Perception I

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Data Management
Share Embed Donate


Short Description

Download Perception I...

Description

Perception - några frågor • Ser vi med ögonen eller med hjärnan? • Hur ser vi djup? • Hur känner vi igen objekt? • Vad beror perceptuella illusioner på? • Hur yttrar sig perceptuella störningar?

Våra sinnen • Sinnesmodaliteter • Visuell • Auditiv • Haptisk • Olfaktorisk • Gustatorisk • Kinestetiskt, proprioceptivt • Vestibulärt • Synestesi

Psykofysik • Relationen mellan sinnesretningens intensitet och upplevelse

• Fechners, Stevens och Webers lagar

Definition Perception är en process varigenom sensorisk information organiseras och tolkas

Visuell bearbetning i hjärnan • Laterala genikulära nucleus • Primära visuella cortex • Sekundära visuella kortex • “What?” - parvocellulära projektionsbanan

Från Kandel och Schwartz

• “Where?” - magnocellulära projektionsbanan

Feature detectors “Simple cells” har små receptiva fält och reagerar på enkla stimuli “Complex cells” har större receptiva fält och reagerar på komplexa stimuli Från Kandel och Schwartz

“Grandmother cells”

Visuella agnosier • • • • •

Neglect: bortfall av (delar av) synfält Objektagnosi: svårigheter att namne, känna igen, eller förstå användningen av objekt Prosopagnosi: svårigheter att känna igen ansikten Färgagnosi: svårigheter att namnge eller skilja färger åt, eller att associera färger med objekt Rörelseagnosi: svårigheter att se objekt i rörelse

Tolkning

• Endast ca 2% av synfältet ligger i fokus • Trots att informationen på näthinnan är 2D •

och kaotisk ser vi stabila objekt i 3D Hjärnan måste aktivt skapa sin visuella värld

Djupperception: Monokulära ledtrådar •Texturgradient •Relativ storlek •Ocklusion •Linjeperspektiv •Rörelsaparallax •Familjör storlek •Luftperspektiv

Djupperception: Binokulära ledtrådar • Skillnad mellan bilderna på näthinnorna • Skillnad i orientering mellan ögonen X

Tolkning Förändringar i projektionen av storlek och form upplevs mindre än de faktiskt är Gäller även variationer i färg

Organisation och tolkning

Organisation och tolkning

Gestaltpsykologin om organisation Lagen om Prägnanz: Det perceptuella systemet eftersträvar den enklaste och ”bästa” tolkningen.

Gestaltprinciper: Närhet och Likhet

Gestaltprinciper: Slutenhet och ”Good continuation”

=

+

Visuella illusioner

Ponzo

Müller-Lyer

Visuella illusioner

Hur kan de förklaras? • Ofta beror de på felaktig djupinformation i 2D • Vårt perceptuella system är utvecklat för en miljö där vi kan röra oss fritt (Gibson)

Djupledtrådar: “Ames rum”

Skolbildningar • Direktperception, Data-driven bearbetning, • •

Bottom-up Konstruktivism, Konceptuellt driven bearbetning, Top-down Interaktionism, perceptuell cykel

Direktperception

(Gibson)

• All information som behövs finns i det “optiska • •

flödet” Hjärnan behöver bara ”plocka upp” den “invarianta” informationen “Affordances” är direkt percepierbar information om funktion hos objekt

Konstruktivism

(Biederman, m fl)

• ”Intelligent perception” • Våra förväntningar styr vad vi ser • Vi gör “omedvetna inferenser” (Helmholtz) • Kontexten påverkar tolkningen av information • Även kulturell kontext

Den ”perceptuella cykeln” • • •

Ett schema styr utforskningen av miljön Förväntade data assimileras i schemat Oväntade data leder till att schemat ackomoderas

Objekt

Tar stickprov av

Modifierar Schema

Styr

Utforskande

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF