Remissvar Strategi för förstärkningsmateriel

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Civil Engineering, Environmental Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Download Remissvar Strategi för förstärkningsmateriel...

Description

Dokumenttyp: Remissvar

Ärendenummer: TRV2013/89908

Dokumentdatum: 2014-01-15 Ert datum: 2013-12-05 Ert ärendenummer: 2013/1013

Trafikverket Röda vägen 1 781 89 BORLÄNGE Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 Texttelefon: 0243-750 90 [email protected]

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr

www.trafikverket.se

Christer Sandell Svs Direkt: 010-123 13 24 Mobil: 070-342 43 07 [email protected]

Remissvar Strategi för förstärkningsresurser Yttrande Trafikverket önskar lämna följande yttrande på utsänd remiss.

Kunskapsunderlag 1.4.3 Förstärkningsresurs ”En förstärkningsresurs ska särskiljas från aktörers grundförmåga att hantera olyckor och kriser, men en aktörs grundförmåga kan mycket väl utgöra en förstärkningsresurs åt en annan aktör” Kommentar; I Trafikverkets grundresurs ingår bland annat resurser som är upphandlade av entreprenörer. Det är viktig att detta tas i beaktande så att inte konkurrens sätts ur spel vid utlåning av resurs till exempelvis privat verksamhet eller åt en kommun. 2.1.1 Utgångspunkter 

Den offentliga förvaltningen – Omfattar kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter, inklusive universitet och högskolor, samt motsvarande organ på EU-nivå.

Kommentar; Den upphandlade verksamhetens ansvar måste tydliggöras exempelvis genom utformande av avtal (Vilket ansvar har entreprenören för myndighetens (Trafikverket) resurser över hela hotskalan). I Trafikverket skall det idag finnas med att den upphandlade verksamheten skall fortgå i kris och krig. 2.2.1 Eskaleringstanken och samtidighetsprincipen Tidig förvarning och större samhällsstörningar engagerar dessutom fler aktörer jämfört med tidigare, enligt fördelat beslutsfattande och den utökade ansvarsprincipen. Den utvecklingen gör att närhetsprincipens innebörd, att hantering ska ske där den inträffar och av de som är närmast berörda, behöver kompletteras. Slutsatsen av detta leder till samtidighetsprincipen. Kommentar; En ny princip = Samtidighetsprincip. Borde inte detta kanske ha förklarats under punkten 2.1.1?

1(3) TDOK 2010:27 Mall_Beslut v.2.0 (Fastställd av Trafikverket)

Dokumentdatum: 2014-01-15 DokumentID: [DokumentID] Version: 0.1 Ärendenr: TRV2013/89908 Projektnr: [Projektnummer]

Bild ”resursdimensionen” sid 19-20. Kommentar; I bilden saknas vissa centrala myndigheter på regional nivå. Vi inom Trafikverket agerar ju nationellt fast händelsen är på lokal eller regional1 nivå. Sid.21 Näringslivet omfattar alla privata aktörer som har ett ansvar för den egna verksamheten, t.ex. avseende en säker arbetsmiljö och skydd vid farlig verksamhet. Den privata aktören kan även ha resurser som kan bidra till att förebygga eller hantera olika typer av händelser. Här återfinns även statligt ägda företag. Näringslivet sorteras i den övergripande inriktningen in i kategorin med samma namn Kommentar; Privata aktörer utgör resurs till grundförmåga för flera samhällsviktiga verksamheter, vilket kanske bör beskrivas? Sid.22 

Även andra centrala myndigheter har resurser som kan användas för att hantera olyckor och kriser. Resurserna är av varierande typ och utgör materiella och personella resurser, expertis samt system. Vissa av myndigheterna har särskilt ansvar för räddningstjänst (till exempel Kustbevakningen och Sjöfartsverket). Centrala myndigheter sorteras i den övergripande inriktningen in i kategorin ”den offentliga förvaltningen”.

Kommentar; Trafikverket är en central myndighet som även opererar regionalt. 4.4 De centrala myndigheternas generella förmåga och generell förmåga i sektorsmyndigheternas ansvarsområden Sid 43. Transportsektorn är ett sådant exempel med många transportföretag och entreprenörer. Kommentar; Trafikverket är ingen sektorsmyndighet.

Strategi för förstärkningsmaterial 2.2.3 Förväntningar på och stöd till Länsstyrelsen Länsstyrelsen ska kunna ge en samlad regional lägesbild av tillgängliga resurser och behov av förstärkningsresurser. Länsstyrelsen har också uppgiften att kunna prioritera resursanvändningen inom länet samt samverka med övriga län och myndigheter. Kommentar; Transporter planeras och leds till stor del ur ett nationellt perspektiv.

1

Väghållningsmyndighet (Trafikverkets regioner).

2(3) TDOK 2010:27 Mall_Beslut v.2.0 (Fastställd av Trafikverket)

Dokumentdatum: 2014-01-15 DokumentID: [DokumentID] Version: 0.1 Ärendenr: TRV2013/89908 Projektnr: [Projektnummer]

2.2.5 Möjligheter med ny teknik Ny teknik ger oss redan idag möjligheter som vi inte haft tidigare, men vi måste också säkerställa att nya och befintliga tekniska system harmoniserar och är interoperabla. Eftersom tekniken utvecklas snabbt kan det finnas många olika produkter och produktgrupper att välja mellan. Kommentar; Borde det inte finnas rubriker som handlar om näringslivets resurser och de förstärkningsresurser som finns inom myndigheter. Ingår delvis i 2.3.1 men bör förtydligas och ingår i begreppet ”samlade resurser”. Utvecklade beslutsstödsystem, som exempelvis RIB Resurs, kan ha stor påverkan på åskådliggörandet av resurser och resursbehov, och bidrar därmed direkt till förmågan att nå och förmedla förstärkningsresurser. Kommentar; Detta innebär att även Trafikverket måste lämna information om resurser till RIB Resurs. Trafikverkets entreprenörer har idag i stor utsträckning förstärkningsresurser som är upphandlade. Hur skulle en princip för användandet av icke statliga förstärkningsresurser se ut? 2.3.1 Kritiska produkter och tjänster Hur man ska säkerställa tillgången till kritiska produkter och tjänster vid en större olycka eller kris ligger till stor del inom ramen för enskilda organisationers kontinuitetshantering. Kommentar; Om vi läser detta rätt så innebär detta att företagen ska ansvara för detta. Det är viktigt att tydliggöra hur kostnader för exempelvis extra lagerhållning skall se ut. Samråd Samråd har skett med Verksamhetsområde Underhåll, Gerry Kullbrandt, Bo Kristoffersson. VO Trafikledning Bengt-Olof Svensson och Trafikverkets Säkerhetschef Per-Erik Westman. Föredragande Christer Sandell Säkerhetschef Verksamhetsområde Samhälle.

Beslut Maria Lindkvist-Dädeby, Verksamhetsområde Samhälle/Chef Verksamhetsstyrning

3(3) TDOK 2010:27 Mall_Beslut v.2.0 (Fastställd av Trafikverket)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF