Reglr - Herrljunga kommun

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Reglr - Herrljunga kommun...

Description

2014-06-11

Nyttjanderättsavtal för vandringsled i Herrljunga kommun Fastighet/er Kommun Trakt Block: Enhet

Vandringsled Denna delsträcka utgör en del av -leden som sträcker sig mellan x och y i Herrljunga kommun.

Fastighetsägare Namn Efternamn/Företag: Person/org.nr: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post:

Nyttjanderättshavare Kommun/Förening/Företag: Org.nr: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post:

Information En kort inledning om leden… Exempel Knalleleden: Knalleleden börjar i Hindåsgården i Hindås och slutar vid Ymergården i Borås. Europaled 1 är en internationell vandringsled som börjar i Rom och slutar i Grövelsjön. Europaled 1 går genom Borås och Knalleleden ingår i den. Denna led har funnits sedan slutet av 1970-talet. Upplåtelse Fastighetsägaren/fastighetsägarna upplåter till kommunen/föreningen rätt att på, de villkor som anges i detta avtal, nyttja området som en vandringsled. Denna upplåtelse utgör inget hinder för fastighetsägaren att använda området. Upplåtelsetiden är xxxx-xx-xx – xxxx-xx-xx. Avtalet skall sägas upp senast sex månader innan avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med en avtalsperiod (1 år) i sänder. Eventuell uppsägning av fastighetsägaren/fastighetsägarna skall vara skriftlig och undertecknad Besöksadress HERRLJUNGA KOMMUN Torget 1 (Box 201) 524 23 HERRLJUNGA

Telefon 0513-170 00 Fax 0513-171 33

E-post [email protected] Internet www.herrljunga.se

2014-06-11

av samtliga fastighetsägare på aktuell fastighet och ställas till kommunen/föreningen. Eventuell uppsägning från kommunen/föreningen skall ske skriftligt till fastighetens samtliga delägare. Ersättning Ersättning för ledens sträckning och nyttjande inom angiven fastighet utgår ej. Myndighetstillstånd Kommunen/föreningen är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för sin verksamhet på området. Kommunen/föreningen ska följa de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag. Försäkringar Försäkringsobjekt: ex. Knalleleden 38 km och Sjuhäradsleden 14 km. Summa 52 km. Kommunen/föreningen under avtalstiden upprätthålla en subsidiär skogsbrandförsäkring enligt följande: den subsidiära skogsbrandförsäkringen skall ersätta brandskada på skog när inte annan försäkring finns. Försäkringen gäller fastighetens produktiva skogsmark inom en areal som utgörs av 150 meter på var sida om leden, som går i avtalet angiven fastighet. Självrisk erläggs av kommunen/föreningen. Försäkringen omfattar endast skada genom brand och är inte en fullständig skogsförsäkring. Fastighetsägaren/fastighetsägarna ansvarar själv för övrigt försäkringsskydd. För fastighetsägare med egen skogsbrandförsäkring, lämnas istället ersättning för den självrisk som dras från skadebeloppet när markägarens egen skogsbrandförsäkring tas i anspråk. Självrisken motsvarar maximalt ett Prisbasbelopp (1 Pbb) per skadetillfälle. Särskilda bestämmelser: Försäkringen gäller som ombud för ägare till respektive skogsfastighet vilka berörs och utgör avtalspart avseende angivna vandringsleder. Försäkringen gäller inte för brandskada förorsakad av åsknedslag, skogsmaskiner, järnvägsdrift, hyggesbränning, arbetseldar eller annan känd orsak som inte kan hänföras till trafik på vandringsleder. Omfattningen på försäkringen är skogsbrandförsäkring, subsidiärt. Villkor är Allmänna försäkringsvillkor "Skogsförsäkring". Områdets skick och skötsel: 1. Fastighetsägaren/fastighetsägarna godkänner att kommunen/föreningen får markera leden och att hänvisningsskyltar får sättas upp. På leden får kommunen/föreningen utföra arbeten för att öka framkomligheten för gående. 2.

Kommunen/föreningen ansvarar för och bekostar eventuell gräs- och buskröjning, grenkapning, underhåll, skötsel och renhållning av leden och äger rätt till tillträde för att sköta uppgifterna i egen regi eller genom tredje part.

Besöksadress HERRLJUNGA KOMMUN Torget 1 (Box 201) 524 23 HERRLJUNGA

Telefon 0513-170 00 Fax 0513-171 33

E-post [email protected] Internet www.herrljunga.se

2014-06-11

3.

Anläggningar (exempelvis vindskydd eller grillplats) förutsätter att ett tilläggsavtal upprättas med fastighetsägaren.

4.

Går leden genom betesmark skall kommunen/föreningen sätta upp informationstavlor vid stängselgenomgångar om fastighetsägaren eller djurhållaren begär detta.

5.

Kommunen/föreningen kan efter samråd med fastighetsägaren/fastighetsägarna tillfälligt dra ny sträckning av leden. Orsak kan vara t ex. skogsarbete eller översvämning.

6.

Om kommunen/föreningen vill ändra ledens sträckning på fastigheten skall Fastighetsägaren först lämna sitt skriftliga tillstånd. En ny överenskommelse tecknas. Vid nyanläggning av leden skall fastighetsägaren/fastighetsägarna godkänna ny sträckning eller ändring av ledens sträckning innan några anläggningsarbeten får påbörjas.

7.

När avtalet upphör skall kommunen/föreningen utföra och bekosta återställning om inte annat överenskommits med fastighetsägaren. Återställning ska ske inom 1 år från det att avtalet upphör att gälla.

8.

Fastighetsägaren skall om så är möjligt undvika att skador uppstår på leden till följd av skogens eller markens brukande. Fastighetsägaren/fastighetsägarna skall meddela kommunen/föreningen per telefon eller skriftligt inför större planerade åtgärder (t ex. skogsavverkning) som påverkar eller hindrar ledens utnyttjande.

9.

Kommunen/föreningen äger rätt att kapa enstaka vindfällda träd som ligger över leden, och direkt hindrar framkomligheten.

10.

Om träd över 10 cm i brösthöjd behöver tas ner för ledens framkomlighet, ska virkesvärdet ersättas om fastighetsägaren/fastighetsägarna begär detta. Leden anläggs så att minsta möjliga åverkan sker.

Överlåtelse och upplåtelse: 1. Fastighetsägaren godkänner att leden får gå enligt bifogad karta (bilaga 1) på ovan angivna fastighet/fastigheter. 2.

Fastighetsägaren informerar om detta avtal vid överlåtelse av fastigheten.

3.

Fastighetsägaren skall informera arrendatorer (t.ex. jakt- och jordbruksarrendatorer) och andra övrigt berörda parter på fastigheten.

4.

För underhåll av leden får kommunen/föreningen använda befintliga vägar. Om detta medför att skada uppstår på vägen skall det åtgärdas av kommunen/föreningen.

Besöksadress HERRLJUNGA KOMMUN Torget 1 (Box 201) 524 23 HERRLJUNGA

Telefon 0513-170 00 Fax 0513-171 33

E-post [email protected] Internet www.herrljunga.se

2014-06-11

5.

Kommunen/föreningen får inte överlåta rättigheterna enligt detta avtal till annan. Undantag är rätten att i informationsmaterial informera om leden (besökande skall kunna ta del av allemansrättens hänsyns- och ansvarsregler).

6.

Överenskommelsen om led gäller endast för evenemang/aktiviteter i egen regi. Kommersiell aktivitet/verksamhet i annan regi, kräver att särskilt avtal upprättas med fastighetsägaren.

7.

Genom underskrift av överenskommelsen godkänner fastighetsägaren att leden får marknadsföras.

8.

Parterna har ej för avsikt att inskriva denna överenskommelse.

9.

□ Denna överenskommelse har inga tillägg. □ Denna överenskommelse har bilaga med tillägg och ändringar.

Denna överenskommelse med bifogad karta är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum * den / 200*

Ort och datum * den / 200*

Fastighetsägare

Nyttjanderättshavare

.…………………………………… Namn (ev. för x )

…………………………………… Namn För x kommun/förening/företag

Besöksadress HERRLJUNGA KOMMUN Torget 1 (Box 201) 524 23 HERRLJUNGA

Telefon 0513-170 00 Fax 0513-171 33

E-post [email protected] Internet www.herrljunga.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF