Organisationsteori I

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Historia, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Organisationsteori I...

Description

Organisationsteori I Den moderna organisationens födelse och de klassiska organisationsteorierna

Den industriella revolutionen • • • •

England, senare delen av 1700-talet Ekonomisk ”take off” Arbetskraftsförskjutning, från andra sektorer till industrin Fabrikssystemet

Fabrikerna • Mekaniserad produktion – Industrimaskiner – Beroende av ång- och vattenkraft

• Standardiserad produktion – Den funktionella arbetsdelningen

1

Den funktionella arbetsdelningen “One man draws out the wire; another straights it; a third cuts it; a fourth points it; a fifth grinds it at the top for receiving the head; to make the head requires two or three distinct operations; to put it on is a peculiar business; to whiten the pin is another; it is even a trade by itself to put them into the paper; and the important business of making a pin is, in this manner, divided into about eighteen distinct operations, which, in some manufactories, are all performed by distinct hands, though in others the same man will sometimes perform two or three of them”. Adam Smith (1776) The Wealth of Nations

Det övergripande kravet på arbetskraften var självdisciplin • • • •

Tiden för arbetet Platsen för arbetet Uppförande, ordning och reda Att stå kvar på ett ställe och prestera konsekvent under en given tidsrymd • Manifesterade sig i ”Fabriksreglerna”

Fabriksregler embryo till organisationsteorier

2

”Fria arbetare” ”I worked from five in the morning till nine at night. I lived two miles from the mill. We had no clock. If I had been too late at the mill, I would have been quartered. I mean that if I had been a quarter of an hour too late, a half an hour would have been taken off. I only got a penny an hour, and they would have taken a halfpenny.” Elizabeth Bentley (Interviewed by Michael Sadler's Parliamentary Committee on 4th June, 1832)

Sammanfattning – Den industriella revolutionen •

Extrem produktivitetsökning och omorganisering av hela samhälletModerna (självreproducerande) organisationer dyker upp: – Fabrikerna börjar skapa sina egna förutsättningar (t.ex. lönearbete och marknader) – Den funktionella arbetsdelningen skapar tydliga regler för människans deltagande i arbetet – Kraven på människan inskränker sig dock till att stå kvar på ett ställe och prestera konsekvent under en given tidsrymd – Standardiseringen reducerar människan till en anonym ”arbetskraft”

Den andra industriella revolutionen • Amerika, senare delen av 1800-talet • Nya uppfinningar tas i bruk: förbränningsmotorn, elektriciteten • Ökar friheten att förlägga, organisera och utvidga produktionen som man vill • Massproduktion i kombination med masskonsumtion (Fordism) • De klassiska organisationsteorierna (Taylor, Fayol, Weber)

3

The Principles of Scientific Management (1911, på svenska 1913)

• • • • • •

Frederick Winslow Taylor Soldering (tryna) ”The one best way” Frank och Lillian Gilbreth Tidsstudier Therblig

Principer för administration 1. Arbetsfördelning 2. Auktoritet (rätten att leda och fördela arbetet)

3. Disciplin (lydnad och respekt för ingångna avtal)

4. Enhetlig ordergivning (en arbetare ska bara motta order från ett håll)

5. Enhetlig ledning (en chef för alla uppgifter som leder till samma mål)

6. Det enskilda intresset ska underordnas det allmänna O.s.v. (Henri Fayol, 1916)

4

Enhetlig ledning (en ”befälslinje”) VD

Administration

Samordningsansvar

Inköp

Transporter

Samordningsansvar

Bearbetning

Montering

Samordningsansvar

Distribution

Försäljning

Grunden för den ”monokratiska byråkratins” auktoritet (Max Weber) • Är principiellt skild från den beslutande makten (politiska eller ekonomiska) • Avser endast det rationella utförandet av en uppgift (”målrationalitet”) • En ”professionell” hierarki (en hierarki av fackkunskaper) • Utförandet styrs av rationella regler

Legal auktoritetsutövning på bas av en byråkratisk administration av individuella tjänstemän (ur Wirtschaft und Gesellschaft) 1. Personligen fria. Lyder endast under den formella och sakliga ämbetsplikten 2. Utgör en permanent ämbetshierarki 3. Fastställda kompetensområden för ämbetena 4. Kontraktsanställda 5. Formella kvalifikationer 6. Reglerad lön i pengar 7. Ämbetet som enda eller huvudsakliga yrket 8. Reglerad befordringsgång 9. Personligen skilda från förvaltningsmedlen (inget ägande) 10. Sträng och enhetlig arbetsdisciplin och kontroll

5

Sammanfattning av de klassiska organisationsteorierna • Verksamheter blir mer komplicerade och föremål för rationell planering • I och med de klassiska organisationsteorierna formuleras idealet om den fullständigt rationella organisationen • Kraven på ett mer avancerat men rationellt utförande av arbetet ökar • Som en följd av det börjar arbetets tillvägagångssätt att regleras i detalj av särskilda planeringsingenjörer • Människan går från att vara en anonym och generell arbetskraft till att bli en anonym men specialiserad kugge i produktionens komplicerade maskineri

Problemet ”människan” • Rationaliseringen inom industrin börjar ge effekter i form av monotoni hos arbetskraften • Hög personalomsättning • Arbetstagarna organiserar sig, strejkar och kräver förbättrade arbetsförhållanden • Med erfarenheter från arbete med soldater under det första världskriget börjar psykologerna ta sig an industrins problem

Western Electric Company’s Hawthorne Plant in Cicero, Illinois

Harvard Business School: Historical Collections (http://www.library.hbs.edu/hc/hawthorne/anewvision.html#e)

6

Human relations • Hawthornestudien • Psykologerna skapar en roll för sig i organisationssammanhang Resultat: • Uppmärksammandet av människors ”sociala behov” i organisationer (Hawthorne-effekten och informella grupper) • Behovet av en patriarkal (faderlig, omhändertagande) arbetsledningen Kritik: • Naiv, snäv och könsblind Har direkt påverkat: • Konsultbranschen - Spridning och försäljning av en idé (Elton Mayo) • Personalarbetet - Ökad hänsyn till människans sociala behov • Personalarbetarprofessionen – personalchefer/administratörer/utvecklare • Human Relations-skolan – studier av arbetsledning av (informella) grupper i organisationer, m.m. (Tavistock Institute)

Motivation och ledarskap i arbetslivet • Behovshierarki (Maslow) • X- och Y-teori (McGregor) • Skilja på ”hygien-” och ”motivations-” faktorer (Herzberg) Ledarskap som: • (medfödd) egenskap • utvecklad ledarstil • anpassat till situationen • förmåga att förmedla visioner (Transformativt ledarskap)

Sammanfattning – Problemet ”människan” • Utmattning och monotoni • Vantrivsel och improduktivitet • Svårkontrollerad arbetskraft Förklaras i termer av: • Arbetskraftens (otillfredsställda) ”sociala behov” Leder till studier och teorier om: • Motivation • Trivsel • Ledarskap

7

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF