Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl...

Description

Rutin Antibiotikabehandling - allmänt Dokument-id i Barium 23718

Dokumentserie skas/med

Giltigt t.o.m. 2017-09-28

Version 5

Innehållsansvarig: Julia Lenzen, Överläkare, Läkare Infektion (julle) Granskad av: Christer Printz, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion (chrpr) Godkänd av: Marga Brisman, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion (marbr30)

chefläkare

Publicerad för: Skaraborgs Sjukhus

Revideringar i denna version Ersätter Styrdokument ”Antibiotikabehandling - Infektionssjukvård” revideringsdatum 170928 – Korrigering under rubrik ”Behandling” vad gäller pneumoni

Syfte Säkerställa adekvat terapeutiskt antibiotikaval och minskad användning av cefalosporiner, kinoloner och karbapenemer, vilka selekterar för multiresistenta bakterier

Arbetsbeskrivning Rekommendationerna avser initial behandling av akuta samhällsförvärvade bakteriella infektioner hos vuxna patienter – ej IVA- eller immunsupprimerade patienter. Ta hänsyn till patientens njurfunktion! Har patienten överhuvudtaget en bakteriell infektion som kräver antibiotikabehandling? 

Alltid blododling x 2 och andra relevanta odlingsprov före intravenös antibiotikaterapi.Indikation för antibiotika och misstänkt infektionsfokus ska dokumenteras i journal.Intravenös antibiotikabehandling prövas dagligen utifrån status, lab-svar och ev röntgensvar. När odlingssvar med resistensbesked erhållits ges mer riktad terapi.Stoppdatum för perorala kurer dokumenteras.Antibiotikabehandling utan klarlagd indikation hos stabil patient bör avslutas.Rådgör med infektionskonsult vid svåra infektioner, avvikande förlopp och Nebcinabehandling i mer än 3 dygn.Vid grav obesitas (BMI> 40) övervägs dosjustering av framför allt aminoglykosid och kinoloner, efter diskussion med infektionskonsult.

Graviditet Hos gravida kvinnor uppnås koncentrationer av antibiotika i serum som endast är c:a 50% av dem hos icke-gravida. Detta gäller särskilt för antibiotika som utsöndras via njurarna, som t ex penicillin, ampicillin/amoxicillin och cefalosporiner. Orsaken är sannolikt en ökad plasmavolym och ökad clearance via njurarna, som kan uppträda redan tidigt under graviditeten. Vid behandling av allvarliga infektioner hos gravida kvinnor bör således inte enbart antalet doser ökas utan även den enskilda dosen av penicilliner och cefalosporiner höjas. Kontakta infektionskonsult! Se www.infpreg.se för antibiotikaval och dosering.

Peroral behandling (kursiv text i tabellen) Ges till mindre allvarligt sjuka patienter samt som uppföljning till intravenös terapi.

Resistenta bakterier När infektion med multiresistenta bakterier misstänks rekommenderas kontakt med infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas. Gäller t ex känd bärare av MRSA, ESBL eller annan multiresistent bakterie och patienter som nyligen vårdats utanför Sverige. För vårdhygieniska aspekter hänvisas till Vårdhygiens hemsida.

Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas En utskrift är alltid en kopia!

Sida 1 (av 3)

Rutin

Antibiotikabehandling - allmänt

Dokument-id i Barium 23718

Dokumentserie skas/med

Giltigt t.o.m. 2017-09-28

Version 5

Penicillinallergi Tidigare reaktion på penicillin

Handläggning

Icke-kliande utslag och/eller magbesvär

KAN behandlas med penicilliner

Kliande utslag, urtikaria eller ansikts/ledsvullnad

Ska EJ behandlas med penicilliner men KAN behandlas med cefalosporiner, karbapenemer

Anafylaxi eller mukokutant syndrom

Ska EJ behandlas med betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer)

Behandling Intravenös behandling sprids jämnt över dygnet, dvs var 8:de timme om det står x 3 eller var 6:e timme om det står x 4, etc Pneumoni

Behandling

Behandling vid penicillinallergi

Inj Bensyl-PC 1-3g x 3

Inf Abboticin 1g x 3 alt Inf Clindamycin 300 – 600 mg x 3

T Kåvepenin 1gx3 K Erymax 250mg 2x2 KOL: T Amimox 500mg x 3 KOL: T Doxyferm 100mg IVA-krävande pneumoni

Inj Piperacillin/Tazobactam 4 g x 4 + Inf Clindamycin 600 mg x 4 och Inj Abboticin 1g x 3 Inj Abboticin 1 g x 3 och

Pyelonefrit/ febril UVI

Inf Nebcina 5 mg/kg x 1 (alt inj cefotaxim 1 g x 3) T Ciprofloxacin 500 mg x 2

Erysipelas

Inf Nebcina 5 mg/kg x 1 T Ciprofloxacin 500 mg x 2

Inj Bensyl-PC 3g x 3

Inf Clindamycin 300 - 600mg x 3

T Kåvepenin 1-2 g x 3

K Clindamycin 300mg x3

Inj Kloxacillin 2g x 3-4

Inf Clindamycin 300 - 600mg x 3

T Flukloxacillin 1g x 3

K Clindamycin 300mg x3

Bukinfektion

Inj Piperacillin/Tazobactam 4g x 3

Inf Clindamycin 600mg x 3 och Inf Ciprofloxacin 400mg x 2

Meningit **

Inj Cefotaxim 3g x 4 och Inj Doktacillin 3g x 4

Kontakta Infektionskonsult!

Hud- och mjukdelsinfektion

alt. Inj Meropenem 2g x 3 Svår bakteriell Inj Bensyl-PC 3 g x 3 och Inf infektion med oklart Nebcina 5 mg/kg x 1 fokus alt. Inj Cefotaxim 1g x 3

Inf Clindamycin 600mg x 3 och

Svår sepsis/septisk chock ***

Inf Clindamycin 600mg x 4 och

Inj Piperacillin/Tazobactam 4 g x 4 och Inf Nebcina 5 – 7 mg/kg x 1

Inf Nebcina 4,5 -6mg/kg x 1

Inf Nebcina 5 -7mg/kg x 1

Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas En utskrift är alltid en kopia!

Sida 2 (av 3)

Rutin

Antibiotikabehandling - allmänt

Dokument-id i Barium 23718

Dokumentserie skas/med

Giltigt t.o.m. 2017-09-28

Version 5

**Steroider ges i samband med varje antibiotikados, Inj Betapred 4mg/ml 2 ml x 4. ***vid svår septisk chock ges en extrados pip/tazo mellan dos 1 och 2, dvs. antibiotikum ges vid 0, 4, 8 och 16 timmar första dygnet. Nebcina ges i dos 7 mg/kg x 1.

Behandlingstid

Pneumoni 7 d KOL 5 d Erysipelas 10 d Hud- och mjukdelsinfektion 7-10 d Febril UVI kvinna 7 dgr vid behandling med ciprofloxacin, annat antibiotikum 10-14 dgr ; man 10-14 dgr

Koncentrationsbestämning Nebcina: se Styrdokument ”Aminoglykosidbehandling vuxna” Doseringsrekommendationer vid nedsatt njurfunktion Kreaclearance > 80 ml/min

41-80 ml/min

20-40 ml/min
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF