Referentie variabelen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download Referentie variabelen...

Description

JAVA: een platformonafhankelijke taal Voordelen:  Eén keer het programma schrijven  Eén keer het programma compileren  Het programma op om het even welke computer uitvoeren

Hoe ? Hello.java Compiler Hello.class (byte code) Interpreter Interpreter Interpreter Windows

Linux

MacOs

Het Java platform Hello.class

Java Platform= Java API + Java Virtual Machine

Operating System + Hardware

De Java API      

 

Basiscomponenten: numbers, strings, dates, files, threads,… AWT-Swing JDBC Networking RMI Servlets – JSP XML …

De java software (1.4.0) Ontwikkelaar Java 2 Standaard Edition SDK  Compiler  API  JVM

Gebruiker Java 2 Standaard Edition JRE API JVM

Java 2 Standaard Edition Docs (apart downloaden)

www.java.sun.com

Een programma schrijven Teksteditor 

 

NotePad TextPad …

www.textpad.com

Ontwikkelomgeving   

Forte (www.java.sun.com) Jbuilder (www.borland.com) VisualAge for Age (www.ibm.com)

Eerste programma public class Hello { public static void main(String[] args) { /* dit is mijn eerste programma */ System.out.println("Goeiemorgen,"); // tekst tonen System.out.println("Goeiemorgen"); } }

Primitieve datatypes 

Gehele getallen    Getallen met decimalen  byte: -128 … 127 short: -32.768 … 32.767 int: –2.147.483.648 … 2.147.483.647 long: -9.223.372.036.854.775.808 … 9.223.372.036.854.775.807 float: 2-128 … 2127 precies tot 6 à 7 decimalen double: 2-1024 … 21023 precies tot 15 à 16 decimalen

Andere types  

char: één teken in Unicode standaard (2 bytes) boolean: true of false

De naam van een variabele    

moet met een letter beginnen mag geen gereserveerd woord uit Java zijn iedere variabele binnen een bepaald bereik moet een unieke naam hebben afspraak in de java wereld:  

naam van een variabele begint met een kleine letter ieder woord na het eerste woord begint met een hoofdletter (bv. aantalSuksPerDoos)

Lokale variabelen public class Hello { public static void main(String[] args) { int aantalKinderen; char geslacht; double wedde,weddeVanMijnVrouw; boolean autoVerzekeringBetaald; } } // merk op: lokale variabelen hebben geen beginwaarde // de initialisatie kan echter bij de declaratie gebeuren

Constante waarden 'M' "Hallo" 1 1L 2478.79 2478.79F

het karakter M de string Hallo de integer waarde 1 de long waarde 1 de double waarde 2478.79 de float waarde 2478.79

Constanten in een programma public class Hello { public static void main(String[] args) { final double EUROKOERS=40.3399; //zie const in C++ final double CMINCH; double aantal=10.0; CMINCH=2.54; aantalcm=aantal; double aantalinch=aantalcm/CMINCH; System.out.println(aantalinch); } }

Typeconversie:van klein naar groot public class Hello { public static void main(String[] args) { long grootGetal,grootstGetal; int kleinGetal,kleinstgetal; kleinGetal=5; grootGetal=kleinGetal; grootstGetal=10L; kleinstGetal=(int)grootstGetal; } }

Rekenkundige bewerkingen Bewerking + * / %

Betekenis optellen aftrekken vermenigvuldigen delen restbepaling (kan ook op double)

Rekenkundige bewerkingen public class Hello { public static void main(String[] args) { final double CMINCH; int aantalInch=10; double aantalCm; CMINCH=2.54; aantalCm=CMINCH*aantalInch;/* automatische typeconversie */ System.out.println(aantalCm); } }

Verkorte bewerkingen Bewerking var+=waarde var-=waarde var*=waarde var/=waarde var%=waarde

Betekenis var=var+waarde var=var-waarde var=var*waarde var=var/waarde var=var%waarde

Voorbeeld:++ public class Hello { public static void main(String[] args) { int kinderen=0; System.out.println(kinderen++); System.out.println(kinderen); System.out.println(++kinderen); } } Resultaat: 0 1 2

Vergelijkingsbewerkingen Bewerking

Betekenis

== != > < >=

Gelijk aan Verschillend van Groter dan Kleiner dan Groter dan of gelijk aan Kleiner dan of gelijk aan

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF