PowerPoint-presentatie

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint-presentatie...

Description

17 sept. 2015 Rotterdam

 een strikt Bijbelse chronologie vanaf Adam (Anno Hominus; AH) tot aan Christus en zijn Koninkrijk;

 een strikt Bijbelse chronologie vanaf Adam (Anno Hominus; AH) tot aan Christus en zijn Koninkrijk;

 zonder linken naar de gangbare jaartellingen (voor en na Chr. – Dionisius Exiguus) zoals Jakob Usscher deed (1581)

 een strikt Bijbelse chronologie vanaf Adam (Anno Hominus; AH) tot aan Christus en zijn Koninkrijk;

 zonder linken naar de gangbare jaartellingen (voor en na Chr. – Dionisius Exiguus) zoals Jakob Usscher deed (1581)  zonder steunpunten in de chronologie van Manetho (> Egyptische geschiedenis) en Ptolemeüs (Perzische koningslijsten).

 een Goddelijk design van  3 x 2 millennia – 6 'dagen'

 een Goddelijk design van  3 x 2 millennia – 6 'dagen'  4 x 500 jaar (= 70 jaarweken) vanaf geboorte Abram t/m de jaarweek van Christus' dood en opstanding;

 een Goddelijk design van  3 x 2 millennia – 6 'dagen'  4 x 500 jaar (= 70 jaarweken) vanaf geboorte Abram t/m de jaarweek van Christus' dood en opstanding;  symmetrie in tal van perioden;

 een Goddelijk design van  3 x 2 millennia – 6 'dagen'  4 x 500 jaar (= 70 jaarweken) vanaf geboorte Abram t/m de jaarweek van Christus' dood en opstanding;  symmetrie in tal van perioden;  6 millennia uitmondend in de 7de 'dag'

Adam – Seth Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.

'double check' bij elke vermelding van jaren: • 130 jaar plus 800 jaar • totaal: 930 jaar

van Adam tot de vloed

Adam – Seth Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.

Alleen de geslachtsregisters in de Messiaanse lijn rekent de jaren:  Genesis 5 (lijn Seth) versus Genesis 4 (lijn Kaïn);  Genesis 11 (lijn Sem) versus Genesis 10 (lijnen Cham en Jafeth) van Adam tot de vloed

Adam – Seth Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.

exclusief of inclusief?

van Adam tot de vloed

onze tijdrekening (exclusief):

nul jaar

één jaar

Bijbelse tijdrekening (inclusief):

jaar één

jaar twee

Genesis 17 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden... 12

Leviticus 12 En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. 3

m.a.w. acht dagen oud = de achtste dag

Adam – Seth Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.

129,1?

verschil van (bijna) 1 jaar!

hier?

hier?

jaar 130

129,9?

Adam – Seth Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf. jaar 130

> middelen we rekenen: 129,5

Adam – Seth Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.

van Adam tot de vloed

129,5

Seth - Enos Genesis 5 6 En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos. 7 En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 8 Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.

129,5 104,5

AH 234 van Adam tot de vloed

Enos - Kenan Genesis 5 9 En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan. 10 En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 11 Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.

129,5 104,5 89,5

AH 323,5 van Adam tot de vloed

Kenan – Mahalal-el Genesis 5 12 En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el. 13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 14 Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.

129,5 104,5 89,5 69,5

393 van Adam tot de vloed

Mahalal-el - Jered Genesis 5 15 En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered. 16 En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 17 Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf.

129,5 104,5 89,5 69,5 64,5

457,5 van Adam tot de vloed

Jered - Henoch Genesis 5 18 En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch. 19 En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf.

129,5 104,5 89,5 69,5 64,5 161,5

619 van Adam tot de vloed

Henoch - Methusalach Genesis 5 21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach. 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren. 24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.

129,5 104,5 89,5 69,5 64,5 161,5 64,5

683,5 van Adam tot de vloed

Metusalach - Lamech Genesis 5 25 En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech. 26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 27 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.

129,5 104,5 89,5 69,5 64,5 161,5 64,5 186,5

870 van Adam tot de vloed

Lamech - Noach Genesis 5 28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon. 29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft! 30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.

129,5 104,5 89,5 69,5 64,5 161,5 64,5 186,5 181,5 1051,5

van Adam tot de vloed

Noach tot aan vloed Genesis 7 11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.

van Adam tot de vloed

129,5 104,5 89,5 69,5 64,5 161,5 64,5 186,5 181,5 599,5 1651

van begin tot het einde van de vloed Genesis 8 13 En het geschiedde in het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op den eersten derzelver maand, dat de wateren droogden van boven de aarde

1651 1

1652 van de vloed tot Abram

einde vloed - Arfachsad Genesis 11 10 Deze zijn de geboorten van Sem: Sem was honderd jaren oud, en gewon Arfachsad, twee jaren NA den vloed. * 11 En Sem leefde, nadat hij Arfachsad gewonnen had, vijfhonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

1651 1 2

* aangenomen: 2 (volle) jaren na afloop van de vloed

1654 van de vloed tot Abram

Arfachsad - Selah Genesis 11 12 En Arfachsad leefde vijf en dertig jaren, en hij* gewon Selah. 13 En Arfachsad leefde, nadat hij Selah gewonnen had, vierhonderd en drie jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

1651 1 2 34,5

* via zwagerhuwelijk met Kainan? Lucas 3:35,35

1688,5 van de vloed tot Abram

Selah - Heber Genesis 11 14 En Selah leefde dertig jaren, en hij gewon Heber. 15 En Selah leefde, nadat hij Heber gewonnen had, vierhonderd en drie jaren, en hij gewon zonen en dochteren.

1651 1 2 34,5 29,5

1718 van de vloed tot Abram

Heber - Peleg Genesis 11 16 En Heber leefde vier en dertig jaren, en gewon Peleg. 17 En Heber leefde, nadat hij Peleg gewonnen had, vierhonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

1651 1 2 34,5 29,5 33,5

1751,5 van de vloed tot Abram

Peleg - Rehu Genesis 11 18 En Peleg leefde dertig jaren, en hij gewon Rehu. 19 En Peleg leefde, nadat hij Rehu gewonnen had, tweehonderd en negen jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

1651 1 2 34,5 29,5 33,5 29,5

1781 van de vloed tot Abram

Rehu - Serug Genesis 11 20 En Rehu leefde twee en dertig jaren, en hij gewon Serug. 21 En Rehu leefde, nadat hij Serug gewonnen had, tweehonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

1651 1 2 34,5 29,5 33,5 29,5 31,5

1812,5 van de vloed tot Abram

Serug Genesis 11 22 En Serug leefde dertig jaren, en gewon Nahor. 23 En Serug leefde, nadat hij Nahor gewonnen had, tweehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

1651 1 2 34,5 29,5 33,5 29,5 31,5 29,5

1840 van de vloed tot Abram

Nahor - Terah Genesis 11 24 En Nahor leefde negen en twintig jaren, en gewon Terah. 25 En Nahor leefde, nadat hij Terah gewonnen had, honderd en negentien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

1651 1 2 34,5 29,5 33,5 29,5 31,5 29,5 28,5 1870,5

van de vloed tot Abram

Terah - Abram Genesis 11 26 En Terah leefde zeventig jaren, en gewon Abram, Nahor en Haran (...) 32 En de dagen van Terah waren tweehonderd en vijf jaren, en Terah stierf te Haran. Handelingen 7 4 Toen ging hij (=Abram) uit het land der Chaldeen, en woonde in Haran. En van daar, NADAT zijn vader gestorven was (> 205 jaar oud), bracht Hij hem over in dit land...

Genesis 12 4 ... en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.

Terah was dus bij de geboorte van Abram (205 – 75 =) 130 jaar van de vloed tot Abram

1651 1 2 34,5 29,5 33,5 29,5 31,5 29,5 28,5 129,5 2000

Noach Genesis 9 28 En Noach leefde na de vloed driehonderd vijftig jaar; 29 zo waren al de dagen van Noach negenhonderd vijftig jaar; en hij stierf. 950e jaar > 949 jaar

* AH 1051 † 949 AH 2000

Noach (representant van de voortijd) stierf in hetzelfde jaar dat Abraham geboren werd (2000 AH): • een nieuw millennium • het 40e jubeljaar • een nieuwe fase in Gods plan

Abraham – Izaak Genesis 21 5 Abraham nu was honderd jaar oud, toen hem zijn zoon Isaak geboren werd.

2000

2100

Izaak – uittocht Genesis 15 13 En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, VIERHONDERD jaar. 14 Doch ook het volk, dat zij zullen dienen, zal Ik richten, en DAARNA zullen zij met grote have UITTREKKEN.

2000

2100

2200

2300

2400

2500

Exodus 12 (lett.) 40 De woning van de zonen van Israël welke wonen in Egypte, was dertig en vierhonderd jaar. 41 En aan het einde van dertig en vierhonderd jaar juist op de dag af, gingen al de legerscharen van JAHWEH uit het land Egypte. 30 jaar > roeping van Abram in Ur tot geboorte Izaak 400 jaar > geboorte Izaak tot Exodus zie ook Gal.3:16 2000 2070 2075 2100 2500

> > > > >

geboorte Abram roeping in Ur en de belofte vertrek uit Haran; Terah overlijdt (Gen.12:4) geboorte Izaak uittocht

Galaten 3 17 Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderd dertig jaar later is gekomen, maakt het verbond, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen.

2070 2000

2100

2200

2300

2400

2500

de uittocht in 2500 AH  50e jubeljaar!  50 x 50 jaar (genade in kwadraat!)  het jubeljaar is het jaar waarin alle slaven bevrijd worden!  in het 50e jubeljaar wordt Israël bevrijd uit het slavenhuis van Egypte!

Aan Mozes maakt God zijn Naam bekend; Exodus 6:3

22.Jakob 23.Levi 24.Kehath 25.Amram 26.Mozes

Egypte

16.Rehu 17.Serug 18.Nahor 19.Terach 20.Abram 21.Isaak

11.Sem 12.Arpachsad 13.Selah 14.Heber 15.Peleg

verdeling

1.Adam 2.Seth 3.Enos 4.Kenan 5.Mahalalel 6.Jered 7.Henoch 8.Methusalem 9.Lamech 10.Noach zondvloed

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF