd och framsteg i situationer där mänsklig arbetskraft inte behövs i den traditionella produktions- och tjänstestrukturen – med andra ord, vilka villkor som krävs utöver ekonomisk säkerhet för att se till att människor håller sig friska, lyckliga och aktiva.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en grundlig analys av den påverkan som robottekniken har haft och kommer att fortsätta att ha på antalet och typerna av arbetstillfällen samt kvaliteten och kompetensprofilerna när det gäller både befintliga och nya arbetstillfällen, och samla information om nya anställningsformer. Parlamentet påpekar att alla politiska beslut när det gäller att forma de tekniska framstegen måste vara inriktade på att styra dess kurs på ett socialt rättvist, inkluderande och hållbart sätt, minska ojämlikheten och säkerställa att alla människor har lika möjligheter att utveckla sin självkänsla och sina talanger och färdigheter. Or. en

Ändringsförslag 4 Helga Stevens Förslag till yttrande Punkt 1 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

1. Det finns ett behov att undersöka om spridningen av robotar skapar välstånd och framsteg i situationer där mänsklig arbetskraft inte behövs i den traditionella produktions- och tjänstestrukturen – med andra ord, vilka villkor som krävs utöver ekonomisk säkerhet för att se till att människor håller sig friska, lyckliga och aktiva.

1. Ytterligare utredning av (konsekvenserna av) den förändrade arbetsmarknaden behövs för att så effektivt som möjligt förutse vilka effekterna i detta avseende kommer att bli. Parlamentet understryker att de teoretiska fördelarna med symbios mellan människa och maskin även bör bidra effektivt till välbefinnande och utveckling. Or. nl

PE587.657v01-00

SV

4/52

AM\1102641SV.docx

Ändringsförslag 5 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Brando Benifei, Emilian Pavel, Sergio Gutiérrez Prieto Förslag till yttrande Punkt 1 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

1. Det finns ett behov att undersöka om spridningen av robotar skapar välstånd och framsteg i situationer där mänsklig arbetskraft inte behövs i den traditionella produktions- och tjänstestrukturen – med andra ord, vilka villkor som krävs utöver ekonomisk säkerhet för att se till att människor håller sig friska, lyckliga och aktiva.

1. Europaparlamentet framhåller behovet av att kunna förutse vilka effekter robotteknikens spridning kommer att få på välfärden och de sociala framstegen och att identifiera de villkor, inklusive lagbestämmelser, som krävs för att nå EU 2020-målen när det gäller sysselsättning och kampen mot fattigdom och socialt utanförskap, för att säkerställa att människor gynnas av en hög social skyddsnivå även i den digitala tidsåldern och är friska, lyckliga och aktiva. Or. en

Ändringsförslag 6 Romana Tomc Förslag till yttrande Punkt 1 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

1. Det finns ett behov att undersöka om spridningen av robotar skapar välstånd och framsteg i situationer där mänsklig arbetskraft inte behövs i den traditionella produktions- och tjänstestrukturen – med andra ord, vilka villkor som krävs utöver ekonomisk säkerhet för att se till att människor håller sig friska, lyckliga och aktiva.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om spridningen av robotar skapar välstånd och framsteg i situationer där mänsklig arbetskraft inte behövs i den traditionella produktions- och tjänstestrukturen – med andra ord, vilka villkor som krävs utöver ekonomisk säkerhet för att se till att människor håller sig friska, lyckliga och aktiva. Or. sl

AM\1102641SV.docx

5/52

PE587.657v01-00

SV

Ändringsförslag 7 Ádám Kósa Förslag till yttrande Punkt 1 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

1. Det finns ett behov att undersöka om spridningen av robotar skapar välstånd och framsteg i situationer där mänsklig arbetskraft inte behövs i den traditionella produktions- och tjänstestrukturen – med andra ord, vilka villkor som krävs utöver ekonomisk säkerhet för att se till att människor håller sig friska, lyckliga och aktiva.

1. Europaparlamentet anser att det finns ett akut behov av att undersöka om spridningen av robotar i sig skapar välstånd och framsteg i situationer där mänsklig arbetskraft inte behövs i den traditionella produktions- och tjänstestrukturen – med andra ord, vilka villkor som krävs utöver ekonomisk säkerhet för att se till att människor håller sig friska (dvs. psykiskt och fysiskt välbefinnande), lyckliga och aktiva. Or. hu

Ändringsförslag 8 Miapetra Kumpula-Natri Förslag till yttrande Punkt 1 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

1. Det finns ett behov att undersöka om spridningen av robotar skapar välstånd och framsteg i situationer där mänsklig arbetskraft inte behövs i den traditionella produktions- och tjänstestrukturen – med andra ord, vilka villkor som krävs utöver ekonomisk säkerhet för att se till att människor håller sig friska, lyckliga och aktiva.

1. Det finns ett behov att undersöka om spridningen av robotar skapar välstånd och framsteg i situationer där mänsklig arbetskraft inte behövs i den traditionella produktions- och tjänstestrukturen – med andra ord, vilka villkor som krävs utöver ekonomisk säkerhet för att se till att människor håller sig friska, lyckliga och aktiva. Det finns skäl att undersöka medlemsstaternas sociala modeller så att medborgarnas försörjning även säkerställs på föränderliga arbetsmarknader under eventuella perioder av arbetslöshet. Or. fi

PE587.657v01-00

SV

6/52

AM\1102641SV.docx

Ändringsförslag 9 Gabriele Zimmer Förslag till yttrande Punkt 1a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1a. Europaparlamentet påpekar att den utökade och omfattande användningen robotar inom områden som produktion av varor och tjänster medför att det går att uppnå högre produktivitet med mindre arbetskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att regelbundet och i dialog med arbetsmarknadens partner utvärdera i vilken utsträckning vecko-, års- och livsarbetstid kan förkortas utan inkomstförlust för att inkludera fler människor i produktionsprocessen och samtidigt öka individens och familjens livskvalitet. Or. de

Ändringsförslag 10 Renate Weber, Marian Harkin Förslag till yttrande Punkt 1a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1a. Europaparlamentet påpekar att trots att automatiseringen generellt har positiva effekter kommer vissa arbetstillfällen under det kommande årtiondet att försvinna helt och många andra kommer att påverkas. Med tanke på de tekniker som för närvarande är tillgängliga är aktiviteter som omfattar mänsklig interaktion såsom omvårdnad och att vägleda eller leda

AM\1102641SV.docx

7/52

PE587.657v01-00

SV

personer eller som kräver expertis för beslutsfattande, planering eller kreativt arbete svårast att automatisera. Or. en

Ändringsförslag 11 Danuta Jazłowiecka Förslag till yttrande Punkt 1a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en metod för övervakning av antalet och typen av arbetstillfällen som går förlorade och skapas genom robotisering och automatisering, samt av inverkan av detta fenomen på de sociala trygghetssystemens minskade intäkter, med beaktande av att robotteknikutvecklingen ofta medfinansieras av EU-medel. Or. pl

Ändringsförslag 12 Tiziana Beghin, Laura Agea, Dario Tamburrano Förslag till yttrande Punkt 1a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1a. Det är viktigt att uppmana kommissionen att utarbeta en analys ur sysselsättningssynvinkel av de strukturella utmaningar och möjligheter som är förknippade med teknikens ständiga tillväxt och att följa upp denna tillväxt med en ramlagstiftning som är tillräcklig och som enkelt kan aktualiseras. Or. it

PE587.657v01-00

SV

8/52

AM\1102641SV.docx

Ändringsförslag 13 Enrico Gasbarra Förslag till yttrande Punkt 1a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1a. Europaparlamentet anser att man måste ta hänsyn till den påverkan på sysselsättning och socialpolitik som orsakades av den avsevärt ökade försäljningen och tillverkningen av robotar mellan 2010 och 2014, nästan 30 procent bara under 2014, i synnerhet med avseende på elektronikindustrin. Or. it

Ändringsförslag 14 Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto Förslag till yttrande Punkt 1a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1a. Europaparlamentet anser att det bör upprättas tydliga juridiska riktlinjer när det gäller robotar för att på så sätt skapa en oöverstiglig gräns mellan människor och maskiner, vilka för alltid bör förbli ett arbetsverktyg. Or. fr

Ändringsförslag 15 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Brando Benifei, Emilian Pavel, Sergio Gutiérrez Prieto Förslag till yttrande Punkt 1a (ny)

AM\1102641SV.docx

9/52

PE587.657v01-00

SV

Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1a. Europaparlamentet understryker att det samtidigt som utvecklingen av robotteknik och artificiell intelligens accelererar är nödvändigt att forma denna utveckling och att förutse de möjliga konsekvenserna för fördelningen av rikedomar samt sysselsättning och socialpolitik. Or. en

Ändringsförslag 16 Gabriele Zimmer Förslag till yttrande Punkt 1b (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1b. Europaparlamentet påpekar att robotiseringen å ena sidan resulterar i att många arbetstillfällen går förlorade, å andra sidan att den individuella arbetstiden förkortas inom många områden, och lönekompensationen skulle kunna finansieras med hjälp av den ökade produktiviteten. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att regelbundet undersöka vilka konsekvenser detta får för de sociala trygghetssystemens hållbara finansiering. Parlamentet föreslår att nya finansieringsmöjligheter för framtida sociala trygghetssystem bör undersökas, t.ex. skatt på robotar eller på automatiseringar som ersätter mänsklig arbetskraft. Parlamentet föreslår att införandet av en basinkomst utan krav bör undersökas ytterligare för att motverka de fattigdomsrisker som hänger samman med automatiseringen.

PE587.657v01-00

SV

10/52

AM\1102641SV.docx

Or. de

Ändringsförslag 17 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Sergio Gutiérrez Prieto Förslag till yttrande Punkt 1b (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en gemensam definition av smarta autonoma robotar och deras underkategorier på arbetsplatsen, med beaktande av följande egenskaper: förvärv av autonomi genom sensorer och/eller utbyte av data med miljön, självlärande, förekomst av fysiskt stöd, anpassning av dess beteenden och handlingar efter miljön. Or. en

Ändringsförslag 18 Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto Förslag till yttrande Punkt 1b (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1b. Europaparlamentet anser vidare att det civilrättsliga ansvaret för arbetsverktyg redan existerar i alla medlemsstater och omfattas av subsidiaritetsprincipen. Or. fr

Ändringsförslag 19 Renate Weber, Marian Harkin Förslag till yttrande AM\1102641SV.docx

11/52

PE587.657v01-00

SV

Punkt 1b (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1b. Europaparlamentet understryker att robotteknik kräver samspel mellan olika faktorer, däribland teknisk genomförbarhet, kostnaden för att utveckla och driftsätta både hård- och mjukvaran för automatiseringen, kostnaden för arbetskraft och tillhörande tillgång och efterfrågan på arbetskraft och fördelarna utöver arbetskraftsutbyte, dvs. kvalitet i resultatet. Därför kan en förståelse av de aktiviteter som är lämpligast för automatisering ur ett tekniskt perspektiv ge en unik möjlighet att tänka om kring hur arbetstagare engagerar sig i sitt arbete och hur digitala arbetsplattformar bättre kan koppla samman personer, team och projekt. Or. en

Ändringsförslag 20 Danuta Jazłowiecka Förslag till yttrande Punkt 1b (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1b. Europaparlamentet betonar att avsaknaden av lagar och förordningar för automatisering av arbete är påfallande, med tanke på att detta utgör grunden för den nya och redan pågående industriella revolutionen. Or. pl

Ändringsförslag 21 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Brando Benifei, Emilian Pavel, Sergio Gutiérrez Prieto PE587.657v01-00

SV

12/52

AM\1102641SV.docx

Förslag till yttrande Punkt 1c (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1c. Europaparlamentet anser att den ökande autonomin hos robotar bör åtföljas av en anpassning av ansvarsreglerna när det gäller de konsekvenser som hör samman med deras handlingar eller inaktivitet, särskilt på arbetsplatsen. Parlamentet uppmanar kommissionen att diskutera för- och nackdelarna med ett obligatoriskt försäkringssystem knutet till skyldigheten för en robottillverkare att teckna ett försäkringsavtal som täcker de skador och fel som kan orsakas av robotarna. Or. en

Ändringsförslag 22 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Brando Benifei, Emilian Pavel, Sergio Gutiérrez Prieto Förslag till yttrande Punkt 1d (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 1d. Europaparlamentet understryker vikten av att garantera säkerheten och hälsan för dem som interagerar med robottekniken, särskilt på arbetsplatsen. Parlamentet erinrar om att robotar bör designas med processer som garanterar mänsklig kontroll och möjligheten att reversera robotarnas handlingar. Or. en

Ändringsförslag 23 Jérôme Lavrilleux

AM\1102641SV.docx

13/52

PE587.657v01-00

SV

Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Utbildning måste absolut anpassas till utvecklingen inom olika yrken och produktionsmetoder, såsom robotisering och automatisering, för att ge nästa generation alla de verktyg som krävs för att de ska vara så väl förberedda som möjligt för arbetsmarknaden. Or. fr

Ändringsförslag 24 Terry Reintke Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Utbildning och fortbildning kan vara viktiga instrument för att hitta ett sätt för alla att kunna fatta välgrundade beslut och utveckla en känsla av initiativkraft och självmedvetenhet i en värld som förändras genom robotisering och automatisering. Or. en

Ändringsförslag 25 Heinz K. Becker Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotise70ring och automatisering.

2. Livslångt lärande är en grundläggande förutsättning för ett fullt produktivt liv i en arbetsmiljö som kontinuerligt förändras genom robotisering

PE587.657v01-00

SV

14/52

AM\1102641SV.docx

och automatisering. Or. de

Ändringsförslag 26 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Brando Benifei, Emilian Pavel Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Utbildning måste bana vägen för nästa generation i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

Or. en

Ändringsförslag 27 Anne Sander Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Livslångt lärande måste bana vägen för att denna och nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering. Or. fr

Ändringsförslag 28 Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

AM\1102641SV.docx

Ändringsförslag

15/52

PE587.657v01-00

SV

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Grundläggande och fortgående utbildning på arbetsplatsen måste bana vägen för att den nuvarande aktiva generationen och nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering. Or. fr

Ändringsförslag 29 Romana Tomc Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Utbildningssystem måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering. Or. sl

Ändringsförslag 30 Dieter-Lebrecht Koch Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Utbildning och fortbildning måste bana vägen för att samhället, och särskilt nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering. Or. de

Ändringsförslag 31 PE587.657v01-00

SV

16/52

AM\1102641SV.docx

Notis Marias Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som antagligen kommer att förändras genom robotisering och automatisering. Or. el

Ändringsförslag 32 Ádám Kósa Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Europaparlamentet understryker att utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering. Parlamentet betonar vikten av flexibla färdigheter och av livsfärdigheter och sociala färdigheter i utbildning. Parlamentet är säkert på att barn, utöver skolor som lär ut akademiska kunskaper, måste förvärva förmågan att tänka, för att kunna ifrågasätta, kreativa färdigheter för att kunna omvandla idéer till handling och livslångt lärande måste realiseras genom livslånga handlingar. Parlamentet understryker att digital kompetens måste ingå i den grundläggande läroplanen. Or. en

Ändringsförslag 33 Miapetra Kumpula-Natri AM\1102641SV.docx

17/52

PE587.657v01-00

SV

Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering. Inom undervisning och lärande bör man fästa särskild uppmärksamhet vid digitalisering av undervisningen och utnyttjandet av robotisering. Det finns ett behov av att undersöka utvärderingsramarna med tanke på moderna färdigheter. Inom utbildningen bör man även betona de humanistiska ämnena, vilka ger fördelar i form av kreativitet, uppfinningsförmåga, konstnärlighet och bildning på den föränderliga arbetsmarknaden. Strategin för livslångt lärande bör i synnerhet betonas. Or. fi

Ändringsförslag 34 Danuta Jazłowiecka Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering. Den nuvarande snabba takten när det gäller automatisering och digitalisering av arbete och tjänster kräver en omedelbar ökning av digitala färdigheter och av digital kompetens för att säkerställa en hög sysselsättningsnivå och för att bekämpa den tilltagande digitala analfabetismen och den risk för social

PE587.657v01-00

SV

18/52

AM\1102641SV.docx

utslagning som förknippas med den. Or. pl

Ändringsförslag 35 Tiziana Beghin, Laura Agea, Dario Tamburrano Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering, genom att tonvikten läggs vid en utbildning som syftar till att skapa arbetstillfällen med kreativt och ej rutinmässigt innehåll. Or. it

Ändringsförslag 36 Ivan Jakovčić Förslag till yttrande Punkt 2 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering.

2. Utbildning måste bana vägen för att nästa generation ska kunna leva fullt produktiva liv i en värld som förändras genom robotisering och automatisering liksom förberedelse inför potentiella nya verksamhetsområden som kommer att utvecklas. Or. hr

Ändringsförslag 37

AM\1102641SV.docx

19/52

PE587.657v01-00

SV

Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Brando Benifei, Emilian Pavel, Sergio Gutiérrez Prieto Förslag till yttrande Punkt 2a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 2a. Europaparlamentet understryker att utbildningssystemet på ett bättre sätt måste återspegla utvecklingen av robotteknik och automatisering. Parlamentet är bekymrat över risken för att arbetstillfällen ödeläggs, särskilt mindre kvalificerade sådana. Det krävs en omfattande yrkesutbildningsplan för arbetsstyrkan med fokus på digitala färdigheter och omskolning. Parlamentet stöder förbättringen av digitala färdigheter i skolan, däribland undervisning i datakodning. Or. en

Ändringsförslag 38 Renate Weber, Marian Harkin Förslag till yttrande Punkt 2a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 2a. Europaparlamentet manar till åtgärder för att skapa den typ av utbildningssystem som bevarar värdet hos mänsklig arbetskraft i framtiden, för att förhindra situationer där grupper som kan betraktas som ”obsoleta” skulle kunna betraktas som ”underlägsna”. Parlamentet belyser också vikten av att människor anpassar sina färdigheter efter de uppgifter där de fortsätter att ha en relativ fördel jämfört med maskiner. Or. en

PE587.657v01-00

SV

20/52

AM\1102641SV.docx

Ändringsförslag 39 Enrico Gasbarra Förslag till yttrande Punkt 2a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 2a. Europaparlamentet anser att robottekniksektorn kan tillföra betydande fördelar när det gäller effektivitet och besparingar, i synnerhet inom sjukvårdsoch assistanssektorerna, samt göra det möjligt att minska risken för att människor utsätts för skadliga och farliga miljöer. Or. it

Ändringsförslag 40 Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto Förslag till yttrande Punkt 2a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 2a. Europaparlamentet anser bestämt att denna utbildning måste lägga tonvikten vid människor snarare än vid robotar, oavsett deras kapacitetsnivå. Or. fr

Ändringsförslag 41 Miapetra Kumpula-Natri Förslag till yttrande Punkt 3 Förslag till yttrande 3.

Ändringsförslag

Ett svar måste hittas på frågan om

AM\1102641SV.docx

3. 21/52

Uppmärksamhet bör fästas vid att PE587.657v01-00

SV

vilka bestämmelser som kan bli nödvändiga i fråga om arbetsstyrkans konkurrenskraft, om artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor utöver det vanliga och till att innebörden i begreppet ”funktionsnedsättning” därmed ändras och personer med tillgång till sådana redskap och ingrepp får ett ointagligt försprång.

alla medborgare på lika villkor och hinderslöst kan utnyttja ny teknik, och att man bör säkerställa att medborgarna besitter de minimifärdigheter som krävs för att kunna utnyttja ny teknik. Att tekniken blir billigare hjälper medborgarna att skaffa modern utrustning. Det bör uppmärksammas att även medborgare med specialbehov ska ha hinderlös tillgång till den digitala arbetsmarknaden och alla arbetsplatser. Or. fi

Ändringsförslag 42 Notis Marias Förslag till yttrande Punkt 3 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

3. Ett svar måste hittas på frågan om vilka bestämmelser som kan bli nödvändiga i fråga om arbetsstyrkans konkurrenskraft, om artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor utöver det vanliga och till att innebörden i begreppet ”funktionsnedsättning” därmed ändras och personer med tillgång till sådana redskap och ingrepp får ett ointagligt försprång.

3. Försöken att förvandla människan i allmänhet, och människans kropp i synnerhet, till ett redskap måste upphöra. Alla typer av försök att modifiera människor genetiskt bör utan undantag förbjudas. Särskilt bör alla typer av försök till permanent artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet som utförs för att skapa produktivare supermänniskor förbjudas.

Or. el

Ändringsförslag 43 Terry Reintke Förslag till yttrande Punkt 3 Förslag till yttrande

PE587.657v01-00

SV

Ändringsförslag

22/52

AM\1102641SV.docx

3. Ett svar måste hittas på frågan om vilka bestämmelser som kan bli nödvändiga i fråga om arbetsstyrkans konkurrenskraft, om artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor utöver det vanliga och till att innebörden i begreppet ”funktionsnedsättning” därmed ändras och personer med tillgång till sådana redskap och ingrepp får ett ointagligt försprång.

3. Europaparlamentet påpekar att varje val som en människa gör när det gäller den egna kroppen, i den mån det motsvarar lagliga aktiviteter och mänskliga rättigheter, måste respekteras. Ett svar måste hittas på frågan om vilka bestämmelser som kan bli ett stöd för att förbättra arbetsstyrkans valmöjligheter, produktivitet och arbetskvalitet om robottekniken påverkar arbetstagarnas fysiska kapacitet. Parlamentet understryker att det individuella beslutet att välja eller avstå från ett implantat, en protes eller en förlängning av en människokropp aldrig får leda till ogynnsam behandling eller hot när det gäller sysselsättning, utbildning, hälsooch sjukvård, social trygghet eller andra förmåner. Or. en

Ändringsförslag 44 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Sergio Gutiérrez Prieto Förslag till yttrande Punkt 3 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

3. Ett svar måste hittas på frågan om vilka bestämmelser som kan bli nödvändiga i fråga om arbetsstyrkans konkurrenskraft, om artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor utöver det vanliga och till att innebörden i begreppet ”funktionsnedsättning” därmed ändras och personer med tillgång till sådana redskap och ingrepp får ett ointagligt försprång.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att ta hänsyn till robotteknikens och automatiseringens inverkan och på arbetsstyrkans konkurrenskraft, särskilt om teknisk utveckling kompletterar befintlig mänsklig kapacitet som kan förändra innebörden i begreppet ”funktionsnedsättning” och ge personer med tillgång till sådana tekniska innovationer ett ointagligt försprång.

Or. en

Ändringsförslag 45 AM\1102641SV.docx

23/52

PE587.657v01-00

SV

Helga Stevens Förslag till yttrande Punkt 3 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

3. Ett svar måste hittas på frågan om vilka bestämmelser som kan bli nödvändiga i fråga om arbetsstyrkans konkurrenskraft, om artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor utöver det vanliga och till att innebörden i begreppet ”funktionsnedsättning” därmed ändras och personer med tillgång till sådana redskap och ingrepp får ett ointagligt försprång.

3. Noggrant övervägande måste ägnas frågan om hur alla berörda parters enskilda och kollektiva konkurrenskraft kan optimeras. Parlamentet påpekar i detta avseende att artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor utöver det vanliga vilket självklart väcker etiska och moraliska frågor som bör utredas grundligt och separat.

Or. nl

Ändringsförslag 46 Dieter-Lebrecht Koch Förslag till yttrande Punkt 3 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

3. Ett svar måste hittas på frågan om vilka bestämmelser som kan bli nödvändiga i fråga om arbetsstyrkans konkurrenskraft, om artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor utöver det vanliga och till att innebörden i begreppet ”funktionsnedsättning” därmed ändras och personer med tillgång till sådana redskap och ingrepp får ett ointagligt försprång.

PE587.657v01-00

SV

3. Europaparlamentet anser att robottekniken innebär stora möjligheter att stödja och avlasta framför allt människor med funktionsnedsättningar och äldre människor i vardagen och kommer att bidra avsevärt till deras möjligheter att leva ett självständigt liv och till deras integration på arbetsmarknaden. Parlamentet anser att det finns ett behov att ta itu med frågan om vilka bestämmelser som kan bli nödvändiga i fråga om bland annat arbetsstyrkans konkurrenskraft om artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor 24/52

AM\1102641SV.docx

utöver det vanliga och till att innebörden i begreppet ”funktionsnedsättning” därmed kommer att ändras i grunden. Or. de

Ändringsförslag 47 Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto Förslag till yttrande Punkt 3 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

3. Ett svar måste hittas på frågan om vilka bestämmelser som kan bli nödvändiga i fråga om arbetsstyrkans konkurrenskraft, om artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor utöver det vanliga och till att innebörden i begreppet ”funktionsnedsättning” därmed ändras och personer med tillgång till sådana redskap och ingrepp får ett ointagligt försprång.

3. Ett juridiskt svar måste hittas på frågorna om vilka bestämmelser som är nödvändiga om artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor utöver det vanliga och det måste också utredas om det krävs en omvärdering av vad som ska anses vara full mänsklig kapacitet och därmed också av dess negativa följd ”funktionsnedsättning”. Or. fr

Ändringsförslag 48 Ádám Kósa, Helga Stevens Förslag till yttrande Punkt 3 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

3. Ett svar måste hittas på frågan om vilka bestämmelser som kan bli nödvändiga i fråga om arbetsstyrkans konkurrenskraft, om artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor utöver det vanliga och till att innebörden i begreppet ”funktionsnedsättning” därmed ändras och

3. Europaparlamentet betonar att ett svar måste hittas på frågan om vilka anställningsvillkor som kan bli nödvändiga i fråga om arbetsstyrkans konkurrenskraft, om artificiell eller genetisk utveckling eller komplettering av befintlig mänsklig kapacitet leder till personer med förmågor utöver det vanliga och till att innebörden i begreppet

AM\1102641SV.docx

25/52

PE587.657v01-00

SV

”funktionsnedsättning” därmed ändras och personer med tillgång till sådana redskap och ingrepp får ett ointagligt försprång, och påpekar i detta avseende att eftersom den mänskliga värdigheten står i fokus för europeisk och internationell människorättslagstiftning är det viktigt att undersöka hur det kan säkerställas att de som ännu inte är klassificerade som funktionsnedsatta inte hamnar i samma situation som de som lever med psykisk funktionsnedsättning, och huruvida människor som lever med psykisk funktionsnedsättning i framtiden kommer att kunna fatta självständiga beslut i form av understödda beslut i enlighet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med hjälp av robotar och hur ansvaret kommer att fördelas mellan dem.

personer med tillgång till sådana redskap och ingrepp får ett ointagligt försprång.

Or. hu

Ändringsförslag 49 Gabriele Zimmer Förslag till yttrande Punkt 3a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 3a. Europaparlamentet påpekar att den kontinuerliga utvecklingen av robotar skulle kunna möjliggöra en bättre integration av människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar på arbetsmarknaderna. De höga innovations- och anskaffningskostnaderna skulle kunna underminera denna möjlighet. Parlamentet betonar att risken med införandet av robot- och automatiseringsteknik är att människor med funktionsnedsättningar trängs undan från arbetsmarknaden. Parlamentet efterlyser en undersökning

PE587.657v01-00

SV

26/52

AM\1102641SV.docx

av i vilken utsträckning de offentliga sociala trygghetssystemen kan utvecklas på ett sådant sätt att människor med funktionsnedsättning får samma tillgång till arbetsmarknaden. Människor med funktionsnedsättning eller organisationer som företräder dem måste få medverka aktivt i alla utvärderingsprocesser. Or. de

Ändringsförslag 50 Renate Weber, Marian Harkin Förslag till yttrande Punkt 3a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 3a. Europaparlamentet påpekar dock att det finns risker med att använda robotar som bör vägas noggrant mot de fördelar som de kan medföra. Man bör tänka på arbetsskador orsakade av robotar och tillhörande anspråk. Samtidigt som bärbar robotteknik såsom exoskelett som syftar till att skydda mot arbetsskador kan öka produktiviteten kan de ge upphov till högre förväntningar bland arbetsgivarna på mänskliga arbetstagare och, i sin tur, en högre skaderisk. Detta måste beaktas av lagstiftare, arbetsgivare, fackföreningar och arbetstagare genom interna regler, kollektivavtal osv. Andra risker med anknytning till robotar kan höra samman med antidiskriminering, och kan uppstå efter en anställningsintervju om uppgifter som har inhämtas leder till en oavsiktlig analys. Handels- och integritetsproblem kan också uppstå efter användning av robotar. Or. en

AM\1102641SV.docx

27/52

PE587.657v01-00

SV

Ändringsförslag 51 Danuta Jazłowiecka Förslag till yttrande Punkt 3a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 3a. Europaparlamentet betonar att det bör noteras att utveckling av robotteknik kan leda till en hög koncentration av rikedom och makt i händerna på en minoritet, mot bakgrund av redan växande klyftor i samhället och en krympande medelklass. Or. pl

Ändringsförslag 52 Enrico Gasbarra Förslag till yttrande Punkt 3a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 3a. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att EU antar en ramlagstiftning inspirerad av etiska principer som återspeglar robotteknikämnets komplexitet och dess många sociala följdverkningar. Or. it

Ändringsförslag 53 Dieter-Lebrecht Koch Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens PE587.657v01-00

SV

4. Europaparlamentet påpekar att användningen av robotteknik innebär 28/52

AM\1102641SV.docx

visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

stora möjligheter att skapa nya och högkvalitativa arbetstillfällen och att optimera arbetsprocesser, särskilt för att avskaffa monotona, fysiskt tunga och osunda arbetsuppgifter. Robotteknik och artificiell intelligens ger verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, ökad effektivitet i arbetsuppgifter och besparingar av energi och material;

Or. de

Ändringsförslag 54 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Brando Benifei, Emilian Pavel, Sergio Gutiérrez Prieto Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknikområdet inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samarbete med arbetsmarknadens parter och i förekommande fall regionala och lokala myndigheter regelbundet analysera robotteknikens och den artificiella intelligensens påverkan på antalet och typerna av arbetstillfällen som är tillgängliga och att identifiera information om nya anställningsformer. Parlamentet understryker att särskild uppmärksamhet bör riktas mot de sektorer där automatisering är mindre önskvärd. Or. en

AM\1102641SV.docx

29/52

PE587.657v01-00

SV

Ändringsförslag 55 Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, men att produktion, tjänster och handel är arbetsuppgifter som fortfarande är helt beroende av mänsklig intelligens.

Or. fr

Ändringsförslag 56 Helga Stevens Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger tydligt löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor, men anser att betydande förändringar kommer att ske på lång sikt, och att arbete och produktion till följd av dessa förändringar kommer att behöva

PE587.657v01-00

SV

30/52

AM\1102641SV.docx

arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

organiseras och anpassas. Or. nl

Ändringsförslag 57 Terry Reintke Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor, men det kan finnas en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och unionens relevanta institutioner att skyndsamt utveckla nya skyddsmekanismer som passar för de arbets- och karriärmönster som har formats av digitaliseringen och den ökade användningen av robotteknik. Or. en

Ändringsförslag 58 Notis Marias Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om AM\1102641SV.docx

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om 31/52

PE587.657v01-00

SV

effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inte kommer att öka så mycket att det motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade. Or. el

Ändringsförslag 59 Ádám Kósa Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor, exempelvis inom kundservice, där ett stort antal ibland lågutbildade personer sysselsätts inom servicebranscher och på kontor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade inom sådana områden som transport, logistik och kontorsarbete. Or. hu

Ändringsförslag 60 Miapetra Kumpula-Natri

PE587.657v01-00

SV

32/52

AM\1102641SV.docx

Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte genast motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade. Av denna orsak bör Europeiska unionens insatser för att främja ekonomiska tillväxt vara mera välfärdsbetonad och man bör finna sätt att säkerställa medborgarnas grundläggande försörjning. Or. fi

Ändringsförslag 61 Marian Harkin, Renate Weber Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

AM\1102641SV.docx

33/52

PE587.657v01-00

SV

Parlamentet anser i detta avseende att system för arbetstagares ägande och ekonomiska deltagande som innebär att arbetstagare kan bli delägare och investera i robotar kan spela en roll för att säkerställa att arbetstagarna har ett ekonomiskt intresse i de robotar som kan konkurrera med dem på arbetsmarknaden i framtiden, och därigenom säkerställa en andra inkomstström oberoende av deras arbete. Or. en

Ändringsförslag 62 Claude Rolin Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade. Parlamentet betonar att denna hypotes skulle kunna få negativa följder både för sysselsättningsnivån och för de sociala trygghetssystemens hållbarhet vilket skulle göra det ännu svårare att bekämpa fattigdom och social utestängning, som EU har fastställt som ett mål för sin Europa 2020-strategi. Or. fr

PE587.657v01-00

SV

34/52

AM\1102641SV.docx

Ändringsförslag 63 Tiziana Beghin, Laura Agea, Dario Tamburrano Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade. Parlamentet inskärper vikten av ett paradigmskifte som syftar till att flytta tonvikten från arbete till inkomst genom att eftersträva målsättningen med en minimiinkomst för medborgarna. Or. it

Ändringsförslag 64 Romana Tomc Förslag till yttrande Punkt 4 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en

4. Europaparlamentet påpekar att robotteknik och artificiell intelligens visserligen ger löfte om verkliga fördelar på kort och medellång sikt i fråga om effektivitet och ekonomi, inte bara för produktion och handel utan också för arbetsuppgifter som hittills krävt mänsklig intelligens och endast har kunnat utföras av människor (vars arbetsinsatser kommer att bli alltmer överflödiga), men det finns en

AM\1102641SV.docx

35/52

PE587.657v01-00

SV

risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade.

risk för att antalet arbetstillfällen inom robotteknik inte motsvarar det antal arbetstillfällen som väntas gå förlorade. Arbetstagare som görs överflödiga till följd av utvecklingen inom robotteknik behöver få lämplig omskolning. Or. sl

Ändringsförslag 65 Deirdre Clune Förslag till yttrande Punkt 4a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4a. Europaparlamentet noterar att civil robotteknik ger möjlighet till mer resurser på anställningsområden där det finns en allt större brist på finansiering och bemanning, exempelvis vårdsektorn, vilket gör att personalen kan koncentrera sig på att ge socialt och känslomässigt stöd. Or. en

Ändringsförslag 66 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Brando Benifei, Emilian Pavel, Sergio Gutiérrez Prieto Förslag till yttrande Punkt 4a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4a. Europaparlamentet betonar att på grund av utvecklingen av robotteknik och artificiell intelligens skulle differentialen mellan skapandet och förlusten av arbetstillfällen kunna utgöra ett direkt hot mot den ekonomiska hållbarheten hos sociala trygghetssystem och arbetslöshetsförsäkringssystem i medlemsstaterna.

PE587.657v01-00

SV

36/52

AM\1102641SV.docx

Or. en

Ändringsförslag 67 Renate Weber, Marian Harkin Förslag till yttrande Punkt 4a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4a. Europaparlamentet betonar att de flesta fördelar som följer av automatisering och robotisering inom sysselsättning bör komma inte bara från sänkta kostnader för arbetskraft utan från ökad produktivitet genom färre fel, större produktion och bättre kvalitet, säkerhet och hastighet. Or. en

Ändringsförslag 68 Enrico Gasbarra Förslag till yttrande Punkt 4a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram riktlinjer för etiska och sociala principer som ska åtfölja kommande lagstiftning inom robotteknikområdet, i synnerhet när det gäller målsättningen att fastslå långsiktiga standarder som kan anpassas till framtida tekniska förändringar. Or. it

Ändringsförslag 69 Georges Bach

AM\1102641SV.docx

37/52

PE587.657v01-00

SV

Förslag till yttrande Punkt 4a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4a. Europaparlamentet påpekar att användning av robotar och/eller ersättning av arbetstagare med robotar kommer att få konsekvenser för de sociala trygghetssystemen. Parlamentet påpekar att konsekvenserna för pensionssystemen på lång sikt kan leda till fattigdom bland äldre. Or. de

Ändringsförslag 70 Dieter-Lebrecht Koch Förslag till yttrande Punkt 4a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4a. Europaparlamentet påpekar att användningen av robotteknik kan få konsekvenser för de sociala trygghetssystemens hållbarhet i medlemsstaterna. Or. de

Ändringsförslag 71 Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto Förslag till yttrande Punkt 4a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4a. Europaparlamentet betonar att ingen vet vilken roll det arbete som är helt eller delvis beroende av mänsklig intelligens kommer att inneha.

PE587.657v01-00

SV

38/52

AM\1102641SV.docx

Or. fr

Ändringsförslag 72 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Emilian Pavel Förslag till yttrande Punkt 4b (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utforska möjligheten att införa ett anmälningssystem före etableringen av robotar och deras relativa deltagande i företagens omsättning, i samband med beskattning och sociala avgifter. Or. en

Ändringsförslag 73 Georges Bach Förslag till yttrande Punkt 4b (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4b. Europaparlamentet framhåller att det blir allt vanligare med smarta samarbetande robotar, till exempel inom industriproduktion samt på sjukhus och äldreboenden. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kartlägga potentiella risker för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen till följd av teknisk innovation, och att vidta lämpliga åtgärder mot dem. Or. de

Ändringsförslag 74 Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto AM\1102641SV.docx

39/52

PE587.657v01-00

SV

Förslag till yttrande Punkt 4b (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4b. Europaparlamentet anser därför att man genom att tillskriva robotar en civilrättslig ställning som juridisk person inte alls skulle skapa något tryggt regelverk för den roll som vi vill att robotar ska ha i vårt framtida samhälle. Or. fr

Ändringsförslag 75 Renate Weber Förslag till yttrande Punkt 4b (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4b. Europaparlamentet understryker att en förlust av sysselsättning på medellång och lång sikt till följd av robotiseringen också skulle kunna höra samman med risken för en förlust av konsumtionskapacitet. Or. en

Ändringsförslag 76 Georges Bach Förslag till yttrande Punkt 4c (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4c. Europaparlamentet uppmärksammar så kallad folkentreprenad. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka denna nya sysselsättningsform och att granska om

PE587.657v01-00

SV

40/52

AM\1102641SV.docx

sociala trygghetssystem och gällande arbetsrätt måste anpassas för att ge dessa arbetstagare lämpligt skydd. Or. de

Ändringsförslag 77 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Sergio Gutiérrez Prieto Förslag till yttrande Punkt 4c (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4c. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att med tanke på de möjliga effekterna av robotteknik och artificiell intelligens på arbetsmarknaden överväga att införa en allmän grundinkomst. Or. en

Ändringsförslag 78 Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto Förslag till yttrande Punkt 4c (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4c. Europaparlamentet understryker att verklig mänsklig intelligens endast innehas av människor och att det skulle vara olämpligt, eller till och med farligt, att tro att maskiner – trots vissa robotars autonomi – skulle kunna förmänskligas. Or. fr

Ändringsförslag 79 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto Förslag till yttrande AM\1102641SV.docx

41/52

PE587.657v01-00

SV

Punkt 4d (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 4d. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att regelbundet samråda med och involvera arbetsmarknadens parter vid anpassningen av tillsynsramen för robotteknik och den digitala ekonomin. Or. en

Ändringsförslag 80 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Sergio Gutiérrez Prieto Förslag till yttrande Punkt 5 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 81 Helga Stevens Förslag till yttrande Punkt 5 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till

5. En bedömning måste göras av vilka de förväntade konsekvenserna kommer att vara på områden där fullständig eller delvis automatisering kommer att ske. Parlamentet anser vidare

PE587.657v01-00

SV

42/52

AM\1102641SV.docx

demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser.

att detta inte bör leda till reaktionär politik, utan uppmanar tvärtom till en politik som grundas i eftertanke och selektivitet. Or. nl

Ändringsförslag 82 Miapetra Kumpula-Natri Förslag till yttrande Punkt 5 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser.

5. Europeiska unionen bör bidra till en integrerad strategi inom de politiska områdena för välfärd, ekonomisk tillväxt och teknologi för att kunna gå i spetsen för den globala utvecklingen.

Or. fi Ändringsförslag 83 Heinz K. Becker Förslag till yttrande Punkt 5 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser.

5. Ett konkret och exakt svar måste hittas på frågan hur det trots tilltagande automatisering inom hela branscher ska gå att skapa nya hållbara sociala trygghetssystem i Europa.

Or. de

AM\1102641SV.docx

43/52

PE587.657v01-00

SV

Ändringsförslag 84 Krzysztof Hetman, Marek Plura, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Förslag till yttrande Punkt 5 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser.

5. Ett svar måste hittas på frågan om hur man kan bevara sysselsättningen, som utmanas av en ökande automatisering.

Or. en

Ändringsförslag 85 Dieter-Lebrecht Koch Förslag till yttrande Punkt 5 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser.

5. Ett svar måste hittas på frågan om det finns områden där det måste införas restriktioner mot fullständig automatisering i syfte att undvika oönskade sociala konsekvenser.

Or. de

Ändringsförslag 86 Terry Reintke Förslag till yttrande Punkt 5

PE587.657v01-00

SV

44/52

AM\1102641SV.docx

Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser.

5. Europaparlamentet understryker att vi, samtidigt som det är omöjligt att hålla tillbaka tekniska framsteg, har en möjlighet och ett ansvar att forma deras utveckling till gagn för människor och vår planet, med hänsyn till sysselsättningsoch socialpolitik med tanke på demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser. Or. en

Ändringsförslag 87 Tiziana Beghin, Laura Agea Förslag till yttrande Punkt 5 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser.

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner, även i form av skattemässiga hinder för automation, i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser. Or. it

Ändringsförslag 88 Danuta Jazłowiecka Förslag till yttrande Punkt 5 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till AM\1102641SV.docx

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner för en fullständig automatisering i syfte att garantera säkerheten och bevara sysselsättningen, 45/52

PE587.657v01-00

SV

demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser.

med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser. Or. en

Ändringsförslag 89 Ádám Kósa Förslag till yttrande Punkt 5 Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Ett svar måste hittas på frågan om på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser.

5. Europaparlamentet anser bestämt att ett svar måste hittas, och det brådskande, på frågan om huruvida, till följd av ytterligare utveckling inom robottekniken och mindre kostsamma lösningar, det kommer att finnas arbetstillfällen där människors förmåga att arbeta kommer att begränsas i lag på grund av arbetets skadliga och/eller farliga karaktär gentemot människors hälsa (precis som med regler som för närvarande gäller för gravida kvinnor) eller av andra anledningar (precis som med regler som gäller för notarier), och på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser. Or. hu

Ändringsförslag 90 Notis Marias Förslag till yttrande Punkt 5 Förslag till yttrande 5.

Ett svar måste hittas på frågan om

PE587.657v01-00

SV

Ändringsförslag 5. 46/52

Ett svar måste hittas på frågan om AM\1102641SV.docx

på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser.

på vilka områden det kan införas restriktioner eller förbud mot fullständig automatisering i syfte att bevara sysselsättningen, med hänsyn till demografiska förändringar och hållbarhet samt eventuella oönskade sociala konsekvenser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att noggrant undersöka vilka konsekvenser den ökade användningen av robotsystem för arbete får inom den närmaste framtiden och att sätta gränser för denna utveckling genom lagstiftning, vars syfte ska vara skapa en så smidig teknisk övergång för arbetskraften som möjligt. Or. el

Ändringsförslag 91 Deirdre Clune Förslag till yttrande Punkt 5a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 5a. Det finns ett behov av att utforska sätt att säkerställa att arbetstagarnas säkerhet och hälsa skyddas på ett tillfredsställande sätt när de arbetar med eller bredvid robotar och andra former av artificiell intelligens. Or. en

Ändringsförslag 92 Gabriele Zimmer Förslag till yttrande Punkt 5a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 5a. Europaparlamentet påpekar att robotar inte bara är arbetsredskap, utan i

AM\1102641SV.docx

47/52

PE587.657v01-00

SV

allt större utsträckning agerar självständigt i produktionen av varor och tjänster. Parlamentet efterlyser omfattande skyddssystem och ansvarsbestämmelser som garanterar att skador som självständigt agerande robotar orsakar alltid entydigt ska klaras upp till de berörda arbetstagarnas fördel. Or. de

Ändringsförslag 93 Notis Marias Förslag till yttrande Punkt 5a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 5a. Europaparlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att verka för att det så snart som möjligt inleds en strukturerad offentlig debatt angående konsekvenserna av ovannämnda tekniska utveckling. Parlamentet uppmanar berörda parter som deltar i forskningen som bedrivs inom robotteknik och artificiell intelligens att inta en kritisk hållning till sitt forskningsämne och att delta konstruktivt i den offentliga debatten. Or. el

Ändringsförslag 94 Guillaume Balas, Jutta Steinruck, Brando Benifei, Emilian Pavel, Marju Lauristin Förslag till yttrande Punkt 5a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 5a. Europaparlamentet betonar att all bearbetningsverksamhet som utförs av robotsystem eller artificiell intelligens till

PE587.657v01-00

SV

48/52

AM\1102641SV.docx

fullo måste uppfylla unionens dataskyddslagstiftning och införliva principerna om inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard. Or. en

Ändringsförslag 95 Ivan Jakovčić Förslag till yttrande Punkt 5a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 5a. Det är nödvändigt att förutse utvecklingen av nya verksamhetsområden som skulle kunna utvecklas på grundval av en fortsatt utveckling av robotteknik och artificiell intelligens, och som i sin tur skulle kunna leda till nya arbetstillfällen. Or. hr

Ändringsförslag 96 Helga Stevens Förslag till yttrande Punkt 5a (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 5a. Europaparlamentet påpekar att robotisering erbjuder betydande möjligheter att föra tillverkningsindustrin tillbaka till EU och därmed skapa nya sysselsättningsmöjligheter, särskilt för lågutbildade arbetstagare. Or. nl

Ändringsförslag 97 Renate Weber, Marian Harkin Förslag till yttrande Punkt 5a (ny)

AM\1102641SV.docx

49/52

PE587.657v01-00

SV

Förslag till yttrande

Ändringsförslag 5a. Europaparlamentet anser att förbud mot och restriktioner för automatisering och robotisering inte är genomförbara och inte bör planeras eftersom de kan ha motsatt, ej önskvärd och oförutsebar effekt. Å andra sidan bör vi med tanke på hastigheten i de tekniska framstegen sträva efter att lagstifta om robotteknik inför en förutsebar framtid (kort och medellång sikt). Parlamentet anser också att lagstiftningen bör vara ganska allmän och flexibel och öppen för att anpassas efter förändringar i forskning och teknik så att den kan uppdateras snabbt och avspegla verkligheten. Or. en

Ändringsförslag 98 Gabriele Zimmer Förslag till yttrande Punkt 5b (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 5b. Europaparlamentet anser att användningen av robotar inom produktion medför stora utmaningar för säkerhet och hälsoskydd på arbetsplatsen. Robotisering kan å ena sidan avlasta arbetstagare fysiskt, men kan samtidigt leda till en högre psykisk belastning till följd av den enskildes ökande ansvar i mer komplexa produktionsprocesser. Parlamentet uppmanar kommissionen och dess byråer, särskilt EU-Osha, att undersöka de effekter på psykiska belastningar som följer med processer som digitalisering, robotteknik och artificiell intelligens, och att lägga fram förslag till motåtgärder.

PE587.657v01-00

SV

50/52

AM\1102641SV.docx

Parlamentet uppmanar till att arbetstagare alltid ska kunna medverka aktivt till och vara medbestämmande i utformningen av sin arbetsmiljö och att arbetsmarknadens parter och fackförbund måste få medverka på alla nivåer. Or. de Ändringsförslag 99 Renate Weber, Marian Harkin Förslag till yttrande Punkt 5b (ny) Förslag till yttrande

Ändringsförslag 5b. Europaparlamentet pekar på vetenskapliga studier som har identifierat följande fyra huvudproblem som uppstår när man försöker lagstifta om användningen av robotar: – Godtycke, när det gäller de plattformar och tillverkare som är involverade i utvecklingen av och forskningen om artificiell intelligens, som kanske inte alltid är synligt för lagstiftarna. – Oklarhet, som uppstår när artificiella intelligenssystem utvecklas av forskarteam som är organisatoriskt, geografiskt och juridiskt åtskilda. – Godtycke avser det faktum att artificiella intelligenssystem kan innebära många separata, distinkta, befintliga hård- och mjukvarukomponenter. Effekterna av att föra samman alla dessa komponenter kanske inte uppskattas till fullo förrän efter fullbordat faktum. – Oklarhet avser att det sätt som artificiella intelligenssystem arbetar på kan vara mer oklart än för tidigare tekniker. Det kan utgöra ett problem för lagstiftarna, eftersom det finns en brist på klarhet när det gäller de problem som dessa system kan orsaka och hur dessa problem kan hanteras.

AM\1102641SV.docx

51/52

PE587.657v01-00

SV

Or. en

PE587.657v01-00

SV

52/52

AM\1102641SV.docx

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF