profielschets rayoncommissie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download profielschets rayoncommissie...

Description

Profielschets rayoncommissie Longfonds patiëntenvereniging Het karakter van de vereniging, de rol van de rayoncommissies en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden, brengen mee dat er goede profielen moeten zijn voor de leden van de rayoncommissies. Van alle leden van de rayoncommissies wordt verwacht dat zij doel en identiteit van de vereniging onderschrijven en tevens affiniteit hebben met het doel van de vereniging. Rayoncommissieleden zijn of worden lid van de vereniging.

1

Algemeen

1.1

De leden van de rayoncommissie dienen (al dan niet gezamenlijk) in staat te zijn om coördinerende, motiverende en stimulerende taken te vervullen binnen het rayon met name ten aanzien van de werkgroepen . Daarnaast wordt van de leden van de rayoncommissies verwacht dat zij (al dan niet gezamenlijk) beschikken over een aantal competenties, zich verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van leven van mensen met longziekten, zoals astma en Chronic Obstructive Pulmonary Disease ("COPD"), de preventie van longziekten in het algemeen en de functie van het rayon en de vereniging in het bijzonder.

1.2

De rayoncommissie functioneert als een collegiale commissie. De leden van de rayoncommissie werken dan ook samen, zowel met de leden, de werkgroepen, de rayonconsulent als met het bureau. Zij behoren elkaar aan te (kunnen) vullen. Dit brengt mee dat de persoonsgebonden kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd, sociale en culturele achtergrond) en functiegebonden kenmerken en de maatschappelijke netwerken zo breed en divers zijn als nodig en passend is binnen het rayon

1.3

Naast hun coördinerende en stimulerende taak hebben de leden van de rayoncommissie competenties die hen in staat stellen samen met de werkgroepen slagvaardig te handelen om de beoogde resultaten te (doen) bereiken. Zij zijn in staat om relaties met relevante externe organisaties in hun werkgebied op te bouwen en te onderhouden. Zij zijn tevens in staat zich, daar waar nodig, met de werkgroepen direct actief in te zetten in het kader van relevante uitvoerende activiteiten.

1.4

Rayoncommissieleden kunnen met meerdere portefeuilles belast zijn en kunnen deel uit maken van werkgroepen.

1.5

De algemene competenties waaraan door elk lid van de rayoncommissie moet worden voldaan zijn de volgende: bij voorkeur ervaring met uitvoerende processen binnen ledenorganisaties een zodanig werk- en denkniveau en/of ervaring hebben dat zij de diverse groepen samen tot het beoogde doel kunnen brengen affiniteit met en empathie voor het doel van de vereniging hebben bij voorkeur ervaringsdeskundig zijn in staat zijn om zich in te zetten voor de belangen van patiënten, leden en overige belanghebbenden tenminste een aantal commissieleden is in staat om een representatieve rol te spelen

1

2

Portefeuilles Coördinatie/voorzitter

2.1

De portefeuillehouder Coördinatie is de eerste aanspreekpersoon voor werkgroepen en bureau en leidt de vergaderingen van de Commissie. Financiële zaken

2.2

De portefeuillehouder Financiële zaken heeft ervaring met en aantoonbare kennis van financieel administratieve processen. Hij is in staat om jaarlijks een begroting op te stellen en verantwoording af te leggen over de financiële handelingen die in het rayon worden gepleegd. Hij is de aanspreekpersoon voor het bureau op het gebied van financiële zaken. Secretariaat

2.3

De portefeuillehouder Secretariaat heeft kennis van en ervaring met het schriftelijk en mondeling communiceren met de relevante partijen binnen en buiten het rayon. Hij is verantwoordelijk voor de verslaglegging met betrekking tot de vergaderingen en waar nodig andere activiteiten. Hij coördineert daarnaast de informatiestroom vanuit het rayon en de werkgroepen aan het bureau en andersom. Werkgroepen

2.4

Er zijn tenminste twee rayoncommissieleden die primair verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor de werkgroepen. Zij hebben iedere een evenwichtige verdeelde groep van werkgroepen in hun portefeuille. Zij zijn mensgericht en in staat om de relevante processen in de werkgroepen gezamenlijk en individueel gestalte te geven.

2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF