- Scholieren.com

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download - Scholieren.com...

Description

1.1 -

Het ontstaan van Egypte Ontstaan van nijldal (vruchtbaar) 5000/4000 –v.chr door jagers en verzamelaars Nu hoeven de mensen niet meer rond te trekken i.v.m voedsel van wilde dieren die ze temden. Zo melk en vlees Dit is akkerbouw en veeteelt (ontstaan) Resultaat : eerste dorpen Dorp is een kleine nederzetting, meerdere banen. Vooral in de grotere nederzettingen Bijvoorbeeld : boer hoefden niet meer z’n eigen gereedschap te maken. Dat deden de smid en timmerman. Boer kon zich beter concentreren op z’n vee en de oogst. Andere banen : huisbediende, soldaat, priester, koopman, geleerde. Nieuwe kennis door de geleerde. Beheersen van de rivieren. Door dammen en dijken. Vruchtbaar slib dat overbleef van het overstromen is vruchtbaar voor de grond. Het beheersen van water wordt waterhuishouding genoemd. Daar mensen voor nodig en organisatie Er kwam leiding Nodig : samenwerking tussen dorpen Er kwam oorlog door onenigheden en verovering van grondgebied Geleid door een koning 3100 v.chr. Boven Egypte is de oorsprong van de nijl dus hun basis. Beneden Egypte is dus het noorden. Koning Menes werd farao. Doordat hij 1 staat kon maken. Staat is land met duidelijke grenzen. Farao kon niet alles zelf beslissen. Hierdoor : ambtenaren. Alle ambtenaren bij elkaar. Het bestuursapparaat. NADELEN Nu kwam er belasting voor de gewone man. Hij had geen invloed meer. Hij moet als soldaat dienen. Farao + ambtenaren = veel macht VOORDELEN Waterhuishouding goed geregeld. Beschermt tegen vijanden. Men kon uit veel beroepen kiezen.

1.2 -

Vanaf zijn ontstaan heeft men veel geweld gebruikt. Ook mensen leerde praten schrijven. Mannen voorkeur voor geweld en oplossen wat zij problemen vonden. Met oorlog worden 2 staten die met geweld tegen elkaar vechten bedoeld

-

Rames 2de was strijdlustigste farao In grafmonument in aboe simbel deed hij verslag 30 voor chr waren de romeinen te sterk. Egypte werd veroverd. Egypte deel romeinse rijk. De laatste farao Cleopatra pleegde zelfmoord.

1.3 -

Met komst van landbouw nam ongelijkheid sterk toe Kleine groepen jagers en verzamelaars hadden geen ingewikkeld bestuur Bespraken taken onder elkaar Toen dorpen verenigd werden als staat ging het niet meer makkelijk Er moest veel geregeld worden Sommige mensen hadden meer macht dan andere Sommigen meer bezit te krijgen dan andere Zo raakte de samenleving in verschillende lagen Dit heet : gelaagde samenleving Door geboorte kom je in laag terecht In Sommige gelaagde samenlevingen is het onmogelijk te stijgen in laag In andere zoals Egypte kan het wel

1.4 -

Egyptenaren kenden oorsprong nijl niet Begrepen niet waarom nijl vaak overstroomde Dachten werk van goden Farao had leiding waterhuishouding Daarom werd hij als god vereerd Hij kon alle mannen oproepen voor leger Mensen vereerde naast farao veel goden Priesters zorgden voor tempels en leidden den verering van goden Ze bezaten grond rond de tempel Ze bestuurden hun bezittingen zelf Egypte verdeeld in 42 districten Elk district bestuurd door gouverneur Wanneer een machtige farao was vereerde ze hem

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF