Resultaten van de vergelijking van gemeten en berekende Ke

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Math, Basic Math, Equations
Share Embed Donate


Short Description

Download Resultaten van de vergelijking van gemeten en berekende Ke...

Description

Resultaten van de vergelijking van gemeten en berekende Ke- en Lden-waarden voor 2015 De vergelijking is uitgevoerd voor resultaten die berekend zijn op basis van: a) geluidmetingen op de meetpostlocaties b) uitsluitend gemodelleerde gegevens op deze locaties. De weergave van resultaten laat in de eerste kolommen de waarde zien op basis van modelberekening. Dit zowel op de exacte locatie van de meetpost (NMT - noise monitoring terminal) als voor de hoekpunten van een rekengrid van 250 meter. Deze laatste waarden geven een indruk van de variatie die ontstaat door kleine verschuivingen in de positie. In onderstaande figuur wordt de weergave van de berekende (gemodelleerde) en gemeten waarden voor de Ke-waarden op meetlocatie 5 geïllustreerd.

13.82 Ke

18.24 Ke

berekend

berekend

18.32 Ke berekend

20.03 Ke gemeten

16.52 Ke

21.18 Ke

berekend

berekend

In de resultaten is door grijze inkleuring een indicatie gegeven waar in de gridcel de meetpost staat. Hiervoor is de gridcel opgedeeld in 9 vakken (links-midden-rechts en onder-midden-boven). De meetpost op locatie 5 staat in de rechter onderhoek van de cel. De Ke-waarde op basis van de piekniveaus van alle gemeten vliegtuigpassages is 20.03 Ke; een verschil van 1.7 Ke. De verschillen tussen gemeten en gemodelleerde resultaten kunnen door meerdere redenen ontstaan, bijvoorbeeld: 1) het ontbreken van meetwaarden 2) verschillen tussen gemodelleerde en werkelijke ligging en spreiding in grondpaden 3) idem voor hoogteprofielen 4) idem voor stuwkracht.

Meten en rekenen 2015

-1-

Versie 2016/11/28

Resultaten van de vergelijking van gemeten en gemodelleerde Ke- en Lden-waarden 2015.

Obv Berekening (exacte locatie en 250 m grid) Grijs gemarkeerd: indicatie meetpostlocatie in gridcel Ke Lden 2015 2015 NMT-01 26.91 35.57 51.16 55.57 43.25 59.31 33.32 45.16 54.33 60.21 NMT-02

13.33

9.86

43.94

7.34

42.60

31.56

61.88

8.55 10.48 NMT-03

43.36 34.42

NMT-04

28.86

56.70

28.56

52.67

30.47

NMT-05

NMT-06

53.39

52.44

13.82

18.24

44.11

46.26

21.18

45.48

41.27

57.98

47.04

41.74 41.15 NMT-07

13.30

58.54

14.89

42.31

14.48

NMT-08

NMT-09

42.35

43.55

8.69

6.54

42.33

41.12

4.98

41.71

18.18

45.24

41.75

18.43 18.46

47.42

41.66

2.9

-0.5

30.56

55.54

-2.1

-0.1

28.33

52.07

-2.1

-0.5

20.03

45.94

1.7

-1.1

43.59

59.26

1.9

0.4

21.35

46.78

6.9

3.8

9.42

40.15

3.2

-1.6

19.87

46.14

1.4

-1.0

40.58 47.14 47.14

22.49

11.42

43.75

14.56

14.28

-1.2

56.11

42.99

6.27

-3.0

58.77

13.16

7.05

58.06

47.84

58.89 35.18

40.21

52.71

28.78

39.27

Lden 2015

51.21

52.55

18.32

Ke 2015

Lden 2015

55.01

29.98

16.52

Ke 2015

40.97

55.63 24.95

Meten-Rekenen

42.17 42.21

32.63

Obv metingen

49.50

Voor Ke: (alleen) hoogste Lmax per vlucht meegenomen Voor Lden: totale waarden, alle events, per vlucht meegenomen

Meten en rekenen 2015

-2-

Versie 2016/11/28

Trend in verschillen tussen berekende en gemeten waarden De resultaten voor 2015 zijn vergeleken met eerder bepaalde resultaten voor 2014. Hieruit is af te leiden of de resultaten bepaald op basis metingen en modelberekeningen eenzelfde trend vertonen (stijgend, dalend of gelijk).

Ter informatie geeft onderstaande figuur het baangebruik voor 2014 en 2015 weer. Toe- of afname van het aantal vliegbewegingen zal een van de oorzaken zijn voor verschillen in geluidbelasting. Landing baan 21: 2014: 10384 (36%) 2015: 11071 (36%)

Start baan 03: 2014: 2796 (10%) 2015: 2725 (9%)

Start baan 21: 2014: 11772 (40%) 2015: 12569 (41%)

Landing baan 03: 2014: 4184 (14%) 2015: 4220 (14%)

Conclusie en aanbevelingen De analyse laat zien dat de gemeten waarden, op een uitzondering na, in lijn liggen met berekende waarden. Op dit moment zijn daarom geen aanvullende analyses nodig. De werkgroep Leefbaarheid beveelt aan om de analyse te herhalen voor de jaren 2016 en 2017 en te monitoren of de resultaten in lijn blijven met de analyse over de meetwaarden van 2015. Meten en rekenen 2015

-3-

Versie 2016/11/28

View more...

Comments

Copyright ´┐Ż 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF