Op al onze leveringen zijn van toepassing onze

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industrial Engineering, Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download Op al onze leveringen zijn van toepassing onze...

Description

Op al onze leveringen zijn van toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals hieronder omschreven. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1. Alle door verkoper gedane betalingen of transacties vinden plaats onder toepasselijk verklaring van onderstaande voorwaarden. 2. Afnemers worden geacht door bestellingen en/of ontvangst van de goederen met de onderhavige voorwaarden te hebben ingestemd. 3. Afwijkende algemene of bijzondere bedingen/voorwaarden van afnemers of van derden zijn voor verkoper slechts bindend indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard. Zodanige afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor de transactie waarop zij betrekking hebben. Artikel 2: Orders 1. Offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij anders bedongen. 2. Orders via onze vertegenwoordigers opgegeven, worden zonder tegenbericht binnen drie dagen geaccepteerd geacht. 3. Verkoper heeft het recht de uitvoering van een order uit te stellen, totdat afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. 4. Verkoper heeft het recht een order zonder opgaaf van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor indirecte, dan wel schade die hieruit ontstaat, dan wel kan ontstaan. Artikel 3: Prijzen 1. Prijsopgaven worden steeds vrijblijvend gedaan op basis van de op het moment der koop en/of opdracht geldende prijzen. 2. Vermelding van prijzen alsmede gegevens/afbeeldingen in catalogi, brochures, prijslijsten, prijscouranten, prospectus, advertenties of ander drukwerken binden verkoper niet en kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onder hevig zijn, een en ander onverminderd de gebondenheid van afnemer aan zijn order. Deze prijzen gelden voor levering franco huis, tenzij anders vermeld en zij het dat orderkosten in rekening kunnen worden gebracht voor orders beneden een nader door verkoper vastgesteld bedrag. 3. De door de cliënt te betalen bedragen en tarieven zoals vermeld in de overeenkomst zijn gebaseerd op de kosten van lonen materialen geldende op de aanvangsdatum van deze overeenkomst en zullen gedurende het lopende kalenderjaar, gerekend vanaf deze aanvangsdatum, niet gewijzigd worden. Eventuele prijsaanpassingen vinden uitsluitend plaats voor zover dit wettelijk is toegestaan. Jaarlijks zal de prijs worden geïndexeerde o.b.v. het CBS. Artikel 4: Levering 1. Levertijden en reparatie- en/of installatie duur worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend. Overschrijding met een niet ongebruikelijk lange termijn van de in dit artikel genoemde termijnen geeft aan de zijde van de afnemer geen recht op annulering van de overeenkomst of schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling. 2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is verkoper bevoegd dit deel te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. 3. Bij levering onder consignatie behoudt verkoper het eigendom, terwijl het risico van de consignatiegoederen overgaat op afnemer. Afnemer is verplicht de goederen te gebruiken zoals dat in het maatschappelijk verkeer tamelijk is. Artikel 5: Garantie 1. Garantie voor geleverde goederen en/of verrichten diensten strekt zich niet verder uit in het algemeen dan tot het herstellen van de geleverde goederen of het gratis leveren van nieuwe onderdelen e.e.a. ter beoordeling van de verkoper. 2. Voor goederen waarop fabrieksgarantie van toepassing is gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van die betreffende fabriek zonder dat verder verhaal op verkoper mogelijk is. 3. De door verkoper geleverde goederen, waarop garantie van toepassing is, met uitzondering van de fabrieksgarantie kunnen desverkiezende door verkoper worden teruggenomen en door nieuwe vervangen, terwijl het reeds betaalde met de nieuw geleverde goederen kan worden verrekend. 4. Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden zonder schriftelijke toestemming van verkoper aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht. Artikel 6: Aansprakelijkheid Verkoper is, behoudens het beroep op garantie, op geen enkele wijze aansprakelijk, voor zover dat niet wettelijk is geregeld, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen door derden aan verkoper beschikbaar gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van welke schade dan ook, hoe ook genaamd.

Artikel 7: Overmacht 1. Een tekortkoming kan verkoper niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan verkopers schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, is geen der partijen gehouden tot het nakomen van enige verplichting, de overeenkomst kan door middel van schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk worden ontbonden. De verkoper heeft bij ontbinding recht op de reeds gemaakte kosten. 3. Is verkoper in staat tot gedeeltelijke nakoming, dan zal een redelijk gedeelte van de hoofdsom verschuldigd zijn.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.

Artikel 8: Reclames De afnemer wordt geacht de door verkoper geleverde goederen terstond na ontvangst aan een ingangscontrole onderhevig te laten zijn. Reclames, zowel op leveringen van goederen, verrichte reparaties op geleverde installaties, alsmede op factuur bedragen dienen binnen acht dagen na ontvangst der goederen respectievelijk de betreffende rekening schriftelijk bij verkoper te worden ingediend onder nauwkeurige vermelding van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Verkoper is slechts gehouden kennis te nemen van de reclame, indien het verschuldigde uit de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst is voldaan. Indien verkoper van mening is dat een klacht terecht is ingediend heeft hij het recht een in onderling overleg te bepalen schadeloosstelling uit te keren dan wel, in plaats daarvan, tot vervanging of herstel van de geleverde goederen over te gaan. Het recht van reclame geldt niet in het geval van onjuiste toepassing van de geleverde goederen/apparatuur, dan wel bij het gebruik van de apparatuur in strijd met de gegeven gebruiksvoorschriften. Verwerkte en of weder verkochte goederen worden beschouwd als goedgekeurd, zonder dat daarop nog enig reclamerecht geldt. Bij retournering van de goederen voor reclame zijn de kosten voor afnemer. Het indienen van reclames ontslaat afnemer niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met verkoper.

Artikel 9: Prijsaanpassingen Indien zich na datum van de offerte bepaalde onoverzienbare kosten-bepalende factoren ontstaan, zoals verhoging van rechten, accijnzen, fabrieksprijzen, vrachtkosten, wijziging in de valuta etc., is verkoper gerechtigd die verhogingen in redelijkheid door te berekenen aan de afnemer, doch heeft de afnemer het recht, voor zover de overeenkomst niet is uitgevoerd, deze te annuleren. Artikel 10: Betaling 1. De vorderingen van de verkoper dienen te worden beschouwd als brengschulden van de afnemer. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, constant te geschieden bij het afleveren der goederen respectievelijk na het verrichten der diensten, op de huidige bankrekening van verkoper, tenzij anders is overeengekomen, zonder dat enig beroep op korting mogelijk is, en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na factuur datum, tenzij anders overeengekomen. Afnemer is niet bevoegd op de kostprijs enig bedrag wegens een tegenvordering in mindering te brengen. 2. Indien de vordering van de verkoper niet contant of krachtens de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt betaald, heeft de verkoper het recht zijn vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele wordt geteld, ingaande veertien dagen na factuur datum. Bij toepassing van de rente is niet eerst een wettelijke ingebrekestelling of sommatie nodig. 3. Indien de afnemer na sommatie tot betaling ingebreke blijft is verkoper tevens gerechtigd zijn vordering te verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van verkopers raadsman. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het bedrag der vordering. Artikel 11: Eigendom 1. Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen, totdat de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor deze goederen zijn voldaan, de goederen blijven daarentegen wel voor rekening en risico van afnemer. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die ontstaan zijn wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). 2. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verwerken, buiten zijn feitelijke macht brengen, vervreemden of verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. 3. Blijft de afnemer in gebreke, dan is verkoper bevoegd de goederen op te eisen.

Artikel 12: Nalatigheid Indien de afnemer nalatig is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper, daaronder begrepen de situatie dat afnemer handelt in strijd met enige verplichting voor afnemer uit hoofde van deze algemene voorwaarden, alsmede indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, komt te overlijden, een regeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, bij tijdelijke of gehele stillegging van het bedrijf, zelf faillissement aanvraagt, bedrijf sluit of overdraagt of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest is verkoper gerechtigd het geleverde terug te nemen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ongeacht waar deze zich zullen bevinden. Zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan maken, onverminderd de bevoegdheid van verkoper bij nalatigheid van afnemer ontbinding van de overeenkomst te vorderen, al dan niet onder de verplichting voor afnemer tot vergoeding van door verkoper geleden schade.

Artikel 13: Opschortingsrecht Indien en zolang afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de met verkoper gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst, heeft verkoper het recht de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomsten op te schorten. Artikel 14: Intellectueel eigendom 1. Alle door verkoper verstrekte tekeningen, schema’s, ontwerpen, prijslijsten, materiaallijsten, handboeken enz. blijven verkopers eigendom. Zij mogen zonder verkopers toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan één archiefkopie voor intern gebruik bij de afnemer en zij mogen niet aan enige derde worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overgedragen aan de afnemer. 2. Verkoper garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op rechten van derden van welke aard dan ook. Artikel 15: Toepasselijk recht 1. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands Recht. 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. 3. Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch. ECOdrive B.V. De Bloemendaal 15 A 5221 EB ‘s-Hertogenbosch Tel. 073-633 94 96

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF