Parsning och strukturering av biverkningsinformation i

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Data Structures
Share Embed Donate


Short Description

Download Parsning och strukturering av biverkningsinformation i...

Description

Dokumenttyp: Memo

Författare: Paul Cohen

Datum: 2010-03-15

Parsning och strukturering av biverkningsinformation i produktresuméer (SPC:er)

Introduktion Detta memo beskriver ett lösningsförslag till parsning och strukturering av biverkningsinformation i  produktresuméer (SPC:er). Förslaget tar speciellt hänseende till att den strukturerade informationen  ska kunna användas för att tillhandahålla en webbtjänst för biverkningsinformation. Detta memo har  tagits fram som svar på en förfrågan från Kristina von Sydow på FASS gällande hur  datastrukturering skulle kunna se ut för sex angivna produktresuméer på svenska.  Det presenterade lösningsförslaget baseras på den lösning för parsning och strukturering av  biverkningsinformation som tidigare gjorts i Drugle­projektet1. De sex produktresuméerna är: ●

Januvia, Filmdragerad tablett 100 mg, MSD. Registrerad på EMA2.Asmanex® Twisthaler®, Inhalationspulver 200 mikrog, Schering­Plough. Registrerad på  Läkemedelsverket.ALDARA, Kräm 5 %, Meda. Registrerad på EMA.Acura®, Komprimerad sugtablett 10 mg, Nordic Drugs. Registrerad på Läkemedelsverket.Abilify, Tablett 10 mg, Bristol­Myers Squibb. Registrerad på EMA.Lamisil®, Tablett 250 mg, Novartis. Registrerad på Läkemedelsverket.

Vi har utgått från produktresuméerna i PDF­format som finns tillgängliga på respektive myndighets  hemsida.

1 Se: http://demo.drugle.info 2 European Medicines Agency (EMA).

SEIBO SOFTWARE STUDIOS

www.seibostudios.se

Dokumenttyp: Memo

Författare: Paul Cohen

Datum: 2010-03-15

Resultat Här presenterar vi resultaten som vi har uppnått vad gäller att generera datastrukturer för de sex  angivna produktresuméerna med hjälp av de algoritmer som används i Drugle. Vi har också  genererat XHTML­presentationer av datastrukturerna genom att använda programvara från Drugle. Vid generering av datastrukturer transformeras tabeller till en normalform för frekvensklassificerade  biverkningstabeller som vi definierat. Normalformen beskrivs mer i avsnittet Teknik nedan. Resultaten finns att hämta som datafiler i JSON­format3 på nedan angivna URL:ar. De genererade  XHTML­filerna kan också enkelt hämtas på angivna URL:ar. Produkt­ resumé

Genererad datastruktur

Genererad XHTML­presentation

Januvia

URL + /januvia.json

URL + /januvia.html

http://fass.seibostudios.se/biverkning

http://fass.seibostudios.se/biverkning

Asmanex  URL + /asmanex.json Twisthaler

URL + /asmanex.html

ALDARA URL + /aldara.json

URL + /aldara.html

Acura

URL + /acura.json

URL + /acura.html

Abilify

URL + /abilify.json

URL + /abilify.html

Lamisil

URL + /lamisil.json

URL + /lamisil.html

För att exempelvis se på datafilerna och XHTML­presentationerna så skriv in de angivna URL:arna  ovan i en webbläsare. Man kan också komma åt samtliga länkar via: http://fass.seibostudios.se

Några kommentarer om datastrukturerna: 1. För Januvia transformeras en biverkningstabell som är kolumnindelad per behandlingsregim   med frekvenskategorier i datafälten till en biverkningstabell i normalform. 2. För Asmanex Twisthaler transformeras en biverkningstabell som är kolumnindelad per   doseringsstrategi med frekvenskategorier i datafälten till en biverkningstabell i normalform. 3. För ALDARA transformeras en biverkningstabell som är kolumnindelad per terapeutisk  indikation med frekvenskategorier i datafälten till en biverkningstabell i normalform. 4. För Acura transformeras en biverkningstabell som är radformaterad men strukturerad först  per SOCC4 och sedan per frekvenskategori till en biverkningstabell i normalform. I  underavsnittet om kliniska prövningar finns ytterligare två tabeller med biverkningsdata som  inte innehåller information om frekvenskategori, utan innehåller faktiskt uppmätta  3 Se: http://www.json.org och http://en.wikipedia.org/wiki/Json 4 MEDDra System Organ Class. I detta dokument avses med SOC översatta eller ekvivalenta MEDdra System Organ  Classes. Exempel ”Hjärtat”, ”Blodkärl”.

SEIBO SOFTWARE STUDIOS

www.seibostudios.se

Dokumenttyp: Memo

Författare: Paul Cohen

Datum: 2010-03-15

frekvenser i procent. Vi har inga färdiga algoritmer för att transformera de tabellerna till  normalform i dagsläget, men det kan givetvis också göras. 5. För Abilify transformeras två biverkningstabeller. En biverkningstabell som är  radformaterad men strukturerad först per SOC och sedan per frekvenskategori till en  biverkningstabell i normalform och en biverkningstabell som är radformaterad men  strukturerad först per SOC och som saknar frekvensinformation till en biverkningstabell i  normalform. 6. För Lamisil transformeras en biverkningstabell som är radformaterad men strukturerad först  per frekvenskategori och sedan per SOC till en biverkningstabell i normalform. En kommentarer om XHTML­presentationerna: 1. I de fall tabeller transformerats till normalform från tabeller som är kolumnindelade per  behandlingsregim, doseringstrategi eller terapeutisk indikation så kan en individuell  tabelldatacell i den genererade XHTML­koden innehålla biverkningsinformation för flera  behandlingsregimer, doseringstrategier etc. Detta kan givetvis presenteras på ett mer  kompakt sätt om man förfinar algoritmen för generering av XHTML/CSS. JSON är ett mycket bra dataformat för webbtjänster. Det kan enkelt integreras i moderna Ajax­ baserade webbapplikationer med mycket god prestanda5 och det används med fördel i moderna  REST­baserade webbtjänstegränssnitt. Givetvis kan man med en god datastruktur även generera datarepresentationer i andra dataformat  som t.ex. XML eller YAML6. Klienter till webbtjänster kan ju efterfråga dessa, även om den  allmänna trenden i moderna webbtjänster är att använda JSON på grund av dess enkelhet och  prestanda. En slutanmärkning: datafilerna i JSON är kodade i Unicode UTF­8. Om din webbläsare visar  konstiga tecken i stället för korrekta svenska tecken kan du ställa om tolkningen av tecken i Firefox  och Explorer genom att välja menyalternativ ”Visa­>Kodning­>Unicode (UTF­8)”.

Teknik I det följande ges en kort beskrivning av hur textanalys (parsning) och strukturering av data har  gjorts för att uppnå resultaten ovan.

Textanalys Vi diskuterar inte parsningstekniken i detalj, men kortfattat kan processen beskrivas med följande  steg: 1. Konvertering av PDF till text med hjälp av konverteringsprogram som behåller all text och  så mycket layoutinformation som möjligt från PDF­filerna. 2. Splittning av textfilerna i separata textfragment baserade på den standardiserade  kapitelstrukturen i SPC:erna. 5 Se: http://www.developer.com/lang/jscript/article.php/3596836/Speeding-Up-AJAX-with-JSON.htm 6 Se: http://www.yaml.org och http://en.wikipedia.org/wiki/Yaml

SEIBO SOFTWARE STUDIOS

www.seibostudios.se

Dokumenttyp: Memo

Författare: Paul Cohen

Datum: 2010-03-15

3. Separat landmark­based semi­structured text parsing av varje individuellt textfragment. Vi koncentrerar oss på textfragmentet som innehåller avsnitt 4.8 Biverkningar i SPC:erna. I de  textfragment som genereras för avsnitt 4.8 finns tillräckligt med layoutinformation för att kunna  extrahera tabelldata med biverkningsinformation.

Strukturering av biverkningsinf ormation Textfragmentet för avsnitt 4.8 Biverkningar parsas och transformeras till en enhetlig datastruktur. Detta är enkelt gjort för textparagraferna i textfragmentet, men är en större utmaning för tabellerna,  då det finns flera olika varianter på tabeller. För hela avsnitt 4.8 Biverkningar använder vi oss av följande datastruktur: Biverkningsdata = [Informationselement, …] Informationselement = Textparagraf | Biverkningstabell Biverkningsdata består således av en lista med Informationselement där varje Informationselement  antingen är en textparagraf med fritext eller en Biverkningstabell. Tabellerna bjuder som sagt på en större utmaning då de skiljer sig både layoutmässigt och med  avseende på informationstyper. Vi konverterar tabeller till en enhetlig normalform som sedan kan  användas för att generera presentationer (i PDF, XHTML/CSS etc) och givetvis som data i en  webbtjänst för systemintegration. Den normalform vi använt oss av i detta lösningsförslag är en datastruktur som ser ut så här: Biverkningstabell = Header, Table, Footnotes Header = Tabellrubrikstext Table = Dict {SOC, Dict {Freq, Biverkningstext}} Footnotes = Dict {Footnote_symbol, Footnotetext} Dict avser en tabell7 som består av ett antal nycklar och för varje nyckel ett innehåll. För varje  tabell avser första elementet a i {a, b} nyckeln och det andra elementet b innehållet. SOC står för System Organ Class och Freq för en etablerad biverkningsfrekvenskategori8.  Tabellrubrikstext, Biverkningstext och Footnotetext är alla subtextfragment  parsade från tabeller i textfragmentet för avsnitt 4.8 Biverkningar. Slutligen ska sägas att normalformen möjliggör extraktion av biverkningar per behandlingsregim,  doseringstrategi etc.

7 Dessa typer av tabeller finns i alla programmeringsspråk och moderna dataformat och kallas vanligtvis ”hash  tables”, ”dictionaries” eller ”associative arrays” och representerar en indexerad tabell med data. 8 Exempel på biverkningsfrekvenskategorier är ”Vanlig”, ”Mycket vanlig” etc.

SEIBO SOFTWARE STUDIOS

www.seibostudios.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF