Nekovri personeelsgids

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Nekovri personeelsgids...

Description

[Logo bedrijf]

Nekovri Personeelsgids

[Bedrijfsnaam Adres Postcode plaats Telefoonnummer Uitgiftedatum, evt versienr]

Nekovri

2

Nekovri

Inhoudsopgave 1. INLEIDING

5

2. AANGAAN DIENSTVERBAND 2.1 Arbeidsovereenkomst 2.2 Proeftijd 2.3 Nevenactiviteiten 2.4 Geheimhoudingsverklaring

6 6 6 6 7

3. BEËINDIGING DIENSTVERBAND 3.1 Beëindiging arbeidsovereenkomst 3.2 Ontslag op staande voet 3.3 Eindafrekening

8 8 8 8

4. ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN 4.1 Normale arbeidstijd 4.2 Werkvenster 4.3 Pauzes 4.4 Arbeid op zon- en feestdagen 4.5 Roosters

9 9 9 9 10 10

5. AFWIJKENDE WERKTIJDEN EN TOESLAGEN 5.1 Overwerk 5.2 Werktijdenbuiten het werkvenster 5.3 Werk op zon- en feestdagen 5.4 Ploegendienst 5.5 Koudetoeslag 5.6 Meerdere toeslagen over dezelfde uren

11 11 11 11 12 12 12

6. VAKANTIEDAGEN EN VAKANTIETOESLAG 6.1 Vakantietoeslag 6.2 Vakantiedagen 6.3 Vaststellen van de vakantieperiode 6.4 Opnemen van individuele vakantiedagen 6.5 Ziekte en bijzondere situaties tijdens de vakantie 6.6 Opbouw vakantiedagen zieke werknemers 6.7 Vervaltermijn vakantiedagen 6.8 Afschrijven vakantiedagen zieke werknemers 6.9 Opbouw bovenwettelijke vakantiedagen zieke werknemers

14 14 14 14 14 14 15 15 15 15

7.VERLOF 7.1 Bijzonder verlof 7.2 Onbetaald verlof 7.3 Verlof voor bezoek aan huisarts, tandarts en medisch specialist

16 16 16 16

8. LOONBETALING 8.1 Tijdstip loonbetaling

18 18 3

Nekovri

8.2 Schriftelijke specificatie 8.3 Loongebouw

18 18

9. OPLEIDINGEN EN ONTWIKKELING

19

10. SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN 10.1 Reiskostenvergoeding 10.2 Bonussen 10.3 Pensioen 10.4 Overige arbeidsvoorwaarden

20 20 21 21 21

11. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 11.1 Veilig werken 11.2 Gebruik van gereedschappen en machines 11.3 Orde en netheid 11.4 Bedrijfskleding 11.5 Alcohol en drugs 11.6 Rookbeleid 11.7 Ongewenste omgangsvormen

22 22 22 22 22 22 22 23

12. ZIEKTE 12.1 algemeen 12.2 Ziek- en herstelmelding 12.3 Wet verbetering poortwachter 12.4 Betaling tijdens ziekte 12.5 Doorbetaling toeslagen bij ziekte

24 24 24 24 24 24

13. FUNCTIE-INDELING 13.1 Definities 13.2 Functie-indeling 13.3 Functie vervullen 13.4 Toepassen loongebouw 13.5 Functionerings-afhankelijk belonen

25 25 25 25 25 26

4

Nekovri

1. Inleiding In deze personeelsgids worden regels gegeven die per (datum) van kracht zijn en van toepassing zijn op de arbeidsverhouding tussen (bedrijfsnaam) en haar medewerkers. Iedere medewerker van (bedrijfsnaam) krijgt bij indiensttreding een exemplaar van de personeelsgids uitgereikt. Nieuwe of gewijzigde teksten van de personeelsgids worden jaarlijks aan de medewerker verstrekt. De directie behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden af te wijken van het gestelde in deze personeelsgids. Deze personeelsgids geldt voor alle personen, die een arbeidsovereenkomst hebben met (bedrijfsnaam) voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd met uitzondering van vakantiekrachten.Bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst verklaart de werknemer dat hij kennis heeft genomen van het bepaalde in deze personeelsgids. De inhoud van de personeelsgids wordt geacht onderdeel van de arbeidsovereenkomst uit te maken. De werknemer gaat tevens akkoord met toekomstige wijzigingen van de personeelsgids voor zover de ondernemingsraad met deze wijzigingen of uitbreidingen heeft ingestemd. Wijzigingen in de personeelsgids worden hooguit één keer per jaar aangebracht. In de personeelsgids worden de primaire voorwaarden vastgelegd, voor zover deze nog niet in de individuele arbeidsovereenkomst zijn beschreven. Daarnaast zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden in deze personeelsgids geregeld. Indien met een werknemer een parttime dienstverband is overeengekomen geldt dat de werknemer recht heeft op een evenredig deel van de afspraken over arbeidsvoorwaarden tenzij anders is overeengekomen.

5

Nekovri

2. Aangaan dienstverband 2.1 Arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. Bij een wijziging van de arbeidsovereenkomst geschiedt dit uiterlijk op de ingangsdatum van de wijziging. De werknemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn aanstelling, alsmede een exemplaar van de personeelsgids. De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval: a) de naam en vestigingsplaats van de werkgever, alsmede de functie(s) van degene(n) die hem ten deze vertegenwoordigen; b) de naam, voorna(a)men en geboortedatum van de werknemer; c) de datum van indiensttreding; d) de duur waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan: voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd; e) de duur van de eventuele proeftijd; f) de diensttijd van de werknemer: de normale wekelijkse diensttijd of de wekelijkse diensttijd korter dan normaal; g) de omschrijving van de functie, dan wel de functiebenaming; h) de functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld; i) het salaris dat aan de werknemer is toegekend op basis van leeftijd, resp. functiejaarschaal, die behoort bij de groep waarin hij is ingedeeld; j) de vermelding dat de personeelsgids van toepassing is.

2.2 Proeftijd Werkgever en werknemer kunnen een proeftijd overeenkomen. De proeftijd is voor beide partijen gelijk. Zowel de werkgever als de werknemer is gerechtigd om tijdens de duur van de proeftijd het dienstverband met onmiddellijke ingang te beëindigen. De proeftijd bedraagt ten hoogste twee maanden. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor korter dan twee jaar bedraagt de proeftijd ten hoogste een maand.

2.3 Nevenactiviteiten Uitgaande van de bijgevoegde arbeidsovereenkomst geldt het volgende: 1.

Indien de werknemer enigerlei arbeid voor derden gaat verrichten of als zelfstandige werkzaamheden wil gaan verrichten, dient hij vooraf schriftelijk toestemming aan de werkgever te vragen.

2.

Het is de werknemer niet toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever. Onder nevenwerkzaamheden worden mede verstaan: - het bekleden van een betaalde of onbetaalde functie anders dan in dienst van de werkgever; 6

Nekovri

het uitoefenen van enig beroep of bedrijf dan wel het drijven van handel; het ontwerpen, het leiden, het uitvoeren van en houden van toezicht op ander werk. De werkgever kan de werknemer verbieden nevenfuncties uit te oefenen, als de werknemer door die werkzaamheden zijn eigen functie niet meer naar behoren kan vervullen, of het belang van de werkgever op enig andere wijze zal schade. -

3.

2.4 Geheimhoudingsverklaring Uitgaande van de bijgevoegde arbeidsovereenkomst geldt het volgende: De werknemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem omtrent het bedrijf van de werkgever bekend is geworden en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs had moeten kennen.

7

Nekovri

3. Beëindiging dienstverband 3.1 Beëindiging arbeidsovereenkomst Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verloop van de tijd waarvoor zij is aangegaan. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan, na afloop van een eventuele proeftijd, alleen tussentijds worden opgezegd, indien er vóór aanvang van het dienstverband schriftelijk een opzegtermijn is overeengekomen. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met opzegclausule geldt, na afloop van een eventuele proeftijd, dat zowel werknemer als werkgever de mogelijkheid hebben het dienstverband door opzegging te beëindigen. Opzegging dient plaats te vinden tegen het einde van de maand met inachtneming van, indien van toepassing, de in de individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen opzegtermijn en anders de wettelijk voorgeschreven opzegtermijnen volgens het Burgerlijk Wetboek en de overige regels van het ontslagrecht. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, dat de werkgever zal trachten uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, de werknemer schriftelijk mee te delen of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd eindigt het dienstverband door pensionering. Hiervoor geldt de dag waarop de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.

3.2 Ontslag op staande voet Indien de werkgever een dringende reden heeft voor ontslag en wel zo dringend, dat het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst niet in alle redelijkheid van de werkgever kan worden verwacht, is ontslag op staande voet mogelijk. Bij het geven van het ontslag moet aan de werknemer die het betreft, onmiddellijk duidelijk worden medegedeeld waarom hij wordt ontslagen. De dringende reden zal schriftelijk aan de werknemer ter kennis gebracht worden. Dit wordt zodanig gedaan dat deze precies weet op grond van welke omstandigheid, daad, eigenschap of gedraging de verbreking plaatsvindt. De werkgever is in dit geval niet gehouden aan een opzegtermijn.

3.3 Eindafrekening Bij beëindiging van het dienstverband ontvangt de werknemer: - het salaris over de laatste maand tot de datum van uitdiensttreding; - vakantietoeslag naar rato tot de datum van uitdiensttreding; - uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen, berekend tot de datum van uitdiensttreding. Treedt men niet per laatste werkdag uit dienst, dan wordt het aantal vakantiedagen voor die maand naar rato berekend. Te veel opgenomen vakantiedagen en/ of uitbetaalde vakantietoeslag worden op overeenkomstige wijze verrekend.

8

Nekovri

4. Arbeids- en rusttijden 4.1 Normale arbeidstijd De normale gemiddelde arbeidstijd bij een fulltime dienstverband is 36 uur. Bij een normale gemiddelde arbeidstijd van 36 uur per week is een normale werkdag 8 uur, waarbij eens in de twee weken een vrije dag opgebouwd is. Bij een normale gemiddelde arbeidstijd van 38 uur per week is een normale werkdag 8 uur, waarbij eens in de vier weken een vrije dag opgebouwd is. De normale arbeidsduur voor deeltijdwerkers bedraagt het aantal uren zoals dat tussen de werkgever en de deeltijdwerker is overeengekomen.

4.2 Werkvenster Het werkvenster is de “gebruikelijke” tijd waarin er binnen of ten behoeve van de onderneming werkzaamheden verricht worden. De gebruikelijke dagelijkse diensttijd, zijnde het werkvenster, is van maandag tot en met vrijdag gelegen tussen (tijdstip) en (tijdstip) uur en op zaterdag tussen (tijdstip) en (tijdstip) uur. OF Voor de werknemers die zijn ingedeeld in de volgende functies/ functiegroepen (functies/ functiegroepen), geldt de volgende dagelijkse diensttijd, zijnde het werkvenster: van maandag tot en met vrijdag tussen (tijdstip) en (tijdstip) uur en op zaterdag tussen (tijdstip) en (tijdstip) uur. Vervolgens geldt voor de werknemers die zijn ingedeeld in de volgende functies/ functiegroepen: (functies/ functiegroepen), de volgende dagelijkse diensttijd, zijnde het werkvenster: van maandag tot en met vrijdag tussen (tijdstip) en (tijdstip) en op zaterdag tussen (tijdstip)en (tijdstip).

4.3 Pauzes De diensttijd moet in ieder geval op de volgende wijze onderbroken worden door pauzes: - bij een werkdag van meer dan 5½ uur: ten minste een half uur; - bij een werkdag van meer dan 10 uur: ten minste ¾ uur, eventueel op te splitsen in een half uur en een kwartier. De pauzes zijn binnen het bedrijf als volgt vastgesteld: (de vastgestelde regels omtrent pauzes, de lengte en de eventuele vaste tijdstippen). Elke werknemer is verplicht de pauzes zodanig te plannen dat de bedrijfsvoering zo min mogelijk wordt belemmerd.

9

Nekovri

4.4 Arbeid op zon- en feestdagen Arbeid op zon –en feestdagen wordt zoveel mogelijk beperkt. Deze dagen worden alleen gezien als werkdagen, indien dit met de betreffende werknemers nadrukkelijk is overeengekomen.

4.5 Roosters Indien in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat werknemer werkt volgens een dienstrooster, geldt daarvoor het volgende: - werkgever zal steeds een dienstrooster opstellen waarmee een werknemer minimaal zeven dagen van te voren zijn werktijden verneemt; na overleg tussen werkgever en werknemer is aanpassing van het dienstrooster door de werkgever mogelijk voor zover de bedrijfsomstandigheden dat toestaan.

10

Nekovri

5. Afwijkende werktijden en toeslagen 5.1 Overwerk Medewerkers zijn in voorkomende gevallen verplicht over te werken. Overuren zijn uren die de normale gemiddelde arbeidstijd (zie hoofdstuk 4) overstijgen. Er is alleen sprake van overwerk als daartoe door de werkgever opdracht is gegeven, waarbij overwerk van minder dan 15 minuten niet voor vergoeding in aanmerking komt. Indien werknemer en werkgever daar overeenstemming over hebben bereikt kan overwerk, in plaats van middels een financiële vergoeding, ook in vrije tijd, met inachtneming van de afgesproken toeslagen, worden gecompenseerd. De overwerktoeslag bedraagt:(percentage) % van het uurloon OF De overwerktoeslag bedraagt:(percentage) % van het uurloon op (de dagen/ uren dat deze toeslag geldt) en de overwerktoeslag bedraagt (percentage) % van het uurloon op (de dagen/ uren dat deze toeslag geldt).

Overwerk wordt vergoed per half uur. De overuren worden geteld per loonbetalingsperiode en uitgekeerd in de salarisuitkering van de daaropvolgende periode, rekeninghoudend met de hierboven genoemde percentages. Wanneer werkgever en werknemer overeenstemmen in compensatie van overuren in tijd, gelden hiervoor dezelfde percentages, omgerekend in tijd. Voor overurenvergoeding komt niet in aanmerking die werknemer waarmee uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. 5.2 Werktijden buiten het werkvenster Voor arbeid op uren gelegen buiten de werkvensters, die niet vallen in de nachturen, geldt een toeslag van (percentage)%. De toeslag voor arbeid buiten de werkvensters, tijdens nachturen van (tijdstip) tot (tijdstip) is (percentage)%. 5.3 Werk op zon- en feestdagen Op zon- en feestdagen wordt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, niet gewerkt. Als feestdagen gelden de algemeen erkende christelijke feestdagen: te weten, eerste en tweede paasdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, alsmede nieuwjaarsdag en nationale feestdagen, te weten: Koninginnedag en om de vijf jaar 5 mei (indien de jaartelling eindigt op een 0 of een 5). Indien feestdagen vallen op werkdagen, wordt het inkomen over de verzuimde werktijd op deze dagen doorbetaald. 11

Nekovri

Indien arbeid op zon- en feestdagen overeengekomen is geldt voor het werken op deze dagen een toeslag van (percentage)%. OF Indien arbeid op zon- en/of feestdagen overeengekomen is geldt voor het werken op feestdagen een toeslag van (percentage)% en voor het werken op zondagen een toeslag van (percentage)%. 5.4 Ploegendiensten Onder ploegendienst wordt verstaan het structureel verrichten van werkzaamheden in een rouleersysteem volgens een dienstrooster. Hierbij zal tenminste sprake zijn van twee diensten per etmaal gedurende 5 dagen per week of 10 dagen per twee weken. Binnen (bedrijfsnaam) wordt er gewerkt in een (2/3) ploegendienst. OF Binnen (bedrijfsnaam) wordt er gewerkt in 2 en 3 ploegendiensten. Voor het werken in een 2 ploegendienst geldt een toeslag van (percentage)% op het normale uurtarief, voor het werken in een 3 ploegendienst geldt een toeslag van (percentage)% op het normale uurtarief.

5.5 Koudetoeslag Aan werknemers die werkzaam zijn in gekoelde ruimtes wordt een zogenaamde “koudetoeslag” toegekend. Voor elk uur dat een werknemer werkzaam is in een ruimte met een temperatuur tussen (temperatuur) en (temperatuur) oC geldt een toeslag van €(bedrag) en voor elk uur dat een werknemer werkzaam is in een ruimte met een temperatuur tussen (temperatuur) en (temperatuur) ºC geldt een toeslag van €(bedrag) OF Voor het structureel werken in gekoelde ruimtes met een temperatuur tussen (temperatuur) en (temperatuur) oC zal een toeslag van € (bedrag) per (week/ 4 weken/ maand) worden toegekend. Voor het structureel werken in gekoelde ruimtes met een temperatuur tussen (temperatuur) en (temperatuur) oC zal een toeslag van €(bedrag) per (week/ 4 weken/ maand) worden toegekend. 5.6 Meerdere toeslagen over dezelfde uren Indien er over de gewerkte uren meerdere toeslagen van toepassing zijn (overwerk, werktijden buiten het werkvenster, arbeid op zon –en feestdagen) vindt er wel cumulatie van deze toeslagen plaats. In het geval dat geen cumulatie van toepassing is zal de hoogste toeslag betaald wordt. 12

Nekovri

De ploegentoeslag en de koudetoeslag zijn hierop uitzonderingen en worden ook naast de eventuele andere toeslagen uitbetaald.

13

Nekovri

6. Vakantiedagen en Vakantietoeslag 6.1 Vakantietoeslag Werknemers hebben recht op een vakantietoeslag van 8% van het loon. Het vakantiegeld wordt in januari uitgekeerd.

6.2 Vakantiedagen Werknemers met een volledig dienstverband hebben recht op (aantal) vakantiedagen per jaar. De opbouw van vakantiedagen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor werknemers die in deeltijd werkzaam zijn en voor werknemers bij wie het dienstverband niet aanvangt op het begin van het jaar, wordt het aantal vakantiedagen naar evenredigheid vastgesteld.

6.3 Vaststellen van de vakantieperiode Het vakantiejaar loopt van 1 januari t/ m 31 december. De werkgever stelt in overleg met de werknemer de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast. De vakantieplanning voor verlof langer dan (aantal) aaneengesloten werkdagen van de werknemer dient jaarlijks voor (datum) van het betreffende vakantiejaar bij de direct leidinggevende opgegeven te worden. Verlof van (aantal) werkdagen of korter dient uiterlijk (aantal) dagen van te voren worden aangevraagd. De werknemer dient jaarlijks twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen of, als de bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt of de werknemer dit wenst, twee maal één week. Werknemers zijn verplicht in (periode, bijvoorbeeld bouwvak) (aantal) weken vakantie op te nemen.

6.4 Opnemen van individuele vakantiedagen Voorwaarde voor het opnemen van individuele vakantiedagen is dat het werk de vrije dag toelaat. Het opnemen van individuele vakantiedagen dient in overleg met de direct leidinggevende te gebeuren. Individuele vakantiedagen dienen minimaal (periode) van tevoren doorgegeven te worden. Het opnemen van meerdere aaneengesloten vakantiedagen legt de werknemer voor aan de werkgever die zijn toestemming moet verlenen.

6.5 Ziekte en bijzondere situaties tijdens de vakantie Indien de vakantie wordt onderbroken, behoudt de werknemer de resterende vakantiedagen indien hij: a) aannemelijk maakt dat hij vanwege ziekte niet van zijn vakantie kan genieten; b) zich bij ziekte of ongeval aan de geldende voorschriften terzake van ziekmelding heeft gehouden; c) bij ziekte tevens achteraf de nodige bewijsstukken, zoals een medische verklaring, kan overleggen; 14

Nekovri

d) een andere reden heeft, die hem recht zou geven op betaald verzuim (bijv. bij overlijden van een direct familielid e.d.). 6.6 Opbouw vakantiedagen zieke werknemers Tot 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers in Nederland beperkt vakantiedagen op, namelijk alleen over de laatste 6 maanden van ziekte. Vanaf 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers voortaan gedurende hun hele ziekteperiode volledige vakantiedagen op, net als niet-zieke werknemers. 6.7 Vervaltermijn vakantiedagen Tot 1 januari 2012 vervallen vakantiedagen pas na 5 jaar. Deze vervaltermijn zal voor de wettelijke vakantiedagen (20 dagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband) worden ingekort tot maximaal 1,5 jaar. Dit betekent dat een werknemer binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de wettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd, die dagen ook moet hebben opgenomen. Voor de dagen opgebouwd vóór 1 januari 2012 blijft de vervaltermijn 5 jaar. Een voorbeeld: gezien de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2012, moeten de wettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2012, voor 1 juli 2013 worden opgenomen, anders vervallen ze. De wettelijke vakantiedagen vervallen niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat was om vakantiedagen tijdig op te nemen, bijvoorbeeld om medische redenen of doordat het door toedoen van de werkgever niet mogelijk was om (genoeg) vakantie op te nemen. 6.8 Afschrijven vakantiedagen zieke werknemers Het afschaffen van de beperkte opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers betekent ook het afschaffen van het beperkt afschrijven. Basisgedachte is dat de re-integrerende zieke werknemers die tijdelijk willen worden vrijgesteld van hun re-integratieplicht, hiervoor vakantie op moeten nemen, net als een gezonde werknemer die tijdelijk van werk wil worden vrijgesteld. Het afboeken van het wettelijk vakantiesaldo gaat dan ook conform de gehele oorspronkelijke arbeidsduur (en niet alleen over de daadwerkelijk gewerkte uren). Precies hetzelfde als bij iemand die niet ziek is. 6.9 Opbouw bovenwettelijke vakantiedagen zieke werknemers Werkgever en werknemer komen overeen dat een werknemer die langer dan 2 maanden ziek is geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt.

15

Nekovri

7. Verlof 7.1 Bijzonder verlof Voor het deelnemen aan of bijwonen van de navolgende gebeurtenissen wordt gedurende de daarbij vermelde tijd verzuim met behoud van betaling toegestaan wanneer de medewerker daarbij anders niet aanwezig kan zijn: a) bij het huwelijk van de werknemer: 2 dagen; b) bij ondertrouw van de werknemer: 1 dag; c) op de dag van het huwelijksfeest van broers, zusters, zwagers, schoonzusters eigen of aangenomen kinderen: 1 dag; d) bij het 25-jarig of 40-jarig huwelijk van de werknemer: 1 dag; e) op de dag van het 50-jarig huwelijksfeest van de ouders, schoonouders grootouders van de werknemer: 1 dag; f) bij het overlijden van de echtgen(o)te, een eigen of een aangehuwd kind van de werknemer: 4 dagen; g) bij de bevalling van de echtgenote: de tijd van de bevalling en 2 dagen daarna; h) bij het overlijden van een ouder van de werknemer: 2 dagen; i) bij het overlijden van schoonouders, broers, zusters, zwagers of schoonzusters: 1 dag. De werknemer dient indien mogelijk ten minste één dag of zoveel eerder als mogelijk aan de werkgever het op te nemen verlof kenbaar te maken. Waar er over ouders, kinderen, broers en zuster wordt gesproken worden tevens stiefouders, stiefkinderen, stiefbroers en stiefzusters, alsmede pleegouders, pleegkinderen, pleegbroers en pleegzusters mede begrepen. Daar waar in de artikelen wordt gesproken over echtgenoot en familiebetrekkingen van de echtgenoot zijn deze bepalingen tevens van toepassing op de levenspartner en diens familiebetrekkingen. Ten slotte wordt geregistreerd partnerschap met het huwelijk gelijk gesteld.

7.2 Onbetaald verlof De werknemer kan de werkgever verzoeken om een bepaalde periode onbetaald verlof op te nemen. De werkgever beslist over dit verzoek. Het verzoek kan door werkgever worden geweigerd.

7.3 Verlof voor bezoek aan huisarts, tandarts en medisch specialist Voor zover een bezoek aan een huisarts, tandarts of medisch specialist niet in eigen tijd kan plaatsvinden wordt het loon, tijdens de voor het bezoek noodzakelijk te verzuimen tijd met een maximum van 2 uur, doorbetaald. Deze regeling geldt alleen bij fulltime werknemers. Parttime werknemers dienen de afspraken buiten werktijd te plannen. Het bezoek dient zoveel mogelijk aan het begin van de ochtend (voor 09.00 uur) of aan het einde van de middag (na 16.15 uur) ingepland te worden.

16

Nekovri

De fulltime werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om, indien dit binnen de normale dagelijkse werktijd noodzakelijk is, met doorbetaling van salaris in de hierna te noemen gevallen en over de daarbij vermelde duur vrijaf te nemen (indien dit past in het werkschema): a) voor de tijd die nodig is tot ten hoogste 2 uur voor een bezoek aan een medisch specialist (met een maximum van één bezoek per kalenderjaar); b) voor de tijd die nodig is tot ten hoogste 2 uur voor een bezoek aan een huisarts (met een maximum van twee bezoeken per kalenderjaar); c) voor de tijd die nodig is tot ten hoogste 2 uur voor een bezoek aan een tandarts (met een maximum van twee bezoeken per kalenderjaar). De werkgever kan de werknemer bij een bezoek aan een medisch specialist, huisarts of tandarts verzoeken hiervan een bewijs te overleggen. Indien een bezoek langer dan twee uur duurt, dient de extra tijd aan het einde van de dag ingehaald te worden of als verlof opgenomen te worden. Dit geldt eveneens indien de frequentie van de bezoeken het maximum van twee per kalenderjaar overschrijdt.

17

Nekovri

8. Loonbetaling 8.1 Tijdstip loonbetaling Op het einde van iedere week ontvangt iedere werknemer een salarisafrekening. De uitbetaling van de in hoofdstuk 5 genoemde toeslagen worden uiterlijk in de (maand/week) volgend op de (maand/week) waarin de toeslagen op de uren zijn ontstaan, afgerekend. Uitbetaling zal plaatsvinden vóór het einde van de (maand/week).

8.2 Schriftelijke specificatie Bij de salarisbetaling zal er een schriftelijke specificatie worden verstrekt, waarop de volgende gegevens worden vermeld: a) de naam van de werknemer; b) de periode, waarop de betaling betrekking heeft; c) het bruto salarisbedrag, gespecificeerd volgens vaste bedragen (toeslagen, reiskostenvergoeding, bonussen etc.); d) een specificatie van de wettelijke en overige inhoudingen; e) het netto uit te betalen bedrag; f) de wijze van betaling.

8.3 Loongebouw Voor de medewerkers van (bedrijfsnaam) geldt het loongebouw, welke is op te vragen bij de administratie. Bij de indiensttreding wordt door de werkgever kenbaar gemaakt in welke schaal en loontrede de werknemer valt. Bij een wijziging van de functie of op basis van een positieve beoordeling zal de loontrede en/of de schaal opnieuw worden vastgesteld.

18

Nekovri

9. Opleidingen en ontwikkeling Scholing en ontwikkeling in de vorm van studies, opleidingen, cursussen en trainingen, ter verbetering en verbreding van het functioneren van werknemers of passend in de ontwikkeling van de organisatie van werkgever, kunnen geheel of gedeeltelijk betaald worden door de onderneming. De beslissingsbevoegdheid hiertoe ligt bij werkgever en de afspraken worden vastgelegd in een opleidingsovereenkomst. In de opleidingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het vergoeden van de studie en eventuele afspraken over studie, examenverlof en situaties als voortijdig uitdienst treden en voortijdig afbreken van de studie. Het vastleggen van afspraken in een opleidingsovereenkomst is in de praktijk met name toepasbaar voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden gescheiden afspraken gemaakt en vastgelegd. De werknemer, voor wie de onderneming de opleidingskosten geheel of gedeeltelijk betaalt, krijgt hierdoor een studieschuld aan werkgever, die gelijk is aan de door werkgever gemaakte kosten, evenals uitstaande verplichtingen. In de opleidingsovereenkomst zal worden vastgelegd om welke bedrag het gaat en na welke periode de studieschuld zal worden kwijtgescholden. Indien de opleiding door werknemer om privé-redenen niet wordt afgemaakt, blijft de gemaakte studieschuld van kracht en wordt niet afgebouwd. De openstaande schuld blijft te allen tijde door het bedrijf opeisbaar. In bijzondere gevallen kan de directie hiervan afwijken. Wanneer de werknemer vanwege zijn opleiding extra tijd nodig heeft om te studeren of examens af te leggen, zullen de afspraken hierover worden vastgelegd in de opleidingsovereenkomst.

19

Nekovri

10. Secundaire arbeidsvoorwaarden 10.1 Reiskostenvergoeding Gebruik zakelijke auto: Voor de regels omtrent de lease-/bedrijfsauto wordt verwezen naar de autoregeling geldend binnen (bedrijfsnaam). De autoregeling is op te vragen bij (de administratie, de afdeling personeelszaken, de leidinggevende). Medewerkers die de beschikking hebben over een bedrijfs-/leaseauto, krijgen geen vergoeding voor enige andere vorm van vervoer.

Gebruik privé-auto: Reiskosten worden vergoed volgens de (maximaal) fiscaal vrijgestelde vergoedingen. De fiscus heeft het maximale te vergoeden bedrag per kilometer op €0,19 gesteld. Dit geldt zowel voor het zakelijk verkeer als het woon-werkverkeer. De kilometervergoeding wordt uitgekeerd, na akkoord van directie, op basis van het door de medewerker ingediende maandelijkse, uitgesplitste declaratieformulier. Ook met betrekking tot woon-werkverkeer worden alleen de werkelijk gereden woon-werkkilometers gedeclareerd. Bij ziekte en/ of vakantie vindt dus geen declaratie plaats. OF Werknemers ontvangen een vergoeding voor gemaakte reiskosten woon-werkverkeer van hun woonplaats naar hun standplaats. De volgende criteria liggen ten grondslag aan deze vergoeding: Reisafstand enkele reis:

Vergoeding netto per maand:

0 - 10 km 10 - 25 km 15 - 20 km 20 - > km

€….(bedrag) €….(bedrag) €….(bedrag) €….(bedrag)

Voor zakelijk gebruik geldt een vergoeding van €(bedrag) per kilometer.

Openbaar vervoer: De werkgever vergoedt de werknemer de werkelijk gemaakte kosten van het openbaar vervoer indien de werknemer de originele vervoerbewijzen aan de werkgever overhandigt zodra ze niet meer geldig zijn.

10.2 Bonussen De werkgever bepaalt wie er voor een eventuele bonus in aanmerking komt en hoe hoog die bonus is. Deze bonus kan worden toegekend om redenen van een bijzondere (commerciële)

20

Nekovri

prestatie of bijzondere inzet. De bonus kan in geld of natura worden uitgekeerd en is eenmalig.

10.3 Pensioen In principe sluit iedere medewerker zich aan bij (de pensioenverzekering van werkgever/ het bedrijfspensioenfonds). Indien de werknemer zich niet aan wenst te sluiten bij (de pensioenverzekering van werkgever/ het bedrijfspensioenfonds) dient hij een afstandsverklaring te tekenen, waarin de werknemer aangeeft niet mee te willen doen aan de pensioenregeling. De eventuele partner van de werknemer moet zo’n verklaring ook altijd tekenen, omdat het niet deelnemen aan de pensioenregeling door de werknemer ook gevolgen voor hem/haar kan hebben.

10.4 Overige arbeidsvoorwaarden Ten behoeve van het uitvoeren van specifieke functies kunnen aanvullende arbeidsvoorwaarden worden toegekend, ter beschikking worden gesteld of van toepassing zijn. Dit is te allen tijde ter beoordeling van werkgever. Voorbeelden hiervan zijn: mobiele telefoon PDA (Personal Digital Asistent) laptop / pc leaseauto parkeerpas kantoorsleutel(s) / badges Bij ontvangst van deze zaken zal de medewerker een ontvangstverklaring tekenen en daarbij verklaren als “goed huisvader” deze zaken te gebruiken.

21

Nekovri

11. Arbeidsomstandigheden 11.1 Veilig werken Iedere werknemer is verplicht om zo veilig mogelijk te werken. Dit houdt in: - het gebruiken van de veiligheidsbeschermingen welke door de onderneming ter beschikking worden gesteld, b.v. gehoorbeschermers, veiligheidsbrillen e.d.; - inzake te de verrichten handelingen de veiligheid in acht te nemen; - altijd de beveiligingen welke op de machines zijn aangebracht te gebruiken; - alle mondelinge en schriftelijk gegeven veiligheidsnormen exact na te komen. Indien machines of gereedschappen gevaar opleveren bij de bediening ervan is de werknemer verplicht ze buiten werking te stellen en direct de bedrijfsleiding hiervan op de hoogte te stellen. 11.2 Gebruik van gereedschappen en machines Iedere werknemer is gehouden om gereedschappen en machines zodanig te gebruiken dat de levensduur zo lang mogelijk is en dat er zo weinig mogelijk slijtage optreedt. Storingen aan machines en gereedschappen dient de werknemer te melden bij de bedrijfsleiding.

11.3 Orde en netheid Elke werknemer is mede verantwoordelijk voor orde en netheid in het bedrijf. Dit houdt in: - het schoon achterlaten van gebruikte gereedschappen en machines; - het ordelijk opbergen van de gebruikte gereedschappen; - het ordelijk opbergen van de overblijvende materialen in het magazijn; - het mede zorgdragen voor het in een zo goed mogelijke staat houden van de gemeenschappelijke bedrijfsruimtes. 11.4 Bedrijfskleding Aan de werknemer voor wiens functie dit noodzakelijk is, zal door de onderneming bedrijfskleding worden verstrekt. De werknemer aan wie bedrijfskleding verstrekt is, is verplicht deze tijdens werktijd te dragen en in een zo goed mogelijke staat te houden. 11.5 Alcohol en drugs Het is iedere werknemer verboden om tijdens werktijd of gedurende de pauze alcoholhoudende dranken of enigerlei soorten drugs te gebruiken of onder invloed hiervan op het werk te verschijnen. 11.6 Rookbeleid De Tabakswet verplicht de werkgever om zijn werknemers te beschermen tegen tabaksrook. Werknemers hebben dus recht op een rookvrije werkplek. Binnen (bedrijfsnaam) gelden de volgende regels omtrent roken: - in het hele gebouw mag niet gerookt worden met uitzondering van de daarvoor aangewezen rookruimte(s); 22

Nekovri

-

roken is gelimiteerd tot de pauzetijden en maximaal twee keer daarbuiten; de rookplek wordt netjes achtergelaten. Rokers laten geen sigarettenpeuken achter op de grond; wanneer deze huisregels worden overtreden, volgt eerst een mondelinge waarschuwing, bij een volgende keer volgt een schriftelijke waarschuwing en het hierna overtreden van de regels kan ontslag tot gevolg hebben.

11. 7 Ongewenste omgangsvormen Het beleid van (bedrijfsnaam) inzake ongewenste omgangsvormen luidt als volgt: - Onder ongewenste omgangsvormen vallen seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten en aanverwante begrippen als agressie, geweld, pesten en discriminatie op de werkplek vallen onder dit beleid; - (bedrijfsnaam) tolereert geen ongewenste omgangsvormen en indien een medewerker zich hieraan schuldig maakt zal dit tot sancties leiden; - binnen (bedrijfsnaam) zal een vertrouwenspersoon (naam en/of functietitel) belast worden met de eerste opvang van medewerkers die een vorm van ongewenste omgangsvormen hebben ondergaan en daarover willen praten; - met betrekking tot ongewenste omgangsvormen is het protocol ongewenste omgangsvormen van toepassing. Het protocol ongewenste omgangsvormen is op te vragen bij de administratie.

23

Nekovri

12. Ziekte 12.1 Algemeen De werkgever en medewerker hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen een adequaat en doeltreffend ziekteverzuimbeleid vorm te geven. (bedrijfsnaam) heeft hiervoor een verzuimprotocol ingesteld welke op te vragen is bij de administratie. In dit hoofdstuk worden een aantal basisafspraken met betrekking tot ziekteverzuim uitgewerkt, voor de gehele regeling wordt verwezen naar het protocol ziekteverzuim. 12.2 Ziek- en herstelmelding In geval van arbeidsongeschiktheid dient de werknemer dit voor (tijdstip) of bij het beëindigen van de werkzaamheden (b.v. overdag ziek naar huis of direct na het bezoek aan een arts) persoonlijk of telefonisch te melden bij zijn direct leidinggevende. Indien werknemer parttime werkt en hij wordt ziek op een dag dat hij niet zou werken, dan moet hij zich toch op die dag ziekmelden. Indien de werknemer weet wanneer hij het werk kan hervatten, is hij verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 7.00 uur op de dag dat het werk hervat wordt persoonlijk of mondeling aan bovengenoemde te melden. 12.3 Wet Verbetering Poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter is een wet in Nederland waarin bepaald is dat werkgever en werknemer gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben gekregen een adequaat en doeltreffend ziekteverzuim- en arbobeleid vorm te geven. Werkgever heeft hiervoor een verzuimprotocol ingesteld waarin deze regels uitgebreid voor de werknemer uitgelegd worden. 12.4 Betaling tijdens ziekte De werkgever zal bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer gedurende 104 weken het salaris doorbetalen dat de werknemer bij arbeidsgeschiktheid zou hebben verdiend. Hierbij geldt dat de eerste 52 weken 70% van het salaris en de daaropvolgende 52 weken 70% van het salaris wordt betaald. 12.5 Doorbetalen toeslagen bij ziekte Bij een ziekteverzuim dat langer duurt dan 1 maand vervallen, per ingangsdatum ziekteverzuim, de volgende vergoedingen: - onkostenvergoeding; - eventueel andere vergoedingen. De reeds dan vergoede onkosten zullen met terugwerkende kracht met het salaris verrekend worden.

24

Nekovri

13. Functie-indeling 13.1 Definities Ervaringsjaar: binnen de loonschalen in het loongebouw is er sprake van ervaringsjaren. Een ervaringsjaar is een indicatie van het ervaringsniveau en ontwikkelingsniveau van de werknemer. Functie: het totaal van taken en verantwoordelijkheden dat aan een werknemer binnen een bedrijf is opgedragen. Bedrijfsfunctie: de functie zoals die in een bedrijf door de werkgever is vastgesteld. Functiecategorie: de verzameling van functies die naar de aard van de werkzaamheden hetzelfde zijn. Functiegroep: de groep waarin de bedrijfsfunctie van een werknemer wordt ingedeeld na vergelijking van zijn bedrijfsfunctie met de referentiefunctie. Loonschaal: dit is de schaal, met daarin het bruto bedrag vanaf het basisloon tot en met het eindloon, behorende bij een functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld. Loongebouw: Een tabel met daarin de opbouw van de loonschalen met de daarbijbehorende lonen.

13.2 Functie-indeling Een werknemer wordt door de werkgever ingedeeld in een van de functiegroepen. De werkgever bepaalt de functiegroep. Hij doet dit op basis van de door Nekovri beschikbaar gestelde handleiding. Een jeugdige werknemer tot en met 22 jaar die bij indiensttreding nog niet aan het functieprofiel voldoet, wordt ingedeeld in de instroomschaal voor jeugdigen. De leerlingen en stagiairs worden niet conform de hierboven omschreven methode ingedeeld in een functiegroep. Hetzelfde geldt voor vakantiekrachten.

13.3 Functie vervullen Naast alle voorkomende werkzaamheden betreffende de overeengekomen functie kan de werknemer verplicht worden gesteld tijdelijk andere dan zijn gewone werkzaamheden te verrichten als de werkgever dit noodzakelijk acht. De werkgever beperkt dit tot de werkzaamheden die in redelijkheid aan de betrokken werknemer kunnen worden opgedragen.

13.4 Toepassen loongebouw 1. Bij indiensttreding wordt werknemer ingeschaald in de bij zijn functie behorende loonschaal. De werkgever bepaalt de functiegroep. Hij doet dit op basis van de door Nekovri beschikbaar gestelde handleiding. 25

Nekovri

2.

3.

4.

De loontrede binnen de schaal wordt bepaald met behulp van het aantal ervaringsjaren dat werknemer dezelfde of soortgelijke functie heeft vervuld. Voor werknemers onder de 23 jaar wordt het loon bepaald door de leeftijd. Aan werknemer zal bij een normale uitvoering van zijn werkzaamheden en/of bij een positieve beoordeling, na verloop van elk vol functiejaar, een loonsverhoging worden toegekend die gelijk is aan één loontrede van de loonschaal waarin hij/zij is ingedeeld, tot het maximum van de schaal is bereikt. Combinatiefuncties: a. Er is sprake van een combifunctie wanneer een medewerker blijvend meerdere functies tegelijk vervult of een takenpakket heeft waar meerdere functieomschrijvingen bij passen. Het kan zijn dat een werknemer daardoor in twee salarisschalen tegelijk valt. Er is geen sprake van een combinatiefunctie als de functie van de werknemer wordt gecombineerd met een tijdelijke waarneming van een andere functie. b. Voor de indeling van combinatiefunctie wordt gekeken naar de functiegroepen van de verschillende functies waaruit de combinatiefunctie is opgebouwd. In verhouding met de tijd die de werknemer aan de betreffende functies besteedt zal ook het salaris uit de beide schalen worden toegekend.

Binnen elke loonschaal in het loongebouw worden de lonen in Euro’s vermeld, waarbij het loon met loontredes stijgt naarmate de ervaringsjaren toenemen. Als het loon de eindtrede van de ervaringsjaren heeft bereikt, is het maximum loon van de loonschaal bereikt. Toepassing van het loongebouw verloopt als volgt: 1.

2.

3.

4.

De werknemer heeft één keer per jaar een beoordelingsgesprek, waarin de werkgever/leidinggevende het functioneren van de werknemer beoordeelt. De beoordelingsperiode omvat een geheel kalenderjaar; In het beoordelingsgesprek worden door de werkgever/leidinggevende en de werknemer tezamen werkafspraken gemaakt en afspraken over de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. Op verzoek van werkgever en/of werknemer kunnen afspraken worden gemaakt over het volgen van scholing, het erkennen van verworven competenties of het inwinnen van een scholingsadvies en ook over hiervoor op te nemen verlof; De werkgever/leidinggevende heeft met ieder van zijn werknemers minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek waarin zij de samenwerking en de voortgang van de (werk)afspraken uit het beoordelingsgesprek evalueren en eventueel bijstellen. Desgewenst kan werkgever er voor kiezen het functioneringsgesprek te combineren met het beoordelingsgesprek. Tijdens dit gecombineerde gesprek zal, naast de beoordeling, ook ruimte zijn om tweezijdig zaken rondom de functionering/ functie, zoals werkomstandigheden, motivatie en toekomstvisie, te bespreken.

13.5 Functionerings-afhankelijke beloning Het is mogelijk om bovengemiddeld of onvoldoende presteren van werknemers in de beloning tot uitdrukking te brengen.

26

Nekovri

Bovengemiddeld presterende werknemers kunnen versneld loontredes van de ervaringsjaren doorlopen. OF Bovengemiddeld presterende werknemers kan een toeslag van een nader vast te stellen percentage worden toegekend op het loon, gerelateerd aan de beoordeling door de leidinggevende. Onvoldoende presterende werknemers kunnen worden “bevroren” op hun bestaande loon.

27

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF