Provhäfte i religionskunskap för år 9

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Religionskunskap, Hinduism
Share Embed Donate


Short Description

Download Provhäfte i religionskunskap för år 9...

Description

Skriftligt prov i religionskunskap: Världsreligionerna från Sydasien ”Hinduismen & Buddhismen” Enligt skolverkets kursplan i religion ska du känna till följande… 

Centrala tankegångar inom hinduism och buddhism samt historiken bakom.Olikheter inom hinduism och buddhism, samt likheter och skillnader till världsreligionerna: Judendom, kristendom och islam.Hur hinduism och buddhism kan forma människors identiteter och livsstilar samt påverkan på samhället.Ritualer inom hinduism och buddhism och deras funktion.

Ämnesspecifika begrepp Hinduismen  Sanskrit  Sanatana darma  Den eviga lagen  Polyteism  Puja  Atman  Reinkarnation  Samsara  Moksha  Kast (kastsystem)  Karma  Sadhu  Brahman  Brahma  Vishnu  Shiva  Ganesha  Guru  Mantra  Vedasamlingarna  Vallfärd

Buddhismen  Siddharta Gautama  Buddha  Askes  Ateism  De fyra ädla sanningarna  Livstörst  Den åttafaldiga vägen  Sangha  Reinkarnation  Samsara  Karma  Nirvana  An-atman  Munk  Nunna  Theravada  Mahayana  Budhisattva  Dalai Lama  Puja  Tripitaka

Viktig information till dig som ska göra provet Provet ger dig möjligheten att redogöra för dina kunskaper utifrån de två religioner som du fått undervisning om. Det är en skriftlig redogörelse, vilket innebär att du med hjälp av frågorna förväntas kunna:Reflektera: Tänka genom de religioner vi läst om (Vem/vilka/hur eller varför)Analysera: Med stöd av ämnesbegrepp/ämneskunskaper visa vad de olika delarna består av eller likheter och skillnader.Resonera: Lyfta fram olika perspektiv (å ena sidan… å andra sidan)Argumentera: Berätta, motivera och ge exempel som stärker de argument som du lyfter fram. Framför och bemöt olika typer av argument. (sakliga argument)

Dina svar ska vara så tydliga att någon annan kan läsa och förstå vad du menar. Därför är det viktigt att du skriver så utförligt som möjligt på uppgifterna. Är du osäker på vad du ska skriva, är det alltså bättre att du skriver lite än ingenting alls. Jag kommer att bedöma hur väl dina resonemang fungerar och om du visat att du har relevanta ämneskunskaper.

TÄNK PÅ  Utgå från minst två världsreligioner.

Frågeställning 1: På vilka sätt kan religion påverka eller forma människors identiteter (individers livstilar)?Använd tydliga exempel i dina resonemang

Svara på frågan utifrån de två religioner som vi läst om, men skulle du vilja så kan du också välja att göra jämförelse till någon av de övriga världsreligionerna som vi tidigare läst om.

Punkterna A-F hjälper dig svara på huvudfrågan a. Vad har man för gudsuppfattning? Vad ska man göra/inte göra? Hur ska man leva? b. Vilka viktiga handlingar eller ”regler” ska man göra/följa? Exempelvis de fem grundpelarna (islam) eller den åttafaldiga vägen (buddhismen) och budorden inom (judendomen och kristendomen). c. Hur ser vardagslivet ut för de troende, till exempel hur ska man klä sig, bete sig mot varandra, vad ska man äta eller inte äta? d. Vilka riter/traditioner finns det inom religionen, exempelvis Eid, Puja, fredagsbön, sabbat, påsk eller jul? e. Hur ser man på vad som är rätt och fel (etik och moral) f. Hur ser man på könsrollerna (man & kvinna) inom religionen? Frågeställning 2: På vilka sätt kan religioner påverka ett samhälle (land)? Svara på frågan utifrån hur religioner i allmänhet påverkar ett samhälle. Du har friheten att svara utifrån samtliga religioner och inte en specifik religion.

Punkterna A-E hjälper dig att svara på huvudfrågan a) Varför finns religioner? Vilken funktion/betydelse har religion för ett samhälle? b) Hur påverkar religioner ett samhälle: 

På vilket/vilka sätt?Kan det spela roll vilket samhälle eller land det är?Kan det leda till konflikter eller sammanhållning?

TÄNK PÅ  Problematisera, t.ex. genom att visa på varför frågan är svår att avgöra.

c) Kan eller har religioner en påverkan på hur samhällen (länder) styrs? Är det exempelvis olika i Sverige, Irland, Iran, Saudiarabien, Indien, Thailand, USA eller Israel? d) Kan eller har religioner en påverkan på hur lagar och regler utformas i ett samhälle?

REFLEKTERA, ANALYSERA, RESONERA OCH ARGUMENTERA NOGA! Kom ihåg att repetera provfrågorna lite då och då så att ni håller er till frågan och dessutom får en röd tråd i diskussionen. Ex: ”religion kan påverka… eftersom att de flesta religioner…” Ex: ”människor i ett samhälle med en viss religion kan påverkas till att…” Ex: ”det finns viktiga saker/riter inom… som leder fram till…” Ex: ”vad det gäller islams/buddhismens påverkan på människorna kom jag att tänka på…(och så vidare)”. Ex: ”jag läste en artikel i tidningen om att… och det fick mig att…” Ex: ”Utifrån… och med tanke på att… är det svårt att inte dra en slutsats om att religion bara… enligt… och eftersom att…”

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF