Sammanställning åtaganden ur

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Sammanställning åtaganden ur...

Description

1 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

2012-01-15

Elisabeth Skoog Garås

Folkhälsokommittén

Sammanställning åtagande i nämndernas ettårsplaner ur folkhälsoperspektiv Sammanställning och granskning av ettårsplaner

Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag i flerårsplanen preciserar respektive nämnd sitt åtagande i Ettårsplan 2012. I samband med inlämnandena till kommunledningsförvaltningen har alla åtaganden i ettårsplanerna granskats och sammanställts ur ett folkhälsoperspektiv. Utgångspunkterna var respektive nämnds tidigare remissvar på folkhälsoplanen – dvs de folkhälsoinriktningar nämnderna i remissvaret sagt att de vill prioritera – dessa har nu jämförts med de åtaganden som finns i ettårsplanerna (resultatet finns i bilaga) Dokumentets disposition, innehåll och avgränsningar

-

Ett Hållbar Botkyrka har bl.a. utmaningen: Botkyrkaborna mår bra och har en god hälsa. Vad som ska göras inom detta område finns i flerårsplanens mål – i huvudsak inom mål 3: Botkyrkaborna är friskare och mår bättre. Men eftersom det mesta arbete som påverkar folkhälsan återfinns i kommunens ordinarie arbete passar det ibland för nämnderna bättre att ange åtagandena under andra flerårsplanemål, t.ex mål 1 (delaktighet), 2 (jämställdhet och jämlikhet), 4 (egen försörjning), 6 (kunskapsresultat i skolan), 7 (äldreomsorg), 8 (klimat), 9 (levande stadsmiljöer), 11 (kultur),

-

Åtagandena sorteras utifrån nu gällande folkhälsoplan eftersom nya folkhälsopolicy och utvecklingsplan inte är antagna ännu. Därför är uppdelningen utifrån de sex målområdena (nationella folkhälsomål) med tillhörande folkhälsoinriktningar i nuvarande folkhälsoplan

-

Åtaganden är på en övergripande nivå – dvs gäller hela förvaltningen utifrån utvecklingsfokus. Så det kan vara så att viss verksamhet som naturligt ingår i ordinarie arbete inte finns med i denna sammanställning.

-

Sammanställningen kan användas för att få en bild av planerat arbete som påverkar folkhälsa. Men den visar även hur åtaganden inom olika nämnder kompletterar varandra på ett bra sätt. Den kan även användas för analys över vad som behöver utvecklas mer. (detta är gjort inför revidering av folkhälsopolicy och utvecklingsplan)

SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 61472 · Sms 0708-89 20 41 · E-post [email protected] Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 618 85 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

-

2 [22] 2011-12-22

Bilaga: resultat av granskning av åtagandena ur folkhälsoperspektiv

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

3 [22] 2011-12-22

Förklaring av förkortningar eller tecken

För att underlätta läsningen har den inledande texten ”x-nämnden åtar sig…” tagits bort. Istället anges nämndens förkortning inom parantes i slutet av varje åtagande. KS = kommunstyrelsen KLF/SOC = kommunledningsförvaltningen/socialförvaltningen (övergripande strategiskt folkhälsoarbete) KLF = kommunledningsförvaltningen KOF = kultur och fritidsnämnden MHN = miljö och hälsoskyddsnämnden SOC = socialnämnden SBN = samhällsbyggnadsnämnden TN = tekniska nämnden AVUX = vuxenutbildning och arbetsmarkandsnämnden VON = vård och omsorgsnämnden UN = utbildningsnämnden,Kommunstyrelseåtaganden respektive nämndmål visas med ”” framför respektive åtagande/mål - Nämndåtaganden visas med ”-” framför respektive åtagande

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

4 [22] 2011-12-22

Övergripande åtaganden som bidrar till hela flerårsplanemål 3 Övergripande och samordnande folkhälsoarbeteDriva, samordna, stödja och följa upp kommunens arbete för att minska de hälsoklyftor som finns mellan olika grupper av kvinnor och män samt skapa förutsättningar för goda levnadsvanor. (KS)

-

Delta i SKL:s arbete med Samling för social hållbarhet - minska skillnaderna i hälsa. (KLF/SOC). Aktivitet/ansvarig: - Samordna kommunens deltagande i ”Samling för social hållbarhet - minska skillnaderna i hälsa” samt delta i workshops (pågår till 2013). Skoog Garås Elisabeth (esg) - Delta i planering och genomförande av kunskapsworkshops (hållbar livsmiljö) tillsammans med SKL och samverkande kommuner (esg) - Identifiera åtgärder och aktörer för de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. (esg)

-

Vidareutveckla sin uppföljning samt sitt stöd till kommunorganisationen för att minska de hälsoklyftor som finns mellan olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män samt skapa förutsättningar för goda levnadsvanor. (KLF/SOC), Aktivitet/ansvarig: - Sprida kunskaper om hur hälsoklyftor kan minskas. Spridningen sker inom befintliga strukturer inom kommunen, samt ev särskilda tillfällen (t.ex bjuda in berörda i SKL:s workshopar) (pågår även under 2013) (esg) - Konsultativt stödja implementering av FaR - Fysisk aktivitet på recept, Lind Hanna (hl), - Delta i uppbyggnaden av arbetet med hälsokommunikatörer (esg)

Åtaganden som bidrar till många folkhälsomålområdenBedöma hållbarhetskonsekvenser i sina ärenden. (KS) - Kommunledningsförvaltningen ska följa upp införandet av hållbarhetskonsekvensbedömningar av kommunstyrelsens beslut. (klf)Öka tryggheten genom förbättrat samarbete med externa aktörer. (KS) - Genomföra projekt ALFI tillsammans med polis, frivilligorganisationer och olika kommunala aktörer i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Alby och Fittja. (klf)Arbeta för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering genom att förbättra sin uppföljning och sitt stöd till kommunorganisationen samt genom närmare samarbete med lokalt verksamma organisationer. (KS) - Vidareutveckla sin uppföljning samt sitt samarbete med och stöd till

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

5 [22] 2011-12-22

kommunorganisationen och lokala organisationer i arbetet för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. - Aktivt arbeta för att hela verksamheten ska genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt, för att skapa jämlika och jämställda villkor mellan medborgare som präglas av skilda livsvillkor, olikhet och komplexitet. (SBN) 

Öka information i alternativa format för kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar. (KS) - Kommunledningsförvaltningen ska utreda möjligheten att öka servicegraden genom att erbjuda kommunens information i alternativa format. (klf)Som ett led i miljonprogrammens utveckling arbeta aktivt med samordnande insatser för en positiv social och fysisk utveckling för kvinnor och män i stadsdelarna. (KS) - Kommunledningsförvaltningen ska genom planering, exploatering och aktivt näringslivsarbete bidra till att fler arbetstillfällen skapas utmed E4/E20. (klf)Vidareutveckla sin styrning, samordning och uppföljning av kommunens arbetsmarknadspolitik. (KS) - Kommunledningsförvaltningen ska stödja arbetet med ny strategi för arbetsmarknadspolitiken. (klf)Inleda arbetet med att ta fram ett lokalt utvecklingsprogram i ytterligare ett område. (KS) - Kommunledningsförvaltningen ska slutföra arbetet med ett strategiskt utvecklingsprogram för Fittja och inleda arbetet med ett strategiskt utvecklingsprogram för Tumba. (klf)Samordna och driva genomförandet av de effektiviseringar som lagts fast i flerårsplanen för 2012-2015. (KS) - Kommunledningsförvaltningen ska utveckla uppföljningen av resultat i organisationen. (klf)En större andel av förvaltningens insatser är kunskapsbaserade och följs upp på individuell och/eller på aggregerad nivå (SOC-mål)

- Utveckla arbetet med en samordnad ungdomspolitik i kommunen. (KOF)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

6 [22] 2011-12-22

- Samverka med andra förvaltningar för att skapa en trygg övergång in i vuxenlivet för unga vuxna. (KOF) 

Skapa förutsättningar för människor att mötas och interagera (KOFmål) - Utbilda förvaltningens medarbetare i kommunens folkhälsopolicy. (KOF) - Utveckla arbetssätt så att insatser följs upp på individuell och aggregerad1 nivå. (SOC)

Målområde -Delaktighet och inflytande i samhället - Säkerställa att i analysen av den årliga brukarundersökningen uppmärksamma riskgrupper för diskriminering och använda analysen i kvalitetssäkringen av verksamheterna. (SOC) Folkhälsoinriktning 

Botkyrkaborna känner till vad som är på gång, och det som berör dem inom sin stadsdel,1

Stärka sitt arbete, sin uppföljning och sitt stöd till nämnderna i genomförandet av kommunens strategi för demokrati och delaktighet. Särskilt fokus ska läggas på ökat och breddat deltagande i den lokala demokratin, bland annat genom den årliga hållbarhetsveckan, rådslag med mera. (KS) - Utveckla sitt stöd och sin uppföljning av genomförandet av kommunens strategi för demokrati och delaktighet. (klf) - Fördjupa sitt arbete med de metoder och arbetssätt för demokratiutveckling som de senaste åren införts i Botkyrka. (klf) - Undersöka förutsättningarna för att uppnå ett bredare deltagande av kommuninvånare med funktionsnedsättning i den lokala demokratin. (klf/VON) - Stödja och följa upp arbetet med att starta ett ungdomsråd för ungdomar med funktionsnedsättning. (klf) - Tillsammans med andra förvaltningar bilda ett råd för barn med funktionsnedsättning. (KOF)

I statistik, det att uppgifter från flera individer, grupper eller tidsperioder slås samman, ofta i syfte att öka överskådligheten. Resultatet kan kallas aggregat eller aggregerade data.

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

7 [22] 2011-12-22

- Genomföra en utvärdering av ungdomsfullmäktige som grund för vidareutveckling av kommunens arbete med ungas delaktighet och inflytande, samt ungdomsfullmäktiges verksamhet. (klf) - Samordna genomförandet av årets hållbarhetsvecka, med temat unga tjejers och killars delaktighet och inflytande, i nära samverkan med föreningar och andra lokala aktörer. (klf) - Hålla en öppen dialog med medborgarna för att stärka varumärket och på bästa sätt bidra till ett Alby där alla utifrån sina olika förutsättningar kan vara delaktiga. Vi tar fram särskild information om förvaltningens verksamhet i Alby (VON) - Sträva efter att all information ska vara tydlig och begriplig och formulerad med hjälp av kommunens riktlinjer för klarspråk. (TN, SBN SOC, VON ) - Informera om kommande bygg- och anläggningsprojekt och ta tillvara medborgarnas åsikter. Innan projekt, som bedöms vara av allmänt intresse, påbörjas ska berörda personer informeras och en medborgardialog hållas för att beakta invånarnas åsikter. (TN) - Förbättra informationen om aktuella aktiviteter och projekt. (SBN) - Utarbeta metoder i syfte att bredda delaktigheten hos olika grupper och intresseorganisationer. (SBN) - Skapa metodik för barns inflytande i stadsplaneringen. Syftet är att barn ska kunna vara med och påverka sin utemiljö. (KOF) - I tidiga planskeden strukturera och utveckla samarbetet med områdesgrupperna. (SBN) - Botkyrkas medborgare får återkoppling på inlämnade synpunkter och felanmälningar. (SBN) - Våra verksamheter ska utöka sin närvaro online och i sociala medier, för att närvara där medborgarna är. (KOF) - Skapa arenor och förutsättningar för initiativ som kommer från barn och unga själva. Låta dem vara med och påverka hur nämndens verksamhet utformas och utvecklas. (KOF)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

8 [22] 2011-12-22

Folkhälsoinriktning brukarna blir tillfrågade om sina synpunkter och får återkoppling om resultatet. (t ex utnyttja demokratiombuden mellan valen, prova olika Våra medborgare har ökat inflytande och delaktighet och får ett modeller till elevinflytande och föräldrainflytande i förskola/skola),

bemötande av högsta klass (VON-mål) - Alla berörda enheter har kontinuerligt forum för brukarinflytande och dialog (VON) - Utveckla både det reella och det formella elevinflytandet i grundskola och gymnasier. (UN) - Bjuda in och involvera brukarna att vara delaktiga i vår verksamhet. (KOF) - Inom alla våra kultur- och biblioteksverksamheter ha öppna verksamheter som barn och unga kan delta i utan föranmälan. (KOF)

Folkhälsoinriktning 

egeninflytande (empowerment) utökas i våra verksamheter, t ex brukarrevisioner/brukarråd.

- Ha arbetssätt som inbjuder till att brukaren är delaktig i utredning, planering och genomförande av insats. (SOC)

Målområde - Social och ekonomisk trygghet 

Förbättrade resultat gällande flickor och pojkars kunskaper och färdigheter i enlighet med nationella målen. Därutöver: Minskad spridning i resultat mellan områden, skolor och inom skolor. Minskade skillnader i resultat på grund av kön och socio-kulturell bakgrund. (UN-mål)Förskolan och förskoleklassens verksamheter ska ge förutsättningar för ökad språklig kompetens till stöd för fortsatt skolframgång. (UNmål)

- Barn med olika bakgrund måste få mötas. - Så långt som möjligt ska resursfördelningen ske med hjälp av i förväg beslutade schabloner som relaterar till antal barn/elever i

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

9 [22] 2011-12-22

verksamheten samt till skillnader i behov beroende på exempelvis socioekonomiska bakgrundsfaktorer (UN) 

Barn och unga i alla åldrar möts av verksamheter som fördjupar deras förståelse för begreppet hållbar utveckling och sätter den i relation till skolans demokratiuppdrag. (UN-mål))Alla barn och unga i Botkyrka ska ha lika möjligeter att utöva kulturoch fritidsaktiviteter (KOF-mål) - Sänka avgifterna inom Botkyrka kulturskola och liknande verksamhet som utförs på uppdrag av nämnden. (KOF) - Samarbeta med andra förvaltningar för att nå barn i ekonomiskt utsatta familjer. (KOF) - Utreda strategier och kostnader för att införa nolltaxa för lokaler och anläggningar. (KOF) - Öka andelen förskollärare och fritidspedagoger med riktade rekryteringsinsatser. (UN) 

Ett större och mer varierat utbud av stöd och hjälpinsatser som invånare kan ta del av utan myndighetsbeslut (SOC-mål)

- Bedriva ett vräkningsförebyggande arbete (SOC) - Utveckla anhörigstödet till personer med psykisk funktionsnedsättning och/ eller beroendeproblem (SOC) 

Samverkar internt och externt kring målgruppers behov och i enskilda ärenden för att kunna ge utreda och ge insatser baserade på en helhetssyn (SOC-mål) - Ge samordnade insatser (SOC) Folkhälsoinriktning: 

kunskapsbaserad livskunskap är en del av undervisningen i alla ål drar,

- Social och medborgelig kompetens ingår bland 5 andra i EU:s nyckelkompetenser (UN)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

10 [22] 2011-12-22

Folkhälsoinriktning: 

mammor/pappor får stöd i sin roll så att barnen gör goda val (både när det gäller skolval och levnadsvanor),

-

Stödja och följa upp det samlade föräldrastödet utifrån nationella föräldrastödsstrategin (KLF/SOC) Aktivitet/ansvarig: - Öka kännedomen om främjande föräldrastöd bland föräldrar och personal som träffar föräldrar (hl) - Utveckla ökad samverkan mellan aktörer inom och utanför kommunorganisationen - Utveckla fler arenor/mötesplatser för föräldrar (hl)

- Kommunfullmäktige har anslagit 1 mkr till utbildningsnämnden och 1 mkr till socialnämnden för mobila team och föräldrastödsprogram i samverkan mellan skolan och socialtjänsten. - Bistå socialförvaltningen vid utarbetande av föräldrastödjande aktiviteter. (UN) - Utveckla utbudet så att fler föräldrar kan delta i förvaltningens föräldrastödsprogram (SOC) -Folkhälsoinriktning: Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska åtar sig att bidra till att ge arbetslivserfarenhet förstöd att öka deras möjligheter  ungdomar de som ”faller” ur skolan erbjuds till fortsatta studier elleratt få eget arbete, och också bidra till lika villkor för ungdomar oavsett bakgrund. arbete/praktik i olika former utifrån i ndividens behov och förutsättningar, (SBN, TN) - Fokus på barn med störst behov av stöd: - Alla elever har behov av stöd, men vilket stöd som behövs är olika från individ till individ (UN) - Fokus på arbetet att förebygga frånvaro. - Barn som har ogiltig frånvaro från skolan får hjälp att bryta detta beteende. (UN) - Nya behörighetskrav inom utbildningsväsendet - De nya kraven medför i sin tur en ökning av kraven på studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Elever som inte nått behörighet till gymnasiet men bedöms kunna göra det inom ett år, kan erbjudas ett preparandår inom grundskolan, eftersom de som börjar gymnasiet ska vara redo att starta med dess kurser utan repetition. (UN) - Säkra och höja kvaliteten i studie- och yrkesorienteringen och utveckla samarbete med företag och organisationer. (UN)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

11 [22] 2011-12-22

- Bidra till att kunskapsresultaten förbättras genom att stödja och hjälpa barn och föräldrar så att flickor och pojkars levnadsvillkor förbättras (SOC) - Olika insatser inom ramen för kommunens uppföljningsansvar för 1620-åringar samt feriearbete för skolungdomar. (AVUX Särskilda satsningar (AVUX) - Riktad satsning för att få ut 1000 ungdomar i sommarjobb - Utveckla det lokala arbetet med modersmål och tillvarata modersmålet i förskolan och skolan, bland annat genom flerspråkig ämnesundervisning. (UN) - Utveckla arbetsformerna till stöd för nyanlända barn och elever. (UN) - Kraftsamling: I samverkan ge tidiga förebyggande sociala insatser till flickor och pojkar som behöver det så att de bättre kan tillgodogöra sig skolans undervisning och för att främja deras utveckling(SOC) - Under 2012 kommer Kraftsamlings arbete med samverkan att utökas till att omfatta förskolan, gymnasieskolan och även samverkan med polisen och landstingets barn- och ungdomspsykiatri (SOC, UN) - Barn får tidiga förebyggande och beslutade insatser för att undvika externa placeringar. (UN) - Tidigare identifiering av barn i behov av stöd samt utveckling av stödinsatser och åtgärdsprogram. (UN)

Folkhälsoinriktning: 

utbildningsnivån höjs även för kvinnor/män och att vi erbj uder aktiviteter som leder till arbete samt tar tillvara tidigare utbildning och erfarenheter till exempel genom valideringFokus på att öka förmågan för botkyrkabor att göra inträde inom arbetslivet och att öka anställningsbarheten och medverka till att allt fler kan övergå till arbete, studier och/eller egen försörjning.Operativa mål för att öka anställdbarheten (AVUX-mål) - Förvärvade språkkompetenser ger Botkyrkabor arbete - Förvärvad yrkeskompetens ger Botkyrkabor arbete - Förvärvad arbetslivskompetens ger Botkyrkabor arbete

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten12 [22] 2011-12-22

Operativa mål för att ge meningsfulla jobb och sysselsättning (AVUX-mål) - Botkyrkabors förmåga till entreprenörsskap stöds och stimuleras - Deltagare inom Daglig Verksamhet har i betydande omfattning sin meningsfulla sysselsättning inom företag - En samordnad och effektiv vägledningsfunktion har skapats som optimalt gynnar Botkyrkabor

- Särskilda satsningar (AVUX) - Höjd ersättning för habiliteringsersättning - Riktad satsning på ökad språklig kompetens - Samarbeta med SFI-utbildningen och vuxenutbildningen samt stödja deras elever i sina studier. (KOF)  Ett starkt fokus på att tillföra sådana insatser som primärt ökar anställningsbarheten och för att få meningsfulla jobb och sysselsättning för medborgare inom särskilt angelägna målgrupper. Sex särskilt prioriterade målgrupper: • Unga i ålderskategorin 16-24 ( som saknar utbildningsplats, inte driver eget företagande, inte ges daglig verksamhet eller som saknar löneanställning). • Kvinnliga medborgare i Botkyrka ( som saknar utbildningsplats, inte driver eget företagande, inte ges daglig verksamhet eller som saknar löneanställning) • Botkyrkabor som har så otillräckliga svenskkunskaper i tal och skrift att de med stor sannolikhet inte kan anta erbjudanden om tillgängliga eller förestående arbets-eller sysselsättningstillfällen. • Medborgare i norra Botkyrka vilka konstaterats stå utanför arbetsmarknaden i kombination med avsaknad av ekonomiskt understöd via socialförsäkringssystemen. • Medborgare i Botkyrka som under lång tid (längre än 3 år) varit i arbetslöshet. • Medborgare som utifrån olika fysiska eller psykiska funktionshinder har svårt att tillförsäkra sig ett tillräcklig mått av anställningsbarhet - Erbjuda stöd till bidragsberoende kvinnor och män anpassat efter det individuella behovet för att de ska kunna tillgodogöra sig statliga och kommunala arbetsmarknadsinsatser bättre och därigenom få större möjligheter att bli självförsörjande (SOC)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

13 [22] 2011-12-22

- Särskilt åtagande om Alby: Erbjuda mötesplatser där unga vuxna bland annat kan komma i kontakt med kommunens verksamheter för arbete och studier. (KOF) Folkhälsoinriktning: 

strukturen för samverkan vidareutvecklas på alla nivåer så att den utgår från individens behov. D.v.s. att förhindra att olika regler/riktlinjer går emot varandra så personer riskerar att ”falla mellan st olarna”.Vara pådrivande för att Stockholmsregionen gemensamt ska utveckla metoder och handlingsberedskap mot strukturell och individuell diskriminering. (KS) - Arbeta för att regionens aktörer ska ta ett helhetsansvar för att skapa en struktur där diskriminerade invånare kan få juridiskt stöd och rådgivning. (klf)Människor som beviljas stöd och hjälp eller som får en serviceinsats ska också tycka att de blir hjälpta (SOC-mål)

- Erbjuda behovsanpassat individuellt stöd till de kvinnor och män som har svårigheter att tillgodogöra sig SFI-undervisning så att de ska få en bättre chans att lära sig svenska och därigenom få större möjlighet att bli självförsörjande. (SOC) Dessutom handlar hela verksamheten inom Samordningsförbundet Botkyrka just om sådana strukturer.

Målområde - Trygga och goda uppväxtvillkor Folkhälsoinriktning 

barnperspektivet finns alltid med i all verksamhet (att vuxna ser till barnets bästa men även aktivt frågar barnen när det är möjligt)

- Ha ett tydligt barnperspektiv och tillvarata flickors och pojkars rättigheter (SOC) - Nya satsningar: En dator-en elev i grund- och gymnasieskolan (UN)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

14 [22] 2011-12-22

- Hur läraren möter sina elever i den pedagogiska gärningen är avgörande. Möter eleverna lärare som har höga förväntningar på deras skolframgång och förmåga att variera sin undervisning i samspel med elevernas utveckling, så har vi grunden till god kvalitet på undervisningen. Ledarskapet i klassrummet och hur läraren språkligt interagerar med barnen/eleverna utgör sedan ramen för hur vi kan skapa hög kvalitet i ”det pedagogiska mötet”. (UN) - Bidra till bättre uppväxtvillkor för barn och unga med funktionsnedsättning genom samverkan och samordning över förvaltningsgränserna (VON) - När samtycke medges samarbeta med skola och förskola under utredningen och insats för tillsammans kunna sätta barnets behov i centrum. (SOC)

Folkhälsoinriktning 

våld i nära relationer minskar. Oftast är det kvinnan som är offer för våld, men förövaren kan också vara en kvinn a och offret en man eller ske i en samkönad relation. De som ändå utsätts för våld upplever att de får ett bra stöd

 Samordna genomförandet av kommunens handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. (KS) - Driva och samordna genomförandet av kommunens handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld med särskilt fokus på samarbete med föreningar och andra lokala aktörer, kompetensutveckling och professionellt stöd (KLF/SOC) - Motverka hedersrelaterat våld och förtryck. (UN) - Uppmärksamma och ge tidigt stöd till barn, unga kvinnor och män som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck (SOC) Folkhälsoinriktning 

mobbing inom förskola/skola/gymnasier minskar genom ett hälsofrämjande arbete.

 Fortsätta att utveckla arbetsformer som verkar inkluderande. Prioritera stödet i vardagsmiljön (UN)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

15 [22] 2011-12-22

Folkhälsoinriktning 

flickor/pojkar i Botkyrka har en god psykosocial hälsa.

- Se även kraftsamling under målområdet social och ekonomisk trygghet - Nya styrdokument inom utbildning (UN) - Elevernas tillgång till skolbibliotek, elevhälsa, yrkesvägledning och modersmålsstöd lagregleras, och deras rättigheter ökar så till vida att reglerna för beslut om mottagande i särskola skärps och att åtgärdsprogram ska gå att överklaga - I tidigare ettårsplan fanns nämndmål som handlar om att bidra till att ge eleverna en trygg identitet och att uppleva sig som resursstarka. Dessa mål följs upp i en särskild kvalitativ utvärdering med årlig återrapportering till nämnden. (UN) - Utbilda ungdomar för att kunna fungera som coacher åt andra ungdomar, bland annat på fritidsgårdarna. (KOF)

Målområde - Fysisk aktivitet och kost Folkhälsoinriktning den fysiska aktiviteten bland flickor/pojkar, kvinnor/män i alla åldrar ökar genom att skapa bättre förutsät tningar för rörelse Det kan till exempel innebära att brukare i våra verksamheter erbjud s rörelse varje dag, att miljöer inbjuder till rörelse t ex attraktiva gång/cykelvägar, bostads- och skolgårdar samt att det finns rekreationsmöjligheter i närområdet. Det kan också inkludera samverkan mellan olika aktörer till exempel fysisk aktivitet på remiss (FaR), remisser till vårdgivare från elevhälsan kring öve rvikt mm),

Medborgarnas nyttjande av kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara högt (KOF-mål)

 Fler barn och unga ska vara fysiskt aktiva (KOF-mål) - Genomföra en förstudie kring en fritidsgård med idrottsinriktning (KOF)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

16 [22] 2011-12-22

- Mäta simkunnigheten hos Botkyrkas elever. (KOF) - Stimulera till fysisk aktivitet inom alla våra verksamheter, särskilt inom fritidsgårdarna. (KOF)  Möjligheten att ägna sig åt spontana aktiviteter ska öka (KOF-mål) - Skapa förutsättningar för spontan kultur och idrott. (SBN) - Ordna aktiviteter som stimulerar barn och ungdomar till fysisk aktivitet. (UN) - Utveckla inne- och utemiljöerna utifrån ett pedagogiskt fokus och ett hållbarhetsperspektiv i samtliga verksamheter. (UN) - Sprida information om kultur- och fritidsverksamheten till alla medborgare. Vår medborgarundersökning 2011 visar att det finns målgrupper är underrepresenterade som brukare. (KOF)  Utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning (KOF-mål) - Utöka verksamheten riktad till personer med funktionsnedsättning. Bland annat i badhusen och i Botkyrka rackethall. Även söka samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen kring frågan. (KOF) - Motivera och stödja våra brukare till att få/vidmakthålla sunda levnadsvanor. (SOC) - Stödja och motivera förvaltningens brukare att kunna ta del av den verksamhet som kultur- och föreningslivet erbjuder(SOC) - Samordna och arrangera verksamhet speciellt riktad mot äldre. (KOF) - Utreda möjligheten för fler motionsspår och löprundor i norra kommundelarna. Söka samordning med samhällsbyggnadsförvaltningen kring frågan. (KOF) - Anlägga friluftsgym på minst en ny plats i kommunen. (KOF) - Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att utveckla de offentliga miljöerna i samhällsplaneringen så att de stimulerar och främjar fysisk aktivitet. (SBN) - Samarbeta med samhällsbyggnad för att marknadsföra utomhusmiljöerna i kommunen och dess aktivitetsutbud. (KOF) - Samarbeta med samhällsbyggnad för att informera om och marknadsföra kommunens utomhusmiljöer. (KOF)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

17 [22] 2011-12-22

- Marknadsföra allmänhetens tider. Framförallt på kommunens konstgräsplaner. (KOF) - Göra det enklare att boka en idrottsanläggning och på så sätt öka beläggningen på våra anläggningar. (KOF) - Bygga ytterligare minst en konstgräsplan, inreda en boxningslokal vid Brunna IP samt tillsammans med utbildningsförvaltningen etablera en sporthall i Riksten. (KOF) 

Nämndens anläggningar och lokaler ska vara välskötta och attraktiva (KOF-mål) - Upprätta 10-åriga underhållsplaner för samtliga idrottsanläggningar. (KOF) - Förbättra trygghet, hygien och tillgänglighet i omklädningsrummen vid våra idrottsanläggningar. (KOF) - Delta i kommunens arbete med att tillgängliggöra kulturmiljöer utomhus, det så kallade gröna kulturarvet. Arbetet är en del av arbetet med Botkyrkas Gröna värden. (KOF) - Tillgängliggöra kulturvärden i kommunens natur särskilt i naturreservaten. Samarbeta med föreningar och andra för att främja Botkyrkas kulturvärden kopplat till naturvärdena Genom att värna Botkyrkas natur och göra den tillängliga för fler ger vi vårt bidrag till en kreativ miljö. (MHN) Folkhälsoinriktning 

brukarna i Botkyrkas verksamheter har goda matvanor

- Implementera den nya kostpolicyn. (UN) - Antagen kostpolicy ska följas på alla enheter (VON) - Anpassa utbudet i förvaltningens försäljningsverksamheter till kommunens kostpolicy. (KOF)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

18 [22] 2011-12-22

Målområde - Alkohol, narkotika, tobak, spel Folkhälsoinriktning 

det finns aktiviteter kring skollov, kvällar och helger för flic kor/pojkar i alla åldrar,

- Arbeta för att samordna eftermiddagsverksamheten för 10-12-åringar med fritidsgårdsverksamheten för att kunna säkerställa en effektiv verksamhet samt en stabil och kompetent personalgrupp. (KOF) Folkhälsoinriktning 

andelen flickor/pojkar i årskurs 9 som inte dricker alkohol ökar till minst 50 % år 2012, (inkl samverkan mellan olika aktörer, hälsofrämjande/ förebyggande/ förhållningssätt/ metoder/ verktyg i all undervisning),

-

Samordna, stödja och följa upp kommunens arbete utifrån den nationella strategin kring alkohol, tobak och droger. (KLF/SOC), Aktivitet/ansvarig: - Skapa en kommunövergripande struktur för att långsiktigt planera, genomföra och följa genomförandet av nationella ANDT-strategin (hl) - Öka medvetenheten kring ANDT med fokus på cannabis under 2012 genom den nationella satsningen (hl)

-

Göra en handlingsplan för att motverka alkohol- och droganvändning, skadegörelse och kriminalitet bland unga tjejer och killar i Tullinge. (KLF/SOC) Aktivitet/ansvarig - Socialförvaltningen ska analysera och göra en handlingsplan för att motverka alkohol- och droganvändning bland ungdomar i Tullinge, i samarbete med trygghetsansvarig, områdesutvecklare, berörda förvaltningar/verksamheter, polisen med flera.(hl) - Kommunledningsförvaltningen ska analysera och göra en handlingsplan för att motverka skadegörelse och kriminalitet bland ungdomar i Tullinge, i samarbete med folkhälsoansvarig, områdesutvecklare, berörda förvaltningar/verksamheter, polisen med flera. Qvennerstedt Marcus, klf

- Områdesåtagande Tullinge: Tidigt förebyggande arbete för att motverka att ungdomar använder alkohol och droger. (UN)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

19 [22] 2011-12-22

Folkhälsoinriktning 

tobaksfria miljöer ska eftersträvas

Inga specifika åtagande men arbete kan ändå pågå som ordinarie arbete Folkhälsoinriktning 

spelberoendet minskar, samt de som är ber oende ska uppleva att de får ett bra stöd

Inga åtaganden specifikt kring spel – men det kanske ändå finns med i verksamheternas arbete – handlingsplaner? T.ex finns Botkyrka beroenderådgivning och miniMaria som även inkluderar spel.

Målområde - Säker och trygg miljö Folkhälsoinriktning ett hälsofrämjande förhållningssätt finns inom vård och omsorg,

 -Våra medborgare har en ökad trygghet, hälsa och livskvalitet (VONmål) Följa den framtagna handlingsplanen för jämställdhetssäkring och säkerställa att beslut fattas utifrån individens behov (VON) Arbetssättet inom våra verksamheter ska ha en tydlig hälsofrämjande inriktning och ett förhållningssätt med fokus på det friska (VON) Fokusera på en hälsosam livsstil för brukare med funktionsnedsättningar inom förvaltningens gruppboenden (VON) Genomförandeplaner för samtliga brukare ska alltid innehålla individuella aktiviteter som syftar till att stimulera hälsa och livskvalitet (VON)

Våra medborgare får en ökad kvalitativ vård, omsorg och service (VON-mål) - Brukarna ska uppleva att kommunens service är personlig och flexibel (VON) - Bidra till bättre uppväxtvillkor för barn och unga med funktionsnedsättning genom samverkan och samordning över förvaltningsgränserna (VON)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

 -

-

20 [22] 2011-12-22

Den sociala verksamheten är välutvecklad och engagerar fler frivilliga organisationer och volontärer (VON-mål) Öppna verksamheter ska till största delen drivas av frivilliga organisationer och volontärer (VON) Alla enheter har kulturombud (VON) Sociala och existentiella behov ska ingå i varje brukares genomförandeplan (VON) Vi har ett evidensbaserat arbetssätt och deltar i etablerade organisationer där forskning, professionell kunskap och brukarnas synpunkter vägs samman för att utveckla verksamheten (VON) Kommunledningsförvaltningen/socialförvaltningen ska utveckla ett nära samarbete med räddningstjänsten i syfte att minska antalet dödsbränder bland äldre. (KLF/SOC), Aktivitet/ansvarig: - Tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund analysera orsakerna till de senaste årens dödsbränder bland äldre. Qvennerstedt Marcus, klf - Initiera lämpliga förebyggande åtgärder och rutiner. Qvennerstedt Marcus, klf (esg)

Folkhälsoinriktning 

trygghetsvandringar finns i alla kommundelar med bred inbjudan (ev. erbjuda vandringar ur specifika perspektiv t ex flickor/pojkar, äldre, skolgård mm, särskilda ronder på förskolor, skolor med brukarmedverkan),

Inga specifika åtagande men arbete kan ändå pågå som ordinarie arbete eller finnas med i områdesgruppernas rullande handlingsplaner (inte med i denna sammanställning) Folkhälsoinriktning 

 xx ett hälsofrämjande perspektiv finns med

i fysisk planering. Det kan t ex ske genom en tidig dialog med representanter för olika perspektiv (brottsförebyggande, folkhälsa, barnperspektiv m.fl.),

- Bidra i arbetet med att göra hållbarhetskonsekvensbedömningar inför alla större beslut. (SBN) - Bedriva tillsyn enligt lagstiftningen som reglerar miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för att säkerställa en god hälsa för

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

21 [22] 2011-12-22

medborgarna. Lagstadgad tillsynsplan enligt Miljöbalken och kontrollplan enligt Livsmedelslagen upprättas. (MHN) - Förbättra förutsättningarna för en god hälsa genom att i ovanstående planer ta hänsyn till hur miljö- och hälsoskyddsnämnden kan möta framtida utmaningar kopplade till klimatförändringarna. (MHN) - VA-enheten kommer att se över processerna för att förse abonnenterna med dricksvatten av bra kvalité, samt en miljövänlig hantering av avloppsvatten (spill- och dagvatten). (TN) - Skapa attraktiva dagvattenanläggningar. (SBN, TN) 

I Botkyrka tar vi hand om våra gemensamma parker, torg och vägar för en ökad tillgänglighet, trivsel och trygghet. (SBN-mål)

- Öka tillgängligheten till bostadsnära natur. (SBN) - Slutföra parkprogrammet och fortsätta förnyelsen av kommunens parker: - Slutförandet av Tunaparksprojektet genomförs. - En ny lekpark/samlingsplats ska byggas i Tullinge skog efter barnfamiljers inflyttningar med många önskemål från medborgare och en stadsplanering som varit anpassad efter tidigare fritidsboende (2 mnkr) (SBN)

- Verka för en bättre samordning mellan olika markägare och entreprenörer. (SBN) - Främja gående och cyklister i samhällsplaneringsprocessen. (SBN) - I samhällsbyggnadsprocessen verka för fungerande stråk (t ex gång och cykelvägar) inom och mellan kommunens stadsdelar. (SBN) - Mälarpromenaden förnyas och kopplas ihop med hjälp av bryggor enligt förslaget i förvaltningens förnyelseprogram för parker och offentliga miljöer. - Gång- och cykelväg Alby strand ”mindre åtgärder - gångvägen till Solhöjden -

Fortsätta arbetet med ökad trafiksäkerhet, inte minst trygga skolvägar. (SBN): - Gångbana Lindhovsvägen och Ängsgården. - Gång- och cykelvägen Nibblebacken-Oxelvägen. - Diverse trafiksäkerhetsåtgärder Victoriavägen och Kassmyraskolan. - Nya busshållsplatser för Solhöjden

- Undersöka möjligheten att finansiera ett medverkande i SL :s resvaneundersökning. (SBN) - Genom samverkan och tät dialog med Trafikverket och SL förbättra kollektivtrafiken och cykelvägarna samt bidra till bättre kommunikationer mellan stadsdelarna. (SBN)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten

22 [22] 2011-12-22

- Arbeta med aktiviteterna enligt ”Botkyrkas gröna värden”. (SBN) - I nya detaljplaner aktivt arbeta för en blandad bebyggelse till form och innehåll. (SBN) - De Nationella miljökvalitetsmålen och ”Botkyrkas gröna värden” används som ett stöd för nämndens verksamhet. (MHN) - Bidra till att övergripande mål och kunskapsmål som gäller miljöfrågor i skolplanen och läroplanerna kan uppfyllas inom ramen för naturskolan. (MHN) - Vid planering av nya boenden och lokaler samt vid uttalanden i remisser beakta värdet av en hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen samt främjar folkhälsan(SOC)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF