Onderhandelingsresultaat raam-cao bos en natuur 2015

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Onderhandelingsresultaat raam-cao bos en natuur 2015...

Description

Raam-cao bos en natuur 2015 Algemeen Deel (AD) Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 18 maanden, te weten van 1 januari 2015 tot 1 juli 2016. Loonontwikkeling Er komt een loonsverhoging van 1,5% per 1 juli 2015 (dus met terugwerkende kracht tot die datum). Vervolgens een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2016. Duur en opbouw WW De duur en opbouw van de WW wordt gerepareerd. Later wordt bepaald hoe. Verlofstuwmeren Per 1 januari 2016 verjaren wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen na 3 jaar, deze termijn geldt alleen voor ‘nieuwe dagen’. Sociale partners vinden dat de werknemers regelmatig vakantie moeten opnemen zodat zij op langere termijn duurzaam inzetbaar zijn. De werkgever zal in gesprek gaan met de werknemer die meer dan 15 verlofdagen (parttimers naar rato) overheeft aan het eind van het jaar. Bedoeling van dit gesprek is om te bespreken om het aantal verlofdagen aan het eind van het jaar terug te dringen. Verlof bij arbeidsongeschiktheid In het geval van arbeidsongeschiktheid, worden wettelijke en bovenwettelijke verlofuren volledig opgebouwd en wordt bij verlof het bij de arbeidsovereenkomst overeengekomen volledige aantal werkuren als verlof opgenomen. Dit geldt ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit gaat in per 1 oktober 2015. Bereikbaarheidsvergoeding De vergoedingen voor de bereikbaarheidsdienst (bijlage III) worden geïndexeerd met het percentage van de loonontwikkeling. Protocol werkzekerheid en behoud werkgelegenheid Sociale partners hebben tijdens hun cao-overleg gezamenlijk geconstateerd, dat behoud van werkzekerheid en werkgelegenheid van groot belang is. Partijen willen dit gezamenlijke belang graag benadrukken en hebben dan ook besloten wederom te komen tot een protocol werkzekerheid en behoud werkgelegenheid, conform inhoud protocol 2013. Protocol participatiewet Sociale partners hebben tijdens hun cao-overleg gezamenlijk geconstateerd, dat er aandacht komt voor de doelgroepen WA Jong en jongeren. Een aantal bedrijven zullen hiervoor initiatieven ontwikkelen.

Ondernemingsdeel Bosbouw (ODBB) Indexering afstands- en reiskostenvergoeding De afstands- en reiskostenvergoeding in artikel 6.4 van het ODBB voor werknemers wordt dit jaar geïndexeerd conform de CBS-index. De daling per 01-01-2014 vergeleken met 01-01-2013 was 0,8% en is toen niet verrekend. De daling per 01-01-2015 vergeleken met 01-01-2014 is 7,5%. Er wordt dus met een daling van 8,3% gerekend. Dat levert het volgende resultaat op: Afstand 5 à 10 km 10 à 15 km 15 à 20 km 20 à 30 km 30 à 40 km

Vergoeding cao 2015 € 2,19 per dag € 3,26 per dag € 4,02 per dag € 5,37 per dag € 7,21 per dag

Extra verhoging / afbouw jeugdlonen De jeugdlonen worden de komende jaren met 5%-punt (in procenten van het vakvolwassen loon) extra verhoogd en afgebouwd, zodat deze in 2020 voor alle leeftijden zijn verdwenen. Ondernemingsdeel De Landschappen (ODLS) Uitzondering Wet Werk en zekerheid Voor Wet Werk en zekerheid (WWZ) geldt uitzondering (max. 6 tijdelijke contracten/4 jaar) vanaf 1 juli 2015: ­ Alleen als er sprake is van bijzondere projecten. Bijzondere projecten duren 2 jaar of langer en worden gefinancierd door geoormerkte externe gelden die betrekking hebben op bijvoorbeeld het ontwikkelen en herinrichten van natuurgebieden. Reguliere werkzaamheden die worden gefinancierd uit SNL gelden vallen niet onder de bijzondere projecten. Werknemers die aangenomen worden voor deze projecten kunnen tijdelijke contracten aangeboden worden tot maximaal 4 jaar en 6 contracten. ­ Extra opleidingsbudget van 500 euro per jaar met ingang van het 2e contract, maar uiterlijk 1 jaar na aanvang 1e contract. Dit wordt niet in mindering gebracht op de transitievergoeding. Het opleidingsbudget mag door de betrokken werknemer naar eigen inzicht ingezet worden met om perspectief op de arbeidsmarkt te houden. ­ De tijdelijke werknemers die vallen onder de uitzondering worden als interne kandidaat voor vacatures beschouwd. De vacature wordt landelijk uitgezet bij LS/Landschap beherende organisaties. ­ Het gaat om de functies: senior projectleider, projectleider, projectmedewerker, medewerker communicatie, voorman, toezichthouder, vakbekwaam medewerker terreinbeheer en medewerker terreinbeheer. Vaste formatieplaatsen Bij niet-tijdelijk/vast werk (vaste formatieplaatsen) indien sprake is van een tijdelijke aanstelling, dan na maximaal 1 jaar, bij goed functioneren een vaste aanstelling. Dit gaat in per 1 oktober 2015. Verlofstuwmeren ADV is een vrijwillige afspraak tussen werkgever en werknemer. Overgebleven ADV vervalt aan het einde van het jaar. Dit geldt voor ADV wat vanaf 1 januari 2016 wordt opgebouwd. ADV wat hiervoor is opgebouwd behoudt de vervaltermijn van het bovenwettelijk verlof (tot 2016 is dat 5 jaar).

Ondernemingsdeel Vereniging Natuurmonumenten (ODNM) Uitzondering Wet Werk en zekerheid Voor Wet Werk en zekerheid (WWZ) geldt uitzondering (max. 6 tijdelijke contracten/4 jaar) vanaf 1 juli 2015: ­ Alleen als er sprake is van bijzondere projecten. Bijzondere projecten duren 2 jaar of langer en worden gefinancierd door geoormerkte externe gelden die betrekking hebben op bijvoorbeeld het ontwikkelen en herinrichten van natuurgebieden. Reguliere werkzaamheden die worden gefinancierd uit SNL gelden vallen niet onder de bijzondere projecten. Werknemers die aangenomen worden voor deze projecten kunnen tijdelijke contracten aangeboden worden tot maximaal 4 jaar en 6 contracten. ­ Extra opleidingsbudget van 500 euro per jaar met ingang van het 2e contract, maar uiterlijk 1 jaar na aanvang 1e contract. Dit wordt niet in mindering gebracht op de transitievergoeding. Het opleidingsbudget mag door de betrokken werknemer naar eigen inzicht ingezet worden met om perspectief op de arbeidsmarkt te houden. ­ De tijdelijke werknemers die vallen onder de uitzondering worden als interne kandidaat voor vacatures beschouwd. ­ Het gaat om de functies: projectmanager, programmamanager, adviseur projecten en subsidies, projectleider, projectcoördinator vastgoed en projecten, ecoloog, project assistent, medewerker projecten, beheerteammedewerker, medewerker communicatie en marketing, fondsenwerver en marketeer. Vaste formatieplaatsen Bij niet-tijdelijk/vast werk (vaste formatieplaatsen) indien sprake is van een tijdelijke aanstelling, dan na maximaal 1 jaar, bij goed functioneren een vaste aanstelling. Dit gaat in per 1 oktober 2015.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF