Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros...

Description

1

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna. Andra aktuella begrepp: Mobbning: Förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Sexuella trakasserier: Avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. Rasism: Bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader jämfört med folkgrupper som är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja och kontrollera. Främlingsfientlighet: Avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. (Ur Skolverkets ”Allmänna råd och kommentarer” för arbetet med att främja likabehandling, 2009) Enhetens mål: Våra barn har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta för kränkande behandling av något slag. Syftet med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är att förebygga och motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Planen gäller kränkningar mellan barn såväl som mellan personal och barn.

2

Förskolans uppdrag: I vår verksamhet tar vi avstånd från alla tendenser till diskrimineringar, trakasserier och kränkningar. Miljön skall vara trygg för alla som vistas på förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska vara goda förebilder och ha ett förhållningssätt/arbetssätt som förebygger diskriminering, trakasserier och kränkningar. Om någon uppger att hon/han har blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt ska vi alltid ta det på allvar.

Diskrimineringslagen Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder:       

Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Kön Könsidentitet och könsuttryck Sexuell läggning Funktionshinder Ålder

Diskrimineringslagens mål: • Att främja barns och elevers lika rättigheter. • Att motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, funktionshinder samt ålder. • Att motverka annan kränkande behandling.

Direkt diskriminering är särbehandling på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen. Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom att tillsynes neutrala bestämmelser eller förfaringssätt tillämpas, så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet utan koppling till de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel:

3

Fysisk – att knuffas och puttas Verbal – att säga ”du är dum” Psykosocial – att säga ”du får inte vara med” I text och bild – att rita av någon Trakasserier – att retas

Information och förankring: När barn och föräldrar börjar på förskolan informerar pedagogerna om förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolechef och pedagoger har ansvar för att arbetet med att motverka kränkande behandling hela tiden utvecklas. Varje år i oktober reviderar vi planen mot diskriminering. Alla föräldrar har då möjlighet att ta del av förslag till reviderad plan och lämna synpunkter innan beslut fattas. Vid varje förändring i handlingsplanen förankras den nya planen i personalgruppen. Föräldrarna informeras på föräldramöten om planen mot diskriminering och kränkande behandling. På föräldraråd förankras och utvärderas planen en gång per läsår. I förskolan är det personalens uppgift att förankra planens innebörd för barnen. All nyanställd personal informeras om förskolans likabehandlingsarbete vid introduktionen. Barnpiloter har fått utbildning i ämnet och kan användas som resurspersoner och som stöd i likabehandlingsarbetet.

Hur kan vi mäta resultatet? Vi för samtal med barnen kring hur man är mot varandra.

4

Vi är observanta på vad som sker i barngruppen. Vi lyssnar på signaler som vi får från föräldrar. Vi använder enkäter i olika former.

Utvärdering: Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas i samband med den årliga kvalitetsredovisningen.

Mål för arbetet 2012: Vi vill skapa en trygg miljö för alla förskolans barn. Likabehandling ska vara integrerad i den dagliga verksamheten med barnen och kontinuerligt diskuteras i pedagoggruppen. Pedagogerna ska sträva mot att alltid finnas i barnens närhet.

Hur gör vi för att nå målen? • Ett förebyggande arbetssätt där samtal om relationer, kamratskap och ett positivt förhållningssätt till varandra poängteras och pågår i alla barngrupper. • Alla händelser med inslag av kränkningar ska omedelbart bemötas av vuxna. • Alla vuxna ska skapa ett förtroendefullt samtalsklimat mellan vuxna och barn. Den som verkar aktivt inom förskolan är skyldig att motverka alla kränkande behandling bland vuxna och barn enligt Skollagen 1 kap 2§. • Alla vuxna har skyldighet att ingripa, även i smått. • Personal och föräldraråd ska vara väl informerade om innehållet i planen mot diskriminering och kränkande behandling. • Alla arbetslag ska arbeta utifrån utbildningsplanens normer och värden samt handlingsplanen. • Vid misstanke om kränkningar ska alla som arbetar på förskolan ta ansvar för att ingen åsidosätter sitt ansvar och att inget dröjsmål till ingripande får förekomma om misstanke finns.

Kränkande behandling/Diskriminering

5

Främjande arbete. Hur gör vi?  Regelbundna samtal med barnen om deras trivsel i vardagen  Utvecklingssamtal med barn och alla föräldrar/vårdnadshavare en gång per år  Regelbundna observationer av barnens lek görs och dokumenteras vid behov  Föräldraenkäter  Medarbetare skall alltid reagera på ord eller gärningar som kan anses vara kränkande  Förebyggande arbete  Observation av samspelet mellan barnen i alla förskolegrupper ska genomföras i september, februari och maj varje år

Ansvarig: Kvalitetsgruppens representanter

Åtgärdande arbete: Då personalen dagligen har föräldrakontakt i förskolan så finns det goda samtalsmöjligheter om händelser kring barnen varje dag. Första åtgärden, om ett barn agerar på ett sätt mot sina kamrater som inte är acceptabelt, är att prata med barnet. Andra åtgärden är att samtala med föräldrarna om det som skett. Vidare kan resonemanget föras i ett utvecklingssamtal eller vid ett extrainkallat möte. I förskolan arbetar personalen löpande med att ge barnen stöd i sin sociala tillvaro. Om barnet har större svårigheter med ovanstående så ökar vi stödet och har samtidigt samtal med barnets föräldrar. På enheten har avdelningspersonalen samtal med specialpedagog och/eller förskolechef en gång per termin för att stämma av hur det fungerar för varje enskilt barn i grupperna. När kränkande behandling upptäckts tas det upp med berörda barn och som ett allmänt tema i barngrupperna. Aktiviteterna runt temat styrs av barnens ålder och mognad. Föräldrar/vårdnadshavare till inblandade barn kontaktas.

6

Samtal med berörda föräldrar sker. Handlingsplan/åtgärdsprogram upprättas. Vid upptäckt av kränkande behandling informeras förskolechefen. Vid behov kan specialpedagog eller psykolog konsulteras för rådgivning. Vårdnadshavare kan få stöd via Familjecentrum.

Mobbning: Främjande arbete. Hur ska vi göra?: • • • • • • • • • •

Bekräfta alla barn Uppmärksamma alla positiva handlingar Pedagogerna ska vara goda förebilder Uppmuntra barnen att hjälpa varandra Samtala kring: Hur är en bra kompis? Konfliktlösning Bejaka olikheter Förebyggande arbete Gruppobservationer och kartläggning av miljön Fortlöpande observationer av barngrupper och enskilda barn

Åtgärdande arbete: • • • • • • • •

Vid misstanke om mobbning görs ytterligare observationer Analys av gruppobservationer Analys av kartläggningen av miljön När mobbning upptäckts tas det upp med berörda barn och som ett allmänt ämne i barngruppen. Aktiviteterna runt ämnet styrs av barnens ålder och mognad. Föräldrar/vårdnadshavare till berörda barn kontaktas. Samtal sker med berörda föräldrar. Handlingsplan/åtgärdsprogram upprättas. Vid upptäckt mobbning informeras enhetschefen. Vid behov kan specialpedagog konsulteras för rådgivning. Vårdnadshavare kan få stöd via Familjecentrum.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF