Protokoll fört vid årsmöte för UNF 22D6114 Anskotin Ozena

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Public Policy
Share Embed Donate


Short Description

Download Protokoll fört vid årsmöte för UNF 22D6114 Anskotin Ozena...

Description

PROTOKOLL fört vid årsmöte för UNF xxxxxxxxxx den XX månad 2016

Plats: Föreningslokalen, Gatuadressen, Orten Närvarande medlemmar (med rösträtt): Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn Övriga närvarande: Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn § 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Förnamn Efternamn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. § 2 Fastställande av föredragningslista Mötet beslutade ATT fastställa föredragningslistan § 3 Fastställande av antalet närvarande medlemmar Mötet beslutade ATT fastställa antalet närvarande och röstberättigade medlemmar till X st. § 4 Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna Mötet beslutade ATT anse årsmötet stadgeenligt kallat. § 5 Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt Mötet beslutade ATT anse årsmötet beslutsmässigt § 6 Val av ordförande och sekreterare för mötet, två rösträknare och två protokolljusterare Mötet beslutade ATT välja Förnamn Efternamn till mötesordförande, Förnamn Efternamn till mötessekreterare, Förnamn Efternamn och Förnamn Efternamn till rösträknare tillika protokolljusterare

Sida 1 av 4

PROTOKOLL fört vid årsmöte för UNF xxxxxxxxxx den XX månad 2016

§ 7 Verksamhetsberättelse Efter att Förnamn Efternamn från styrelsen berättat om verksamhetsberättelsen beslutade mötet ATT lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. § 8 Ekonomisk berättelse Efter att Förnamn Efternamn från styrelsen förklarat den ekonomiska berättelsen beslutade mötet ATT lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna § 9 Revisionsberättelse Efter att Förnamn Efternamn, revisor, föredragit revisionsberättelsen beslutade mötet ATT lägga revisionsberättelsen till handlingarna. § 10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning Mötet beslutade ATT fastställa resultat- och balansräkning för föregående år. § 11 Ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen Mötet beslutade ATT bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det föregående året. § 12 Beslut om motioner och förslag Inga motioner eller förslag fanns att besluta om. § 13 Beslut om ersättningar Mötet beslutade ATT ge ersättning för utlägg som gjorts åt föreningen, mot kvitto. § 14 Beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte Mötet beslutade ATT fastställa följande arbetsplan: Arbetsplan för FÖRENINGENS NAMN ÅR Vi ska under året sikta på att göra följande: -

En resa utomlands för medlemmar 16+ LAN Slalom Fotosafari och fotokurs Övernattning med filmmaraton Sida 2 av 4

PROTOKOLL fört vid årsmöte för UNF xxxxxxxxxx den XX månad 2016

-

Leka pensionärer Gå på hockey Gå på bio Provsmaka alkoholfria drycker Äta

§ 15 Beslut om budget för det pågående kalenderåret Mötet beslutade ATT anta budget enligt följande: Inkomster Kommunala bidrag Medlemsavgifter Förbundsbidrag Deltagaravgifter Ränta Summa inkomster

X X X X X X

Utgifter En resa utomlands för medlemmar 16+ LAN Slalom Fotosafari och fotokurs Övernattning med filmmaraton Leka pensionärer Gå på hockey Gå på bio Provsmaka alkoholfria drycker Äta Summa utgifter

X X X X X X X X X X X

§ 16 Beslut om antal ledamöter, minst tre, i styrelsen På förslag av valberedningen beslutade mötet ATT antalet ledamöter i styrelsen ska vara tre. § 17 Val av styrelse Mötet beslutade ATT välja Förnamn Efternamn till ordförande, ATT välja Förnamn Efternamn till sekreterare, ATT välja Förnamn Efternamn till kassör. § 18 Val av revisor Mötet beslutade Sida 3 av 4

PROTOKOLL fört vid årsmöte för UNF xxxxxxxxxx den XX månad 2016

ATT välja Förnamn Efternamn till revisor. § 19 Val av valberedning Mötet beslutade ATT välja Förnamn Efternamn och Förnamn Efternamn till valberedning. § 20 Val av ombud och ersättare till distriktsårsmötet Mötet beslutade ATT välja Förnamn Efternamn, Förnamn Efternamn, och Förnamn Efternamn till ombud på distriktsårsmötet, ATT styrelsen får utse ersättare ifall någon av de tre inte kan. § 21 Nästa årsmöte Mötet beslutade ATT nästa årsmöte ska vara den X månad 2015.

____________________________ Förnamn Efternamn, sekreterare

____________________________ Förnamn Efternamn, ordförande

____________________________ Förnamn Efternamn, justerare

____________________________ Förnamn Efternamn, justerare

Sida 4 av 4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF