Paisatge rural

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Apuntes, Apuntes de enseñanzas medias, Ciencias Sociales
Share Embed Donate


Short Description

Download Paisatge rural...

Description

Ciències socials. Geografia Tema. 2: el paisatge rural Resum: • Què condiciona el paisatge agrícola? Un paisatge agrícola és l'espai natural que l'ésser humà modifica per desenvolupar−hi activitats agrícoles i ramaderes. • factors físics: clima, relleu, sòl són desisius si no hi ha tècnica i si hi ha influeix poc ♦ clima:

◊ temperatura: temperatures extremes no van bé o dificulten ◊ precipitacions: és més fàcil si hi ha aigua a prop, a vegades cal regatge artificial. ♦ relleu: ◊ pendent:+ de 10º calen feixes ◊ temperatura: + alçada − temperatura ♦ sòl: cada espècia necessita un sòl adequat • factors humans: volum població, nivell tècnic, l'estructura econòmica ♦ volum de població: a + població + terra ♦ tècniques agrícoles: ◊ tradicional: ⋅ feixes: a les zones de pendent ⋅ rompuda: ampliació de noves terres ⋅ regadiu: on no plou prou ◊ modernes: + productivitat + beneficis ⋅ mecanització: l'ús de maquinària ⋅ adob: ajuda a recuperar les terres ⋅ investigació tecnològica: obtenir espècies més rendibles ♦ l'estructura econòmica: desenvolupament i objectiu ◊ − països − desenvolupament: autoconsum − subsistència ◊ + desenvolupament: empreses − beneficis i −mercat • Què caracteritza el paisatge agrícola? Conjunt d'aspectes externs que defineixen un paisatge agrícola, morfologia agrícola • habitat: habitatges + edificis annexos ♦ concentrat propi dels llocs on l'aigua no és abundant (pobles) ♦ dispers propi de les zones on hi abunda l'aigua • parcel·les: unitas bàsiques de conrear. ♦ Forma regular irregular factors físics relleu i factors humans densitat, aprofitament i l'Estat intervé. ♦ mida: gran petita • limits: camps oberts openfield les propietats no tenen limits físics propi de les zones de secà 1

camps closos bocage les propietats estan delimitades per murs o tanques vegetals (europa humida) Sistemes de conreu Són les formes de conreu que les comunitats agrícoles trien per adaptar−se al medi que hi viuen. • Segons asociacions de plantes ♦ Policultiu diverses espècies en un mateix espai ◊ (propi de zones poc desenvolupades (autosubsistència)) ◊ zones desenvolupades (hortes i petites parcel·les)autoconsum ♦ monocultiu un espai − un producte té l'objectiu de màxima producció amb mínim cost. Simplifica l'ús de maquinària, es destina al mercat. • Segons l'aprofitament ♦ Conreus intensius aprofitament màxim no deixa el terreny en repost ◊ Productivitat alta utilitzen selecció de llavors, adobs. pròpia de països desenvolupats + recurs. + tecno. ◊ Productivitat baixa explota manualment la màx. superf. possible + espai agricola ex: països baixos. i en vies de desenv. + població − recurs. tecn.(asia) ♦ Conreus extensius: no exploten el total de la parcel·la i deixen un tros en guaret ◊ productivitat gran superfície i mitjans tècnics ( − treballadors màquines) ◊ productivitat països poc desenvolupament, poc poblats, poc tecnificats, grans periódes de sequera. treball manual i rendiment molt baix (africa) • Què és l'agricultura de subsistència? L'agricultura de subsistència Es dona als països poc desenvolupats agricultura és més important • L'objectiu principal és la subsistència policultiu • Manca de mitjans econòmics tècniques de conreu molt primitives • Productivitat baixa treball a mà • Dependència dels factors físics períodes d'abundància i d'escassetat i fam L'agricultura itinerant o d'artiga • és la més arcàica (antiga) • es dóna per les zones de clima equatoria i tropical de bosc molt dens ♦ al final de l'estació seca s'incendia al bosc (clariana) (max. 4 anys) ♦ es barregen les cendres amb eines de fusta rudimentàries ♦ es planta amb eines rudimentàries ♦ es dóna un règim de policultiu es dóna a l'Àfrica tropical i equatorial (congo, angola) Àsia, Hondures L'agricultura extensiva de secà

2

• zona tropical sec (sabana) • habitat concentrat al voltant de la zona de conreu • la terra es divideix en parts Es dóna als països tropicals d'Àlfrica subsahariana (senegal), petites zones d'Amèrica i Àsia. Normalment és propietat de la comunitat. Extensiva de productivitat baixa. L'agricultura irrigada monsònica • és dóna a l'est de Ixina; Sud est. Àsia i est india • plugesinundacionsterrenys idonis per el conreu de l'arròs ♦ collita estiu i collita hivern (tenint en compte que hi ha molta població és positiu • les parcel·les són de propietat individual • coreu a mà (molta mà d'obra) • regim intensiuproductivitat baixa • L'agricultura de mercat • Es dóna als països desenvolupats, o bé, a les plantacions de països en via de desenvolupament • Es caracteritza: ♦ El seu objectiu es treure beneficimercat ♦ Molt capitalmaquinària, recerca, ampliació de regadiusreniment + ♦ Alta especialització Agricultura europea • Es caracteritza. ♦ Condicionament històrics formes de propietat desfavorables (latifundis i minifundis9 ♦ Forta inversió molt competitiva ♦ No és la font d'ingresos més alta percentatge reduit en el conjunt de l'economia (3% europa) • Paistage agrícola ♦ Mediterrani que combinen ◊ Agricultura de secà productivitat baixa (blat, vinya) ◊ Agricultura regadiu d'horta + rendibles + espècies tropicals i industrials ♦ Els centre europeus ◊ Paisatges cerealistes ◊ Rotació del conreu cereals estiu, cereals hivern ◊ Mecanització Agricultura de plantacó • És una explotació agrícola de productes difícils de conrear al primer món • Situada a països tropicals poc desenvolupats (zona costanera d'Àfrica; america central i del sud, punts aïllats d'Índia i Indoxina. • Característiques: ♦ Gran inversió en capital màxim rendiment ♦ Predomini de les grans propietats monocultiu ♦ Ús de mà d'obra abundant i barataen condicions d'explotació • Problemes: ♦ beneficisempreses extrangeres ♦ pagesosabandonen terres sense feina o mà d'obra barata ♦ importar alimentsno produeixen prou 3

Agricultura països nous Països repoblats a partir d'una colonització, on la propietat de la terra no té arrels històriques agricultura moderna • extensiu de productivitat alta • baixa densitat de població parcel·les regulars part del terreny sense conrear ♦ permet la recuperació de la terra ♦ evita excésos de població • molta mecanització i tecnificada • alta especialització regional belt del mateix producte • Sector primari La ramaderia • Complement de l'agricultura • Es practica a les zones menys favorables pels conreus • Estabulació del bestiar + noves tècniques d'alimentació i d'explotació = − dependència de les condicions del medi • Podem trobar dos tipus ♦ Extensiva: ◊ Grans explotacions pastures naturals ◊ Poques inversions en mà d'obra i capital ◊ Orientades al comerç ◊ Al centre i l'oest del Estats Units, Argentina, Sud Russia, Sud Africa ♦ Intensiva: ◊ Explotacions + gran inversió en mà d'obra i capital ◊ Productivitat molt elevada ◊ Est Estats Units, Canadà, Europa occidental • Les granges hi trobem explotació + industria ♦ Abastir ciutats ♦ S'hi cria bestiar porcí, aviram, conills L'explotació forestal La silvicultura explotació boscosfusta, resina, suro, coutxo. El + important la fusta paper,construcció, industria del moble. Segons les condicions cimàtiques cada país: • Rendiment + alt es localitzen espècies frondoses creixement ràpid Ex: boscos tropicals humits i boscos temperats i humits • Les coníferes (pins i avets) zones fredes creixement lent (35% mundial) Actualitat explotació incontrolada posa en perill àmplies zones boscoses L'activitat pesquera Important font d'alimentmatèries primeres, energètiques i turisme

4

Dos tipus de pesca: • Costanera: prop de la costamètodes artesansvaixells petitsperíodes un dia • Altura: alta mardiversos dies o mesosgrans vaixells congeladorstècniques avançades conservació peix i detecció de grans bancs de pesca Principals caladorsplataformes continentals−200m profunditats'uneixen corrents diferent temperaturagrans vaixells a les costes. Volum + altjapó, Rússia, Xina, EE.UU i Xile Demanda creixent aliments pesquersaqüiculturatècnica de cria en captivitatnombroses espèciesmarines o riu Ex: turbot musclo, salmó. Guaret Producte complementari • cacauet • patata Cereal • Mill • Blat de moro Horta regada • Cotó • Mandioca

5

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF