Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl...

Description

Rutin Kolorektal cancer - vårdkedja Dokument-id i Barium 24825

Dokumentserie skas/med

Giltigt t.o.m. 2018-05-06

Version 2

Innehållsansvarig: Stefan Skullman, Överläkare, Läkare kirurgi SkaS Skövde (stesk) Granskad av: Magnus Olsson, Processchef, Läkare kirurgi SkaS Skövde (magol1) Godkänd av: Lars Rydberg, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K2 (larry)

verksamhetschef

Publicerad för: K2; M2

Revideringar i denna version Ersätter PM: Colorectal cancer - preoperativ utredning av patienter vid SkaS Skövde och Falköping. Syfte Att alla patienter med kolorektal cancer utreds på ett korrekt och likartat sätt. Förutsättningar Att alla olika delar av vårdkedjan finns på plats och arbetar med samma mål. Detta underlättas av starten av det standardiserade vårdförloppet (SVF) för kolorektal cancer. SVF beräknas starta på SkaS 2016-05-02. Ansvar Huvudansvaret ligger på den lokala processledaren (Stefan Skullman, Kirurgkliniken Skas). Involverar representanter för endoskopi, radiologi, patologi, onkologi, kontaktsjuksköterskor, stomisköterska, koordinatorer och operationsplanerare. Avgränsningar Målgruppen är alla inblandade i utredningen av patienter med misstänkt kolorektal cancer. Förberedelser Hela vårdkedjan finns på plats och ytterligare förberedelser behövs ej. Lokaler En lokal för telemedicinsk multidisciplinär konferens (MDK) är färdig i Lidköping och i Skövde, där den samlokaliseras med ett av de två nya demonstrationsrummen på radiologin. Utrustning Endast för MDK-rummet, och den finns redan där, delvis bekostad av centrala regional medel. Arbetsbeskrivning I Primärvård: Patienter med misstanke på kolorektal cancer utreds enligt SVF – kolorektal cancer i ett snabbspår, om välgrundad misstanke finns remitteras patienten till koordinator på endoskopin SKAS, telnr: 0761-484800. Denna koordinator ordnar koloskopitid på något av de tre sjukhusen inom 10 dagar. På SKAS: Vid nyupptäckt cancer beställs utredning enligt rutin: Kolorektal cancer - endoscopienheten - preop utredning. Om upptäckten sker på endoskopiavdelning beställs utredningen här samtidigt som remiss skrivs till kirurgkliniken (Skövde el Lidköping). Om tumören upptäcks på annat sätt inom sjukhuset, beställs samma utredning enligt ovanstående rutin. Märk remisserna med SVF.

Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas En utskrift är alltid en kopia!

Sida 1 (av 2)

Rutin

Kolorektal cancer - vårdkedja

Dokument-id i Barium 24825

Dokumentserie skas/med

Giltigt t.o.m. 2018-05-06

Version 2

Syfte: Att upptäcka synkron cancer eller metastaser som kan påverka handläggningen samt avgöra vilken behandling som rekommenderas.  CT thorax /buk, beställes för alla patienter med nyupptäckt cancer.  MR bäcken, endast vid rektalcancer.  Alla patienter sätts upp för ett besök till kirurgmottagningen och anmäls till kolorektalkonferensen (MDK) för preoperativ bedömning så fort röntgenutredningen är klar. MDK ger ett förslag till behandling men själva behandlingsbeslutet tas i samråd med patient och ev anhöriga. Oberoende vilken behandling som ska ges primärt (kan vara operation, strålning, cytostatika eller palliation) ordnas en preliminär tid för start av denna behandling, denna tid ges till patienten vid besöket på kirurgmottagningen.  Rektoskopi av patient med rektalcancer, för att säkerställa tumörhöjd, ev med px (om ej gjort tidigare eller inkonklusivt).  CEA tas oftast i samband med besöket på kirurgmottagningen.  Anmälan i Orbit vid planerad kirurgi. Undantag: Patienter med akuta manifestationer av kolorektal cancer behandlas individuellt, hinner man med en snabb utredning görs i första hand en CT Thorax/Buk för att bedöma ev metastaser. Relaterad information  Beskrivning av SVF kolorektal cancer: http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/tjock--ochandtarm/vardforlopp/standardiserat_vardforlopp_tjock-andtarm_20151221.pdf  Kortversion av SFV kolorektal cancer för primärvården: http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dagraknas/vardforlopp/kortversioner/tjock--och-andtarmscancer.pdf  Vårdprogram kolorektal cancer: http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/tjock--ochandtarm/vardprogram/nvpkolorektalcancer_2016-03-15.pdf  Mall för att beställa utredning av nyupptäckt kolorektal cancer. Bariumdokument ???

Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas En utskrift är alltid en kopia!

Sida 2 (av 2)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF