Plan mot diskriminering och kränkande

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Plan mot diskriminering och kränkande...

Description

Frillesåsskolan Pedagogisk enhet Södra

2017-07-14

Kungsbacka Kommun

Plan mot diskriminering och krankande behandling pa Frillesasskolan

Vision ”Alla på vår skola har rätt att känna sig trygga, respekterade och accepterade för den de är.”

Adress Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås Rektor F-3 Rektor 4-9 Rektor fsk Expedition

Chamilla Alnäng Johan Rasmusson Annsofie Nelje Ylva Johansson

Telefon 0300-836900 0300-836902 0300-836903 0300-836901 0300-836900

Telefax E-post 0340-650473 [email protected] [email protected] [email protected] se [email protected]

Frillesåsskolan Pedagogisk enhet Södra

2017-07-14

Kungsbacka Kommun

Till dig som elev Alla elever på Frillesåsskolan har rätt att trivas och känna att de tillhör gruppen och litar på personalen. Alla ska få vara sig själva och bli respekterade som de är. Om du någon gång blir utsatt för diskriminering, kränkande behandling, våld, hot eller mobbing, vill vi att du med en gång talar med någon vuxen som du litar på. Detta gäller också dig som känner till att någon annan är utsatt. Detta betyder att vi i vardagen:   

Följer skolans Manifest. Bemöter varandra respektfullt. Vara en god förebild.

Till dig som vårdnadshavare Om du får reda på eller misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för diskriminering eller/och kränkande behandling, kontakta då ditt barns mentor, rektor eller någon annan som du känner förtroende för på skolan. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för diskriminering eller/och kränkande behandling eller mobbning måste du göra klart för barnet att du inte accepterar det och att du ser mycket allvarligt på det. Det är svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra, men tillsammans kan vi hjälpas åt.

Till dig som personal Du som arbetar på Frillesåsskolan ska:  Följa denna plan mot diskriminering och kränkande behandling.  Genom att vara en god förebild bemöta elever, vårdnadshavare och kollegor respektfullt.  Främja allas lika värde.  Bemöta alla ur ett genusperspektiv.  Verka för att skapa en trygg arbetsplats.  Ha ett professionellt förhållningssätt i alla frågor som rör verksamheten.  Följa skolans Manifest.

Adress Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås Rektor F-3 Rektor 4-9 Rektor fsk Expedition

Chamilla Alnäng Johan Rasmusson Annsofie Nelje Ylva Johansson

Telefon 0300-836900 0300-836902 0300-836903 0300-836901 0300-836900

Telefax E-post 0340-650473 [email protected] [email protected] [email protected] se [email protected]

Frillesåsskolan Pedagogisk enhet Södra

2017-07-14

Kungsbacka Kommun

Uppdraget Lgr – 11 ”Alla som arbetar i skolan ska”: Medverka till att utveckla elevens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Läraren ska: Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Lgr – 11 s. 12. ”Barnens utbildning ska syfta till att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna.” (Barnkonventionen Artikel 29 1a och 1b)

Utifrån det ovan beskrivna arbetar vi på Frillesåsskolan på följande sätt: Alla elever på skolan skall veta vem de skall vända sig till då de själva eller någon kamrat behöver hjälp. Om elev, förälder/vårdnadshavare eller skolans personal upplever att elev kränkts av anställda på skolan hänvisas ärendet till rektor som omgående utreder ärendet.    

Rektor pratar med berörd elev Rektor pratar med berörd personalen Beslutar om åtgärderna Uppföljning enligt elevens behov

Alla, personal, elev och förälder, skall reagera mot diskriminering eller/och kränkande behandling. Var och en är personligen ansvarig för att agera. Med kränkande behandling menar vi:    

Fysisk (t.ex. slag och knuffar) Verbal (t.ex. bli kallad olika ord, bli hotad, prata med ironi) Psykosocial (t.ex. utfrysning, ryktesspridning, undanhållande av information, suckar, miner och blickar) Skriftlig (t.ex. klotter, sms., e-post, twitter, Facebook, KIK, ASK, Instagram och chat på nätet)

Adress Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås Rektor F-3 Rektor 4-9 Rektor fsk Expedition

Chamilla Alnäng Johan Rasmusson Annsofie Nelje Ylva Johansson

Telefon 0300-836900 0300-836902 0300-836903 0300-836901 0300-836900

Telefax E-post 0340-650473 [email protected] [email protected] [email protected] se [email protected]

Frillesåsskolan Pedagogisk enhet Södra

2017-07-14

Kungsbacka Kommun

   

Kränkande bilder. Sexuella trakasserier (t.ex. kommentarer som anspelar på kön och sexualitet) När någon utnyttjar sin maktställning Sabotage av annans egendom.

Vi använder begreppet kränkande behandling som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Gemensamt för all kränkande behandling är att några eller någon kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningen är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningen kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Upprepas kränkningen kallar vi det mobbning.

Vid misstanke om kränkande behandling eller mobbning skrivs en ”Ansökan om insats från Trygghetsteamet” och följande arbete görs: Kartläggning med dokumentation  Samtal med den eller de utsatta eleven  Samtal med den eller de som kränkt  Elevernas vårdnadshavare kontaktas för att informeras om situationen  Återkoppling till mentor och arbetslag  Uppföljning så länge det behövs Om man trots ovanstående åtgärder inte kommer tillrätta med problemet överlämnas ärendet till rektor som gör bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas. Exempel på åtgärder kan vara polisanmälan eller anmälan till sociala myndigheter

Främjande arbete i vardagen Umgänges och ordningsregler på Frillesåsskolan:     

Respektera dig själv, dina kamrater, egna och andras ägodelar Information från skolan skall alltid uppvisas för vårdnadshavare Vi använder ett vårdat språk, inga svordomar eller könsord Vi accepterar inte någon form av mobbing, våld eller hot om våld Nyttjande av snus, cigaretter, alkohol samt alla slags droger är förbjudet

Adress Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås Rektor F-3 Rektor 4-9 Rektor fsk Expedition

Chamilla Alnäng Johan Rasmusson Annsofie Nelje Ylva Johansson

Telefon 0300-836900 0300-836902 0300-836903 0300-836901 0300-836900

Telefax E-post 0340-650473 ch[email protected] [email protected] [email protected] se [email protected]

Frillesåsskolan Pedagogisk enhet Södra

2017-07-14

Kungsbacka Kommun

 

Cykling (tvåhjuling) och mopedåkning på skolgården är förbjudet mellan kl.06.00 – 18.30 Mobiltelefoner skall vara undanstoppade och avstängda (satta på ljudlöst) under lektionstid

”Lokala” regler för olika åldrar och olika hus tillkommer. Eleverna i F-9 har tillsammans arbetat fram fyra punkter för att främja en trygg skolmiljö. Vi kallar dessa punkter för:

Skolans manifest    

Jag bryr mig om andra Vi säger bra saker om varandra Ingen ska behöva vara ensam och utanför Jag hälsar på alla

Förebyggande arbete            

Kamratstödjare (STOPP) åk 7-9 Trygghetsteamet Värdegrundsarbete i det dagliga skolarbetet Trivselenkäter bland eleverna Heldagar med värderingsövningar för hela enheten Klassråd, elevråd, matråd, arbetsmiljörond med elevskyddsombuden Kompissamtal Fadderverksamhet F-3 Schemalagda rastvakter/bussvakter med självlysande gula jackor/västar i alla verksamhetsdelar/skolområden Elevhälsa varje vecka på personalkonferensen Känna till ” Jag är med” (F – 3) Gruppindelningar som ansvaras av personal Personalen ansvarar och förbereder brytpunkten mellan Förskola - skola, åk F-3, åk 4-6 och åk 7-9.

Adress Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås Rektor F-3 Rektor 4-9 Rektor fsk Expedition

Chamilla Alnäng Johan Rasmusson Annsofie Nelje Ylva Johansson

Telefon 0300-836900 0300-836902 0300-836903 0300-836901 0300-836900

Telefax E-post 0340-650473 [email protected] [email protected] [email protected] se [email protected]

Frillesåsskolan Pedagogisk enhet Södra

2017-07-14

Kungsbacka Kommun

Kvalitetssäkring av likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling För att säkerhetsställa att arbetet mot mobbning och kränkande behandling sker på ett tillfredsställande sätt och att alla rutiner följs sker följande: I början av läsåret informeras elever, vårdnadshavare och personal om vår plan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling presenteras i sin nuvarande form på skolans gemensamma uppstartsdag varje termin. Tema för dagen är likabehandlingsarbete och ska pågå i alla klasser F-9. Detta är ett pågående arbete som finns integrerat i verksamheten under hela läsåret. Planen behandling presenteras på föräldraråden. Vidare ansvarar skolans trygghetsteam för att likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling utvärderas varje år. Den nuvarande planen mot diskriminering och kränkande behandling revideras av Trygghetsteamet under höstterminen.

Rektor har… det yttersta ansvaret för att en planen mot diskriminering och kränkande behandling upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Rektor ansvarar också för att personalen kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta mot alla former av kränkande behandling.

Personalen har… ett ansvar att följa planen mot diskriminering och kränkande behandling och arbeta aktivt med det förebyggande arbetet mot kränkande behandling.

Elever har… ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både andra elever och personal. Elever skall ta del av skolans värdegrund och handla utifrån den. Som elev på skolan förutsätts man respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Det är också viktigt att man tänker på hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta.

Vårdnadshavare har… också ett ansvar. Om skola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får det en positiv inverkan på barnen.

Adress Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås Rektor F-3 Rektor 4-9 Rektor fsk Expedition

Chamilla Alnäng Johan Rasmusson Annsofie Nelje Ylva Johansson

Telefon 0300-836900 0300-836902 0300-836903 0300-836901 0300-836900

Telefax E-post 0340-650473 [email protected] [email protected] [email protected] se [email protected]

Frillesåsskolan Pedagogisk enhet Södra

2017-07-14

Kungsbacka Kommun

Fokusområde under läsåret 16/17 åk 4-6 Utifrån de svar som eleverna gett i trygghetsenkäten under ht-15 såg vi att vi behövde arbeta vidare med kränkningar genom språkbruk och rastverksamheten. Majoriteten av de kränkningar som förekommer sker genom att man säger saker till varandra som upplevs som kränkande. Vi tänker använda oss av följande arbetssätt för att motverka kränkningar framöver:  Få in värdegrundsarbetet i vardagen istället för att lägga en eller fler heldagar kring ämnet. För att göra det på ett mer tillgängligt sätt har skolan köpt in en licens på ”värdegrunden.se”.  Utöka rastvaktsverksamheten för att på så vis öka tryggheten ute på skolgården. För åk 6 kommer det under läsåret att finnas möjlighet att vara i skolcafeet där vi satsat på att utöka öppettiderna.  Vi köper in aktivitetsvagn med bollar, hopprep mm för att få igång spontanaktivitet under rasterna.  Vi kommer under terminen arbeta med kompissamtal i form av tex tjejgrupp/killgrupp  Eht-teamet kommer att vara delaktig i förebyggande arbete under läsåret genom skolsköterskan, Sabina som provar på yoga för åk 4 eleverna.  Vi arbetar vidare med kartläggningar, observationer i de grupper där vi ser ett ökat behov av att hitta nya arbetssätt/strukturer.  Samarbetet med vårdnadshavarna är viktigt för att vi tillsammans skall lyckas. Utvärdering av arbetet sker under Apt i december tillsammans med lärarna och respektive mentorer utvärderar tillsammans med eleverna.

Fokusområde under läsåret 16/17 åk 7-9 Utifrån den stora trygghetsenkät vi gick ut med till eleverna under ht-15 såg vi att vi behövde arbeta vidare med kränkningar genom språkbruk och användandet av sociala medier. Sammanställningen av enkätsvaren delgavs pedagoger och elever under ht-15 och tillsammans började vi arbeta vidare med det som kommit fram. Ett led i arbetet var att försöka tydliggöra vad var och en hade för värderingar kring ordet kränkning. Det är ett ord som ofta används men i diskussioner med eleverna kom vi fram till att det kunde ligga olika begreppsförklaringar hos oss alla. Elevrådet blev engagerat och var med och tog fram ett nytt kartläggningsmaterial där fokus var att få fram vilken typ av handling som kränkningar kunde vara. Det gav oss ett nytt underlag för vårt fortsatta arbete och det presenterades också för personal/elever under vt16. Arbetet mynnade sedan ut i att vi planerat upp ett gemensamt projekt ”Skolgårdsprojektet” som skall syfta till att knyta ihop den fysiska och den psykosociala miljön på skolan. Projektet kommer att starta under ht-16 men pågå under hela läsåret.

Adress Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås Rektor F-3 Rektor 4-9 Rektor fsk Expedition

Chamilla Alnäng Johan Rasmusson Annsofie Nelje Ylva Johansson

Telefon 0300-836900 0300-836902 0300-836903 0300-836901 0300-836900

Telefax E-post 0340-650473 [email protected] [email protected] [email protected] se [email protected]

Frillesåsskolan Pedagogisk enhet Södra

2017-07-14

Kungsbacka Kommun

När det gäller de sociala medierna och användandet av våra digitala verktyg har åk 7-9 under höstterminen valt att arbeta med medvetandegöra eleverna kring hur vi använder våra verktyg på ett ansvarsfullt sätt. Mobilen är en privat egendom som eleven får ta med till skolan men det är viktigt att man respekterar ordningsreglerna som säger att de skall vara avstängda och undanstoppade om inte annat sägs av undervisande lärare. Vi har inte för avsikt att samla in telefonerna men erbjuder eleverna möjlighet att lägga ifrån sig den om det blir ett allt för stort störningsmoment. Samtal mellan elev, undervisande lärare, mentor och eventuellt vårdnadshavare om det inte skulle fungera. Ipaden är ett skolverktyg och för att komma tillrätta med att de används i ett felaktigt syfte genom tex snapchat, facebook och andra sociala medier tänker vi följande:  Samtal för att medvetandegöra eleverna på hur och vad verktygen skall användas till.  Begränsningar i vad man som elev kan ladda ner på Ipaden  Få med eleverna i samtalen om hur vi gemensamt kan tänka kring de verktyg vi har och använder i undervisningen.  Regelbundna och återkommande uppföljningar kring vad som finns nedladdat av mentorer och Iktpedagog.  Ev ta in en extern föreläsare kring sociala medier som ett komplement till det arbetet som vi dagligen gör i skolan.

Utvärdering Under december månad utvärderar vi tillsammans i arbetslaget och med eleverna hur de upplever situationen.

Adress Frillesås Skolväg 10 439 62 Frillesås Rektor F-3 Rektor 4-9 Rektor fsk Expedition

Chamilla Alnäng Johan Rasmusson Annsofie Nelje Ylva Johansson

Telefon 0300-836900 0300-836902 0300-836903 0300-836901 0300-836900

Telefax E-post 0340-650473 [email protected] [email protected] [email protected] se [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF