Psoriasisskolan Västmanland vt-14

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science
Share Embed Donate


Short Description

Download Psoriasisskolan Västmanland vt-14...

Description

Psoriasisskolan Västmanland vt-14 Kursplan Definition Med psoriasis menar Psoriasisförbundet alltid psoriasis och psoriasisartrit om inte annat anges.

Övergripande syfte och mål Psoriasisskolans syfte och mål utgår ifrån tre olika perspektiv, patientens, vårdens och Psoriasisförbundets. Dessa redogörs här under olika rubriker. Det övergripande syftet för hela skolan är att patienterna ska kunna må så bra som möjligt med sin sjukdom.

Patientens perspektiv Syftet med skolan är att ge deltagarna kunskap om sjukdomen inklusive risken för samsjuklighet, behandlingsmöjligheter och livsstilens betydelse för sjukdomen. Skolan omfattar både främjande, förebyggande och rehabiliterande synsätt och ska ge patienten en ökad kunskap utifrån den egna situationen. Vidare är syftet att inspirera deltagarna till att utifrån sina förutsättningar påbörja eller bibehålla en hälsofrämjande livsstil och god livskvalitet. Ur patientens perspektiv är målet att skolan ska ge  god kunskap om psoriasis.  god kunskap om behandlingsmöjligheter.  kunskap om sambandet mellan psoriasis, samsjuklighet och livsstilsfaktorer.  kunskap om olika livsstilsfaktorers betydelse för hälsa.  bibehållen eller ökad upplevd livskvalitet.  en upplevd god förmåga att hantera och förhålla sig till sin sjukdom.  förståelse för hur en sjukdom påverkar mig och mina anhöriga.

Vårdens perspektiv

Syftet med skolan är att ge patienten kunskap om sjukdomen och behandlingsalternativ. Vidare syftar den till att klargöra patientens ansvar för sin sjukdom och behandling samt dennes möjlighet att tillsammans med vårdgivare skapa bästa förutsättningar för en bra vård till bästa resursutnyttjande. Ur vårdens perspektiv är målet att skolan ska ge  varje patient god kunskap om sin egen sjukdom.  optimal användning av ordinerad behandling.  patienten kunskap för att söka vård vid rätt tillfälle.  sänkta sjukvårdskostnader.

Psoriasisförbundets perspektiv

Syftet med skolan är att Psoriasisförbundets medlemmar ska ges kunskap om sin sjukdom, de behandlingsalternativ som finns samt förbundets verksamhet. Ur Psoriasisförbundets perspektiv är målet att skolan ska ge  våra medlemmar kunskap om psoriasis och behandlingsmöjligheter.  våra medlemmar kunskap för att kunna ställa krav på god och relevant vård utifrån förutsättningar och behov.  patienten kunskap om Psoriasisförbundets verksamhet.

Innehåll och upplägg Innehåll Kunskap om psoriasis och behandling:

Psoriasis Psoriasisartrit PPP Samsjuklighet Livsstilens påverkan på sjukdomen Vård och behandling Utvärtes behandling Smärthantering Hjälpmedel Alternativa läkemedel

Kunskap om hälsa och livsstil:

Hälsa, livskvalitet och livsstilsfaktorer Motivation och beteendeförändringar Fysisk aktivitet Kost och viktminskning Sömn, stress och stresshantering Beroende, tobak, alkohol och läkemedel Prova på-aktiviteter

Kunskap om att leva med psoriasis:

Relationer Socialt stöd Självbild, självkänsla Att vara anhörig/närstående Reaktioner vid sjukdomsbesked Patienträttigheter Psoriasisförbundets verksamhet

Skolan är på 6 dagar och totalt 32 timmar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången skola förväntas deltagarna ha fått följande kunskaper och färdigheter inom de olika momenten. Kunskap om psoriasis och behandling: Deltagaren förväntas ha ökat sin kunskap om psoriasis, psoriasisartrit och samsjuklighet. Vidare ska deltagaren ha fått förståelse för komplexiteten i sjukdomen samt vilken möjlighet den själv har att påverka med hjälp av livsstilsval. Deltagaren ska också känna till behandlingstrappan samt ha kunskap om vad olika vårdalternativ kan innebära. Deltagaren ska ha kunskap om hur den på egen hand kan påverka sjukdomen genom att smörja och behandla hud, hårbotten, fötter och händer på bästa sätt. Deltagaren ska vidare ha kunskaper om hur den på bästa sätt kan vårda sina leder och förebygga ledbesvär med hjälp av enkla övningar. Deltagaren ska också ha kännedom om hur anhöriga kan hjälpa till i behandlingen om detta behövs. Kunskap om hälsa och livsstil: Deltagaren ska ha kännedom om fysisk, psykisk och social hälsa, olika hälsobegrepp samt hur livsstilsfaktorerna påverkar sjukdomen. Deltagaren ska också ha haft möjlighet att öka sin kunskap inom de olika livsstilsområdena fysisk aktivitet, kost, stress, tobak och alkohol. Vidare ska deltagarens teoretiska och praktiska färdigheter inom fysisk aktivitet, viktminskning och stresshantering samt hur man förändrar sin livsstil ha ökat liksom kunskapen om hur man kan hantera och utnyttja bland annat socialt stöd för att må bra. Kunskap om att leva med psoriasis: Deltagaren ska ha fått möjlighet att utifrån sin livssituation fått samtala om hur det är att leva med psoriasis. Vidare ska deltagaren ha fått kunskap om hur reaktioner vid sjukdomsbesked, psykisk hälsa och hur relationer och vår självkänsla är förknippat med varandra. Även frågor rörande närstående och anhöriga diskuteras.

Arbetssätt Föreläsningspassen bör innehålla både föreläsningsmoment, diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte. Hur detta fördelas beror på ämnet och kursledaren. Instuderingsuppgifter eller hemövningar mellan träffarna kan förekomma.

Kriterier för deltagande För att få deltaga i skolan ska personen vara  minst 18 år.  ha diagnos psoriasis, psoriasisartrit eller PPP  vara bosatt i Västmanlands län

Utvärdering Utvärderingen sker dels utifrån en processutvärdering där själva skolan och genomförandet av denna utvärderas. Dessutom genomförs en resultat-och effektutvärdering där måluppfyllnaden utvärderas genom de resultat patienten har uppnått.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF