Resolució de 13 de maig de 2013 - Diari Oficial de la Comunitat

June 10, 2018 | Author: Anonymous | Category: Trabajos y Tareas, Educación y Pedagogía
Share Embed Donate


Short Description

Download Resolució de 13 de maig de 2013 - Diari Oficial de la Comunitat...

Description

Num. 7029 / 22.05.2013

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

14969

Consellería de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2013, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aprova la Carta de Servicis de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat. [2013/4969]

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2013, de la consellera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat. [2013/4969]

El Decret 62/2010, de 16 d’abril, del Consell, pel qual s’establixen els instruments generals del sistema per a la modernització i millora de la qualitat dels servicis públics dels ens, organismes i entitats del sector públic dependents de la Generalitat, regula en el seu capítol III les cartes de servicis. Segons disposa l’article 15 de l’esmentat decret, «les cartes de servicis, com a instruments de millora, són documents que contenen els compromisos de qualitat, als quals l’òrgan a què es referix la carta ajustarà la prestació dels seus servicis en funció dels recursos disponibles, i, al mateix temps, proporcionen informació al ciutadà sobre les activitats prestades». En els articles 16 i següents s’establixen els requisits, contingut i el procediment per a l’elaboració de les cartes de servicis. Complint el que disposen els esmentats preceptes, en l’àmbit d’esta Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, s’ha elaborat la Carta de Servicis de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, seguint en totes les fases la metodologia aprovada per l’antiga Direcció General de Modernització el 20 de maig de 2010, per la qual cosa ha rebut el preceptiu informe favorable de l’òrgan competent en matèria de modernització i de gestió i avaluació de la qualitat dels servicis públics, en l’actualitat la Secretaria Autonòmica d’Administració Pública de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, i ha sigut presentada per a la seua aprovació com a tràmit previ a la seua publicació. Per tot el que s’ha exposat, fent ús de la facultat que em conferix l’article 19 del Decret 62/2010, de 16 d’abril, del Consell, quant a l’autoritat competent per a procedir a l’aprovació, resolc:

El Decreto 62/2010, de 16 de abril, del Consell, por el que se establecen los instrumentos generales del sistema para la modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos de los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de la Generalitat, regula en su capítulo III las cartas de servicios. Según dispone el artículo 15 del citado decreto, «las cartas de servicios, como instrumentos de mejora, son documentos que contienen los compromisos de calidad, a los que el órgano al que se refiere la carta ajustará la prestación de sus servicios en función de los recursos disponibles, y, al mismo tiempo, proporcionan información al ciudadano sobre las actividades prestadas». En los artículos 16 y siguientes se establecen los requisitos, contenido y el procedimiento para la elaboración de las cartas de servicios. Cumpliendo lo dispuesto en los citados preceptos, en el ámbito de esta Consellería de Educación, Cultura y Deporte, se ha elaborado la Carta de Servicios de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, siguiendo en todas sus fases la metodología aprobada por la entonces Dirección General de Modernización el 20 de mayo de 2010, por lo que ha recibido el preceptivo informe favorable del órgano competente en materia de modernización y de gestión y evaluación de la calidad de los servicios públicos, actualmente la Secretaría Autonómica de Administración Pública de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, y ha sido presentada para su aprobación, como trámite previo a su publicación. Por todo lo expuesto, en uso de la facultad que me confiere el artículo 19 del Decreto 62/2010, de 16 de abril, del Consell, en cuanto a la autoridad competente para proceder a su aprobación, resuelvo:

Primer Aprovar la Carta de Servicis de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el contingut de la qual s’incorpora com a annex d’esta resolució.

Primero Aprobar la Carta de Servicios de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià cuyo contenido se incorpora como anexo a esta resolución.

Segon Deixar sense efecte l’anterior Carta de Servicis de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià aprovada per Orde de 8 de febrer de 2007 (DOCV 16.03.2007), de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

Segundo Dejar sin efecto la anterior Carta de Servicios de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià aprobada por Orden de 8 de febrero de 2007 (DOCV 16.03.2007), de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte.

Tercer Disposar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercero Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Quart La carta de servicis estarà disponible per a la ciutadania a partir de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la pàgina web de la Generalitat, en l’apartat dedicat a les cartes de servicis a través de l’adreça d’Internet , i també en la pàgina de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport . A més, es duran a terme les accions divulgatives necessàries per a la seua difusió.

Cuarto La carta de servicios estará disponible para la ciudadanía, a partir de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la página web de la Generalitat, en el apartado dedicado a las cartas de servicio, a través de la dirección , y también en la página de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte . Además, se llevarán a cabo las acciones divulgativas necesarias para su difusión.

València, 13 de maig de 2013.– La consellera d’Educació, Cultura i Esport: María José Catalá Verdet.

Valencia, 13 de mayo de 2013.– La consellera de Educación, Cultura y Deporte: María José Catalá Verdet.

COMPROMÍS INSTITUCIONAL Un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport és la promoció del valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a vehicle identificador i de convivència dels seus ciutadans. És per això que impulsem tant el seu ús com l’aprofundiment i l’extensió del seu coneixement entre els valencians i valencianes. La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) és l’organisme de referència en l’acreditació oficial de les competències en esta

COMPROMISO INSTITUCIONAL Uno de los objetivos prioritarios de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte es la promoción del valenciano como lengua propia de la Comunidad Valenciana y como vehículo identificador y de convivencia de sus ciudadanos. Por ello impulsamos tanto su uso como la profundización y la extensión de su conocimiento entre los valencianos y valencianas. La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) es el organismo de referencia en la acreditación oficial de las

Num. 7029 / 22.05.2013

14970

llengua i cada dia són més els ciutadans que s’inscriuen en les proves que convoca cada any. El compromís de la JQCV amb els ciutadans és l’aposta per la qualitat i per la millora contínua dels nostres servicis. Amb la finalitat que resulten més transparents i senzills els passos que qualsevol ciutadà ha de fer per a acreditar els seus coneixements de valencià, impulsem la incorporació de les noves tecnologies que garantixen els millors estàndards de qualitat. Tot això amb el propòsit de fer més accessibles i més pròxims als ciutadans els servicis que prestem. María José Catalá Verdet, consellera d’Educació, Cultura i Esport

competencias en esta lengua y cada día son más los ciudadanos que se inscriben en las pruebas que convoca anualmente. El compromiso de la JQCV con los ciudadanos es la apuesta por la calidad y por la mejora continua de nuestros servicios. Con la finalidad de que resulten más transparentes y sencillos los pasos que cualquier ciudadano debe hacer para acreditar sus conocimientos de valenciano, impulsamos la incorporación de las nuevas tecnologías que garanticen los mejores estándares de calidad. Todo ello con el propósito de hacer más accesibles y más próximos a los ciudadanos los servicios que prestamos. María José Catalá Verdet, consellera de Educación, Cultura y Deporte

MISSATGE GENERAL Una administració eficient ha de respondre activament a les expectatives dels ciutadans. La Generalitat assumix este objectiu i incorpora, com a instrument de modernització, el projecte de cartes de servici perquè, a través d’estes, els ciutadans puguen exigir la prestació d’uns servicis públics amb les màximes garanties de qualitat i conéixer en tot moment el seu grau de compliment.

MENSAJE GENERAL Una administración eficiente debe responder activamente a las expectativas de los ciudadanos. La Generalitat asume este objetivo e incorpora, como instrumento de modernización, el proyecto de cartas de servicio para que, a través de las mismas, los ciudadanos puedan exigir la prestación de unos servicios públicos con las máximas garantías de calidad y conocer en todo momento su grado de cumplimiento.

SERVICIS La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) és l’organisme de la Generalitat que té la funció d’establir i efectuar les proves per a l’acreditació administrativa oficial de coneixements de valencià. La JQCV presta els servicis següents: • Convocatòria anual de les proves d’acreditació dels coneixements de valencià. • Tramitació de la inscripció en les proves i de l’expedició dels certificats acreditatius. • Informació al ciutadà sobre els nivells d’acreditació de coneixements del valencià, sobre l’estructura de les proves, sobre els seus continguts i sobre els criteris de correcció de cada nivell. • Informació al ciutadà sobre el calendari, els horaris i els llocs de realització de les proves. • Informació al ciutadà sobre els resultats obtinguts. • Oferta en línia de materials d’aprenentatge per a la formació i la preparació de les proves.

SERVICIOS La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) es el organismo de la Generalitat que tiene la función de establecer y efectuar las pruebas para la acreditación administrativa oficial de conocimientos de valenciano. La JQCV presta los siguientes servicios: • Convocatoria anual de las pruebas de acreditación de los conocimientos de valenciano. • Tramitación de la inscripción en las pruebas y de la expedición de los certificados acreditativos. • Información al ciudadano sobre los niveles de acreditación de conocimientos del valenciano, sobre la estructura de las pruebas, sobre sus contenidos y sobre los criterios de corrección de cada nivel. • Información al ciudadano sobre el calendario, los horarios y los lugares de realización de las pruebas. • Información al ciudadano sobre los resultados obtenidos. • Oferta en línea de materiales de aprendizaje para la formación y la preparación de las pruebas.

COMPROMISOS I INDICADORS La JQCV adquirix els següents compromisos i indicadors de qualitat del servici:

COMPROMISOS E INDICADORES La JQCV adquiere los siguientes compromisos e indicadores de calidad del servicio:

1. Facilitem en la pàgina web l’accés als impresos de matrícula, de manera que estos puguen descarregar-se i, si es disposa de DNI amb certificat electrònic incorporat o de firma electrònica de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, es pot completar la inscripció telemàticament.

1. Facilitamos en la página web el acceso a los impresos de matrícula, de manera que estos puedan descargarse y, si se dispone de DNI con certificado electrónico incorporado o de firma electrónica de la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana, se puede completar la inscripción telemáticamente.

Percentatge de dies en què estan disponibles en el termini fixat per a cada convocatòria.

Valor objectiu 99 %

2. Proporcionem en la pàgina web les proves completes de les últimes convocatòries, així com informació de materials d’autoaprenentatge per a la formació i la preparació de la prova de Coneixements Orals, Grau Elemental, Grau Mitjà i Grau Superior. Percentatge de dies de disponibilitat del servici en la web.

Valor objectiu 99 %

3. Facilitem informació en la pàgina web a les persones que han formalitzat correctament la matrícula, sobre el nivell en què s’han inscrit, la localitat i l’horari de la prova, informació que es pot consultar de manera personalitzada en la pàgina web des d’una setmana abans de començar cada període de les proves fins a l’últim dia de realització d’estes. Percentatge de dies de disponibilitat del servici en la web des d’una setmana abans del començament de les proves fins a l’últim dia de realització d’estes.

Valor objectiu 99 %

Porcentaje de días en que están disponibles en el plazo fijado para cada convocatoria.

Valor objetivo 99 %

2. Proporcionamos en la página web las pruebas completas de las últimas convocatorias, así como información de materiales de autoaprendizaje para la formación y la preparación de la prueba de Conocimientos Orales, Grado Elemental, Grado Medio y Grado Superior. Porcentaje de días de disponibilidad del servicio en la web.

Valor objetivo 99 %

3. Facilitamos información en la página web, a las personas que han formalizado correctamente la matrícula, sobre el nivel en el que se han inscrito, la localidad y el horario de la prueba, información que se puede consultar personalizadamente en la página web desde una semana antes de empezar cada período de las pruebas hasta el último día de realización de las mismas. Porcentaje de días de disponibilidad del servicio en la web Valor objetivo desde una semana antes del comienzo de las pruebas hasta el último día de realización de las mismas. 99 %

Num. 7029 / 22.05.2013

14971

4. Fem públiques les plantilles de correcció dels exercicis corresponents a les àrees de comprensió lectora i d’estructures lingüístiques després de la realització de la prova de Coneixements Orals, Grau Elemental, Grau Mitjà i Grau Superior.

Termini màxim de disponibilitat des de la realització de la prova.

Valor objectiu 48 hores

5. Enviem un correu electrònic amb el resultat detallat dels exercicis de la prova als aspirants no aptes que ho sol·liciten i hagen facilitat el correu electrònic.

Percentatge de correus sol·licitats que s’envien.

Valor objectiu 99 %

6. Facilitem informació en la pàgina web a les persones que han realitzat la primera fase del Grau Mitjà i Superior sobre si poden passar a la segona fase de la prova, informació que es pot consultar de manera personalitzada en la pàgina web. Termini màxim de disponibilitat des de la realització de la prova.

Valor objectiu 7 dies

7. Fem públics en la web els resultats de les proves i la seua consulta personalitzada en el termini màxim d’un mes des de la realització de les proves. Nombre màxim de dies des de la realització de la prova fins a la publicació dels resultats.

Valor objectiu 30 dies

AJUDE’NS A PRESTAR UN MILLOR SERVICI Si té qualsevol problema o dubte, o bé vol aportar un suggeriment per a millorar els nostres servicis, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a l’adreça següent: . També pot utilitzar els impresos normalitzats que, a l’efecte, trobarà en qualsevol de les oficines del registre de la Generalitat Valenciana, o bé a través dels apartats d’atenció al ciutadà o de bústia electrònica del portal . ON ESTEM Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià Avinguda de Campanar, 32. 46015 València. Tel.: 96 197 01 89. Fax: 96 197 03 16. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.30 h. En Internet . • Disponibilitat de la pàgina web 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, tret de les parades programades. • Estàndard AA del protocol de pautes d’accessibilitat establides pel W·C. • Especificacions tècniques d’ús: servici d’accés lliure a través d’Internet Explorer i Firefox (no cal certificat digital excepte per a completar telemàticament la inscripció en les proves i l’abonament de les taxes).

4. Hacemos públicas las plantillas de corrección de los ejercicios correspondientes a las áreas de comprensión lectora y de estructuras lingüísticas después de la realización de la prueba de Conocimientos Orales, Grado Elemental, Grado Medio y Grado Superior. Plazo máximo de disponibilidad desde la realización de la prueba.

Valor objetivo 48 horas

5. Enviamos un correo electrónico con el resultado detallado de los ejercicios de la prueba a los aspirantes no aptos que lo soliciten y hayan facilitado el correo electrónico. Porcentaje de correos solicitados que se envían.

Valor objetivo 99 %

6. Facilitamos información en la página web a las personas que han realizado la primera fase del Grado Medio y Superior sobre si pueden pasar a la segunda fase de la prueba, información que se puede consultar personalizadamente en la página web. Plazo máximo de disponibilidad desde la realización de la prueba.

Valor objetivo 7 días

7. Hacemos públicos en la web los resultados de las pruebas y su consulta personalizada en el plazo máximo de un mes desde la realización de las pruebas. Número máximo de días desde la realización de la prueba hasta la publicación de los resultados.

Valor objetivo 30 días

AYÚDENOS A PRESTAR UN MEJOR SERVICIO Si tuviera cualquier problema o duda, o bien desea aportar alguna sugerencia para mejorar nuestros servicios, puede ponerse en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: . También puede utilizar los impresos normalizados que, para ello, encontrará en cualquiera de las oficinas del registro de la Generalitat Valenciana, o bien a través de los apartados de atención al ciudadano o de buzón electrónico del portal . DÓNDE ESTAMOS Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià Avenida de Campanar, 32. 46015 Valencia Tel.: 96 197 01 89. Fax: 96 197 03 16. Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 h. En Internet • Disponibilidad de la página web 24 horas al día, 7 días a la semana, salvo paros programados. • Estándar AA del protocolo de pautas de accesibilidad establecidas por el W·C • Especificaciones técnicas de uso: servicio de acceso libre a través de Internet Explorer y Firefox (no se requiere certificado digital excepto para completar telemáticamente la inscripción en las pruebas y el abono de las tasas).

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF