Sandviks sätt att göra affärer

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Sandviks sätt att göra affärer...

Description

SEPTEMBER 2008

sandvik ab 811 81 sandviken 026-26 00 00 www.sandvik.com

Sandviks sätt att göra affärer

Den här skriften handlar om vårt sätt att arbeta inom Sandvik. Den berör våra kärnvärden och vår uppförandekod. Den lyfter fram det större perspektivet, hur ett långsiktigt hållbart sätt att arbeta är den enda vägen framåt – för företaget, de anställda, kunderna och aktieägarna. Vi kallar det Fair Play, men man kan också säga Corporate Social Responsibility (CSR). Kort sagt handlar den om vår gemensamma framtid inom Sandvik.

|

3

Utan fair play, går det inte att vinna i affärer Tydliga värderingar och en känsla för Fair Play har alltid präglat Sandviks sätt att göra affärer. Sedan företaget startades har Sandvik brytt sig om människorna som arbetar för, med eller nära koncernen och vi tog det ansvar som idag kallas corporate responsibility redan ett sekel innan termen ens började användas.

4

|

Nya förväntningar Olika intressenter; ägare, kunder, anställda eller samhället i allmänhet kräver mer av stora företag. Det är ett av skälen till att koncernen idag inte bara har finansiella mål, utan även tydliga målsättningar för exempelvis miljöarbete och arbetsrättsfrågor. Att prestera väl utifrån sociala och miljömässiga perspektiv är helt nödvändigt för att Sandvik ska vara framgångsrikt även i framtiden.   De nya kraven och förväntningarna betyder inte att arbetssätten måste förändras i sig, men de skapar ett behov av att systematisera metoder och processer. Det ställer också nya krav på vårt sätt att kommunicera vårt ansvar som företag i förhållande till samhället och hur koncernen säkerställer att affärer genomförs på ett respektfullt och hållbart sätt.   På lång sikt kommer Sandvik att växa sig starkare om hela organisationen arbetar konsekvent med ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.   Sandviks sätt att möta dessa nya förväntningar är att arbeta enligt kärnvärderingar och en gemensam uppförandekod. Fair Play handlar om att behålla och förstärka företagets anseende och konkurrenskraft. Så målet är att är Fair Play ska vara en bra affär för alla berörda.

|

5

Det här var vårt sätt att göra affärer på 1800-talet…

6

|

Sandvik grundades av Göran Fredrik Göransson 1862. Genom sin drivkraft att möta kundernas behov, lyckades han producera stål genom Bessemermetoden i industriell skala, långt före konkurrenterna ute i världen.   Göransson besökte kunder över hela Europa för att etablera direkta och nära relationer; en mödosam uppgift i mitten av 1800-talet.   Idag arbetar Sandvik fortfarande nära kunderna. Oavsett var i världen affärer görs, vill vi upplevas som en initiativrik och innovativ partner. Att koncernen sedan länge arbetar med ett långsiktigt perspektiv betyder att Sandvik förstår vikten av ett hållbart förhållningssätt till affärer. Utan Sandviks känsla för Fair Play, hade företaget inte lyckats behålla och utveckla nära kundrelationer i så många år.   Den första tiden i företagets historia, var Sandvik mer eller mindre synonymt med samhället. Företaget startade skolor, sjukhus och till och med lokala idrottsanläggningar finansierades och byggdes av Sandvik.

…och är det än idag Även om Sandvik har arbetat med vad vi idag kallar Fair Play ända sedan 1862, ökar kraven på att ta ännu mer ansvar och kommunicera vad vi gör ännu tydligare.   Det finns flera drivkrafter bakom detta. Allra viktigast är att Sandvik har växt från att vara ett litet lokalt företag, till en global koncern som gör affärer över hela världen – och i takt med att marknaden växer, blir affärerna alltmer komplexa.

|

7

En global ekonomi Att bli framgångsrik i vår globaliserade värld kräver mer än att bara samordna och integrera produktion, försäljning och distribution. Idag måste även rapportering, våra medarbetares agerande och vårt sätt att göra affärer samordnas enligt ett tydligt regelverk.   Å ena sidan ställer globaliseringen högre krav på Sandvik, å andra sidan öppnas nya affärsmöjligheter på nya marknader. Informationssamhället En annan drivkraft är informationssamhället och trycket från dagens medievärld som bevakar allt och alla 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Idag kan små misstag få allvarliga konsekvenser om de exponeras i media, därför är det viktigt att alla följer uppförandekoden och arbetar enligt Sandviks kärnvärden. 8

|

Ökande förväntningar Allmänheten intresserar sig alltmer för hur företag arbetar utifrån ett socialt och miljö­ mässigt perspektiv. Förtroendet för företag har påverkats negativt av en mängd inter­ nationella skandaler på senare år. Den här situationen innebär att företagen förväntas att informera intressenterna om sina arbetssätt och ställningstaganden. Sandvik måste vara öppet med hur affärer genomförs och vilka underliggande system som finns för att säkerställa att våra processer är samordnade globalt. Tydlighet och rapportering är numera helt centrala för koncernens anseende och trovärdighet ute i världen.

Fair Play i vår affärslogik Power of Sandvik The Power of Sandvik är en gemensam plattform för koncernens sätt att arbeta och göra affärer. Plattformen kan ses som ett ledningssystem som innehåller koncernens mission, vision, inriktning, mål, strategi, kärnvärden och olika policys.   I arbetet med att få alla anställda att arbeta i samma riktning, är The Power of Sandvik ett viktigt instrument. Mission Sandviks mission kan ses som en summering av vad som måste göras för att nå den uppsatta visionen. Missionen ger en djupare mening åt vad det betyder att arbeta för koncernen. Tanken är att den ska besvara frågorna ”Vad ska vi göra, för vem och varför?”. Sandviks mission är att vara det självklara förstahandsvalet som skapar mesta möjliga värde för våra huvudintressenter – kunder, aktieägare och medarbetare. Vision Koncernens vision är ett långsiktigt mål som hela organisationen strävar efter. Visionen ska vara inspirerande och skapa fokus för alla medarbetare inom Sandvik. Vår vision är att ständigt förbättra våra kunders produktivitet och vi är inriktade på att hjälpa våra kunder att uppnå och ibland överträffa deras mål. Mål Ett mål svarar på frågan ”Vad ska vi uppnå?”. Det är något som hela organisationen strävar efter att uppnå. Sandviks olika målsättningar beskrivs i Årsredovisningen, i Sandviks Värld och på webbplatsen.

|

9

Kortsiktiga mål Kortsiktiga mål är detaljerade och kvantifierade (om möjligt) prestationskrav som måste mötas för att de övergripande målsättningarna ska uppfyllas.

10

|

Uppförandekod Sandviks uppförandekod är en uppsättning regler som visar medarbetarna hur de ska agera i olika situationer. Den relaterar till affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljötänkande.

Strategi Strategin är definitionen på vad koncernen måste göra på lång sikt för att nå visionen, de övergripande och de kortsikta målen. Strategin ska skapa fokus i det dagliga arbetet och den publiceras tillsammans med vår affärsidé i Årsredovisningen, i Sandviks Värld och på webbplatsen.

Sandviks kärnvärden Meningen med våra kärnvärden är att de ska stödja en gemensam kultur i hela organisationen. De är en uppsättning principer som används för att vägleda beslut och agerande. Sandviks kärnvärden är Open Mind, Team Spirit och Fair Play.

Instruktioner Instruktioner utgörs av dokument och regler som beskriver hur olika arbetsprocesser ska genomföras på ett konsekvent och säkert sätt. Exempelvis arbetsinstruktioner som används på verkstadsgolvet.

Open mind Att möta omvärlden med ett öppet sinne är avgörande om Sandvik ska behålla anseendet som en innovativ, högteknologisk och växande partner. Se möjligheter, sök ständiga förbättringar och möt förändringar på ett positivt sätt.

Policy Övergripande beslut och generella inriktningar för koncernen styrs av olika policys, exempelvis Miljöpolicyn, Resepolicyn eller Kriskommunikationspolicyn.

Team spirit Sandvik har alltid haft en stark laganda, såväl bland medarbetarna på företaget som i kundrelationerna. Det var en nyckel till framgång 1862 – och är det fortfarande. Team Spirit handlar också om hur vi arbetar tillsammans över gränser – geografiska eller organisatoriska.

Corporate Social Responsibility (CSR) CSR handlar om företagets ansvar i samhället. Det handlar inte om välgörenhet eller donationer. Ofta delas CSR in i tre dimensioner; ekonomiska effekter (finansiella resultat och ansvar), miljöeffekter (internt och externt) och sociala effekter (exempelvis hur väl företaget lever upp till arbetsrättslagar och mänskliga rättigheter). Hållbart företagande – Corporate Sustainability Sandvik skapar långsiktigt aktieägarvärde genom att ta vara på nya affärsmöjligheter och samtidigt hantera risker med respekt för ekonomisk, miljömässig och social utveckling. Koncernen är inriktat på ett hållbart företagande. Bara genom ett långsiktigt perspektiv kan ett företag bli framgångsrikt. Sandviks förhållningssätt inom området finns redovisat i Hållbarhetsredovisningen som ingår i Årsredovisningen och den finns även tillgänglig på webbplatsen.

Fair play Inom Sandvik säger vi ofta att Fair Play är vårt sätt att göra affärer. Andra kallar det för Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability.

|

11

Med en kod och kärnvärden som guide Sandvik är ett värdedrivet företag Eftersom Sandvik arbetar över hela världen går det inte att skapa en uppsättning regler som täcker alla situationer. För att säkerställa ett konsekvent arbetssätt har Sandvik ett ramverk som består både av kärnvärden och en uppförandekod. Det är medarbetarnas ansvar att förstå och förhålla sig till allt som görs inom företaget.   Det är viktigt att alla inser att kärnvärdena och uppförandekoden är en integrerad enhet – det handlar aldrig om att välja det ena eller det andra. Sunda värderingar och en stark arbetsmoral utvecklar företaget – idag och i framtiden. 12

|

|

13

Hur Fair Play är en del av våra affärer

14

|

För att säkerställa att Sandvik presterar så bra som möjligt som företag och för att se till att vi har ett fortsatt gott anseende hos allmänheten, har vi skapat ett ramverk att arbeta inom. Hörnstenarna i ramverket är kärnvärdena – Open Mind, Team Spirit och Fair Play, kompletterade med uppförandekoden.   Uppförandekoden bygger på OECDs riktlinjer för multinationella företag och är ett regelverk för hur vi ska agera i olika situationer. OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) är ett samarbetsorgan mellan stater för att att jämföra erfarenheter, hitta svar på gemensamma problem, finna goda exempel och samordna inhemska och internationella policys. Riskhantering Många frågor inom Fair Play handlar om att hantera risker; det kan vara alltifrån risk för farliga utsläpp till problem med osäkra arbetsmiljöer. Sandvik har en tydlig struktur för hur risker ska analyseras, utvärderas och hanteras inom koncernen. Processen kallas ERM (Enterprise Risk Management). Riskmedvetenheten i organisationen är hög – från arbetsledningen till styrelserummet.   En presentation av Sandviks riskhantering finns på intranätet. kvalitetssäkring För att säkerställa att koncernen lever upp till förväntningarna i fråga om riskhantering, har Sandvik tillsatt en oberoende koncernfunktion (Group Assurance, eller Internrevision) som rapporterar till koncernledningen. Denna koncernfunktion arbetar globalt med att säkerställa att uppförandekoden efterföljs och erbjuder stöd i att förbättra arbetet med styrdokument, riskhantering och internkontroll.

|

15

Sandviks Uppförandekod Sandviks Uppförandekod (Code of Conduct) ingår i ”The Power of Sandvik”, som utgör den gemensamma plattformen för Sandviks sätt att göra affärer. The Power of Sandvik gäller för alla enheter inom Sandvik-koncernen, med undantag för Seco Tools AB och dess dotterbolag, och omfattar detaljerade policies, riktlinjer och instruktioner som ska fungera som stöd för alla Sandviks medarbetare i det dagliga arbetet. Sandviks Uppförandekod är en uppsättning policies och regler som ligger till grund för Sandviks ledningssystem och fortlöpande förbättringar av ekonomiska, miljömässiga och sociala prestanda. 1: ALLMÄNT Sandvik strävar efter att ge ökat värde för sina kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter genom att med god lönsamhet erbjuda varor och tjänster på den internationella marknaden. Samtidigt ska Sandvik upprätthålla en hög etisk nivå och vara en god samhällsmedborgare i världen. Sandvik och dess medarbetare ska följa denna uppförandekod såväl som gällande lagstiftning i de länder där Sandvik har verksamhet. Sandvik ska bedriva sin affärsverksamhet i enlighet med OECD:s riktlinjer för multi­nationella företag. Det är alla med-

arbetares ansvar att söka den rådgivning de behöver för att säkerställa att de känner till alla tillämpliga lagar, gällande praxis och kollektivavtal. Denna uppförandekod gäller utan undantag inom alla Sandviks enheter över hela världen. Sandviks medarbetare på alla nivåer spelar en viktig roll i Sandviks förbättringsarbete på det ekonomiska, miljömässiga och sociala planet. Var och en ska få adekvat utbildning och bär inom ramen för sin befattning ansvar för Sandviks hållbara resultat.

Ansvar i händelse av avvikelser mot koden Anmälan om beteenden som avviker mot koden kan lämnas till närmaste chef, eller om det finns anledning att tro att det inte får någon effekt, till respektive Sandvikenhet, företagets personalavdelning eller Sandviks chefsjurist. Alla anmälningar ska tas på allvar och utredas vid behov. Det får inte förekomma någon som helst vedergällning för anmälan i god tro av avvikelser mot uppförandekoden eller för deltagande i företagets utredning av ett klagomål. Varje person med chefsbefattning inom Sandvik är skyldig att rapportera alla fall av bedrägeri eller annat felaktigt uppträdande till en medlem av koncernledningen eller till Sandvik chefsjurist. Alla avvikelser mot Sandviks uppförandekod får omedelbara disciplinära konsekvenser som till och med kan leda till uppsägning. 2 : KORREKT REDOVISNING OCH EKONOMI Sandvik ska ha en korrekt bokföring som överensstämmer med alla gällande normer. Detta gäller varje detalj av verksamheten. Alla medarbetare ansvarar för att upprätt­

hålla noggrann redovisning och dokumentation för att vår verksamhet ska kunna bedrivas effektivt. 3: AFFÄRSVERKSAMHETEN Marknadsföring och försäljning av Sandviks produkter och tjänster ska ske på ett rättvist och hederligt sätt, baserat på dess kvalitet, prestanda, pris, servicenivå och andra relevanta faktorer. Representation och gåvor Sandviks medarbetare får inte ge eller ta emot gåvor, tjänster, underhållning eller andra lockbeten som:

• •

inte är i enlighet med allmän affärspraxis

• •

strider mot gällande lagar

har ett oskäligt värde och kan betraktas som muta eller gentjänst

kan besvära företaget eller medarbetaren vid eventuellt avslöjande

Mutor Sandviks medarbetare får inte – direkt eller indirekt – erbjuda, utlova, be om, kräva eller acceptera mutor eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund eller säkra en affär.

Kartell- och konkurrenslagstiftning Sandvik ska fullständigt och i god tro följa de kartell- och konkurrenslagar och förordningar som gäller i de länder där vi bedriver verksamhet. Leverantörsrelationer Sandvik ska etablera och tillämpa lämpliga rutiner för att bedöma och välja ut huvud­leverantörer och entreprenörer på grundval av deras förmåga att leva upp till kraven i vår uppförandekod. 4 : ARBETSFÖRHÅLLANDEN Hälsa och säkerhet Sandvik ska säkerställa en hälsosam arbets­miljö och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra olycksfall och skador.

Våld på arbetsplatsen, inklusive hot, hotfullt beteende, trakasserier, förolämpningar och liknande tolereras inte. Skjutvapen är inte tillåtna på någon av Sandviks anläggningar.

Lika möjligheter Sandvik ska garantera samma anställningsvillkor och möjligheter för kvalificerade personer, utan urskiljning eller diskrimine­

ring på grund av ålder, ras, hudfärg, nationalitet, religion, kön, funktionshinder eller annat kännemärke som skyddas av lagen. Droger och alkohol Sandviks anställda får inte utan tillstånd sprida, inneha, nyttja eller arbeta under inverkan av droger eller alkohol på någon av Sandviks anläggningar, eller i samband med arbete för Sandvik. Trakasserier och mobbning Alla medarbetare ska behandla varandra med hövlighet, värdighet och respekt, oavsett kön.

Sandvik tolererar inte sexuella eller andra trakasserier, som exempelvis begäran om sexuella tjänster, sexuella närmanden av en anställd gentemot en annan, eller annat ovälkommet uppträdande som skapar en kränkande eller skrämmande arbetsmiljö.Sandviks chefer och arbetsledare på alla nivåer ska vara uppmärksamma på eventuella trakasserier på arbetsplatsen och ska vidta nödvändiga åtgärder för att motverka alla former av sådana trakasserier.

Ersättning Sandvik ska garantera att:löner som betalas för en standardarbetsvecka minst motsvarar de nivåer som regleras enligt lag eller av kollektivavtal, och täcker de anställdas grundläggande behovinformation om löner och förmåner förmedlas tydligt och regelbundet för varje anställdlöner och förmåner utbetalas i fullständig överensstämmelse med all gällande lagstiftninginhyrd arbetskraft och lärlingssystem inte utnyttjas för att undkomma koncernens skyldigheter gentemot personalen enligt gällande lagstiftning eller lagar och förordningar beträffande social trygghet.

Arbetstider Sandvik ska följa gällande lagar och kollektivavtal för arbetstider. Personalen ska under inga omständigheter regel­ bundet krävas att arbeta över 48 timmar per vecka och ska få minst en ledig dag under varje sjudagarsperiod.Sandvik ska garantera att övertidsarbete (mer än 48 timmar per vecka) inte över­ stiger 12 timmar per anställd och vecka, och att övertid inte beordras annat än under exceptionella omständigheter.

Tvångsarbete Sandvik ska:garantera att arbetstider och arbets förhållanden överensstämmer med lagstadgade krav. Alla medarbetare ska behandlas med respekt och ingen ska utsättas för aga eller tvång av något slag.inte tillämpa eller stödja tvångsarbete, och ingen anställd ska tvingas deponera sina identitetshandlingar vid anställning hos Sandvik.

Föreningsfrihet Alla Sandviks medarbetare ska ha frihet att organisera sig. Sandvik ska respektera alla organiserade medarbetares rätt till kollektiv förhandling. I fall där rätten till fackföreningsfrihet och kollektiv förhandling inskränks av lagstiftning ska Sandvik underlätta förutsättningarna för oberoende och fri organisation samt förhandling för alla sådana anställda.

Barnarbete Sandvik ska varken acceptera barnarbete i sin verksamhet eller godta produkter från leverantörer som nyttjar barnarbete direkt eller indirekt genom samarbete med underleverantörer eller andra affärskontakter i samband med tillverkningen av sina produkter. 5: MILJÖN Frågor om miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Sandviks totala verksamhet. Genom målstyrning uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden. Vi anser att störst effekt nås genom att agera förebyggande. Vi ansluter oss till ett synsätt som leder mot långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för återvinning och åter­ användning av material samt förebygger och begränsar föroreningar. Vi strävar efter att erbjuda arbetsför­ hållanden som stimulerar medarbetare att vara effektiva, ta på sig ansvar och fortsätta utveckla sin totala kompetens.

Vi ska uppfylla eller överträffa miljökrav enligt lagar, förordningar och internationella överenskommelser. Vi anser att gemensamma och miljöeffektiva krav och normer bör etableras på internationell nivå. 6: SAMHÄLLSENGAGEMANG Lokalt engagemang Oavsett var Sandvik har sin verksamhet är goda relationer att betrakta som avgörande för långsiktig framgång. Med vetskapen att varje samhälle är annorlunda, är vår policy att varje Sandvik-företag ska sträva efter förståelse för samhället runt omkring, engagera sig konstruktivt i lokala angelägenheter och främja ortens utveckling. För att leva upp till denna policy uppmuntrar Sandvik sina medarbetare att delta i föreningsliv och initiativ som är till fördel för invånarna på de orter där Sandvik bedriver verksamhet.

Politiskt engagemang Sandvik ska inte ge ekonomiska bidrag till politiska partier eller enskilda politiker. Sandvik ska inte ge några direkta eller indirekta bidrag till kandidater till offentliga poster, politiska partier eller andra politiska organisationer, utom genom branschorganisationer efter godkännande av Sandviks koncernchef. Medarbetare kan inte få betald ledighet för politiska åtaganden, men kan eventuellt få ledigt utan lön om detta överensstämmer med lokal policy och lagstiftning. Sponsring och donationer Sandvik anser att företagets viktigaste bidrag till de orter där vi är representerade är att bedriva vår kärnverksamhet så effektivt som möjligt och enligt de principer som formuleras i Sandviks uppförandekod. Våra sponsrings- och donationsåtaganden ska skötas via lokala affärsenheter och inrikta sig på program som stöder kultur, utbildning, sport eller andra proaktiva sociala och humanitära program.

22

|

|

23

24

|

|

25

Mer information om Fair Play Alla inom Sandvik förväntas leva efter kärnvärdena och uppförandekoden. På Internet och intranätet finns mer information. Här är de viktigaste sajterna om du vill veta mer om Fair Play.

26

|

Sandvik Group intranät > Power of Sandvik Sandvik Group intranät > Fair Play Sandvik Group intranät > Finance > Enterprise Risk Management www.sandvik.com/sustainability www.sandvik.com/ar www.sandvik.com/sandvikworld

SEPTEMBER 2008

sandvik ab 811 81 sandviken 026-26 00 00 www.sandvik.com

Sandviks sätt att göra affärer

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF