Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Schizophrenia
Share Embed Donate


Short Description

Download Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk...

Description

Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk ohälsa

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa, 2015-01-21 Sigrid Stjernswärd - Lunds universitet Sigrid Stjernswärd 2015

Sigrid Stjernswärd Source:2015 National

Suicide Prevention Week 2013

• Att vara närstående • eHälsa • Exempel

Sigrid Stjernswärd 2015

Börda/belastning

Problematiska Familjeförhållanden

(Fadden et al, 1987; Jones, 2002) (Badger, 1996; Krantz & Moos, 1987)

Stress Behov av stöd & information (Fadden & Kuipers, 1987; Jones, 2002)

Familjepåverkan

Sigrid Stjernswärd 2015

Sigrid Stjernswärd 2015

eHälsa ”Internet som informationskälla och mötesplats för utbyten av information och erfarenheter, både för patienter och professionella inom vården.” (Utbult, 2000)

Sigrid Stjernswärd 2015

Sigrid Stjernswärd 2015

http://nuviun.com/digital-health

eHälsa för att… • Förbättra vårdkvalitén • Öka tillgången till sjukvård • Minska kostnaderna

Diagnos

Behandling

Förutsäga

Sigrid Stjernswärd 2015

Förebygga

Sigrid Stjernswärd 2015

• 1177.se • Mina vårdkontakter • netdoktor.se • psykologiguiden.se • umo.se • minkompass.se (BDI)

• livanda.se • DBT självhjälps app (Cognitus), slutta.no Sigrid Stjernswärd 2015

Sigrid Stjernswärd 2015

umo.se

“Typisk profil” Näthälsosökare

Nätbesökare, även PO

Anpassa tjänsten till målgruppen Sigrid Stjernswärd 2015

För- och nackdelar med nätbaserade tjänster

FÖRDELAR

NACKDELAR

• når ut till en bred målgrupp • kostnadseffektiv • anonymt • bekvämt • tillgång dygnet runt (24/7)

• kvalitet • säkerhet (t.ex. konfidentialitet) • kroppsspråk

• missbruk av identitet • missbruk av virtuella stödgrupper i • når personer som drar sig för kontakt syfte att få uppmärksamhet, sympati, ansikte mot ansikte agera ut ilska och kontrollera andra • stigmatiserade grupper (Feldman, 2000) m.m. (t.ex. alkoholism, depression) • ’flaming’ (personliga attacker) • Internet som informationskälla • komplement till sedvanlig vård Sigrid Stjernswärd 2015

Tillgänglig

Super users

Anonym

Lurkers

Nätgemenskap Empati Inte ensam

Information

Socialt stöd Perspektiv Erfarenhet Sigrid Stjernswärd 2015

Sigrid Stjernswärd 2015

FRÅGA-SVAR TJÄNSTER

• Motivation • Typisk användare

• Typ av frågor • Begränsningar Sigrid Stjernswärd 2015

Hjälp att hjälpa patienten

Hjälp att hjälpa

Förhålla sig till patientens beteende

Typ av frågor?

Övertyga att söka hjälp

Hälsovårdsfrågor

Ifrågasätter vården Diagnos och behandlingsalternativ

Unga barns välfärd

Vem skriver?

Oro över barns välfärd Att prata med barn

Effekt på den egna hälsan

Anhörigbörda Söker förklaringar Framtiden

Sigrid Stjernswärd 2015

Sommarregn 1.0

DAGBOK

Terapeutiskt skrivande (Pennebaker, L’Abate) Hälsoeffekter

FORUM

Socialt nätverk och stöd (Wellman, Skärsäter) Sigrid Stjernswärd 2015

Webbplatsen som kommunikationsmedel

Kommunikation med självet • Skyldighet & påminnelse kontra nöje • Avlastningsplats & avskildhet • Tankesmedja & perspektiv

Sigrid Stjernswärd 2015

Sommarregn 1.0

Kommunikation med andra • Känsla av gemenskap • Utbyte & perspektiv • Kritisk massa & aktivitetsnivå • Egenmakt & öppenhet • Anonymitet

Sigrid Stjernswärd 2015

Sommarregn 1.0

Sommarregn 2.0

Nätbaserat stöd för närstående till personer med depression/schizofreni

Information

• symtom, behandling, resurser • att vara närstående

Dagbok

• privat

Forum

• moderator Sigrid Stjernswärd 2015

Börda (Carer QoL, Brouwer 1996)

Sigrid Stjernswärd 2015

Stigma & Diskriminering (Disc-12, Indigo Study 1998)

o o

Sigrid Stjernswärd 2015

Forum schizofreni (n=19) 1. Omhändertagande 2. Krissituationer & vård 3. Hemlighållande vs

öppenhet 4. Interaktion & socialt stöd Sigrid Stjernswärd 2015

Forum depression (n=25) 1. Balansera relationen och vårdgivarrollen 2. Eget liv och stöd 3. Resurser och patientens språkrör

4. Skugga över fritid, socialt och professionellt liv 5. Interaktion och socialt stöd Sigrid Stjernswärd 2015

Lärdomar från forumet • Fördelar & nackdelar • Motivation & hinder • Användningsmönster & behov • Utvecklingsmöjligheter

• Professionell återkoppling • Egenvård & copingstrategier Sigrid Stjernswärd 2015

MINDFULNESS FÖR NÄRSTÅENDE ”Ett sätt att rikta uppmärksamheten med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det som vi uppmärksammar” (Kabat-Zinn) • 8-v mindfulnessprogram via nätet (Schenström) • Andning, kroppsscanning, meditation, yoga (8 v, 6/7, 2x10 min/dag) • Närstående till personer med psykisk ohälsa (olika diagnoser)

http://forskningsstudie.wordpress.com Pågående! Ny studie planeras till hösten 2015. Sigrid Stjernswärd 2015

Med siktet på cyberspace – dina tankar? • Dina erfarenheter av nätbaserade tjänster? (t.ex. vårdkontakter, forum, sociala medier, hälsoinformation) • Erfarenheter av möten med personer som använt e-tjänster? • Hur förhåller du dig till utvecklingen (positiv, negativ, neutral)? • Fördelar och nackdelar med e-tjänster? • Möjligheter och hinder att ta till dig nya lösningar? • Vad behövs för att bäst kunna utnyttja e-tjänster (t.ex. stöd, utbildning, resurser, organisation, ledarskap, incitament)?

• Övriga reflektioner? Sigrid Stjernswärd 2015

TACK! [email protected] Sigrid Stjernswärd 2015

Kaikkonen, Umedalen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF