Regler för Säterbygdens OK:s minnesfond

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Kemi, Organisk kemi, Carbohydrates
Share Embed Donate


Short Description

Download Regler för Säterbygdens OK:s minnesfond...

Description

Regler för Säterbygdens OK:s minnesfond Fastställda vid Säterbygdens OK:s årsmöte 2010-02…

Fondens ändamål Säterbygdens OK:s minnesfond har instiftats för att förvalta och dela ut medel som skänkts till föreningen i form av minnesgåvor och donationer. Fondens intäkter Fondens intäkter är i huvudsak de pengar som människor vill ge till minne av någon avliden och som de tycker ska gå till ändamål enligt nedanstående rubrik ”Utdelning ur fonden”. Även gåvor i övrigt till fonden är naturligtvis välkomna. Nya medel kan sättas in på bg 703-1164 Säterbygdens OK:s minnesfond Fondens förvaltning Fonden förvaltas av Säterbygdens OK:s styrelse. Fondmedlen ska särredovisas i föreningens bokföring och årsredovisning. Medlen ska inte användas till annat ändamål än vad som anges i dessa statuter. Regler för minnesfonden fastställs/ändras på årsmötet för Säterbygdens OK. Utdelning ur fonden Utdelning ur fonden ska gå till medlemmar i Säterbygdens OK . Kriterier för utdelning är att medel som delas ut   

främjar klubben och medlemmarnas utveckling medverkar i och kring utbildning av barn och ungdomar annat ändamål som styrelsen finner mycket angeläget

Beslut om utdelning ur fonden tas av föreningens styrelse. Fondens upphörande Fonden upphör när inga medel finns kvar att fördela.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF