Pedagogisk planering Arbetsområde: Muntligt anförande Kap. 2.2 A

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Pedagogisk planering Arbetsområde: Muntligt anförande Kap. 2.2 A...

Description

Pedagogisk planering Arbetsområde:

Muntligt anförande Kap. 2.2 A

Syfte:

Eleverna ska utveckla kunskaper i och om det svenska språket. De ska utveckla sitt tal- och (skrift)språk. De ska kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. De ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att för att tänka, kommunicera och lära. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar den egna åsikten.

Förmågor:

Eleverna ska utveckla sina förmågor i att Kap. 2.2 A+B  formulera sig i tal  läsa och analysera (skönlitteratur) och andra texter för olika syften  anpassa språket efter olika syften, mottagare, sammanhang  urskilja språklikliga strukturer  söka information från olika källor och värdera dessa

Innehåll: 

Läsa skriva Kap. 2.2 B Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.Tala, lyssna och samtala Kap.2.2 A+C Att (leda ett samtal)formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagareSpråkbruk Kap 2.2 A Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.Informationssökning Kap.2.2 D Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier Kap.2.2 B Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med källkritiskt förhållning.

Konkretisering av mål: Eleverna ska ha utvecklat sin förmåga att:    Arbetsformer:

Kap.2.2 B

muntligt uttrycka en bestämd åsikt och försvara den i en argumentation. analysera texter för att användas i en argumentation. söka efter relevant information och kunna värdera den. Kap.2.2 E,F,G

    

Bedömning: Eleven ska kunna:    

gå igenom med eleverna hur man ”bygger” en argumentationstext tala om olika sorters argument t.ex. sak- och känsloargument Se riktlinjer H stimulera, handleda elever och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter stärka elever elevernas vilja att lära och stärka elevers tillit till den egna förmågan organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga

Kap.2.7 I hitta information om sitt ämne och kunna sovra och värdera den hålla ett muntligt anförande inför publik uttrycka sin åsikt och kunna försvara den bemöta andra elevers åsikter i sitt eget ämne men även deras åsikter i deras ämnen

Ur kapitel 2.2 kunskap Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

Bkan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

Ckan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter i livsvillkor,kultur,språk,religion och historia

Dkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,kommunikation,skapande och lärande

A

Kap. 2.2 riktlinjer Läraren ska  ta hänsyn till varje enskild individs E

behov,förutsättningar,erfarenheter och tänkande

Fstärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan

Gstimulera,handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter

Horganisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.

Kap. 2.7 mål. Skolans mål är att varje elev  utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat I och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Kapitel 1

Demokratibegreppet

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.

Ex. Inflytande över inlärningsformer och redovisningsformer. Alla måste få prova olika inlärnings- och redovisningsformer redan i tidig ålder. Vissa områden kan dock kräva en viss inlärnings- och redovisningsform.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF