Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Plan mot diskriminering och kränkande behandling för...

Description

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Harvestadsskolan läsåret 2016-17, förkortad version Harvestadsskolans vision och mål Harvestadsskolan, kunskap, trygghet och glädje, för alla, hela dagen. Det innebär att alla, både barn och vuxna, på skolan känner lust att göra sitt bästa och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och lärande miljö. Harvestadsskolan ska vara fri från alla former av mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Alla på skolan visar tydligt, genom ord och handling, att vi tar avstånd från alla typer av mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling. Tillsammans verkar vi för att skolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Alla har lika värde och vi visar respekt för varandra och varandras åsikter. Elever, vårdnadshavare och personal ska veta var man vänder sig och vad som händer om någon blir utsatt för mobbning, diskriminering eller kränkande behandling. Om man som vårdnadshavare är orolig är det viktigt att ta kontakt med barnets mentor eller fritidspersonal.

Rutiner Arbetet utifrån likabehandlingsplanen handlar om att främja och förebygga, kartlägga och åtgärda. De flesta av rutinerna handlar om att främja och förebygga. Det innebär bland annat att vi organiserar aktiviteter som friluftsdagar med samarbetsövningar i tvärgrupper, har styrda rastaktiviteter och återkommande diskuterar hur vi är mot varandra. För att veta vad vi ska fokusera på genomför vi en del kartläggningar, bland annat enkäter om trivsel och trygghetsvandringar på skolgården. Om det ändå händer incidenter finns det även en gång för det. Om en personal på skolan ser eller hör att en elev blir utsatt för kränkning ska personalen prata med alla inblandade. Kränkningen dokumenteras och rapporteras till rektor/biträdande rektor och eventuellt vidare till trygghetsteamet. Kontakt med elevernas vårdnadshavare tas om personal och rektor bedömer att det är nödvändigt. Om personalen känner att problemet inte går att lösa vid ett tillfälle sätter skolan in långsiktiga åtgärder. Dessa åtgärder samt uppföljning dokumenteras. Elevens/elevernas vårdnadshavare får information om att åtgärder sätts in. Om någon person (elev, förälder eller personal) som får kännedom om eventuell mobbning tar denne kontakt med rektor, mentor eller Trygghetsteamet. Omedelbart ska mentor eller Trygghetsteamet påbörja en utredning av händelsen/händelserna. Detta sker genom samtal med den utsatte, personal, andra elever och andra vuxna som kan bidra med uppgifter. Om skolan bedömer att det handlar om mobbning kontaktas förövaren/förövarna och berörda vårdnadshavare omgående. Uppföljningssamtal hålls. Trygghetsteamet/pedagogisk personal dokumenterar alla samtal och rektorn informeras löpande.

Åtgärder för att främja, förebygga och kartlägga Det främjande förebyggande arbetet är mycket viktigt för att vi ska nå målet att ingen på Harvestadsskolan blir utsatt för mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling. Det innebär bland annat att:   

  

personalen har uppsikt över barnen när de har rast. personalen har reflexväst på sig när han/hon är rastvakt så att eleverna tydligt ska se var de vuxna är på skolgården. personalen får kompetensutveckling för att lättare kunna upptäcka diskriminering. Det sker genom fortbildning på studiedagar och diskussioner på personalkonferenser. Personalen i Trygghetsteamet ska vara drivande i detta arbete. aktiviteter som görs av trygghetsteamet, på klassråden och i elevrådet, ska syfta till att skapa en god stämning på skolan. En god anda och ett gott förhållningssätt är grunden för alla relationer. Vi genomför gemensamma klassöverskridande aktiviteter i syfte att skapa en god gemenskap på skolan. elever och personal arbetar i faddersystem över stadiegränserna för att öka tryggheten bland eleverna och bidra till en god stämning på skolan.

Se den fullständiga Likabehandlingsplanen, som finns på Fronter, för att veta mer om de åtgärder som är planerade för läsåret 2016-2017.

Att ta kontakt med Trygghetsteamet Vill du komma i kontakt med Trygghetsteamet på skolan så är du välkommen att kontakta: Klassmentor som då hjälper dig vidare. Jenny Linde Jessica Heidling Marita Kols Emelie Sivertsson Susanne Eriksson Ulrika Lidman

rektor biträdande rektor specialpedagog fritidspedagog kurator skolsköterska

Tel: 013-20 88 94 Tel: 013-20 88 70 Tel: 013-20 84 27 Tel: 013-20 59 54 Tel: 013-29 49 89 Tel: 013-26 25 30

Du kan också lämna en lapp i postlådan i entréhallen, märkt ”Trygghetslådan”. Postlådan töms varje vecka av trygghetsteamet.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF