OPEN MONUMENTENDAG

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download OPEN MONUMENTENDAG...

Description

Open Monumentendag

De van de

zaterdag 11 en/of zondag 12 september 2010

Hoofdsponsor

Open Monumentendag 2010 staat in het teken van de negentiende eeuw. Een eeuw met twee gezichten: dat van technologische vernieuwingen van de industriële revolutie enerzijds, en dat van teruggrijpen naar eerdere bouwstijlen anderzijds. Een combinatie die heel wat verrassende monumenten heeft opgeleverd, waarvan er vele op 11 en 12 september voor publiek toegankelijk zullen zijn.

De

van de

D

e negentiende eeuw kende

men, kregen ook veel steden een ander aan-

musea, dierentuinen, stadsparken, theaters,

eigen bouwstijlen zouden zijn geweest.

stormachtige ontwikkelingen,

zien. Middeleeuwse vestingmuren werden

muziekzalen en sportgebouwen.

Tegelijkertijd had de industriële revolutie

die het aangezicht van Nederland

op grote schaal afgebroken, zodat uitbrei-

Elk type gebouw kreeg een bijpassend

ervoor gezorgd dat meubels en voorzie-

voorgoed zouden veranderen. Met de

ding mogelijk werd. Die was dan ook hard

geachte stijl, waarbij teruggegrepen werd

ningen zoals verlichting, verwarming en

industriële revolutie verschenen overal in

nodig, want de steden waren overvol en de

naar eerdere stijlen die in een negentiende-

hygiëne, voor een grote groep mensen

het land civiele werken, zoals spoorwegen,

hygiënische omstandigheden gebrekkig. Op

eeuwse jas gestoken werden: de neostijlen.

beschikbaar waren gekomen. Wonen werd

kanalen en bruggen, en industriële gebou-

en buiten de stadswallen en singels werden

Zo werd het neoclassicisme bij voorkeur

een massa­consumptiegoed, maar bleef in

wen zoals fabrieken, abattoirs, gemalen en

nieuwe woonwijken aangelegd, met, vaak

gebruikt voor gebouwen die gezag moesten

vorm behoudend, inspelend op de smaak

voor het eerst, een stedenbouwkundig plan.

uitstralen en de neogotiek voor nieuwe,

van de burger.

De Open Monumentendag maakt monumenten toegankelijk voor iedereen.

Neostijlen

meestal rooms-katholieke, kerken. De Hollandse renaissance werd gezien als

Met de afschaffing in 1818 van het gilden-

de nationale bouwstijl: geassocieerd met de

stelsel komt in Nederland het beroep van

Gouden Eeuw en met het protestantisme.

architect van de grond. Voor de architect was het zoeken naar de gewenste verschij-

Smaak

Themapublicatie 2010 De Stichting Open Monumentendag geeft dit jaar de gelijknamige themapublicatie De smaak van de 19 e eeuw uit. Daarin komen

ningsvormen voor de nieuwe gebouwen.

Nog tot ver in de twintigste eeuw werd over

allerlei monumenten en verschijnselen aan

Niet alleen voor fabrieken en andere

bouwkunst uit de negentiende eeuw, en dan

bod die typisch negentiende-eeuws zijn.

water­torens. Ingenieurs en constructeurs

werkplaatsen van industrie, maar ook

met name de tweede helft, gesproken als

Het boekje telt 128 pagina’s, is in full colour

ontwierpen deze gebouwen en maakten

voor nieuwe verworvenheden van de

‘de lelijke tijd’. De bezwaren betroffen vooral

in zakformaat uitgevoerd en kost 1 7,50

daarbij gebruik van nieuwe materialen

opkomst van de burgerlijke samenleving:

de manier waarop in de negentiende eeuw

(excl. verzend­k osten). Het is verkrijgbaar

zoals gietijzer, staal en gewapend beton.

warenhuizen, winkelpassages en stations-

verschillende historische stijlen geleend of

via www.openmonumentendag.nl

Toen in 1874 de Vestingwet werd aangeno-

gebouwen, en plaatsen van ontspanning als

gecombineerd werden, waardoor er geen

Wat is de Open Monumentendag? Op Open Monumentendag staan duizenden

zijn vaak het toneel van speciale activiteiten,

monumenten in heel Nederland een dag of

zoals tentoonstellingen, concerten en rondlei-

weekend lang gratis open voor het publiek.

dingen. De landelijke organisatie is in handen

De Open Monumentendag biedt daarmee

van de Stichting Open Monumentendag, die

iedereen de mogelijkheid om kennis te maken

circa 350 deelnemende gemeentelijke

met monumenten en wil zo de belangstelling

comités ondersteunt. In samenwerking met

voor monumenten bij een breed publiek

duizenden vrijwilligers en monumenteigenaren

vergroten. De opengestelde monumenten, te

organiseren deze comités in hun gemeente de

herkennen aan de Open Monumentendag-vlag,

Open Monumentendag.

Stichting Open Monumentendag Herengracht 474 1017 CA Amsterdam 020 422 21 18 [email protected] www.openmonumentendag.nl De Nederlandse Open Monumentendag is onderdeel van de European Heritage Days, de Europese Open Monumenten­ dagen die in 49 landen in september worden georganiseerd. De landelijke opening van Open Monumentendag 2010 zal plaats­vinden in Apeldoorn. De Open Monumentendag komt mede tot stand door medewerking van het Nationaal Restauratiefonds. Rabo Vastgoedgroep is hoofdsponsor Hoofdsponsor

van de Open Monumentendag.

Afgebeeld: Het Mastboomhuis, Oud Gastel

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF