Praxisseminarium

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Praxisseminarium...

Description

KURSGUIDE VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 3 FÖR LÄRARE I FRITIDSHEM LRVU30

Hösten 2014

1

VFU I GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM

Välkomna till LRVU30 I denna, den tredje VFU-kursen, ska studenten fortsatt vidareutveckla sina kompetenser inför kommande lärarprofession. Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar sin undervisning och sitt pedagogiska ledarskap på fritidshem men också prövar på vad det innebär att vara undervisande lärare i valt praktiskt-estetiskt ämne. Samspel, kommunikation och samverkan fokuseras dels mot arbetslaget, dels mot elever och vårdnadshavare. Förmågan att skapa goda miljöer för sociala relationer och arbete med konflikthantering uppmärksammas. Dokumentation med fokus på barns lärande prövas som grund för undervisning och bedömning i relation till läroplanens mål för olika verksamheter.

Progression i VFU LRVU30 är den tredje av fyra VFU-kurser på programmet och där studenten under VFU ska integrera och utveckla tidigare vunna kunskaper från HFU och VFU, samt skaffa sig nya erfarenheter som utgör grund för kommande studier. VFU genomförs i ett arbetslag bestående av olika lärarkategorier i syfte att pröva och utveckla förmågan att samverka i det gemensamma läraruppdraget. Placeringen är på fritidshem men också i skolan i praktiskt estetiskt ämne såsom bild, idrott och hälsa samt musik. VFU i utbildningen knyter an till genomförda kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, till genomförda ämnesstudier inom fritidspedagogiskt område samt inriktningskurs. Vidare ska också erfarenheter från VFU i utbildningen knytas till kommande innehållet i de högskoleförlagda kurserna.

Aktivt deltagande på VFU I kursen krävs aktivt deltagande och studenten ska delta i olika samverkansformer med föräldrar/vårdnadshavare samt med kontakter utanför fritidshem och skola. Vidare ska studenten aktivt delta i olika delar av verksamheten tillsammans med lokala lärarutbildare på fritidshem och skola och i slutet av kursen fungera självständigt i delar av verksamheterna. Kursen innebär 100 % närvaro på VFU-platsen, vilket motsvarar normalarbetstiden för en heltidsanställd lärare, med undantag av den tid som schemaläggs för kursintroduktion, praxisseminarium och avslutande gruppexamination. Riktmärket är att studenterna ska göra 25 timmar/vecka i barngrupp som förläggs till fritidshemstid och i ämnesundervisning inom valt praktisk-estetiskt ämne. De 25 timmarna fördelas jämt mellan fritidshem och skola. Studenterna disponerar max 10 timmar i veckan för planering, dokumentation och reflektion. Studenterna och LLU kommer överens om tid för studentens planering, reflektion och dokumentation/loggboksskrivande. De max 10 timmarna/vecka kan inte flexas mellan dagar

2

och samlas till hela dagar, utan fördelas på ca 2 timmar/dag. Återstående timmar används till planeringsmöten, APT, samverkansmöten m m. Närvaroblankett ifylls av LLU (lokal lärarutbildare) och skickas som en bilaga via E-post sista VFU-dag till kursledare; [email protected]

Loggboksskrivande Studenten har också som uppgift att skriva en digital loggbok på GUL under hela VFUperioden. Som stöd för studentens loggboksskrivande anvisas till Dysthe, Hertzberg & Løkensgard Hoel (2011). Skriva för att lära. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1,2 och 5 (s. 7-21; 61-73) 26 s. samt Björndal (2005) Kapitel 1 (s. 6-25), 3 (s.61-70) och 8 (s. 138-145). 38 s. I loggen skriver vi ner anteckningar, prövar idéer, upptäcker och vidareutvecklar tankar. Loggen kan vara riktad enbart till oss själva, men kan också ha en kommunikativ funktion och vara riktad till läsare, eventuellt åhörare. (Dysthe, Hertzberg, Løkensgard Hoel, 2011 s 69).

Det som skrivs i loggboken bedöms inte språkligt men innehållsligt och läses av respektive VFU-kurslärare. Kortfattad respons ges och lämnas vid ett tillfälle. VFU-kursläraren och studenten ska i loggboken främst fokusera målen; Kunskap och förståelse redogöra för och analysera samspel och kommunikation mellan arbetslag i fritidshem och skola samt med föräldrar/vårdnadshavare med stöd i styrdokument, VFUerfarenheter och kunskaper från HFU. analysera och diskutera sambandet mellan sociala relationer, relationsskapande och konflikthantering i verksamheten.

Praxisseminarium Den övergripande idén med praxisseminarier är att studenten ska utveckla sin förmåga att reflektera över erfarenheter från VFU så att studenten lär av de dilemmor man ställs inför där. Det sker bl. a. genom själva samtalet under seminariet, mellan studenterna och mellan studenterna och HFU-läraren och deltagare från skolverksamheten. Praxisseminarium ger studenterna en möjlighet att sätta ord på sina egna erfarenheter, att bredda sitt erfarenhetsområde genom att höra andra beskriva sina erfarenheter och att använda olika teoretiska perspektiv och begrepp i en gemensam reflektionsprocess. Det lärande som avses är dels en fördjupad förståelsekunskap om läraryrkets komplexitet, dels en fördjupad självinsikt. För vidare information kring kursen praxisseminarium se sid 8.

3

Översikt Denna kursguide för LRVU30 är ett komplement till:   

kursplan LRVU30 schema LRVU30 Riktlinjer för VFU

Kursledare och studerandeservice Kursledare: Carin Blennerhed, 031 786 65 71 Studievägledare: Lena Wendt, [email protected] Studerandeservice: Cathrine Lindqvist, 786 48 12 VFU-ansvarig: Håkan Kollberg, 786 55 28, [email protected]

Kurslärare inom praktiskt-estetiska ämnen Musik: Ulla Tangaard, [email protected] Idrott och hälsa: Viljo Telinius, [email protected] Bild: Camilla Wu, [email protected]

VFU-kurslärare och VFU-grupper VFU-grupp 1 Mona Alfredsson Wessman; [email protected] VFU-grupp 2 Carin Blennerhed; [email protected] VFU-grupp 3 Zvezdan Memedov; [email protected] VFU-grupp 4 RoseMarie Kamperin; [email protected]

VFU-kurslärares ansvar VFU-kurslärare är den person som har i uppgift att följa och stödja studenterna i sin VFUgrupp under de 4 VFU-kurserna i utbildningen. VFU-kurslärares ansvar och arbetsområde framgår av Riktlinjer för VFU; http://www.lun.gu.se/digitalAssets/1435/1435555_riktlinjer_vfu_lp11_130207.pdf 4

VFU-koordinator På varje VFU-område finns en VFU-koordinator vars ansvar och arbetsområde du kan läsa om i Riktlinjer för VFU; http://www.lun.gu.se/digitalAssets/1435/1435555_riktlinjer_vfu_lp11_130207.pdf Kontaktuppgifter till VFU-koordinator finns på; http://www.lun.gu.se/utbildning/grundlararprogrammet/vfu/vfu-omraden

Lokal lärarutbildare (LLU) Den lokala lärarutbildaren har som uppgift att ge den återkoppling och annan handledning som kan krävas i olika situationer, för att på så sätt utgöra en förebild för och ett stöd i studentens yrkesmässiga utveckling. Läs mer om LLU ansvar och arbetsområde på; http://www.lun.gu.se/digitalAssets/1435/1435555_riktlinjer_vfu_lp11_130207.pdf

Bedömningskriterier I kursen används en tregradig betygsskala, underkänd (U) godkänd (G) samt väl godkänd (VG). För betyget Godkänd i kursen krävs att studenten ska visa att kursens lärandemål uppnåtts genom bedömning i VFU, via loggbok, deltagande i gruppexamination, praxisseminarium och individuell skriftlig dokumentation av egen undervisning. För betyget Väl Godkänd krävs utöver kriterierna ovan att studenten ska visa en fördjupad förmåga inom VFU genom att i sitt ledarskap och egen undervisning synliggöra en vetenskapligt förankrad lärarkompetens. Detta synliggörs, dels genom att i samtal reflektera över den teoretiska grunden för egen undervisning, agerande och förhållningssätt, dels genom att i loggbok systematiskt dokumentera, kritiskt granska och analysera undervisning, situationer, sammanhang och samband med stöd av adekvata teorier.

Examinationer och omexaminationer Kursens mål examineras via;   

bedömning av studentens prestationer i den verksamhet där studenten är VFUplacerad. deltagande i obligatoriskt praxisseminarium med stöd i digital loggbok samt inlämning av individuell skriftlig dokumentation av egen undervisning. deltagande i gruppexamination.

Omexaminationer sker 7 november 2014. Meddela kursledare om ni ska genomföra en omexamination. Noteras bör att examination av VFU-kurs är begränsad till två tillfällen per kurs. Se utdrag ur kursplan nedan. Utdrag ur kursplan: 5

Examination av VFU-kurser är begränsad till två tillfällen per kurs. Student som blivit underkänd vid två tillfällen kan söka dispens för ytterligare examinationstillfällen hos Lärarutbildningsnämnden (LUN). Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran skall ställas till institutionen och vara skriftlig.

VFU UPPGIFTER 1. VFU bedömning i relation till examensmål samt självvärdering och besök Läraryrkets komplexitet kräver att läraren arbetar med en rad samspelande kunskaper och färdigheter på olika sätt. Studentens förmåga att hantera komplexitet utvecklas successivt under utbildningen. Bedömning av prestationerna under VFU är knutna till specifika delar av examensmålen för en professionsutveckling. VFU-kurser har olika fokus för att skapa och stödja studentens progression. Studenten förväntas inte uppnå alla examensmål förrän i slutet av sin utbildning. Varje VFU kurs och samtliga kursmål är direkt relaterad till examensmål för grundlärarutbildningen i arbete mot fritidshem. Under VFU kommer studenten att få ett besök samt en bedömning i relation till kursmålen. Studentens uppgift blir att skriva en självvärdering (blankett kommer att finnas på GUL). Självvärderingen ska vara VFU kurslärare tillhanda minst ett dygn före besöket. Besöket kommer om möjligt att förläggas efter praxisseminarium i kursen och består av två delar; den första delen där VFU-kursläraren ser studenten ansvara för någon undervisningssituation. Den andra delen är det trepartssamtal där student, LLU och VFU-kurslärare samtalar om VFU-perioden och studentens prestationer. VFU-kurslärare skriver ett sammanfattande bedömning (blankett kommer att finnas på GUL) Den sammanfattande bedömningen ska studenten få ta del av och skickas till student vid kursens slut. Examensmål som fokuseras är; Kunskap och förståelse  

Visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen Visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia

Färdighet och förmåga   

Visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid Visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas Visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling

6     

Visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling Visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare Visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna Visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever Visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten Visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten Visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefull för yrkesutövningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt   

Visa självkännedom och empatisk förmåga Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och vårdnadshavare Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet

Mål i kursplanen som bedöms; Kunskap och förståelse redogöra för och analysera samspel och kommunikation mellan arbetslag i fritidshem och skola samt med föräldrar/vårdnadshavare med stöd i styrdokument, VFUerfarenheter och kunskaper från HFU. analysera och diskutera sambandet mellan sociala relationer, relationsskapande och konflikthantering i verksamheten.

Färdighet och förmåga  

självständigt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i fritidshem för att bidra till verksamhetens utveckling. under handledning planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i valt praktiskt estetiskt ämne i skolan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

reflektera över eget lärande i relation till uppdraget som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem för att utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

2. Pedagogisk planering och individuell skriftlig dokumentation Uppgift 2 innebär att studenten ska självständigt och under en sammanhängande period, planera, genomföra och dokumentera samt utvärdera undervisning i fritidshem för att bidra till

7

verksamhetens utveckling. Vidare ska studenten också under handledning planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i valt praktiskt estetiskt ämne i skolan. Praxisseminarium med fokus på planering inom praktiskt-estetiskt ämne Som stöd för ert planerande av verksamhet inom praktiskt-estetiskt ämne kommer ni få vara delaktiga i ett praxisseminarium som HFU-lärarna kommer att erbjuda och delvis examinera. Detta innebär att det är HFU – lärare inom respektive ämne som kommer att deltaga, stödja er och lämna underlag för bedömning. HFU-Lärare är Camilla Wu, Viljo Telinius och Ulla Tanggaard. Till praxisseminariet kommer även lokala lärarutbildare att inbjudas. Studentens uppgift vid detta praxisseminarium är att redogöra för sin planering av undervisning inom sitt praktiskt-estetiska ämne. Studenten förbereder sig skriftligt och tar med planeringen till seminariet. Efter praxisseminariet läggs den skriftliga planeringen i loggboken samt mailas till respektive HFU- Lärare. Detta praxisseminarium behandlar följande kursmål första del; Färdighet och förmåga 

under handledning planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i valt praktiskt estetiskt ämne i skolan

Skriftlig dokumentation Process och resultatet av er pedagogiska planering ska dokumenteras skriftligt. Det gäller att skriva så tydligt som möjligt och skilja på undervisning i fritidshem och undervisning i praktiskt-estetiskt ämne. Den skriftliga dokumentationen kan struktureras med nedanstående rubriker;  Bakgrund  Redogör för egen undervisning så att mål, syfte, innehåll, arbetssätt och dokumentation framgår.  Redogör kort för ert didaktiska arbete samt utvärdera och reflektera – knyt an till mål och syfte i styrdokument.  Avsluta med en diskussion där det framgår hur egen undervisning kan utvecklas. Ta stöd i kurslitteratur, både från denna kurs och tidigare. Dokumentationen ska omfatta 4 sidor. Använd förslagsvis typsnitt Times new Roman och 12 p enkelt radavstånd. APA manualen som återfinns under fliken Dokument i GUL är vägledning för referensskrivning. Dokumentationen läggs i loggboken på GUL senast den 1 oktober klockan 23.59. VFU-kurslärare lämnar kort skriftlig respons.

8

3. Muntlig gruppexamination Gruppexaminationen utgår från era loggböcker och de reflektioner ni gjort där under hela er VFU. Inför gruppexaminationen ska ni välja ut och skicka en reflektion från loggboken via PIM till er VFU-kurslärare som ni vill ta upp och diskutera. Viktigt att tänka på är att vara aktivt deltagande och förberedd vid examinationen, allt för att vi ska kunna ta lärdom av varandra och få en givande diskussion som bidrar till allas förnyade insikter och lärande. Vidare ska ni som student visa att ni når kursmål om att; redogöra för och analysera samspel och kommunikation mellan arbetslag i fritidshem och skola samt med föräldrar/vårdnadshavare med stöd i styrdokument, VFUerfarenheter och kunskaper från HFU. analysera och diskutera sambandet mellan sociala relationer, relationsskapande och konflikthantering i verksamheten.

LATHUND v 36, 2014 Må 1 september

08:15 - 09:15 09:30 - 11:30 09:30 - 11:30 09:30 - 11:30 09:30 - 11:30

AK2 136 Karl-Gustaf Stukát A1 314 A1 318 A1 330 A1 332

Carin Blennerhed Rosemarie Kamperin Carin Blennerhed Mona Alfredsson Wessman Zvezdan Memedov

Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion

Fr

09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00

A1 318 A1 330 A1 332

musik, Ulla Taangard bild, Camilla Wu idrott, Viljo Telinius

Seminarium Seminarium Seminarium

09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00

A1 311 A1 318 A1 330 A1 332

Rosemarie Kamperin Carin Blennerhed Mona Alfredsson Wessman Zvezdan Memedov

Examination Examination Examination Examination

v 38, 2014 19 september

v 40, 2014 On 1 oktober

9

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF