Protokoll september 2011

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Protokoll september 2011...

Description

YSTAD ENERGI AB

PROTOKOLL

Protokoll från styrelsesammanträde i Ystad Energi AB Datum

2011-09-12

Tid

16.30-18.30

Plats

Fridhemsgatan 24

Närvarande

Martin Andersson Jan-Erik Jönsson Cecilia Fahlborg Tommy Stenfeldt Samuel Migård Jazenka Mauzer Åkerlund Hardy Persson Ulf Östrand Vinko Culjak Bengt Olsson Per-Ola Malmgren Andreas Persson

Ordf Ord Ord Ord Ord Ord Ord VD Fjärrvärmechef Elnätschef Pers repr Pers repr

Ej Närvarande

Dagordning 11.35 11.35.1 11.35.2 11.35.3 11.36 11.36.1 11.36.2 11.37 11.37.1 11.37.2 11.37.3 11.38 11.38.1 11.38.2 11.39 11.39.1 11.39.2 11.39.3 11.40 11.41 11.42

Ordningsfrågor Mötets öppnande, upprop och fastställande av dagordning Val av justeringsman och sekreterare Föregående protokoll Ekonomi Rapport om resultat Finanspolicy Elnät Elanslutning av färjorna i hamnen Upphandling av ljuskällor för 2011 Ersättning till kund för skadad utrustning i samband med elfel Fjärrvärme Upphandling av bränsle Information om status för utbyggnad i Köpingebro Öppet stadsnät i Ystad Anslutning av ekonomiska föreningar Pågående och planerade arbeten Avtal med Skånet AB VD informerar Nästa sammanträde Övriga frågor

Error! Number cannot be represented in specified format.

1

11.35

Ordningsfrågor

11.35.1

Mötets öppnande, upprop och fastställande av dagordning Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Förslaget till dagordning godkändes.

11.35.2

Val av justeringsman och sekreterare Jan-Erik Jönsson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Ann-Christine Olsson valdes till sekreterare för dagens möte.

11.35.3

Föregående sammanträdes protokoll Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna.

11.36

Ekonomi

11.36.1

Rapport om resultat Ann-Christine Olsson redogjorde för prel bokslut per 2011-08-31. Alla verksamheter har plus och följer budget bra. Vinko Culjak redogjorde för försäljning och underhål. Informationen lades med godkännande till handlingarna.

11.36.2

Finanspolicy Ulf Östrand informerade om Finanspolicyn som är beslutad av Fullmäktige. Styrelsen fastställde Finanspolicyn och lade informationen till handlingarna.

11.37

Elnät

11.37.1

Elanslutning av färjorna i hamnen Bengt Olsson redogjorde för villkor och förutsättningar för anslutningar till färjorna och EWP. Efter diskussion lades informationen till handlingarna.

11.37.2

Upphandling av ljuskällor för 2011 Bengt Olsson redogjorde för upphandlingen och resultatet av denna. Styrelsen beslöt att godkänna enligt förslag och att delegera till VD Ulf Östrand att sluta avtal.

. 11.37.3

Ersättning till kund för skadad utrustning i samband med elfel Bengt Olsson informerade om ekonomisk ersättning till kund i samband med oegentligheter från annan kund. Styrelsen beslöt godkänna ersättningen.

Error! Number cannot be represented in specified format.

2

11.38

Fjärrvärme

11.38.1

Upphandling av bränsle Vinko Culjak redogjorde för gjord upphandling. Efter diskussion beslöt styrelsen att godkänna enligt förslag och dessutom att importera en leverans av stock och därefter göra en utvärdering av denna.

11.38.2

Information om status för utbyggnad i Köpingebro Vinko Culjak informerade om statusen för utbyggnaden i Köpingebro och mötet med Fibrex. Informationen lades med godkännande till handlingarna.

11.39

Öppet Stadsnät

11.39.1

Anslutning av ekonomiska föreningar Ulf Östrand informerade om det arbete som pågår för att hjälpa kunder att bilda ekonomiska föreningar för att få stöd från länsstyrelsen. Informationen lades med godkännande till handlingarna.

11.39.2

Pågående och planerade arbeten Ulf Östrand informerade om pågående och planerade arbeten. Informationen lades med godkännande till handlingarna.

11.39.3

Avtal med Skånet AB Ulf Östrand redogjorde för avtal med Skånet AB och vad detta innebär för Öppet Stadsnät. Informationen lades med godkännande till handlingarna.

11.40

VD informerar -om Upphandling gräventreprenör fiber OK -om Fjärrvärme-och elnätspriser 2012 -om Elverket 100 år -om Dialogmöte med Ytornet 28/9 -om Nyanställning planingenjör fiber, och driftingenjör elnät -om Utbildning nya ledamöter o lekmannarevisorer

11.41

Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum måndagen den 17:e oktober 2011 kl 16.30 på Ystad Energis kontor, Fridhemsgatan 24.

Error! Number cannot be represented in specified format.

3

11.42

Övriga frågor Inga övriga frågor.

11.42.1

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ann-Christine Olsson Justeras

Martin Andersson

Error! Number cannot be represented in specified format.

Jan-Erik Jönsson

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF