Risicobijlage - Today`s Groep

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Aerospace Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Download Risicobijlage - Today`s Groep...

Description

Risicobijlage Today’s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie in deze risicobijlage aan verandering onderhevig is. De verantwoordelijkheid voor het vergaren van informatie betreffende de financiële producten waarin en de manieren waarop Cliënt handelt ligt te allen tijde bij Cliënt. Met het verstrekken van de volgende informatie wijst Today’s Cliënt uitdrukkelijk op het feit dat met iedere vorm van beleggen en speculatie risico’s gepaard gaan. Today’s is echter van mening dat een aantal financiële producten waarin en manieren waarop gehandeld kan worden gepaard gaan met dermate grote risico’s dat Cliënt in zijn afweging of desbetreffende handel voor hem geschikt is rekening moet houden met het feit dat Today’s het volgende ten strengste afraadt: 1. handelen op OTC-markten terwijl Cliënt niet over voldoende ervaring en kennis beschikt met betrekking tot de specifieke risico’s van de OTC-handel; 2. handelen op OTC-markten terwijl Cliënt een laag risicoprofiel heeft; 3. handelen op OTC-markten met geld dat bestemd is om in dagelijkse behoeften te voorzien, geld dat bestemd is als pensioenvoorziening, geld dat bestemd is voor studiekosten, (studenten)leningen, (tweede)hypotheken, noodfondsen; 4. day traden terwijl Cliënt niet over voldoende ervaring en kennis beschikt met betrekking tot day trading in het algemeen en de gebruikte systemen in het bijzonder; 5. day traden terwijl Client over weinig financiële middelen beschikt en een laag risicoprofiel heeft; 6. day traden met geld dat bestemd is om in dagelijkse behoeften te voorzien, geld dat bestemd is als pensioenvoorziening, geld dat bestemd is voor studiekosten, (studenten)leningen, (tweede)hypotheken, noodfondsen.

1. Specifieke kenmerken en risico’s van effecten Aandelen Een aandeel is een deelneming in het aandelenkapitaal van een onderneming. De aandeelhouder kan zich economisch gezien als eigenaar van een gedeelte van het vermogen van de vennootschap beschouwen. De ontwikkeling van de waarde van een aandeel is met name afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten en de dividendpolitiek van de betrokken vennootschap. Omdat een aandeel risicodragend kapitaal is, kan in het geval van faillissement van de vennootschap, de waarde van het aandeel terug lopen tot nul. Een vennootschap zal pas overgaan tot het uitbetalen van dividend aan haar aandeelhouders wanneer alle overige kapitaalverschaffers het aan hen toekomende rendement hebben ontvangen. De risico’s van een belegging in aandelen kunnen zeer verschillend zijn en zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen bij de onderneming en kwaliteit van het management.

Certificaten van aandelen Certificaten van aandelen zijn effecten die originele aandelen vertegenwoordigen. De aandelen zelf zijn meestal in beheer bij een administratiekantoor. Certificaathouders zijn als het ware deelgerechtigd in de onderliggende aandelen. Niet alle rechten, die zijn verbonden aan aandelen, zijn ook van toepassing op certificaten van aandelen. Het stemrecht van de certificaten is bijvoorbeeld vaak beperkt. De risico’s van een belegging in certificaten van aandelen zijn in principe dezelfde als de risico’s van een belegging in gewone aandelen. Opties Een optie is een contract waarbij de partij die de optie verstrekt (de “schrijver”) aan zijn wederpartij het recht toekent om een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een pakket aandelen of een vastgestelde hoeveelheid goud, gedurende of aan het einde van een overeengekomen periode te kopen (we spreken dan van een “call-optie”) of te verkopen (we spreken dan van een “put-optie”) tegen een prijs die van te voren is bepaald of waarvan overeengekomen is op welke wijze deze bepaald zal worden. Voor dit recht betaalt de wederpartij meestal een premie aan de schrijver. De premie bedraagt slechts een fractie van de onderliggende waarde. Hierdoor leidt een koersschommeling van de onderliggende waarde tot grotere winsten of verliezen voor de houder van een optie (de zogenaamde hefboomwerking). Meestal is de optie tussentijds verhandelbaar: zowel call-opties als put-opties kan men dan kopen en verkopen. De tegenpartij van een koper van een call-optie is de schrijver (verkoper) van de call-optie en de tegenpartij van een koper van een put-optie is de schrijver van de put-optie. De premie die dient te worden betaald, is onder meer afhankelijk van de waardeontwikkeling (koers) van de onderliggende waarde. Een optie(contract) geeft de koper het recht (niet de verplichting) om gedurende of aan het eind van een zekere periode een zekere hoeveelheid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld obligaties of een vastgestelde hoeveelheid dollars) te kopen (calloptie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf overeengekomen prijs. De koper hoeft dus geen gebruik te maken van de optie. Voor het recht dat de koper van een optie verkrijgt betaalt de koper een premie. De koper van een optie loopt het risico dat de betaalde premie verloren gaat (het verlies is overigens beperkt tot de premie en kan niet meer bedragen). Een schrijver van een optie neemt de verplichting (geen recht) op zich om de onderliggende waarde te leveren (schrijver van calloptie) of af te nemen (schrijver van putoptie) tegen de afgesproken prijs. Hij heeft dus leveringsplicht of ontvangstplicht, waarvoor de schrijver een premie ontvangt. Bij het schrijven van opties wordt onderscheid gemaakt tussen het gedekt en ongedekt (naakt) schrijven van opties. Onder gedekt schrijven wordt verstaan het schrijven van een call-optie op de onderliggende waarde die schrijver zelf in bezit heeft (de Cliënt kan dus leveren). Bij het ongedekt of naakt schrijven heeft men deze stukken niet in bezit en zullen tegen de dan geldende koers alsnog moeten worden geleverd. Het schrijven van putopties wordt altijd als ongedekt beschouwd (men is immers verplicht de onderliggende waarde te kopen, indien de koper van de optie van zijn recht gebruik wenst te maken). Om er zeker van te zijn dat een schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen dient de schrijver zekerheid (margin) te stellen. De schrijver van een optie kan te maken krijgen met (onbeperkte) verliezen, die vele malen groter kunnen zijn dan de ontvangen premie. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen het gedekt en ongedekt schrijven van opties. Het gedekt schrijven van een call-optie kan bijvoorbeeld een effectenportefeuille juist beschermen tegen waardevermindering van de portefeuille. Bij het ongedekt schrijven van opties kunnen de verliezen in principe onbeperkt zijn.

Obligaties Obligaties zijn schuldbrieven van een lening uitgegeven door een (overheids)instelling. Over de schuld wordt door de instelling die de obligatie heeft uitgegeven over het algemeen een vooraf overeengekomen rente vergoed. Nagenoeg alle obligaties zijn aflosbaar. Obligaties behoren tot het zogenaamde vreemd vermogen (geleend geld) van een onderneming. Er bestaan bijzondere vormen van obligaties. Deze bijzondere vormen kunnen betrekking hebben op de wijze van rentebetaling, de wijze van aflossing, de wijze van uitgifte en bijzondere leningsvoorwaarden. Het rendement op de obligatie kan bijvoorbeeld (mede) afhankelijk worden gesteld van de geldende rentestand (voorbeelden zijn surplusobligaties en rente-indexobligaties) of van de winst van de instelling die de obligatie heeft uitgegeven (zoals winstdelende obligaties en inkomstenobligaties). Er bestaan ook obligaties waarop geen rente wordt uitbetaald (zerobonds). Het rendement op deze obligaties wordt verkregen uit het verschil tussen de uitgiftekoers en de latere aflossingskoers. Ook een belegging in obligaties draagt risico’s met zich mee. De koers van een obligatie is over het algemeen in de eerste plaats afhankelijk van de rentestand, zodat koersschommelingen kunnen plaatsvinden. Voorts is de gegoedheid van de uitgevende instelling belangrijk. Ingeval van faillissement van de uitgevende instelling gelden de obligatiehouders als concurrente onverzekerde crediteuren van de uitgevende instelling, tenzij ten behoeve van de obligatiehouder een speciale zekerheid is bedongen. Converteerbare obligaties De converteerbare obligatie is een obligatie die gedurende de zogenaamde conversieperiode tegen de conversiekoers onder bepaalde voorwaarden (meestal op verzoek van de belegger) kan worden omgewisseld tegen aandelen. De converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel. Voor de risico’s wordt derhalve verwezen naar de risico’s die zijn verbonden aan deze effecten. Warrants Een warrant vertegenwoordigt het recht om gedurende een vastgestelde periode een bepaald aantal (certificaten van) aandelen en obligaties (of in een enkel geval een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta) te kopen van en/of te verkopen aan de vennootschap die ze beschikbaar heeft gesteld tegen een vooraf vastgestelde prijs. Een warrant lijkt op een optie met dien verstande dat een warrant een recht vertegenwoordigt jegens het betrokken bedrijf. De risico’s die zijn verbonden aan een warrant zijn vergelijkbaar met de risico’s die zijn verbonden aan het kopen van opties. Futures (termijncontracten) Een termijncontract is de verplichting (geen recht) om een zekere hoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde (zoals valuta, goederen of grondstoffen) te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op termijn. Een termijncontract kan worden gekocht of worden verkocht. De koper van een termijncontract (ook wel houder van een “long positie” genoemd) neemt de verplichting op zich om de afgesproken hoeveelheid in ontvangst te nemen en te betalen. De verkoper (houder van een “short positie”) heeft een leveringsplicht. Het is over het algemeen niet de bedoeling om de partij goederen of financiële waarden daadwerkelijk te ontvangen of te leveren. De termijnhandel kent een hoge mate van hefboomwerking. Bij het afsluiten van een termijncontract behoeft maar een gering deel van de werkelijke waarde te worden gestort. Een beperkte koersschommeling kan derhalve tot grote verliezen (of winsten) leiden. Het verlies op een termijncontract kan aanzienlijk zijn. Het verlies hoeft niet beperkt te zijn tot de inleg. Onder bepaalde marktomstandigheden kan het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om een positie te sluiten/liquideren. Het geven van een “stop-loss” of “stop-limit” opdracht zullen de verliezen niet noodzakelijkerwijze kunnen beperken. De verliezen zijn niet gelimiteerd.

2. Afwijkende markten, bijzondere manieren van handelen en de specifieke risico’s OTC OTC-markt staat voor ‘Over The Counter Markt’. Op een OTC-markt worden effectentransacties (vaak OTC-derivaten genoemd) verricht waarvan de handel niet op een centraal gereguleerde markt (de beurs) plaats heeft. OTC-derivaten hebben meestal betrekking op rente en/of valuta (bijvoorbeeld valutatermijncontracten en rentederivaten), maar er zijn ook OTC-derivaten met betrekking tot grondstoffen, edelmetalen of indices. OTC-derivaten zijn oorspronkelijk bedoeld om verschillende soorten financiële risico’s af te dekken (het zogenaamde ‘hedging’), maar kunnen ook speculatief worden ingezet. Een van de kenmerken van een OTC-markt is de beperkte handel. Dit kan met zich mee brengen dat bepaalde effecten onmogelijk verkocht of gekocht kunnen worden. Beperkte handel brengt bovendien met zich mee dat een (relatief) kleine order een grote koersafwijking tot gevolg heeft. Het komt daarbij vaak voor dat partijen de markten proberen te beïnvloeden door ongevraagde e-mailberichten met adviezen rond te zenden. Deze ‘adviezen’ zijn over het algemeen bedoeld om de koers van het betreffende aandeel te manipuleren en het opvolgen van dergelijke adviezen wordt ten strengste afgeraden OTC-markten zijn automatische noteringssystemen die slechts met een zeer beperkte reglementering werken. Ondernemingen met een notering aan een OTC markt zijn niet onderworpen aan wet- en regelgeving die geldt op andere beurzen. De notering van effecten aan een OTC-markt kan per direct worden stopgezet. Er is geen garantie voor het naleven van een termijn van een order. Het kan gebeuren dat een dagorder pas een of meerdere dagen later wordt uitgevoerd. Geen enkele klacht omtrent orders, die op een niet gereglementeerde markt worden geplaatst, wordt behandeld door een toezichthoudende instantie. Het risico van OTC-transacties is groot. Pinksheets Pinksheets zijn een onderdeel van aandelenmarkten in de Verenigde Staten. Hier worden vooral microcap aandelen (aandelen van ondernemingen met een kleine marktwaarde) met over het algemeen lage koersen verhandeld. In het verleden zijn deze ‘pennystocks’ veelvuldig voorwerp geweest van het zogenaamde ‘pump-and-dump’: het kunstmatig beïnvloeden van de koers ten einde winst te behalen. De markt wordt gekenmerkt door hoge volatiliteit en gaat derhalve gepaard met een relatief hoog risico. Day trading Day traden is een handelstrategie die gericht is op het steeds weer aan- en verkopen van bepaalde effecten om gedurende de handelsdag te profiteren van prijsfluctuaties. Onder bepaalde marktcondities is het moeilijk tot onmogelijk om posities snel te liquideren tegen een redelijke prijs. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de koers van een bepaald effect plotseling inzakt of wanneer de handel wordt stilgelegd. Bovendien dient rekening gehouden te worden met het feit dat systeemfouten kunnen leiden tot verliezen. Day traden vereist kennis van de financiële markten, handelstechnieken en strategieën. Bovendien is in de praktijk gebleken dat een startkapitaal van minder dan € 50.000 de kans op winst aanzienlijk doet afnemen. Dit houdt echter niet in dat een startkapitaal van meer dan € 50.000 enige kans biedt op het behalen van winst. Een agressieve handelsstrategie is voor day traden vereist en genereert daarom substantiële transactiekosten. Day traden gaat gepaard met een hoog risico.

Short gaan Short gaan houdt in dat effecten verkocht worden terwijl de verkoper de effecten niet bezit. De effecten zullen op een later tijdstip moeten worden gekocht. De verkoper dient de effecten tegen de dan geldende koers te kopen. Wanneer de koers daalt is het bedrag waar de effecten voor gekocht worden lager dan het bedrag waar de effecten voor verkocht zijn. In dit geval wordt een winst gerealiseerd. Wanneer de koers stijgt is het bedrag waar de effecten voor gekocht worden hoger dan het bedrag waar de effecten voor verkocht zijn. In dit geval wordt een verlies geleden. Het potentiële verlies is in theorie ongelimiteerd. Short gaan gaat gepaard met een hoog risico. Verschillende valuta Wanneer gehandeld wordt in effecten, die genoteerd staan in een andere valuta’s, brengt dit valutarisico’s met zich mee. Valutakoersen kunnen als gevolg van politieke, economische en andere gebeurtenissen snel veranderen. Fluctuatie van een valutakoers kan tot gevolg hebben dat winsten en/of verliezen in de basisvaluta aanzienlijk groter of kleiner zijn. De risico’s die gepaard gaan met effectentransacties buiten de basisvaluta zijn aanzienlijk. Systemshop/signalen Het aangaan van een abonnement met een signaal aanbieder heeft de automatische omzetting van signalen in orders tot gevolg. De aanbieder geeft een signaal af waarna onmiddellijk een order wordt uitgevoerd. Dit systeem is volledig geautomatiseerd en er is geen sprake van menselijke controle. Wanneer aan de hand van signalen gehandeld wordt betekent dit dat een voorwaardelijke orderreeks wordt aangegaan. De concrete orders zijn nog niet bekend, maar de gevolgde methode wel. Een methode biedt echter geen enkele garantie voor het te voeren beleid door de signaal aanbieder. Een methode kan zeer specifiek en concreet zijn, maar ook vaag en nauwelijks omlijnd. Met de opname van de signaal aanbieder in de Systemshop geeft Today’s geen waarde oordeel over de methode van de aanbieder en/of de aanbieder. Today’s raadt het ten strengste af om zonder zelfstandig onderzoek naar de kwaliteit van de signaal aanbieder, de wenselijkheid en redelijkheid van de te volgen methode en de frequentie van de signalen (orders), die in het verleden zijn afgegeven, een abonnement met de signaal aanbieder af te sluiten. Cliënten die willen handelen aan de hand van signalen dienen dit uitsluitend te doen met dat gedeelte van hun vrij vermogen dat geheel aangewend kan worden voor speculatieve doeleinden. Vanwege de snelheid van de uitvoering van de signalen (orders) zijn afgegeven signalen niet te onderbreken of te stoppen (een afgegeven signaal zal altijd omgezet worden in een order), dit brengt een hoog risico met zich mee. Cliënten dienen zich tevens bewust te zijn dat een hoge frequentie van afgegeven signalen aanzienlijke transactie kosten tot gevolg hebben. Transactie kosten hebben altijd een negatieve invloed op het te behalen rendement. Cliënten die handelen aan de hand van signalen dienen vaak (bij voorkeur dagelijks) hun order geschiedenis te raadplegen. Omdat een afgegeven signaal niet gestopt kan worden biedt Today’s de mogelijkheid om op de Today’s System rekening zelfstandig te handelen en zo een uitgevoerde order te ‘corrigeren’ met een zelfstandig geplaatste order. Een uitgevoerde order wordt door een dergelijke ‘correctie’ niet ongedaan gemaakt en cliënten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van de reeds uitgevoerde order. Today’s benadrukt dat het door omstandigheden vrijwel onmogelijk kan zijn om een uitgevoerde order door middel van een zelfstandig geplaatste order te ‘corrigeren’.

Today’s wijst cliënten er nadrukkelijk op dat Today’s te allen tijde gerechtigd is om een signaal aanbieder de ‘toegang’ (de koppeling) tot het handelssysteem te ontzeggen. Omdat signalen niet langer worden omgezet in orders kan dit nadelige gevolgen hebben voor cliënten. Today’s is nooit aansprakelijk voor gederfde winst en/of schade die hiermee verband houdt. De handel aan de hand van signalen brengt grote risico’s met zich mee en kan leiden tot onvoorziene en ongewenste posities. Cliënten die niet actief uitgevoerde orders willen of kunnen controleren, die geen grote verliezen willen of kunnen lopen en risicomijdend zijn dienen nimmer gebruik te maken van de Systemshop/signalen.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF