Ny teknik och webb inför framtiden

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Utvecklingspsykologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Ny teknik och webb inför framtiden...

Description

Länsbibliotek Jönköping

Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet

Mia Olausson 2014-04-01

Bakgrund Undersökningen behandlar frågor som berör webb, ny teknik och digital delaktighet för bibliotek i Jönköpings län, både för internt och externt bruk. Undersökningen är gjord februari-mars 2014 och har skickats ut i två omgångar till bibliotekschefer i alla tretton kommuner i länet. Vissa av svaren har sedan kompletterats via telefon samt mejl. Nio kommuner av tretton har svarat på enkäten, ett av dessa bibliotek har endast lämnat in information via telefon, vilket gör att det inte är lika utförliga svar som övriga bibliotek. Följande bibliotek har svarat på enkäten Eksjö, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd, Värnamo och Jönköping. Gislaved har svarat på undersökningen via telefon. I sammanställningen är frågorna ändrade till rubriker beroende på de svar som kom in. Ett förbehåll är att biblioteken kan ha missat viss teknik i sin sammanställning som finns på biblioteket, men som av olika skäl kan ha glömts bort i svaret. Det här dokumentet är en förenklad sammanställning av alla svar som kommit in. Undersökningen ska verka som underlag i den regionala digitala agendan (ReDA) samt den regionala biblioteksplanen som båda skrivs under våren 2014, men även som underlag för vilket behov man har på biblioteket i kompetensutveckling inom området webb, ny teknik och digital delaktighet i framtiden.

1

1. Webb Verktyg för sociala medier & bloggar Facebook är det verktyg på sociala medier som flest bibliotek i undersökningen använder sig av. Flera använder också bloggar, ofta i ett specifikt syfte som Cirkelpoden i Gislaved eller SkaparBibblan i Vaggeryd. Nässjö bibliotek har vissa av sina konton på sociala medier tillsammans med övriga verksamheter i kulturhuset.

Sociala medier på biblioteken Antal bibliotek

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Facebook

Instagram

Blogg

You tube

Twitter

Verktyg för bibliotekets webbplats Flera av biblioteken i länet finns fortfarande kvar på kommunens webbplats, flera planerar för ny webb för att kunna bygga upp sin egen webbplats. Vaggeryds bibliotek funderar på att byta webbverktyg.

Webbplats Antal bibliotek

5 4 3 2 1 0 Kommunwebb

Egen webbplats

Planer egen webbplats

planer nytt verktyg

2

Ansvarsfördelningen för webb och sociala medier Hur ansvarsfördelningen ser ut på bibliotekens webbplatser och på sociala medier beror delvis på vilken webbplats biblioteket har och hur många anställda det finns på biblioteket. Eget publiceringsverktyg kräver ofta mer personalresurser av biblioteket än vad kommunens webbplats gör där man har kommunens informationsavdelning att tillgå. Det syns också i svaren där flera av de bibliotek som anger att de har fler webbadministratörer också har en egen webbplats. Undantaget är Eksjö som har fler webbadministratörer. All personal som skriver text till webb räknas i undersökningen som en webbskribent. Det är svårt att göra jämförelse beroende på att biblioteken har olika sätt att fördela webbansvaret mellan personalen. Dessutom innebär webbansvar inte nödvändigtvis att alla ansvariga har lika mycket tid att faktiskt arbeta med webben, utan är beroende av hur många andra arbetsuppgifter som tjänsten innefattar.

Webbansvar Antal bibliotek

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ensam webbadmin

Flera admin

Ensam webbskribent

Fler webbskribenter

Digitala tjänster Förutom de databaser som biblioteken erbjuder, har i stort sett alla bibliotek även Elib som e-boksleverantör (Jönköping har fler leverantörer att välja på), alla bibliotek erbjuder även möjlighet att reservera lämna inköpsförslag och göra fjärrlån från bibliotekets webbplats. Dessutom har enstaka bibliotek tjänster med e-musik samt mediejukebox samt möjlighet att boka dator hemifrån.

3

Samverkan kring webben Eksjö, Vaggeryd och Gislaved, som är integrerade gymnasiebibliotek, har en naturlig samverkanspartner i skolan, likaså Nässjö som ligger i ett kulturhus. Annars nämns IT- och informationsavdelningarna samt turistbyrån och fritidsförvaltningen som exempel på verksamheter att samverka med inom kommunen. Jönköpings bibliotek arbetar tillsammans med äldreomsorgen för att utveckla en sida på webbplatsen som vänder sig till målgruppen. Dessutom nämns samverkan i den Arenagrupp som finns genom Länsbibliotek Jönköping.

Önskemål från besökare, politiker eller personal Från de bibliotek som inte har en egen webbplats är detta ett önskemål, särskilt från personalens håll. Biblioteken upplever även ett behov kring enklare sätt att ladda hem e-böcker, inloggning till fler databaser hemifrån, samt tillgång till lokala webbsidor och lokal information.

Mål inför framtiden Bibliotekens mål inför framtiden är mycket olika beroende på vilka förutsättningar de enskilda kommunerna har i sin bibliotekverksamhet:   

 

  

Eksjö bibliotek arbetar med en biblioteksplan som kommer att innefatta nya mål för webb och teknik. Gislaved bibliotek har planer på experimentverkstäder och Maker space. Gnosjö bibliotek ska satsa mer på marknadsföring av folkbibliotekets databaser mot elever och lärare i det digitala skolbiblioteket. Jönköping bibliotek vill vara en aktör bland andra och hänga med i den digitala utvecklingen. Nässjö bibliotek satsar på en tydligare struktur för hur arbetet med webben ska läggas upp. Riktlinjer för sociala medier finns sedan tidigare. Sävsjö bibliotek har inget beslut och ingen plan, utan arbetar löpande med webben. Vaggeryd bibliotek har en e-strategi som man arbetar efter. Värnamo kommuns webbplats ska tillgänglighetsanpassas hösten 2014. Satsning på att få fler i personalen att arbeta med sociala medier, fortsätter med projektet 10-digitala saker varannan vecka.

4

2. Ny teknik

Teknik för besökare Alla bibliotek svarar att de har fasta datorer med Officepaket och nätuppkoppling, flera skriver också att detta även finns på biblioteksfilialerna. Många av biblioteken har datorer för släktforskning, databaser eller tidskrifter och en majoritet av biblioteken har också trådlöst Wifi. RFID finns på Eksjö, Nässjö, Vaggeryd, Värnamo och Jönköpings bibliotek, Vetlanda planerar för inköp av tekniken. Jönköping har även en återlämningsrobot. Ett flertal bibliotek satsar på olika former av teknik som färgskrivare eller färgkopiator, surfplattor för besökare, bärbara datorer, smartboard, 3Dskrivare, Mediejukebox, speldator/surfplatta för barn, meröppet, scanner och projektor för besökare. Något bibliotek nämner även möjlighet att betala med kort samt ha tillgång till bra kameror för internt bruk.

Samverkan med andra verksamheter Flera bibliotek nämner sina respektive IT-avdelningar. Mariannelunds bibliotek samverkar med Emilkraften vad gäller Wifi och kopiator. I Nässjö finns en estrategigrupp på förvaltningsnivå som ser över tekniken och ger förslag på utveckling tillsammans med kommunens e-strateg och IT-avdelning. Vaggeryd samarbetar med skolan vad gäller SkaparBibblan och har även ett nätverk för detta. Vetlanda och Eksjö samverkar med samma server för bibliotekssystem. Värnamo bibliotek samverkar med omsorgsförvaltningen gällande kurser i Daisy. Samverkan med teknik med de verksamheter man arbetar nära med (skola, kulturhus, mm)

5

Önskemål från besökare, politiker eller personal Flera av biblioteken har svarat ungefär likadant kring ny teknik för att leva upp mot sina besökares önskemål och behov och det syns en markant skillnad i vad biblioteken vill kunna erbjuda mot vad de faktiskt har idag till förfogande. Något bibliotek nämner också vikten av att kunna motivera den nya teknikens möjligheter inför sina politiker för att få medel för att kunna investera i teknik. Ett önskemål är också att tekniken ska vara lättillgänglig.

Önskemål från besökare, politiker eller personal              

Skriva ut från Wifi Bättre, öppet system för Wifi Utlån av surfplattor Photoshop, mm för besökare Ehub Kortbetalning Kopiator med färgskrivare, scanner och fax 3D-skrivare CAD-program Konvertera film till dvd Smartboards (på barnavdelningen) Självbetjäningsautomat för meröppet. iPads till barnavdelningen Smarta telefoner till personalen

3. Digital delaktighet Det är endast Värnamo som nämner att de fortfarande har datorkurser motsvarande KlickIT. Värnamo tillsammans med Jönköping nämner också en fortsatt samverkan med studieförbund kring detta. Nässjö, Värnamo, Jönköping, Eksjö och Gislaved använder sig av olika tjänster som Boka en bibliotekarie, Dataakuten och IT-support för handledning i IT-frågor. Vetlanda, Vaggeryd och Sävsjö hjälper besökare med deras IT-frågor i mån av tid. Behovet av enskilda handledningar uppfattas inte så stort generellt. Flera bibliotek upplever att behovet av nedladdning av program samt e-böcker kommer att öka samt efterfrågan på utbildning i surfplattor. Samverkan med skolan gällande Legimus nämner något bibliotek. I Jönköping finns önskemål att satsa mer på digital delaktighet vid ombyggnationer av bibliotek i kommunen.

6

4. Personal/kompetens

Intern teknik för personal Det är stora skillnader mellan biblioteken med vad för teknik som personalen har att tillgå. Från att alla i personalgruppen har bärbara datorer eller smarta telefoner till att någon enstaka person har det. Det är förstås också skillnad hur stor andel av personalgruppen ordet ”enstaka” rymmer. Det kan ju också vara att de flesta i personalen har tillgång till tekniken även om det inte är alla. Det är ju också stor skillnad i vilken form av ny teknik man har som exempelvis projektor kontra Smartboards.

Teknik för personal Antal bibliotek 6 5 4 3 2 1 0

”Till alla” - all personal har tekniken för eget bruk ”Enstaka” - enstaka personer i personalgruppen har egen teknik ”Allas”- tekniken är gemensam inom personalgruppen.

7

Önskemål och behov av kompetensutveckling Behovet av kompetensutveckling upplevs ganska lika från biblioteken, framför allt kring omvärldsbevakning, surfplattor och e-böcker. Dessutom en önskan om att ha tillgång till en ”tekniknörd” från länsbiblioteket för kompetensutveckling i webb och ny teknik.

Önskemål kring kompetensutveckling         

Ny teknisk utrustning E-böcker och Legimus Omvärldsbevakning och framtidsspaning Webb och sociala medier Surfplattor och smartphones Biblioteksystem Kodning Streaming t.ex. kring film Fotokurs

Samverkan med andra verksamheter Det finns flera former av samverkan kring kompetensutveckling på biblioteken, mellan olika kommunbibliotek genom samverkansformer, nätverksträffar och mediesamverkan (tv-spelspoolen), inom respektive förvaltning samt via länsbiblioteket. Någon nämner även IT-avdelningen.

Mål, önskemål och planer inför framtiden Inom planer inför framtiden nämns Höglandssamarbetet där planer på en gemensam webbportal och ökad mediesamverkan finns. Samverkan nämns även kring Libris och planer för e-strategi. Vaggeryds bibliotek nämner planer på en fotokurs för bibliotekets personal under våren medan Värnamo bibliotek satsar på intern kompetensutveckling för sociala medier och ny teknik.

8

Avslutning och reflektion Undersökningen visar både skillnader och likheter mellan kommunerna. Bland de bibliotek som har svarat på enkäten uttrycker många en stark målbild och behovslista som inte alltid visas i vad biblioteket faktiskt har och kan erbjuda sina besökare. Det kan vara intressant att reflektera över kring varför detta skiljer sig. En annan skillnad är mellan de bibliotek i länet som har en egen webbplats mot de som fortfarande ligger kvar på kommunens gemensamma webplats. Generellt har de bibliotek med egen webbplats ett större delat ansvar mellan sin personal gällande administratörsansvaret för webben. Vad det kan bero på kan förstås bero på flera olika faktorer som större målmedvetenhet och intresse, att delad ansvarsfördelningen inte nödvändigtvis innebär att man sammanlagt lägger ner mer tid på själva webbplatsen jämfört md att en person arbetar med det, eller att en egen webbplats helt enkelt är mer personalkrävande. Det kan vara av intresse att fundera på ute på biblioteken. Hur mycket tid kan och får webben ta? Vad behövs för kompetens och vems ansvar är det? Själva publiceringen av webbtexter delas emellertid mellan personalen på de flesta av biblioteken, oavsett vilken webbplats eller antalet sociala medier biblioteket verkar på. I alla kapitel i undersökningen ställdes frågan om samverkan. Där kan man konstatera att idag finns inget självklar och långsiktig uppbyggd samverkan mellan biblioteken i länet, mer än Arena-nätverket, Elib-portalen (som troligtvis kommer att försvinna på sikt) samt Höglandssamverkan som är så smått påbörjat mellan Aneby, Eksjö och Nässjö bibliotek. Många bibliotek skriver att de samverkar med kommunens IT- och informationsavdelning. Det är ett viktigt samarbete, men kanske inte alltid jämlikt då biblioteken många gånger kan verka i beroendeställning mot den andra verksamheten. Andra samarbetspartners för biblioteken är sin egen samt andra förvaltningar och verksamheter, beroende på hur kommunen är uppbyggd och vilka naturliga samverkanspartner det finns runt omkring (som exempelvis integrerade skolbibliotek eller kulturhus).

9

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF