Oprichtingsakte TWC

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Oprichtingsakte TWC...

Description

TEWERKSTELLINGSCEL - (Nom de l'entreprise) De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid (naam en volledig adres) wordt opgericht op . Deze oprichting gebeurt met inachtneming van de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 maart 2009 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen. Deze tewerkstellingscel heeft als doel de begeleidingsmaatregelen overeengekomen in het kader van de herstructurering en eventueel opgenomen in het herstructureringsplan, in de eerste plaats inzake het outplacementaanbod, uit te voeren. De tewerkstellingscel doet een schriftelijk outplacementaanbod aan alle werknemers die bij het collectief ontslag zijn betrokken. De inhoud en het verloop van de outplacementbegeleiding wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen (naam outplacementbureaus(s))1 enerzijds en de werkgever anderzijds, met inachtneming van de vereisten vastgelegd in cao nr. 82, zoals gewijzigd door cao 82 bis. Artikel 1: Partijen De volgende ondertekenende partijen maken deel uit van de tewerkstellingscel: 1. De werkgever (naam van de TBE, volledig adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (voornaam, naam), (titel of functie) . 2. De vertegenwoordigers van de werknemers: -

(Naam van de vakbond en volledig (voornaam, naam), (titel of functie) ; (Naam van de vakbond en volledig (voornaam, naam), (titel of functie) ; (Naam van de vakbond en volledig (voornaam, naam), (titel of functie) ; (Naam van de vakbond en volledig (voornaam, naam), (titel of functie) .

adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

3. ACTIRIS, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, Sterrenkundlaan, 14 te 1210 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Grégor Chapelle, Directeur-generaal 4. (Eventueel:) De VDAB, (volledig adres), vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (voornaam, naam), (titel of functie) . 5. (Eventueel:) De FOREm, Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi, vertegenwoordigd door de heer Basilio Napoli, Directeur général adjoint Stratégie. 6. (Eventueel:) Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Hütte 79, 4700 Eupen, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (voornaam, naam), (titel of functie) . 7. (Indien bestaand:) Het sectoraal opleidingsfonds (naam, volledig adres) , vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (voornaam, naam), (titel of functie) . 8. (Naam van het of de outplacementbureau(s), volledig adres), hier vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (voornaam, naam), (titel of functie) . Artikel 2: Directie ACTIRIS neemt de directie van de tewerkstellingscel op zich en staat in voor de organisatie, coördinatie, opvolging en evaluatie van deze tewerkstellingscel. Artikel 3: Adres De tewerkstellingscel is gevestigd in de onderneming (volledig adres) . 1

Voor andere betrokken gewest(en) het (/de) outplacementbureau(s) preciseren. ACTIRIS – dienst Begeleiding Collectief Ontslag – Sterrenkundlaan, 14 – 1210 Brussel - TEL: 02 800 42 84 – 02 563.34.74 – 02/435.40.33 Collectief ontslag – oprichtingsakte TWC

1/4

Artikel 4: Taak De taak van de tewerkstellingscel bestaat in: o het concreet beheer van de begeleidingsmaatregelen voorzien in het kader van de wetgeving over de herstructureringen; o de instelling van de procedure voor inschrijving van de werknemers in de tewerkstellingscel; o de voorstelling van minstens één outplacementaanbod aan iedere werknemer ontslagen in dit kader en ingeschreven in de tewerkstellingscel. Artikel 5: Te ondernemen acties Om de onder artikel 4 bedoelde taken uit te voeren, zorgt de tewerkstellingscel voor de volgende acties ten gunste van de betrokken werknemers: 5.1. (Naam van de onderneming) organiseert, in akkoord met ACTIRIS en in samenwerking met andere leden van de tewerkstellingscel, een collectieve informatiesessie voor alle werknemers. Tijdens deze informatiesessie worden de werknemers ingelicht over de diensten en bijstand die de tewerkstellingscel hun aanbiedt, over de gevolgen van de beslissing om zich al dan niet bij de tewerkstellingscel in te schrijven en over de acties die de verschillende leden van de tewerkstellingscel voor hen ondernemen. 5.2. (Naam van de onderneming) nodigt alle betrokken werknemers uit om zich in de tewerkstellingscel in te schrijven en zal de lijst met de ingeschrevenen aan ACTIRIS bezorgen. 5.3. ACTIRIS schrijft alle werknemers die gebruik willen maken van de diensten en begeleiding van de tewerkstellingscel in bij de tewerkstellingscel. 5.4. Alle werknemers ontvangen van de directeur van de tewerkstellingscel een bewijs van inschrijving bij de tewerkstellingscel, na verloop van 3 maanden (voor de werknemers jonger dan 45 jaar) of na verloop van 6 maanden (voor de werknemers van minstens 45 jaar), zoals wettelijk is bepaald. Uitzendkrachten of werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur ontvangen hun inschrijvingsbewijs onmiddellijk na hun inschrijving bij de tewerkstellingscel. 5.5. De gewestelijke openbare tewerkstellingsdienst(en) (GOTD(‘s)) zorgt (/zorgen) ervoor dat alle betrokken werknemers ingeschreven worden als werkzoekende. Alle werknemers worden individueel gecontacteerd voor het optimaliseren van hun werkzoekendendossier. 5.6. (Naam van de onderneming) stelt de infrastructuur en logistiek ter beschikking voor de activiteiten van de tewerkstellingscel. 5.7. De GOTD('s) geeft (/geven) alle nuttige informatie over de opleidingen en bekijkt (/bekijken) binnen het bestaande aanbod wat de mogelijkheden zijn. 5.8. (Naam van de onderneming) is verantwoordelijk voor het verstrekken, op aanvraag van de ontslagen werknemers, van aanbevelingsbrieven. 5.9. Alle leden van de tewerkstellingscel zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van arbeidsmarktinformatie aan de betrokken werknemers. 5.10. Het (/de) outplacementbureau(s) (naam van het of de outplacementbureau(s)) is (/zijn) verantwoordelijk voor de sociale begeleiding van de werknemers en de opstelling van de nodige verslagen voor de tewerkstellingscel. Het (/de) outplacementbureau(s) brengt (/brengen) ACTIRIS, als directeur van de tewerkstellingscel, op zijn aanvraag op de hoogte van de start- en einddatum van de begeleiding van elke werknemer. Het (/de) outplacementbureau(s) gebruikt (/gebruiken) hiervoor een outplacementattest. Deze mededeling dient te gebeuren binnen de maand die volgt op de datum van inschrijving van de betrokken personen bij de tewerkstellingscel. De GOTD('s) noteert (/noteren) de begeleiding in het werkzoekendendossier van de betrokken werknemer. Voorts brengt (/brengen) het (/de) outplacementbureau(s) de directeur van de tewerkstellingscel, zo snel mogelijk en uiterlijk één maand na het begin van de afwezigheid, op de hoogte van het feit dat een persoon zijn begeleiding niet regelmatig volgt. 5.11. (Naam van het of de outplacementbureau(s)) bezorgt (/bezorgen) op het einde van de outplacementbegeleiding een eindverslag aan de tewerkstellingscel, waarin staat: - welke acties de werknemers ondernomen hebben (bijv. opleidingen, sollicitatietraining,…); - welke competenties de werknemers tijdens de outplacementbegeleiding hebben verworven.

ACTIRIS – dienst Begeleiding Collectief Ontslag – Sterrenkundlaan, 14 – 1210 Brussel - TEL: 02 800 42 84 – 02 563.34.74 – 02/435.40.33 Collectief ontslag – oprichtingsakte TWC

2/4

5.12.

De GOTD('s) nodigen alle werknemers die na de outplacementbegeleiding geen nieuwe beroepsactiviteit hebben gevonden uit voor een individueel gesprek. Dit gesprek heeft tot doel om, vertrekkend van het eindverslag van het outplacementbureau. - het werkzoekendendossier van de ex-werknemer te optimaliseren en actualiseren; - de ex-werknemer in te lichten over de begeleidingmogelijkheden van de GOTD('s) en eventueel een begeleiding te plannen.

Artikel 6: Gegevensoverdracht van de tewerkstellingscel naar de RVA in het kader van het koninklijk besluit van 09/03/2006 ACTIRIS is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de nodige gegevens van de betrokken werknemers aan de RVA. ACTIRIS meldt elke wijziging van deze gegevens aan RVA. ACTIRIS bezorgt de RVA alle vereiste gegevens om de herstructureringskaarten aan de ex-werknemers af te leveren. ACTIRIS bezorgt een kopie aan de GOTD’s. Artikel 7: Aanspreekpunt voor de werknemers Alle ontslagen werknemers kunnen zich met hun vragen omtrent de toepassing van de door de tewerkstellingscel geplande acties richten tot de humanresourcesafdeling van (naam van de onderneming) . Artikel 8: Resultaat en evaluatie De tewerkstellingscel zal samenkomen: bij het opstarten van de tewerkstellingscel tussentijds, elke 3 maanden en op uitdrukkelijk verzoek van een van de partijen bij de afsluiting van de activiteiten van de tewerkstellingscel. De tewerkstellingscel zal bijeengeroepen worden door ACTIRIS, in overleg met de andere leden. Tijdens iedere vergadering worden de in het kader van de begeleiding bereikte resultaten geëvalueerd, wordt de evolutie van de acties besproken en worden de nodige aanpassingen aangebracht. Elke partij mag punten op de agenda plaatsen tot drie werkdagen vóór iedere vergadering. ACTIRIS zal de acties en de resultaten van de tewerkstellingscel in het algemeen rapport voor zijn Beheerscomité integreren. Artikel 9: Taalgebruik Alle akten, documenten en diensten aan de werknemers worden geleverd met inachtneming van de wetgeving m.b.t. het taalgebruik die van toepassing is op de plaats waar de bedrijfszetel, waarvan de werknemer afhangt, gelegen is of van de woonplaats van de werknemer. Artikel 10: Bestaansduur De tewerkstellingscel wordt opgericht op geldende bepalingen.

en zal blijven bestaan tot

in toepassing van de

Opgemaakt op te (plaats) in exemplaren, waarvan één voor elke ondertekenende partij van de tewerkstellingscel en één voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Elke partij bevestigt een ondertekend exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst te hebben ontvangen.

Voor de werkgever  Voor de werkgever (voornaam, naam)

(voornaam, naam)

Voor de vakbonden  FGTB/SETCA/BBTK (voornaam, naam)  CSC/CNE (voornaam, naam)  LBC/NVK (voornaam, naam)

(voornaam, naam) (voornaam, naam) (voornaam, naam) ACTIRIS – dienst Begeleiding Collectief Ontslag –

Sterrenkundlaan, 14 – 1210 Brussel - TEL: 02 800 42 84 – 02 563.34.74 – 02/435.40.33 Collectief ontslag – oprichtingsakte TWC

3/4

 CGSLB (voornaam, naam)

(voornaam, naam)

Voor ACTIRIS Grégor Chapelle, Directeur-generaal Voor de VDAB (voornaam, naam)

(voornaam, naam)

Voor de Forem – Collectieve Omscholing (voornaam, naam)

(voornaam, naam)

Voor het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (voornaam, naam) (voornaam, naam) Voor het sectoraal opleidingsfonds (naam) (voornaam, naam)

(voornaam, naam)

Voor (naam van het / de outplacementbureau(s)) (voornaam, naam) (voornaam, naam)

ACTIRIS – dienst Begeleiding Collectief Ontslag – Sterrenkundlaan, 14 – 1210 Brussel - TEL: 02 800 42 84 – 02 563.34.74 – 02/435.40.33 Collectief ontslag – oprichtingsakte TWC

4/4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF