Sammanfattning av antagna yttranden OKTOBER 2015

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Sammanfattning av antagna yttranden OKTOBER 2015...

Description

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Bryssel den

PLENARSESSIONEN DEN 6–8 OKTOBER 2015 SAMMANFATTNING AV ANTAGNA YTTRANDEN

Detta dokument finns tillgängligt på de officiella språken på kommitténs webbplats på följande adress: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documents#/boxTab1-2

De yttranden som tas upp finns tillgängliga på internet via kommitténs sökmotor: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions-search

EESC-2015-04158-05-00-TCD-TRA (FR/EN) 1/9 Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 25469011 — Fax +32 25134893 — Internet: http://www.eesc.europa.eu

SV

Sammanfattning: 1.

EKONOMISK STYRNING/FINANSIERINGSINSTRUMENT ............................................. 3

2.

REGIONALPOLITIK .................................................................................................................. 4

3.

SOCIALPOLITIK/SYSSELSÄTTNING/UTBILDNING ......................................................... 5

4.

YTTRE FÖRBINDELSER........................................................................................................... 6

EESC-2015-04158-05-00-TCD-TRA (FR/EN) 2/9

Plenarsessionen ägde rum i samband med den konstituerande plenarsessionen i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén den 6–8 oktober 2015. Följande yttranden antogs vid plenarsessionen:

1.

EKONOMISK STYRNING/FINANSIERINGSINSTRUMENT

 Ändring av förordningen om strukturfonderna – särskilda åtgärder för Grekland Föredragande: Carmelo Cedrone (Arbetstagargruppen – IT) Referens:

COM(2015) 365 final – 2015/0160 (COD) EESC-2015-04723-00-00-AC-TRA

Huvudpunkter: EESK:s ståndpunkt:  Kommittén stöder kommissionens förslag, även om den anser att det är otillräckligt.  Kommittén anser att EU-institutionerna och medlemsstaterna bör skapa ett program för stöd till euroländer i svårigheter, med början i Grekland. Programmet bör vara mer omfattande och mer trovärdigt än vad som hittills föreslagits.  Kommittén efterlyser större flexibilitet i användningen av de nya europeiska styrelseformerna för skatte- och budgetpolitik. EESK anser dessutom att det skulle vara nödvändigt att:  Utöka förslaget (avskaffande av medfinansieringen till Grekland) till hela perioden 2014–2020.  Påskynda och föregripa insatserna inom Junckerplanen för Grekland, för att främja den ekonomiska återhämtningen, utvecklingen och sysselsättningen.  Förenkla de administrativa förfarandena.  Överväga möjligheten att utöka dessa åtgärder eller liknande åtgärder, med lämpliga kontroller, till andra länder som har drabbats, och fortfarande drabbas, särskilt hårt av krisen och som har en arbetslöshetsnivå över EU-genomsnittet. Kontaktperson:

Gerald Klec (Tfn 00 3225469909 - e-post: [email protected])

EESC-2015-04158-05-00-TCD-TRA (FR/EN) 3/9

2.

REGIONALPOLITIK

 Europeiska unionens strategi för Alpregionen Föredragande: Stefano Palmieri (Arbetstagargruppen – IT) COM(2015) 366 final – EESC-2015-03720-00-00-AC-TRA

Referens:

Key points: EESK:s ståndpunkt:  

   

EESK anser att EU:s strategi för Alpregionen (Eusalp) skulle ge Alperna som region ett mervärde, och ser den som en drivmotor för utveckling som kan främja konkurrensen och sammanhållningen inom hela EU. EESK beklagar att den sociala dimensionen inom Eusalp inte tillskrivs samma värde som den ekonomiska eller miljömässiga. EESK anser att det är viktigt att ta fram innovationsfrämjande strategier som på ett effektivare sätt främjar konkurrenskraften och sysselsättningen, att locka nya investeringar, utöka åtgärderna för att stödja jord- och skogsbruket samt stödja de olika former av turism som är aktuella i området. Det är nödvändigt att minska vägtransporterna för varor och personer och att främja ekologiskt hållbara förbindelser till turistområden. Det är också viktigt att upprätthålla balansen mellan att bevara natur- och kulturresurserna och en effektiv användning av dem, ekologisk konnektivitet, åtgärder för att vi ska kunna begränsa klimatförändringarna och anpassa oss till dem, samt en säker och högkvalitativ energiförsörjning till rimliga priser. Eusalp måste ha ett effektivt flernivåstyre. EESK betonar därför att det är viktigt att stödja och stärka det civila samhällets deltagande i utformningen av Eusalp. När det gäller Eusalps övervaknings- och utvärderingssystem är det viktigt att komplettera en kvantitativ bedömning med kvalitativa indikatorer. EESK välkomnar de åtgärder som föreslås i syfte att utnyttja synergier mellan Eusalp och de andra makrostrategier som redan har inletts, även med tanke på möjligheten att införa makroregionkonceptet i andra europeiska områden.

Kontaktperson:

Helena Polomik (Tfn: 00 32 25469063 – e-post: [email protected])

EESC-2015-04158-05-00-TCD-TRA (FR/EN) 4/9

3.

SOCIALPOLITIK/SYSSELSÄTTNING/UTBILDNING  Vidareutbildning på landsbygden (yttrande på eget initiativ)

Föredragande: Referenser:

Brendan Burns (Arbetsgivargruppen – UK) EESC-2014-06815-00-00-AS-TRA

Huvudpunkter: Eftersom EU inte har några direkta befogenheter på utbildningsområdet och utbildningssystemen skiljer sig åt i medlemsstaterna vill EESK belysa ett gemensamt europeiskt problem som gäller tillhandahållandet av vidareutbildning (yrkesutbildning) på landsbygden och i avlägset belägna områden i Europa. Detta är något som måste tas upp på europeisk, nationell och regional nivå. Det behövs en ny europeisk agenda som uppmuntrar EU-institutionerna och de nationella regeringarna, samt företag, fackföreningar och andra organisationer i det civila samhället, att förbättra samarbetet så att vidareutbildning blir tillgänglig både för arbetstagare som genomgår utbildning och deras arbetsgivare. Detta bör ske nära arbetsplatsen och i en miljö som är kompatibel med den. Behöriga myndigheter bör främja och uppmuntra ett sådant samarbete och säkerställa ett adekvat finansiellt stöd. Man måste utveckla nya vidareutbildnings- och yrkeskvalifikationer för mikro- och småföretag som bygger på empiriska bevis på de uppgifter som faktiskt utförs i dessa företag. Utbildning för landsbygdsföretag måste ske lokalt, med hjälp av IKT och andra bredbandstillämpningar. För att uppnå detta bör allmän tillgång till mobila och markbundna höghastighetsbredband i landsbygdsområden och avlägset belägna områden behandlas som "grundläggande infrastruktur". Om nationella/regionala regeringar ger ett långsiktigt finansiellt stöd till lokala grupper kommer detta att bidra till att samordna processen för att fastställa och tillgodose lokala behov. Kontaktperson:

Stella Brožek-Everaert (Tfn: 00 32 25469202 – e-post: [email protected])

EESC-2015-04158-05-00-TCD-TRA (FR/EN) 5/9

4.

YTTRE FÖRBINDELSER  Energi som utvecklings- och fördjupningsfaktor för västra Balkans anslutning

Föredragande: Pierre-Jean Coulon (Arbetstagargruppen – FR) Referens:

EESC-2015-02407-00-01-AS-TRA

Huvudpunkter: I yttrandet efterlyser kommittén en integrering av västra Balkan i planerna på en energiunion för att förbättra energisammanlänkningarna. Den kommer att stimulera utveckling och upplysa medborgarna på västra Balkan om de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med en anslutning till EU. Samarbete mellan olika intressenter i fråga om smarta mätare och globala lösningar bör eftersträvas. Energieffektivitet och energibesparingar är faktorer som genererar aktiviteter för företagen och skapar inte bara gröna utan också traditionella arbetstillfällen. I yttrandet uppmuntras dels en optimering av befintliga infrastrukturer för transport och distribution av gas, dels beslut i form av gemensamma överenskommelser om alla potentiella nya strukturer, såsom gasledningen "Turkish Stream", gasledningen TAP (Trans-Adriatic Pipeline) och gasledningen IAP (Ionian Adriatic Gas Pipeline). Dessutom påpekas i yttrandet att man bör överväga ett gemensamt gaslager för regionen, utan att det påverkar eventuella förstärkningar av nationella alternativ. På samma sätt välkomnar kommittén studierna avseende anläggningen av en LNG-terminal (LNG – flytande naturgas) i Adriatiska havet, och betonar vikten av att investera i förstärkta kopplingar och nätverk för förnybar energi och att utveckla en sund rättslig ram. Det civila samhället på Balkan ska systematiskt involveras och integreras vid energigemenskapens möten. EESK och dess kontakter i dessa länder bör fungera som stöd. Kontaktperson:

David Hoić (Tfn.: +32 (0)25469069 - e-post: [email protected])

EESC-2015-04158-05-00-TCD-TRA (FR/EN) 6/9

 EIDMR:s roll i övergången till demokrati – en fallstudie av Tunisien (informationsrapport) Föredragande: Referens:

EESC-2015-00659-00-00-RI-TRA

Huvudpunkter: EESK betraktar Tunisien som ett land värt att studera för att utvärdera hur EU:s instrument används i samband med övergången till demokrati. Ur denna synpunkt är det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) ett intressant fall att studera. Rapporten bygger framför allt på information som samlats in av EIDMR:s uppföljningskommitté för det civila samhället under två uppdrag i Tunisien 2012 och 2014. EESK understryker vikten av varaktiga demokratiska reformer i regionen, så att demokrati och värnandet om mänskliga rättigheter kan förbättra medborgarnas levnadsförhållanden. Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är av central betydelse för detta och måste vara uppfyllda. EESK noterar förvisso det växande stödet från EU till det civila samhället de senaste åren, men understryker att stödet inte når ut till alla grupper i det civila samhället, är sporadiskt för att inte säga stelbent och trögt när det gäller att bemöta aktuella behov. EESK understryker hur viktigt det är att EU stöder det tunisiska samhället så att det kan klara av de utmaningar som det står inför. Bland dessa utmaningar framhåller EESK framför allt de socioekonomiska utmaningarna, liksom behovet av att hjälpa det civila samhället att delta i ett mer inkluderande demokratiskt politiskt system. EESK ger rekommendationer till Europaparlamentet, Europeiska utrikestjänsten och kommissionens generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling, i syfte att mer effektivt främja stärkandet av demokratin och de mänskliga rättigheterna i de länder som befinner sig i övergång till demokrati. Dessa rekommendationer riktar sig också till det civila samhällets organisationer, dvs. arbetsgivare, fackföreningar, icke-statliga organisationer och andra organisationer som företräder den tredje sektorn. EESK begär slutligen att Europeiska utrikestjänsten ska göra en grundlig översyn av situationen i Tunisien med beaktande av den regionala utvecklingen. Kontaktperson:

Cédric Cabanne (Tfn: 00 3225469355 – e-post: [email protected])

EESC-2015-04158-05-00-TCD-TRA (FR/EN) 7/9

 Kvinnors situation i Europa–Medelhavsområdet (informationsrapport) Föredragande: Grace Attard (Övriga intressegrupper – III) Referens:

EESC-2015-04931-00-00-RI-TRA

Huvudpunkter:  Utvecklingen, tillväxten och konkurrenskraften i södra och östra Medelhavsområdet är beroende av att man till fullo utnyttjar humankapitalet – kvinnor och män i alla åldrar, på alla nivåer och inom alla ekonomiska sektorer – och förutsätter att länderna i Euromed-regionen i enlighet med sina internationella förpliktelser förbinder sig till principen om jämställdhet på alla områden samt till att undanröja hinder för kvinnors deltagande i det ekonomiska, sociala, kulturella och politiska livet och genomföra mekanismer för god samhällsstyrning.  Kvinnors omfattande behov måste prioriteras och behandlas inom ramen för processen för att reformera den europeiska grannskapspolitiken, eftersom följderna av instabilitet, bristande säkerhet och konflikter i regionen kommer att påverka inte bara kvinnor, utan samhället som helhet.  Nu när världen flyttar sitt fokus till en ny utvecklingsagenda för tiden efter 2015 har kvinnors egenmakt och jämställdhet blivit en prioritering för hållbar utveckling. Hållbara förändringar är inte möjliga utan god samhällsstyrning (som bygger på ansvarsskyldighet och öppenhet), och det förutsätter att kvinnorna deltar i beslutsprocesserna. I syfte att uppnå ovanstående  uppmuntrar kommittén gemensamma insatser av fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, gräsrotsorganisationer och rörelser för social rättvisa på båda sidor av Medelhavet; vi uppmanar dem att aktivt samarbeta för att finna hållbara lösningar på de utmaningar som skapar hinder för kvinnor att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden,  betonar kommittén att regeringar, regionala institutioner, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och icke-statliga organisationer bör agera gemensamt för att införa lagstiftning som förbjuder våld mot kvinnor och barn och säkerställa genomförandet och efterlevnaden av sådana lagar i enlighet med Europarådets konvention om våld i hemmet (Istanbulkonventionen),  uppmanar kommittén alla länder i Medelhavsområdet att fullgöra sina skyldigheter att underteckna, ratificera och genomföra internationella konventioner om kvinnors rättigheter i praktiken,  uppmanar kommittén kommissionen att stödja kollektiva åtgärder som omfattar alla berörda parter, bl.a. regeringarna, arbetsmarknadens parter och det civila samhället, genom att inrätta nätverk och nödvändiga mekanismer, inklusive finansiering och utbildning, för att se till att Medelhavsområdet fullt ut kan utnyttja den växande potentialen hos kvinnliga arbetstagare och företagare, som är avgörande för ekonomisk tillväxt på lokal, nationell och global nivå. Kontaktperson:

Georges-Henry Carrard (Tfn.: +32 (0)25469593 - e-post: [email protected])

EESC-2015-04158-05-00-TCD-TRA (FR/EN) 8/9

 Produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av AVS-stater (omarbetning) (kategori C) Referens:

COM(2015) 282 final – 2015/0128 (COD) EESC-2015-04775-00-00-AC-TRA

Huvudpunkter: Eftersom kommittén till fullo ställer sig bakom förslaget, som inte föranleder några särskilda kommentarer, beslutade EESK att avge ett positivt yttrande om förslaget. Kontaktperson:

Rafael Bellon Gómez (Tfn.: + 32 (0)25469095 - e-post: [email protected])

_____________

EESC-2015-04158-05-00-TCD-TRA (FR/EN) 9/9

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF