rasism - Immigrant

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download rasism - Immigrant...

Description

Vad är rasism? 

Rasism Rasism innebär att personer eller grupper av personer tror att deras ursprung och etnisk tillhörighet är förmer än andras och därmed anser sig ha rätten att diskriminera de andra på grund av deras tillhörighet Olika grader: Fördomar Främlingsrädsla Främlingsfientlighet Diskriminering Vardagsrasism Strukturell rasism Felaktigt använda ord: Åldersrasism Omvänd rasism

Termer associerade till rasism

Antisemitism Islamofobi Antiziganism Nazism Hatbrott

rasism

Immi.se/rasism

immi.se/rasism

Rasism – några titlar Ben Jelloun, Tahar, Vad är rasism? : samtal med min dotter. - Stockholm : Alfabeta, 1998. Boken är avsedd för skolelever Lindqvist, Sven, Antirasister : människor och argument i kampen mot rasismen 1750-1900. Stockholm : Bonnier, 1996. "Och vi som ville så väl-" : 19 röster om det mångkulturella Sverige / Hans Nestius (red.). Stockholm : Carlsson, 1996.

Forskning 

Det är en form av rasism när forskare söker förklara arbetslöshet bland vissa invandrargrupper med att de kommer från kulturellt avlägsna länder och därför saknar social och kulturell kompetens. Det hävdar Katarina Mattsson som i sitt avhandlingsarbete har granskat bilden av invandrare i dagstidningar och forskningstexter.Under 1990-talet har arbetslösheten i vissa invandrade grupper ökat dramatiskt. Särskilt drabbade är grupper från så kallade ickevästerländska länder. I politisk debatt och i delar av nutida samhällsvetenskaplig forskning anses detta bero på att invandrare generellt saknar vissa egenskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden, till exempel social kompetens och 'kultur-specifik' kompetens. Invandrare från vad man kallar 'kulturellt avlägsna' länder sägs därför ha särskilda svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Forskning 

Kulturgeografen Katarina Mattsson har i sitt avhandlingsarbete granskat hur denna bild av invandrare som kulturellt avlägsna och annorlunda framträder i dagstidningar och forskningstexter under 1990-talets andra hälft. Hon finner att resonemang om kultur som en statisk och oföränderlig egenskap fyller en funktion av att rättfärdiga arbetslöshet och låglönejobb i icke-västerländska invandrargrupper. Delar av den samhällsvetenskapliga forskningen antar att människor från icke-västerländska länder har en självklar plats i botten av hierarkin på arbetsmarknaden. Dessa människor sägs sakna nödvändiga sociala och kulturella färdigheter. I forskningen förs låglönejobb och okvalificerade arbetsuppgifter fram som en lösning för att minska arbetslösheten bland invandrare.Att afrikaner och muslimer stämplas som okunniga och särskilt lämpade för enkla och lågbetalda arbetsuppgifter är en klart rasistisk tanke, framhåller Katarina Mattsson. Hon menar också att likheterna med biologisk rasism är slående: 'Det spelar ingen större roll om argumenten är biologi eller kultur. När vi börjar formulera teorier som hävdar att människor från en viss kontinent är särskilt lämpade för en viss form av arbete, då är det en form av rasism.'

Forskning 

Vardaglig rasism och främlingsrädsla är grogrund för öppen nazism

George M. Fredrickson: Rasism, En historisk översikt, Historiska media.Wigerfelt, Berit & Wigerfelt, Anders S.,

Vad är egentligen rasism? Begreppet används ofta synonymt med främlingsfientlighet, men rasism i sin egentliga mening handlar om diskriminering av personer på grund av medfödda biologiska - egenskaper. Rasismens uppkomst sammanföll ganska väl med upplysningens idéer om jämlikhet och medborgarmakt på 1700-talet. Detta kan verka paradoxalt, men den amerikanske historikern George M. Fredrickson visar pedagogiskt och tydligt att de jämlikhetsideal som sopade bort ståndssamhällets hierarkier också skapade nya hierarkier. Nu på biologisk grund, och mellan olika raser. Efter nazismens brott har den renodlade rasismen kommit i dålig dager. Numera talar man hellre om en "annorlunda kultur" än en "annan ras". Men kanske menar man samma sak.

Rasismens yttringar : exemplet Klippan. Diskriminering i krogkön, en fördomsfull kommentar kring lunchbordet, en misstänksam blick i butiken - allt är exempel på en utbredd och underliggande rasism som alla mött. Nu visar forskare vid Malmö högskola för första gången hur det finns ett direkt samband mellan detta och de nazistiska yttringar som upprört Sverige de senaste åren. - Det är djupt bekymrande, säger Berit Wigerfelt vid IMER, Internationell Migration och Etniska Relationer. Tillsammans med Anders Wigerfelt, IMER, har hon på uppdrag av Brottsförebyggande Rådet undersökt vilka processer och faktorer som ledde fram till mordet på Gérard Gbeyo i Klippan 1995.

Litteratur om rasism på svenska bibliotek  1971

titlar om rasism  862 titlar om diskriminering  122 titlar om diskriminering och rasism  291 om rasism i Sverige  284 om diskriminering i Sverige  46 titlar om rasism och diskriminering i Sverige En lista över lämpliga titlar har publicerats av Immigrant-institutet: http://www.immi.se/alfa/bibliografi-rasism.pdf

Några former av diskriminering Barn födda i Sverige: lika examen – utländskt namn – sorteras bort från början

Utlandsfödda:  Krav på onödig kompetens, bl.a. språkkunskaper inom vissa arbeten  Ovilja att värdera betyg på grund av ursprung – t.ex. läkare och ingenjörer från asiatiska länder som studerat i väst  Krav på ”social kompetens” - svårt att mäta

Strukturell diskriminering  Flyktingmottagandens

krav på

omhändertagande  Kurser och kurser i stället för arbete  Saknar karriärmöjlighet genom avsaknad av viss formell kompetens som förvärvas t.ex. via interna eller externa kurser  Krav på svenskt medborgarskap

FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter några år? Det påstås att det kommer för många flyktingar till Sverige.  För rasister är en enda flykting redan för mycket. För dem som är mottagliga för sakargument bör du kunna berätta att antalet flyktingar i världen enligt FN uppgår till ca 25 miljoner. De flesta flyktingar stannar i ett grannland till sitt eget. Och oftast är det fråga om ganska fattiga länder, som tagit emot en miljon flyktingar eller fler. Det är mycket få flyktingar som söker sig till Europa, och ännu mindre till Sverige. Endast en procent söker asyl i Europa, och 1-2 promille i Sverige. Det påstås att de som kommer hit är "ekonomiska" flyktingar.  Det finns inga sådana "ekonomiska flyktingar", även om någon professor eller riksdagsman använder sig av begreppet. I pressen skriver man ofta om "skatteflyktingar" och man menar svenskar som bosätter sig utanför Sverige för att slippa betala skatt här. De har inte heller med flyktingar att göra. Flykting är en person som fruktar för sitt liv och lämnar sitt hem av den anledningen. Ofta tvingas de lämna sina hem brådstörtat och utan någon tanke på vilket land de vill komma till. De som lämnar sitt land enbart av ekonomiska skäl söker inte asyl.

FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter några år?

Bara de "rika" kommer till Sverige?  Du tror inte att rasisterna menar att Sverige endast skall ta emot fattiga flyktingar, utan det är bara ett svepskäl för att inte ta emot någon. För det första så är det omöjligt för oss i Sverige att sitta och gradera skyddsbehovet. Det avgörande för att få asyl är behovet av skydd, och då spelar det ingen roll om den som söker asyl är rik eller fattig. Flyktingarna kommer att ta över Sverige?  2.2 miljoner (2.204.960) människor har kommit till Sverige under tiden 1941-2000. Av dem har inte mindre än 1.2 miljoner (1.273.304) återvänt till sina hemländer eller åkt vidare till ett tredje land. Nettoinvandring är bara 45% av alla dem som kommit till Sverige, eller 931 656 (varav 234.140 var återvandrande svenskar). Majoriteten av invandrarna och flyktingarna lämnar Sverige efter några år.

FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter några år? Sveriges flyktingmottagande kostar för mycket?  Självfallet bör man kunna diskutera kostnader och på vilket sätt dessa kan minska. De flesta kostnaderna är sådana som flyktingarna själva inte rår för, utan de är beslutade av regering och riksdag. Många frivilligorganisationer är missnöjda med hur flyktingmottagandet är organiserat. Det är dock inte kostnaderna som bör vara ledstjärna i kritiken utan på vilket sätt vi tar emot flyktingarna. Helt oberoende av detta så är kostnaderna för varje flykting avsevärt mycket mindre än vad de är för en svensk innan han/hon börjar arbeta. Minimikostnaderna för en svensk idag är något över en miljon, om man räknar barnbidrag,skolgång, m.m. För en flykting kan kostnaderna ligga kring 100.000 kr. Vissa samhällsåtaganden måste få kosta utan att de ställs mot varandra. T.ex. kostnader för en operation, eller en daghemsplats eller åldringsvård. Flyktingarna får generösa bidrag?  Så är det inte. De får samma bidrag som infödda svenskar i fall de inte arbetar. De får låna till utrustning av hemmet först när de har fått uppehållstillstånd. Lånet skall återbetalas efter regler liknande för studielån. Flyktingarna saknar dessutom det kontaktnät svenskarna skaffat sig under sin livstid.

FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter några år?

Sverige utvandrarland  Sverige är fortfarande ett utvandringsland om man räknar in och utvandring från 1850. Under 150 år emigrerade från Sverige 2.71 miljoner människor, medan antalet personer som kommit till Sverige (ink svenska återvandrare) stannar vid 2,61 miljoner.

Flyktingarna begår brott? Den första invandringslagen 1913 kom till genom en motion i riksdagen där man påstod samma sak om gårdagens invandrare. Sant är att svenska medborgare står för 85% av alla brott i Sverige. Den senast anlända gruppen får ofta stå för allt som uppfattas som negativt. Även gamla invandrare har denna sorts fördomar mot nya flyktingar. De brott nya flyktingar beskylls för är ofta bagatellartade och borde kunna klaras upp omgående. Har du frågor? skriv till: [email protected]

Kan information motverka rasismen?Enbart information räcker inte:Fakta och upplevelser Goda exempel Intolerans mot intoleranta Våga kritisera Våga ta ställning Mobbning ofta första stadiet Ändamålet helgar inte medlet  

 

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF