Ordförande i sektionsstyrelse

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications
Share Embed Donate


Short Description

Download Ordförande i sektionsstyrelse...

Description

Nedan följer en beskrivning av olika roller inom innebandystyrelsen. En del av dessa roller kan även delas upp på flera personer. Du kommer självklart att få introduktion och utbildning inom din roll.

Ordförande     

Är sektionens officielle representant Leder styrelsens förhandlingar och arbete Övervakar att föreningens stadgar och övriga bindande regler och beslut efterlevs Arbetsledning, tillsammans med klubbdirektören, för eventuell anställd sportchef eller motsvarande Sammanställa förslag till verksamhetsplan för sektionen för det kommande året inför årsmötet

Ekonomiansvarig    

Ansvara för planering och uppföljning av sektionens budget och likviditet Säkerställa att sektionens ekonomi hålls inom budget Månatligen analysera och i styrelsen föredra det ekonomiska läget Kontakter med kansliet och föreningsstyrelsen för ekonomisk redovisning och rapportering

Sekreterare    

Förbereda styrelsens sammanträden och sektionens möten Föra protokoll över styrelsens sammanträden Underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för sektionen.

Vice ordförande   

Ersätta ordförande vid behov Kunna vara en officell person och representera sektionen Driva projekt inom sektionen och föreningen

Valberedningsrepresentant    

Ledamot i föreningens valberedning Aktivt delta i valberedningens möten och övriga arbete Identifiera, motivera och föreslå representanter till sektions- och föreningsstyrelser etc Minst halvårsvis kontakta sektionens valda representanter för uppföljning/avstämning

Marknads och sponsringsansvarig    

Bibehålla och utveckla nuvarande sponsorer inom sektionen Engagera nya sektions- och föreningssponsorer Ansvara för sektionens upplägg för sponsring inom ramen för föreningens policy Kontakter med kansliet och marknads- och sponsoransvarig i föreningen

Kommunikation / Sportnik     

Ansvara för sektionssidorna på föreningens webbsida i Sportnik Bidra med innehåll från sektionen till föreningens månadsbrev till medlemmar Kontakter med kansliet och föreningens informations- och PR-ansvarige Kommunikation till medlemmar och intressenter vid behov Trycksaksproduktion för sektionen

Caféansvarig   

Ansvara för att café i bollhallen kan hållas öppet under säsongen Ansvara för inköp av basvaror (muggar, tallrikar o.d.) till caféet Ansvara för att göra caféschema mellan lagen

Materialansvarig 

Ansvara för att tillsammans med Sportchef köpa in rätt material (det praktiska inköpsarbetet sköter Sportchefen) till innebandylagen

Utbildningsansvarig 

Ansvara för vilka utbildningar som innebandysektionen anser att ledare, domare bör gå och vilka utbildningar som sektionen betalar

Anläggning / Halltider  

Ansvara för att tillsammans med Sportchefen se till att innebandylagen får så bra halltider som möjligt Arbeta mot kommunen för att få till stånd en ny bollhall.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF