PROTOKOLL FÖRÄLDRARÅD Mandolinens

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download PROTOKOLL FÖRÄLDRARÅD Mandolinens...

Description

PROTOKOLL FÖRSKOLERÅD Mandolinen Datum: 2015-03-10 Närvarande: Föräldrar: Malin Johansson Dunder, Kristina Nordqvist Matti Knall, Cecilia Engman Blixt Personal: 

Ann-Christin Lindberg och Evamarie Nylander

Genomgång och godkännande av föregående protokoll.Språksatsning. För att barnen ska få en gynnsam språkutveckling i förskolan är det viktigt att förskolan är språkutvecklande. I förskolans läroplan Lpfö, står det att man ska sträva mot att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord, berätta och kommunicera med andra. All personal har varit på föreläsningsdagar där logopeder, språkforskare, biblotikarie, bvc och specialpedagoger har medverkat. Språket är grundläggande för läs- och skrivinlärning. Det har även startats en nätverksutbildning där en personal från varje förskola (2 från Maria fsk) deltar en gång per månad under vårterminen 2015. Två specialpedagoger från Elevhälsan leder träffarna. Syftet är att fördjupa sig i olika delar av barns språkutveckling. För att få utökade kunskaper och möjligheter till att uppfylla läroplanens mål. En personal (2 från Maria fsk) från varje förskola har även fått handledning i hur man ska använda PenPal. Det är en språkpenna som kan översätta vissa texter via etiketter till annat språk.Skolstrukturen. En omfattande skolstrukturutredning pågår i Gällivare kommun. Elever, föräldra-/skolråd och personal har varit inbjudna till en informations- och dialogträff 10-11 februari 2015. Ett kraftigt minskat elevunderlag är anledningen till att man ska se över strukturen. Politikerna vill att så många som möjligt engagerar sig i frågan. Syftet med översynen är att utreda och lägga fram förslag på en hållbar och långsiktig förskole- och skolstruktur i Gällivare kommun. Närmast är det skolan som berörs men hänsyn måste även tas till förskolan. Det kommer att läggas ut kontinuerlig information på kommunwebben. Där har allmänhet möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter. Politikerna är mycket angelägna om detta. Man vet att det kommer att ske förändringar men man vet inte VAD för förändringar som kommer att ske.Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska revideras i vissa delar. Bland annat ska kartläggningar göras, trygghetsvandringar och enkät till föräldrar om barnens trygghet och trivsel. Förskolerådet ska vara delaktig i upprättandet. Planen ska vara klar maj 2015.Avdelningarnas arbete. Blixt: Planeter och raketer, läst böcker om detta. Tryckt tulpaner. Pratat om familjen. Knall: Rymden, raketer och planeter, läst böcker om detta. Jobbar med språkväskan. Dunder: Fiskar, lästa sagor om fiskar, dokumenterat. Gemensamt för alla avdelningar är värdegrunden, barnråd, vinterspel v. 11-12 och kompissolen. Mandolinens vinterspel är aktiviteter utomhus: curling, landhockey, skidåkningBudget/ekonomi. Föräldrarna har möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst när de deltar på föräldraråd. Evamarie har blanketter för detta.Nästa möte: 2015-05-12 kl 14.30

Kristina Nordqvist Matti Ann-Christin Lindberg Förälder Personal

Evamarie Nylander Förskolechef

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF