PowerPoint-presentatie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint-presentatie...

Description

Eerstelingen

Eerstelingen De voorjaarsfeesten 1.

Pesach

Pascha, Pasen

2.

Matsoot

Ongezuurde broden

3.

Jom habbikoeriem

Dag der eerstelingen

4.

Sjevoeoot

Wekenfeest, Pinksteren

Eerstelingen Leviticus 23:9 -14 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat zal de priester die bewegen.

Eerstelingen Leviticus 23:9 -14 Gij zult ook op den dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam, dat eenjarig is, ten brandoffer den HEERE; En zijn spijsoffer twee tienden meelbloem, met olie gemengd, ten vuuroffer, den HEERE tot een liefelijke reuk; en zijn drankoffer van wijn, het vierde deel van een hin. En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op dienzelven dag, dat gij de offerande uws Gods zult gebracht hebben; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen.

Eerstelingen De benaming ‘Jom Habikkoerim’ lijkt in de Schrift voorbehouden aan Pinksteren. Numeri 28:26 Insgelijks op den dag der eerstelingen, als gij een nieuw spijsoffer den HEERE zult offeren naar uw weken, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen.

Eerstelingen In Leviticus 23:10 wordt ‘reshiet’ gebruikt.

Genesis 49:3 Exodus 23:19; 34:26

Eerstelingen Als gij in het land zult gekomen zijn

….. en gij zijn oogst inoogsten dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen

Eerstelingen En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen Des anderen daags na de sabbat zal de priester die bewegen

Eerstelingen Een volkomen, eenjarig lam ten brandoffer. Een spijsoffer ten vuuroffer.

De HEERE tot een liefelijke reuk. En drankoffer van wijn, het vierde deel van een hin.

Eerstelingen 1 Korinthe 15:20-24 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde: de Eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

Eerstelingen De Eerstgeborene Het Hebreeuwse woord voor eerstgeborene is nauw verwant aan dat voor ‘eersteling.’ bikkoer bechoor bachar

-

eersteling eerstgeborene het werkwoord waar beide van zijn afgeleid

Eerstelingen De Eerstgeborene De eerstgeborene van de HEERE was in Egypte. Exodus 4:22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.

De Eerstgeborene De eerstgeborene der Egyptenaren in ruil voor Gods eerstgeborene. Exodus 4:23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden!

Eerstelingen De Eerstgeborene Pesach: Het lam stierf. De eerstgeborene in Israël bleef leven.

Pesach: Het Lam stierf. Gods eerstgeborene, Israël, bleef leven. De dood van het lam was de dood van de eerstgeborene

Eerstelingen De Eerstgeborene In Jom Habikkoriem, de ‘opstanding’ van de Eerstgeborene.

Eerstelingen De Eerstgeborene Hebreeën 1:5, 6 Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik u gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn. En als Hij wederom de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.

Eerstelingen De dag na de sabbath Iom Habbikoeriem markeert een nieuw begin.

Eerstelingen Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. ‘In den beginne’ is een verwijzing naar Christus Jezus

Eerstelingen Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Openbaring 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Eerstelingen Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Openbaring 3:14 Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods:

Eerstelingen Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Openbaring 22:13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.

Eerstelingen Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Een nauw verband met Eerstgeborene Kolossenzen 1:15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. [van de gehele schepping]

Eerstelingen Kolossenzen 1:14-20 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. Want door [in] Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door [in] Hem.

Eerstelingen Kolossenzen 1:14-20 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; en dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Eerstelingen A.

│a. Het Beeld des onzienlijken Gods │ b. De Eerstgeborene aller kreaturen (= van de │ gehele schepping). │ c. reden. ‘want……………’

B. Hij is voor alle dingen. B. Hij is het Hoofd des Lichaams, der Gemeente. A.

│a. Het Begin │ b. De Eerstgeboren uit de doden, opdat Hij in │ allen de Eerste zijn zou. │ c. reden. ‘want……………’

Eerstelingen Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Christus is ook het Begin van en nieuwe schepping. 2 Korinthe 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel [een nieuwe schepping]; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Eerstelingen Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Christus is ook het Begin van en nieuwe schepping. Galaten 6:15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel. [een nieuwe schepping]

Eerstelingen Beweegoffer De garf moest voor de Heere bewogen worden. Het was een beweegoffer. Een type van de toepassing van de opstanding van de Heere in ons hart en leven.

Eerstelingen Beweegoffer De garf moest voor de Heere bewogen worden. Het was een beweegoffer. Johannes 20:17 Jezus zei tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader, maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.

Eerstelingen Daags na de sabbat Twee visies: - daags na de eerste dag van de Paasweek; 16e Nisan - daags na de normale sabbat die in de Paasweek viel.

Bij de vervulling van Eerstelingen in de Heere Jezus vielen deze dagen waarschijnlijk samen.

Eerstelingen Wanneer gij in het land gekomen zult zijn… Jozua 5:9 – 12 Verder sprak de HEERE tot Jozua: Heden heb Ik den smaad van Egypte van ulieden afgewenteld; daarom noemde men den naam dier plaats Gilgal, tot op dezen dag. Terwijl de kinderen Israels te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij het pascha op den veertienden dag derzelver maand, in den avond, op de vlakke velden van Jericho.

Eerstelingen Wanneer gij in het land gekomen zult zijn… Jozua 5:9 – 12 En zij aten van het overjarige koren des lands, des anderen daags van het pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op dienzelven dag. En het Manna hield op des anderen daags, nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden; en de kinderen Israëls hadden geen Manna meer, maar zij aten in hetzelve jaar van de inkomst des lands Kanaan.

Eerstelingen Wanneer gij in het land gekomen zult zijn… De smaad van Egypte afgewenteld. Gilgal = afgewenteld

Eerstelingen Wanneer gij in het land gekomen zult zijn… De smaad van Egypte afgewenteld. Smaad van Egypte en de smaad van Christus: Hebreeën 10:33

Hebreeën 11:25, 26 Hebreeën 13:13

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF