Recuperació social # Recuperación social

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Apuntes, Apuntes de enseñanzas medias, Ciencias Sociales
Share Embed Donate


Short Description

Download Recuperació social # Recuperación social...

Description

T.1 població al mon: Distribució habitants: la població mundial es destribueix desigualment un buit demogràfic es a on no hi ha població, per comparar la població dels països es fa servir la densitat de població: població/superficie= h/km2 Factors q afavoreixen el despoblament: escassetat d'aigua, excés d'humitat, altitud i fred. Factors q afavoreixen el poblament: clima temperat, relleus baixos, sols fèrtils i recursos naturals. Altres factors q influeixen: historia, política, economia... Evolució del poblament mundial: fases del creixement de la població: Fase d'estabilitat: en naixien molts i s'hen morien molts. Fase descens mortalitat: va millorar la alimentació, la higiene, segueixen naixent molt però ja no es moren tant, augmenta la població Taxa natalitat: naixements en un any/població X 1000 Taxa mortalitat: defuncions en un any/població X 1000 Creixement natural: taxa natalitat − taxa mortalitat Situació actual d la població: creixement desigual, als països pobres. Als països rics: la poblacio no creix pq: − Població embellida i − persones en edat d procrear − els fills surten cars − les dones treballen als països pobres: molt creixement, per reduir−lo cal potenciar el treball d les dones i fer una planificació familiar equilibrada T.2 la població a espanya i a CATALUNYA Distribució població espanyola: la densitat d'espanya es 80h/km2, distribució desigual, a les zones del nord hi ha mes població pq en els darrers 200 anys tenien mes economia. Característiques població espanyola: estat benestar, població embellida, esperança 80 anys, descens població, molta immigració, poca natalitat, riquesa al nord. Les migracions a espanya: te un saldo migratori positiu, els emigrants mantenen la població, els emigrants son. − jubilats del nord d'Europa amb grans pensions.

1

− treballadors europeus qualificats − africans il·legals de males feines T. 3 la ciutat Per ser ciutat s'han d tenir + d 10.000h i hi ha d'haver molta activitat. Turó: finalitat defensiva. Costa: finalitat comercial Riu: finalitat econòmica. Nucli antic: carrers estrets del centre històric Eixample: entramat carrers amples amb ampliació planificada Barris perifèrics: al voltant del centre, edificis amb molta capacitat Plànol irregular: entramat desordenat, nucli antic Plànol ortogonal: només per terres planes, carrers quadriculats, fàcil d'ampliar, difícil mobilitat , necessita rondes Plànol radiocentric: entramat radial, pensat per a un accés ràpid al centre 2a avaluació T.1 les ciutats Creixement ciutats: Ciutat preindustrial: les dels grecs tenien un traçat irregular i desprès un plànol ortogonal. A l'edat mitjana la ciutat era un entre econòmic i d refugi La ciutat industrial: estan sobretot als països pobres i han crescut desmesuradament. La ciutat postindustrial: son als països rics, tenen un estancament d'habitants pq la indústria ha marxat, la ciutat s'ha dedicat al comerç i degut a l'elevat preu del sol la gent ha marxat a viure al pobles. Procés d'urbanització: A les ciutats desenvolupades: la població es estable pq la gent es reparteix, això fa q no se sàpiga on acaba la ciutat. A les ciutats pobres: hi ha molta població urbana, les ciutats tenen mals serveis i molts problemes, es diuen megalopolis Pg. 111 eixos d la xarxa interna d les ciutats espanyoles Els problemes d les grans ciutats: 2

Hi ha molta diferencia entre els rics i pobres q son marginats. A les ciutats grans la gent ha de fer molts km per anar de casa a la feina (mov. pendulars) La immigració: La majoria d la immigració mundial es entre els mateixos països pobres i no de obres a rics i del camp a la ciutat. Mapes ciutats espanyoles i mundials T. 2 agricultura ramaderia i pesca L'agricultura d subsistència: es amb la finalitat de menjar, no per vendre, utilitzen tècniques rudimentàries, i molt poc productives, es troba al 3r mon. Agricultura itinerant per cremació: es fa cremen boscos q fa quedar net el camp de conreu i les cendres el fertilitzen. Agricultura extensiva d seca: es la barreja entre ramaderia i agricultura, els animals es mengen les plantes i les fertilitzen amb la merda. Agricultura irrigada d l'arròs: es fa en llocs amb moltes pluges i s'hi cultiva arròs, requereix una feina minuciosa. Agricultura d mercat: es l'agricultura dedicada al comerç, te: Molta mecanització: per estalviar ma d'obra, augmentar la producció i disminuir preus. Especificació producció: permet augmentar la producció Ràpida comercialització: necessita un bon transport La pesca: La pesca industrial: te com a objectiu obtenir un gran nombre d captures, necessita molts diners i tecnologia, n'hi ha d 3 tipus: Pesca costanera: vaixells petits, q s'allunyen poc, tornen cada dia amb peixos d bona qualitat Pesca d'altura: la fan flotes q es passen setmanes al mar, utilitzen radars Gran pesca: la fan grans vaixells, helicòpters, barques... estan anys al mar T.3 la indústria Sector secundari: transforma les 1res matèries (d'origen animal, vegetal i mineral) en coses preparades pel consum, es la activitat industrial mes important. Classificació indústries:

3

Indústries bens d producció: elaboren 1res matèries per altres indústries Indústries bens d'us: fan articles preparats pel consum Classificació empreses: segons: La Mida: petites: 50 treballadors, mitjanes: 250 treb, grans: + 250 treballadors La Organització: Societat Limitada, son propietaris alguns jefes, Societat Anònima, la propietat esta dividida en accions La procedència d capital: publiques, els diners els inverteix el govern sense intentar guanyar−hi privades, els diners els inverteixen uns socis q volen guanyar diners

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF