Schoolgids - CBS De Pream

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Schoolgids - CBS De Pream...

Description

Schoolgids 2016-2017

Christelijke Basisschool De Pream Ds. Veenweg 10b 8456 HR De Knipe. 0513 688391 [email protected] www.cbsdepream.nl

INHOUD Woord vooraf ............................................................................................................................. 3 Onze visie en missie ................................................................................................................... 4 Stichting De Tjongerwerven CPO ............................................................................................... 5 De Raad van Toezicht: ................................................................................................................ 6 De GMR ...................................................................................................................................... 6 Een plekje in De Barte ................................................................................................................ 7 Schoolgrootte ............................................................................................................................. 7 Mobiliteit .................................................................................................................................... 7 Continurooster ........................................................................................................................... 7 De directeur spreken .................................................................................................................. 7 Interne begeleiding .................................................................................................................... 8 De medezeggenschapsraad........................................................................................................ 8 De ouderraad/het ouderpanel ................................................................................................... 9 De activiteitencommissie ........................................................................................................... 9 Stagiaires .................................................................................................................................. 10 Aanmelding .............................................................................................................................. 10 Plaatsing ................................................................................................................................... 10 Leergroepen ............................................................................................................................. 10 Leergroep 1/2/3 ....................................................................................................................... 11 Groep 3 binnen de leergroep 1/2/3 ......................................................................................... 12 Leergroep 4/5/6 ....................................................................................................................... 12 Leergroep 7/8 ........................................................................................................................... 13 De leerstof ................................................................................................................................ 13 Ontwikkeling van de kinderen.................................................................................................. 18 ‘Tjong®talent ............................................................................................................................ 18 ICT ............................................................................................................................................. 19 Cultuureducatie ........................................................................................................................ 20 Kwaliteit.................................................................................................................................... 20 Doelen en resultaten ................................................................................................................ 20 Leerling- en groepsbespreking ................................................................................................. 21 Ambulant begeleider ................................................................................................................ 21 doubleren (zitten blijven) ......................................................................................................... 21 Het leerlingvolgsysteem ........................................................................................................... 21 Passend onderwijs .................................................................................................................... 23 Arrangementen Passend onderwijs binnen cbs de pream ...................................................... 25 De resultaten ............................................................................................................................ 33 Rapportage ............................................................................................................................... 33 De centrale eindtoets ............................................................................................................... 34 Plaatsing voortgezet onderwijs/De plaatsingswijzer ............................................................... 34 Uitstroom ................................................................................................................................. 35 Onderwijs aan zieke kinderen .................................................................................................. 35 Ouderbijdrage .......................................................................................................................... 35 Ouderparticipatie ..................................................................................................................... 36 Huisbezoek ............................................................................................................................... 37 10-minuten gesprekken ........................................................................................................... 37 1

De informatiekalender ............................................................................................................. 37 Informatieverschaffing aan gescheiden ouders ....................................................................... 37 De vakantieregeling.................................................................................................................. 38 Ziekteverzuim ........................................................................................................................... 38 Lesuitval.................................................................................................................................... 38 Leerplichtwet............................................................................................................................ 38 Vakantieverlof .......................................................................................................................... 39 Toelating/schorsing/verwijdering van kinderen ...................................................................... 40 Vertrouwenspersoon in de school ........................................................................................... 42 De klachtenregeling.................................................................................................................. 43 Verwijsindex Friesland ............................................................................................................. 43 Uw kind en de jeugdgezondheidszorg ..................................................................................... 44 Ongewenst gedrag ................................................................................................................... 45 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld ............................................................................. 46 Formulier ‘Instemming met de schoolgids 2015-2016’ ........................................................... 47

Christelijke Basisschool De Pream 2

WOORD VOORAF U leest de schoolgids 2016-2017 van CBS De Pream in De Knipe. Deze gids geeft aan waar de school voor staat. Ouders weten zo waar ze de school op kunnen aanspreken. Ook moet de schoolgids ouders in staat stellen om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen: welke school past het best bij onze opvattingen, en waar voelen wij ons thuis? Vanuit onze christelijke identiteit willen we aangeven hoe we werken en wat we belangrijk vinden. Een heel belangrijk onderwerp is de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van onze school. Hieraan werken we iedere dag, maar we moeten tevens blijven werken aan een lange termijnvisie:  wat is het doel van ons onderwijs?  hoe willen we dat bereiken?  welke keuzen maken we daarbij? Niet alleen het leren van kennis, maar ook zaken als identiteit, veiligheid, gezelligheid, optimale ontwikkeling, extra zorg, regels en afspraken, normen en waarden, buitenschoolse activiteiten, etc. zijn belangrijk als het om kwaliteit gaat. De mening van ouders is van groot belang! De ouders is, via een tevredenheidsonderzoek, gevraagd de school van hun kind te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer. Gemiddeld genomen beoordelen zij de school met een 8.1. De rapportage tevredenheidsonderzoeken, met daarbij de aanbevelingen en de acties, zijn te vinden op de website van school. Naast deze schoolgids 2016-2017 is er de informatiekalender, waarin u de informatie vindt die geldt voor het schooljaar 2016-2017. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. We hopen dat u onze schoolgids en informatiekalender met plezier zult lezen. Daar waar hij of hem staat kan meestal evengoed zij of haar gelezen worden. Daar waar ouders staat kan evengoed ouder of verzorger gelezen worden.

Irma Korpershoek Directeur CBS De Pream Jan Schaper Schoolleider CBS De Pream

3

ONZE VISIE EN MISSIE Visie van de school Onze school is een christelijke school. Dit houdt in dat ons onderwijs aan de kinderen mede bepaald wordt door de christelijke levensbeschouwing. We willen een open school zijn, met een veilig klimaat, waarin elk kind zich prettig voelt. Vertrouwen in ieder kind is ons uitgangspunt. Plezier, saamhorigheid en een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen, leerkrachten, management en ouders is wat onze school kenmerkt. We zien het leven als een geschenk waarin we onszelf kunnen en mogen zijn. We creëren een omgeving waarin de leerlingen hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen. D.m.v. het ‘tjong®talent worden kansen gecreëerd om die talenten te ontdekken. Dat betekent dat we uitgaan van de talenten die de kinderen hebben en dat we deze extra stimuleren. Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. De vernieuwingen binnen onze school zorgen ervoor dat we rekening kunnen houden met de onderwijsbehoefte van de groep en van de individuele leerling. Wij bieden de leerlingen de leerstof aan die in de kerndoelen zijn vastgelegd. We brengen de leerlingen inzichten, strategieën en attitudes bij die helpen bij het leren. Moderne ICT middelen worden ingezet om het onderwijs te ondersteunen. We leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling. Wij geloven in de werkwijze van kansrijke combinatiegroepen. Deze waarborgt de kwaliteit en verbreedt interactief en sociaal leren. Enkele kernwoorden die typerend zijn voor onze school:         

vertrouwen rust en saamhorigheid werken in leergroepen talentonderwijs tabletonderwijs vanaf groep 4 Engels in groep 1 t/m 8 schoolbroer/-zus sporten, spelen, bewegen en gezondheid betrokkenheid van de ouders

Missie van de school: Uitgaande van de hiervoor beschreven visie, is het onze missie    

om uitdagend, aantrekkelijk en effectief onderwijs te geven; om onze leerlingen te leren leren door een onderzoekende houding aan te nemen; de talenten van onze leerlingen optimaal te ontwikkelen; de leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en ze hier mede verantwoordelijk voor te maken. Onze missie: Jouw talent, onze uitdaging 4

STICHTING DE TJONGERWERVEN CPO CBS De Pream maakt deel uit van de stichting “De Tjongerwerven”, Christelijk Primair Onderwijs. Deze stichting beheert 12 scholen, welke gelegen zijn in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen. De organisatie is met ingang van 01-08-2011 bestuurlijk veranderd. De vroegere algemeen directeur, dhr. Harry van Malsen, vormt nu het bestuurscollege met daarbij ondersteuning van een Directeur Onderwijs en Innovatie, dhr. Alfred Vos en een management assistente/personeelsfunctionaris, mevr. Agnes Bardewee. Het Onderwijs Bureau is gevestigd aan de Herenweg 27 te Donkerbroek, tel: 0516-423024. Het Onderwijs Bureau biedt de schoolteams en de directie ondersteuning op allerlei terreinen als huisvesting, formatie, financiën en personeelsbeleid. Dhr. Harry van Malsen is in zijn bestuurlijke rol werkgever van alle personeelsleden. De directeuren worden middels het OMT (Onderwijs Management Team) aangestuurd door de bestuurder en in gezamenlijk overleg wordt beleid voorbereid en veel overleg gepleegd. Daarnaast kent de stichting een Onderwijs Kwaliteit(s) Team (OKT), dhr. Bernard Winsemius en mevr. Froukje Mulder. Het OKT stuurt de Ib’ers van de scholen aan en is de spreekwoordelijke motor van onderwijsvernieuwingen en verbeteringen. Zij ondersteunen scholen bij het opbrengstgericht werken en regelen de zorg m.b.t. Passend Onderwijs.

De organisatie en uitgangspunten van de stichting: Sinds 01-08-2011 is De Tjongerwerven, Christelijk Primair Onderwijs, een stichting. De stichting beoogt haar scholen in staat te stellen optimaal christelijk basisonderwijs te geven. Kwaliteit in elk aspect is daarbij de leidraad. Jezus Christus staat centraal als inspiratiebron, er is aandacht voor waarden en normen, veiligheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid worden nagestreefd en de stichting heeft als uitgangspunt aantoonbaar beter christelijk onderwijs. Volgens de inspectie heeft de stichting twaalf goede scholen en het streven is om dit zo te houden. Het personeelsbeleid en het roulerende management staan garant voor optimale kwaliteit. Lidmaatschap: De vroegere ledenraad is omgevormd tot een vereniging Tjongerwijs waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. Tjongerwijs zal zich richten op adviezen over PR, onderwijskwaliteit en medezeggenschap. Deze constructie is vrij uniek en De Tjongerwerven vindt het belangrijk dat medezeggenschap en ouderparticipatie veel aandacht krijgen. U kunt lid worden van de Vereniging Tjongerwijs. Dit is de oudervereniging van de ouders van de scholen die vallen onder de Stichting Tjongerwerven CPO. Als u lid wordt van Tjongerwijs, kan dat via de school. De aanmeldingsformulieren zijn bij de schooldirecteur verkrijgbaar. De Tjongerwijs zal zich met een aantal thema’s bezighouden en zal als sparringpartner dienen voor de Raad van Toezicht welke het bestuur van Tjongerwijs vormt.

5

DE RAAD VAN TOEZICHT: De scholen van de Tjongerwerven zijn ondergebracht in een stichting met een bestuur en een Raad van toezicht. Hierin hebben de volgende personen zitting: De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende mensen: Naam

Voornamen

Functie

Dhr. J.A. Barendregt Hans

voorzitter

Dhr. R. Elsinga

Richard

Secretaris

Dhr. J.M. Amperse

Martin

Dhr. J. de Vries

Joep

Mw. I. van Ruler

Ineke

Mw. J Strikwerda

Johanna

Dhr. H. K. v. Malsen

Harry

Directeur Bestuurder

Dhr. A. Vos

Alfred

Directeur O&I

DE GMR Het platform voor medezeggenschap is de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad). Hierin zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Ongeveer een keer per twee maanden vindt overleg en afstemming plaats. Binnen De Tjongerwerven is de medezeggenschap goed geregeld en de GMR is een uitstekend functionerend en stimulerend orgaan binnen de stichting. De GMR voert overleg met het bestuurscollege en voorziet het op een aantal beleidsterreinen van advies. Daarnaast zijn er statutair een aantal onderwerpen waar de GMR instemmingsrecht heeft.

6

EEN PLEKJE IN DE BARTE CBS De Pream is sinds 2004 gehuisvest in een multifunctioneel gebouw in De Knipe, genaamd ‘De Barte’. In het gebouw is o.a. voor- en naschoolse opvang aanwezig. Het schooladres is: CBS De Pream Ds. Veenweg 10b 8456 HR De Knipe 0513-688391 [email protected] www.cbsdepream.nl

SCHOOLGROOTTE Leerlingen Op de laatste teldatum, 1 oktober 2016, had de school 46 leerlingen. De leerlingen worden verdeeld over drie leergroepen, namelijk groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8. Wat het werken in leergroepen inhoudt, kunt u verderop in deze schoolgids lezen. Personeel De teldatum van 1 oktober is de basis voor de totale formatie voor het schooljaar daarop. Dit schooljaar bestaat ons team uit acht personen. Vier leerkrachten, waarvan er twee parttime werken, een Ib’er, een onderwijsassistent, een directeur en een directeur in opleiding. De benaming voor de directeur in opleiding zal schoolleider zijn. MOBILITEIT Leerkrachten die van school willen veranderen krijgen jaarlijks de gelegenheid zich hiervoor aan te melden. In de stichting is een mobiliteitsnotitie opgesteld en vastgesteld. Eventuele overplaatsingen in het kader van mobiliteit gebeurt alleen met in achtneming van de inhoud van deze notitie. Elk schooljaar kan een teamlid via een meldingsformulier aangeven wat zijn of haar wensen zijn. Zowel vorig jaar als dit jaar hebben zich geen teamleden van De Pream van deze gelegenheid gebruik gemaakt. CONTINUROOSTER Op CBS De Pream werken we met een continurooster. De school begint om 8.30 uur en eindigt om 14.15 uur. Van 12.00 tot 12.15 uur wordt gezamenlijk in de eigen klas gegeten. We stellen het op prijs wanneer de kinderen een gezonde lunch meenemen. De groepen 1 en 2 zijn op woensdag en vrijdag om 12.00 uur uit en de groepen 3 en 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur uit. Zij eten dan ook niet op school. DE DIRECTEUR SPREKEN Uit het oudertevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de ouders erg tevreden zijn over onze school. Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat er toch iets is waar u mee zit en over wilt praten. Schroom niet om te komen of een afspraak te 7

maken als u vragen, op- of aanmerkingen hebt. Het telefoonnummer is tel. 0513-688391. Het is beter om iets uit te spreken dan er mee blijven rondlopen. In principe is de schoolleider, Jan Schaper, op dinsdag, donderdag en eens in de twee weken op woensdag aanwezig. Irma Korpershoek, de directeur, zal een deel van de dinsdag aanwezig zijn en afwisselend op de andere dagen. INTERNE BEGELEIDING Op elke school is een intern begeleider (Ib`er) aanwezig. Op onze school is dat Bernard Winsemius. Iedere dinsdag is hij aanwezig. De Ib`er krijgt uren, welke uit de formatie vrijgemaakt zijn. De taken van de Ib`er zijn o.a.:  ondersteunen van collega’s bij het opzetten van groeps- en handelingsplannen voor individuele of groepen leerlingen  aanspreekpunt voor de collega’s met hulpvragen over leerlingen  voert klassenbezoeken uit om de collega’s in de groepen te coachen  coördineert de afname van de toetsen  beheert de orthotheek (verzameling leer - en hulpmiddelen)  contactpersoon zijn aangaande zorg en zorgleerlingen naar directie, ouders en externe betrokkenen  leidt de onderwijskundige vergaderingen, waarvan ook de leerlingbespreking een onderdeel is.

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De medezeggenschap van personeel en ouders is omschreven in het medezeggenschapsreglement. In dit reglement wordt geregeld wie lid kan zijn van de medezeggenschapsraad (MR) en welke taken en bevoegdheden er zijn. De MR van onze school bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. In onze informatiekalender vindt u hier meer over. Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding hebben bij voorgenomen besluiten van het bestuur advies- dan wel instemmingsrecht. Beide rechten zijn in het reglement vastgelegd. Voor de inhoud van het reglement kunt u contact opnemen met een vertegenwoordiger van de MR.

8

HET OUDERPANEL Het ouderpanel (OP) dient als klankbord voor het team en is de plek waar ouders gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Ouders die graag willen dat iets besproken wordt op schoolniveau kunnen de directeur, de leerkracht maar ook ouders van de MR of ouders van het OP hierover aanspreken. Binnen het OP kunnen deze onderwerpen besproken worden. Tevens kan de school of directie punten inbrengen om te peilen hoe ouders over bepaalde onderwerpen denken. Kortom met elkaar nadenken en praten over het onderwijs op onze school. Elke bouw (onder-, minder- en bovenbouw) is vertegenwoordigd door minimaal 1 en maximaal 2 ouders. In onze informatiekalender vindt u hier meer over. De voorkeur gaat uit naar een evenredige verdeling van de bouwen. Het streven is om per bouw twee ouders te vertegenwoordigen. Bij onvoldoende belangstelling voor deelname uit een bepaalde bouw, kan een uitzondering worden gemaakt. Daarnaast maakt de schoolleider deel uit van het OP. De ouders in het OP fungeren als aanspreekpunt voor andere ouders en dat houdt in dat zij bespreekpunten kunnen inbrengen. De communicatie over de uitkomst van wat in het OP besproken is, loopt altijd via de directie. De voorzitter van het OP verzorgt deze informatiestroom. Tevens worden via de nieuwsbrief ouders op de hoogte gebracht van wat besproken is. Ouders kunnen twee jaren deelnemen aan het OP. Een ouder mag na één jaar ‘pauze’ opnieuw deelnemen in het OP. Naar verwachting representeert hij/zij dan een andere bouw. Er wordt gestreefd naar een roulatiesysteem waardoor er ieder jaar drie ouders doorgaan en drie nieuwe ouders deelnemen. Jaarlijks worden eind mei/ begin juni de drie vacatures kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief. De MR kiest in overleg met de drie ouders die doorgaan in het OP wie zitting zal nemen in het panel. Het OP komt drie keer per schooljaar bijeen. DE ACTIVITEITENCOMMISSIE De activiteitencommissie (AC) van De Pream is een actieve commissie die bestaat uit meerdere ouders. In onze informatiekalender vindt u hier meer over. Voor de afstemming en de contacten is een leerkracht bij de vergaderingen aanwezig. Doelstelling van de AC: Het praktisch ondersteunen, het mede- organiseren van en het begeleiden van die zaken, die bijdragen tot het goed laten verlopen van schoolactiviteiten. We noemen: kerstfeest, ouderavond, laatste schooldag, schoolreisjes, schoolkamp, ouderavonden, sportdag, wandeltochten, onderhoud materialen, versieren van de school, etc.

9

STAGIAIRES Elk jaar wordt er een beroep gedaan op De Pream om stagiaires te plaatsen op de school. Dat kunnen studenten zijn van het Stenden Hogeschool, te Leeuwarden en Christelijke Hogeschool Windesheim, te Zwolle. Deze stagiaires werken in alle groepen. Ook studenten van andere opleidingen worden incidenteel als stagiaires op onze school geplaatst. AANMELDING Nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld bij de directie. In verband met de prognose, de samenstelling en grootte van de groepen voor het volgende schooljaar willen we graag in een vroeg stadium over de mogelijke aanmeldingen beschikken. Kleuters die bijna vier jaar zijn mogen enkele dagdelen op school komen om alvast te wennen aan de school en de groep. Dit gebeurt in overleg met de betreffende groepsleerkracht. Deze zal ook een kennismakingsbezoek brengen aan de nieuwe leerling. PLAATSING Plaatsing en doorstroming leerlingen onderbouw: Leerlingen die in juni/juli, augustus en september zijn geboren en na de zomervakantie op school komen en leerlingen die in oktober, november en december zijn geboren worden in groep 1 geplaatst. Zij volgen het onderwijsaanbod van groep 1 en gaan het aantal uren van groep 1 naar school. Aan de hand van het vastgestelde protocol ‘Doorstroming kleuterbouw’, wordt besloten of deze leerlingen aan het eind van het schooljaar door kunnen stromen naar groep 2. Leerlingen die in januari t/m juni zijn geboren, worden in groep 1 geplaatst. De mogelijkheid bestaat dat deze leerlingen enkele dagdelen minder naar school gaan. Deze leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan na de zomervakantie in groep 1. Als een leerling voldoet aan de criteria uit het Protocol ‘Doorstroming kleuterbouw’, is het mogelijk dat een leerling vervroegd doorstroomt naar groep 2. LEERGROEPEN Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt er gewerkt met leergroepen. Bij het werken in leergroepen is er, waar mogelijk, een gezamenlijke instructie, daarna gaan de kinderen de stof op hun eigen niveau verwerken. Deze verwerking gebeurt individueel of in groepjes. De leerkracht heeft hierdoor meer tijd om kinderen die extra aandacht nodig hebben te begeleiden. Die extra aandacht geldt voor alle kinderen, dus niet alleen de zwakkere. Ook wordt op deze manier het samenwerken en het zelfstandig werken bevorderd.

10

LEERGROEP 1/2/3 Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn. In de groepen 1 en 2 werken de kinderen aan de hand van thema’s. Waar mogelijk doet groep 3 hierin mee. We proberen door speelse activiteiten rond de thema’s de kinderen te stimuleren tot zelfontplooiing en hun kennis en vaardigheden bij te brengen. We doen dit op allerlei manieren: in de kring, in groepjes, met de hele groep en individueel. We denken hierbij aan: kringgesprekken, verhalen vertellen, voorlezen, uitleg, het eten van fruit, het vieren van een verjaardag, het werken met ontwikkelingsmateriaal, het spelen in de groep, buiten spelen (sociale ontwikkeling), muzikale vorming (samenspel, luisteren naar elkaar e.d.), fantasie en creativiteit (poppenkast, leeshoek, bouwhoek), aandacht voor het vak Fries, verkeersonderwijs, enz. De overgang van groep 1 naar groep 2 is een belangrijk aandachtspunt. Het moment van overgang van deze kinderen is afhankelijk van een aantal factoren. We noemen hier b.v.  de ontwikkeling van het kind  de groepsgrootte  de instroom in de groep Van het moment van overgang brengt de groepsleerkracht u tijdig op de hoogte. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 houden de ontwikkeling in de gaten door observaties in werk- en spelsituaties. Door gebruik te maken van het toetsmateriaal van cito krijgt de leerkracht inzicht in de ontwikkelingen van de kleuters. Met het oog op de noodzakelijk te verwerven lees - en rekenvoorwaarden, is gekozen voor observaties van de auditieve, de visuele, de ruimtelijke en taal/ denkontwikkeling. Deze aspecten zijn van groot belang en hebben een duidelijke relatie met de lees- en rekenvoorwaarden. Ook wordt de ontwikkeling van de motoriek en de werkhouding geobserveerd. De kans op succes wordt niet alleen bepaald door het niveau van het kennen en het weten, maar ook door het niveau van het kunnen en de (leer)houding. Groep 2 zal met regelmaat gericht werken aan de functieontwikkeling. Dat betekent werken aan vaardigheden die je nodig hebt om in groep 3 goed mee te kunnen komen. Er is extra aandacht voor de reken-, schrijf- en leesvoorwaarden. Er wordt geoefend en er worden werkbladen gemaakt. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar de leerling zelf. Zit het kind lekker in het vel, is het ‘rijp’ voor groep 3 of is het nog te veel kleuter. Al die aspecten spelen een rol bij de beoordeling of een leerling naar groep 3 gaat of nog niet. Op school hanteert men een protocol: “Doorstroming kleuterbouw”. In dat protocol staat o.a. aangegeven waarover de leerkrachten van de groep 1/2/3 overleg hebben. Tevens vindt men in dat protocol het beslissingsschema met betrekking tot de overgang van groep 2 naar groep 3. Er staat b.v. omschreven wanneer een kleuter in aanmerking komt voor een extra jaar kleuterbouw. De school wil op deze manier komen tot een goede doorgaande lijn en tot een juiste beslissing aangaande de overgang van groep 2 naar groep 3.

11

GROEP 3 BINNEN DE LEERGROEP 1/2/3 Om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen moet het kind aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer bij het kind niet alle voorwaarden voldoende zijn ontwikkeld is het niet verstandig om het al in groep 3 te plaatsen. De ervaring heeft geleerd dat dit problemen kan geven bij de verdere schoolloopbaan van het kind. De stap is dan net even te groot. Daarom zullen we in sommige gevallen voorstellen om uw kind nog een jaar in groep 2 te laten blijven (zie ‘Leergroep 1/2/3’). Groep 3 zit in de leergroep 1/2/3. Hierdoor is de overgang van groep 2 naar groep 3 minder groot. Er vinden gezamenlijke activiteiten plaats. Door de combinatie 1/2/3 is het makkelijk om voor groep 3 nog speelkeuzemomenten in te passen. In groep 3 komen een heleboel vakken aan de orde, zoals rekenen, taal, lezen (begrijpend en technisch), fries, verkeer, natuur en milieu, schrijven, dans, muziek, drama, handvaardigheid, tekenen, bewegingsonderwijs en godsdienstige vorming. Omdat de leerlingen een korte spanningsboog hebben, zullen de lessen niet te lang achter elkaar en met veel afwisseling worden gegeven. Ook dit is mooi in te passen met de werklessen van groep 1/2. De instructie kan van een deel van de lessen gezamenlijk met de hele groep plaatsvinden. Daarna gaan de kinderen op hun eigen niveau aan de slag. In het schooljaar 2016-2017 zal de onderwijsassistent drie keer in de week groep 1/2 apart nemen. De leerkracht gaat dan met de leerlingen van groep 3 aan het werk. Gym hebben we in de gymzaal of in het speellokaal. Hiervoor moeten de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen. LEERGROEP 4/5/6 In de leergroep 4/5/6 verandert er het een en ander in vergelijking met groep 3. De speelkeuze momenten verdwijnen. Voor meerdere vakken (o.a. taal, rekenen en spelling), wordt met de tablet gewerkt. Waar mogelijk wordt een gezamenlijke instructie gegeven, daarna gaan de kinderen de stof op hun eigen niveau verwerken. In groep 4 starten we met de tafels. Daarvoor zal thuis ook geoefend moeten worden. Dat moet er toe leiden dat die tafels zo vlot en goed mogelijk kunnen worden opgezegd. In groep 5 starten we met de zaakvakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Bij bepaalde onderdelen zal groep 4 meedoen met deze vakken. Behalve de hierboven genoemde vakken komen o.a. de volgende vakken aan de orde: lezen (groepslezen, studerend lezen en begrijpend lezen), schrijven, Bijbelse geschiedenis, Fries, verkeer, handenarbeid, tekenen, muziek, dans, drama, gymnastiek, vrij werken, werkstukken maken, spreekbeurten houden en sociaal-emotionele vorming. Waar mogelijk worden de lessen gezamenlijk gegeven. Er moet veel gebeuren in groep 4/5/6. Toch lukt het ons om regelmatig wat tijd vrij te houden voor bijvoorbeeld voorlezen, buiten spelen, klassikale gesprekken, projecten of om een spelletje te doen.

12

LEERGROEP 7/8 In groep 7/8 zetten we de lijn voort van wat er in vorige jaren is gebeurd. Ook deze groep werkt met de tablet. O.a. is het vak studievaardigheden toegevoegd. Naast de al eerder genoemde vakken is er in deze groepen regelmatig aandacht voor andere zaken. We praten o.a. met elkaar over levensbeschouwelijke zaken. In groep 8 maken de leerlingen de centrale eindtoets en wordt de schoolkeuze voor het vervolgonderwijs gemaakt. DE LEERSTOF De leerstof kunnen we verdelen in de volgende onderdelen: Basisvakken Zaakvakken

taal/ lezen, schrijven, rekenen - wiskunde natuur en techniek (biologie), verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, actief burgerschap

Godsdienstige vorming Engels en Fries Bewegingsonderwijs Musisch-expressieve vakken

spelen en gymnastiek tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, muziek, dans en drama

Sociaal en Emotionele ontwikkeling Enige toelichting bij de onderdelen: 1. Basisvakken: Taal/lezen/rekenen: In de groepen 1 en 2 wordt gebruikt gemaakt van de methode Schatkist, waarbij ook met een computerprogramma geoefend wordt. Deze methode sluit aan op de methode Veilig Leren lezen in groep 3. Taal/ lezen: voor groep 3 hebben we de methode Veilig leren lezen – maan versie 2. Met deze versie van Veilig Leren Lezen komen alle aspecten van de taal/leesontwikkeling aan bod, met extra aandacht voor woordenschat. Dit garandeert een betere aansluiting op het onderwijs in groep 4. De methode werkt met een ‘maangroep” en een ‘zongroep’. De ‘maangroep’ start met het leesonderwijs, de ‘zongroep’ bestaat uit kinderen die al kunnen lezen. Er wordt heel duidelijk rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen. Hierbij kan gekozen worden voor de ‘steraanpak’. Dit is voor kinderen met een moeizame leesontwikkeling en die behoefte hebben aan extra aandacht in de vorm van extra instructie en begeleide inoefening. Voor kinderen die snel door de leerstof heen gaan zijn er extra pittige vervolgopdrachten in de vorm van ‘raketopdrachten’. Op onze school heeft ook het stillezen en het tutorlezen een vaste plek in het rooster gekregen. Daarnaast worden meerdere vormen van lezen beoefend.

13

Voor het onderdeel voortgezet technisch lezen wordt gewerkt met de methode Lekker Lezen. Deze methode wordt m.n. gebruikt in de groep 4/5/6. Deze methode biedt een combinatie van extra hulp aan zwakke lezers op het gebied van leestechniek, leesbegrip en leesbeleving, gecombineerd met leesbevordering en technisch lezen voor de rest van de groep. Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip en het toetsboekje van Tekstverwerken. Kenmerkend voor Nieuwsbegrip is:  wekelijks begrijpend leeslessen aan de hand van de actualiteit  lessen op meerdere niveaus  vijf evidence based leesstrategieën  gebruikers mailen suggesties voor het onderwerp van de week  meer plezier in begrijpend lezen! Tijdens de cursus ‘kansrijke combinatiegroepen’ heeft het team geleerd de methode Nieuwsbegrip zodanig in te zetten dat het voldoet aan de kerndoelen. Hierdoor hoeft er naast deze methode niet nog een methode ingezet te worden. We gebruiken nog wel de toetsboekjes van Tekstverwerken. Voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken we voor taal/spelling de methode Taal op Maat. Taal op Maat is een methode voor alle kinderen. De methode bestaat uit een taallijn en een spellinglijn. Het aanleren van strategieën speelt in beide lijnen een voorname rol. Leerkracht gebonden en zelfstandig-werk lessen wisselen elkaar af. Bij het spellen zijn de woorden ingedeeld in categorieën. De kinderen leren strategieën om moeilijke woorden correct te leren spellen. Bij zowel de taallijn als de spellinglijn wordt bij de verwerking en het inoefenen gebruik gemaakt van de tablets. Voor het vak rekenen - wiskunde hebben we de methode Wereld in getallen. Deze rekenmethode is een zgn. realistische rekenen/wiskunde methode met een sterk adaptief karakter. De methode hanteert verschillende differentiatievormen die geschikt zijn voor het werken met een heterogene groep. Daarnaast wordt er regelmatig getoetst, waarna aanwijzingen volgen voor het gedifferentieerd aanbieden van de leerstof. In groep 4 t/m 8 worden de tablets ingezet voor rekenen. Onze methode voor het leergebied schrijven heet Pennenstreken. De methode bevat een doorgaande leerlijn technisch schrijven in lopend schrift voor groep 1 t/m 8.

14

Het kleuterdeel van Pennenstreken bevat zeven uitgewerkte thema’s. Elk thema begint met een verhaal. Hierin staat het ontwikkelen van de motoriek en het aannemen van een goede schrijfhouding centraal. In groep 3 is Pennenstreken gekoppeld aan de eerste zes kernen van de leesmethode Veilig Leren Lezen. 2. Zaakvakken: De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur hebben we ondergebracht in `tjong®talent. Binnen deze vakken passen we de werkwijze van `tjong®talent toe. In het gelijknamige hoofdstuk op bladzijde 18 kunt u hier meer over lezen. Wanneer de gelegenheid zich voordoet neemt onze school ook deel aan bepaalde projecten. Voor de lessen wetenschap en techniek worden de handreikingen en bijeenkomsten van Bèta.Noord en Talentenkracht gebruikt en wordt de techniekcoach ingezet. Wetenschap en techniek wordt vooral geïntegreerd toegepast in andere vakken. In het huidige schooljaar zullen we proberen om dit vak te integreen binnen ons rekenonderwijs. Actief Burgerschap: In de WPO (Wet op het Primair Onderwijs) staat dat scholen Actief Burgerschap en Sociale Integratie moeten bevorderen en ervoor zorgen dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen. Actief burgerschap betekent dat je als school een bijdrage levert om kinderen voor te bereiden op deelname aan de samenleving. Leerlingen komen immers in aanraking met leeftijdgenoten van verschillende achtergronden en culturen. Scholen zijn vanaf 2006 verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap, niet als apart vak, maar als onderdeel van verschillende vakken. Actief Burgerschap en Sociale Integratie komen o.a. aan de orde komen bij Kind op Maandag, Schatkist, Op Voeten en fietsen, Jeugdverkeerskrant, Hier en daar, De Canon van de geschiedenis, Nieuwsbegrip, enz. Verder worden SOEMO-kaarten en Kanjertraining ingezet. CBS De Pream laat dit onderdeel dus aan de orde komen bij de wereldoriënterende vakken en ook bij b.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling. 3. Godsdienstige Vorming Voor de Godsdienstige Vorming gebruiken we Kind op Maandag. In de handleiding staan per week drie vertellingen, verwerkingsstof en informatie bij de verhalen. Ook komen liederen, passend bij de verhalen, aan de orde.

15

4. Engels en Fries Vanaf het schooljaar 2013-2014 krijgen de leerlingen in alle groepen Engels vanuit de methode Take it Easy. Dankzij subsidie van het Europees Platform, die we twee achtereenvolgende jaren hebben ontvangen, heeft de school lesmaterialen kunnen aanschaffen voor de verschillende leergroepen. Na een teamscholing m.b.t. de inzet van de methode is een doorgaande lijn ontstaan vanuit de leerstof van groep 1/2, 5, 6 en 7/8. Voor het Fries gebruiken we de methode Studio F. Studio F is een taalmethode voor groep 1 t/m 8. Het bestaat uit adaptief materiaal met mogelijkheden tot zelfcorrectie. Naast deze methode wordt ook gebruik gemaakt van materialen van Cedin, materialen van internet en teksten uit een gedichtenbundel

5. Bewegingslessen Het bewegen varieert sterk in onze school. In de kleutergroepen staat het dagelijks op het programma. Voor groep 1/2/3 hebben we de methodes: Bewegingslessen in het speellokaal en Basislessen 1 en 2 van H. Stroes en W. van Gelder. De lessen worden zowel in het speellokaal als in de gymzaal gegeven. De groepen 4 t/m 8 krijgen gymles in de gymzaal. Daarbij gebruiken we de methode Basislessen 1 en 2 van H. Stroes en W. van Gelder. Op school is een combifunctionaris bewegingsonderwijs aanwezig. Deze vakleerkracht geeft 1 dag in de week de lessen. De andere dag worden de lessen door de eigen leerkracht of door een stagiaire gegeven. 6. Musisch-expressieve vakken Voor dit onderdeel gebruiken we de methode Moet je doen. Moet je doen is een compleet pakket van vijf methoden voor de musisch-expressieve vakken. Het lesmateriaal is ontstaan vanuit de praktijk: Leerkrachten hebben de lessen voor de verschillende vakgebieden geschreven. Moet je doen bestaat uit methoden voor dans, drama, handvaardigheid, tekenen en muziek en een apart pakket voor de kleuters.

16

7. Sociaal Emotionele ontwikkeling In elke groep wordt aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Dat doen we aan de hand van de methode Kanjertraining. In de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 is er een Kanjertrainer opgeleid. Deze leerkracht zal de kanjertraining binnen de school toepassen. Verder wordt gebruik gemaakt van het blad Sam Sam en bij bepaalde thema’s maken we gebruik van SOEMO- kaarten.

17

ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN Kinderen ontwikkelen zich van nature. Zij zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren wij de kinderen en dagen ze uit om steeds weer wat nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt of dreigt te haperen, bieden wij hulp. Ook kinderen die zich sneller ontwikkelen dan gemiddeld zullen extra ondersteund worden. De kern van ons onderwijs wordt gevormd door lezen, taal, schrijven en rekenen. Dit zijn de basisvaardigheden, waarbij voor iedere leerling het uitgangspunt is dat hij/zij de kerndoelen voor deze vakgebieden moet kunnen bereiken. Soms zal dit gebeuren door extra stof aan te bieden of een andere werkwijze toe te passen. Deze basisvaardigheden zijn zo belangrijk, omdat ze de basis leggen voor alle andere ontwikkelingen. Daarom leggen we ook de nadruk op deze vakgebieden. Verder vinden we het van groot belang dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in wat ze kunnen, ongeacht op welk niveau. In het schooljaar 2013-2014 is onze school een van de locaties geweest voor ‘tjong®talent, een project waarbij talentontwikkeling centraal staat. In het schooljaar 2014-2015 is onze school gestart als Pilotschool voor het ‘tjong®talent onder de naam ‘tjong®talent De Pream’. Over het ‘tjong®talent en het ‘tjong®talent De Pream kunt u meer lezen onder het kopje ‘tjong®talent. ‘TJONG®TALENT “Als een kind dingen kan doen waar het goed in is of graag doet zal het optimaal presteren” Vanaf 1 augustus 2013 is het project ‘tjong®talent van start gegaan. De leerlingen van alle scholen binnen De Tjongerwerven kunnen deelnemen aan talent- en toptalentklassen. De Pream was afgelopen jaar de locatie voor de scholen van de gemeente Heerenveen. De leerlingen zijn ingedeeld in verschillende talentgroepen variërend van wetenschap & techniek tot koken, taal, natuur, rekenen of geschiedenis. De Tjongerwerven is met een groot aantal partners dit project aangegaan. Participanten zijn o.a. de provincie Fryslân en een aantal grote en kleinere bedrijven. Deze participanten verzorgen gastcolleges en stellen kennis en materialen beschikbaar om het onderwijs in de talentgroepen zo effectief mogelijk te maken. De Tjongerwerven heeft vier extra leerkrachten aangesteld om de talentgroepen te begeleiden. Naast de talentgroepen nemen zes scholen binnen de Tjongerwerven, waaronder De Pream, deel aan Bètapunt Noord. Dit is een samenwerkingsverband tussen voortgezet- en universitair onderwijs en het basisonderwijs. De Tjongerwerven neemt als een van de tien schoolbesturen uit de noordelijke provincies deel aan dit project. Het schooljaar 2014-2015 is op CBS De Pream een pilot gestart, genaamd ‘tjong®talent De Pream. De school is, behalve voor de toptalenten, geen locatie meer voor alle scholen binnen de gemeente Heerenveen. Alle leerlingen van de eigen school vanaf groep 3 doen mee met de talentlessen. De kinderen tekenen op school in voor meerdere vakgebieden waar hun interesse naar uitgaat. Vanuit de interesselijsten worden per periode drie vakgebieden geselecteerd. Op een vaste talentenmiddag per week worden de lessen in de verschillende vakgebieden gegeven. Medio schooljaar 2015-2016 zijn ook de zaakvakken betrokken binnen `tjong®talent. Drie middagen per week worden de vakken aardrijkskunde, 18

geschiedenis en natuur aangebonden op de manier van `tjong®talent. De vakken komen niet tegelijk aan bod, maar verdeeld over meerdere periodes in het schooljaar. Hier ontstaat meer tijd en ruimte om echt de diepte in te gaan bij ieder specifiek vakgebied.Het overstijgende doel tijdens deze middagen is dat de leerling eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. De leerkracht is daarentegen meer coach dan instructeur. Leerlingen die willen deelnemen aan een toptalentklas (voor meer- en hoogbegaafde kinderen), worden aangemeld via het bestuursbureau. De locatie voor de leerlingen van de scholen van de gemeente Heerenveen zal in eerste instantie CBS De Pream in De Knipe zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.tjongertalent.nl Ook kunt u contact opnemen met de school of met het bestuursbureau van de Tjongerwerven, mail [email protected] ICT In augustus 2012 is ons computernetwerk overgegaan naar een nieuw beheersysteem, Winsys. Vanaf dat moment werken we in de ‘cloud’. Werkelijk overal vandaan kan er ingelogd worden in het netwerk van onze school. Hiervoor is natuurlijk wel een internet verbinding nodig. Alle leerlingen hebben een inlogcode voor thuis. Ze kunnen dan bij de oefenprogramma’s van school die we hebben voor bijv. onze taal-, reken- en spellingmethode. Wanneer een kind op school is begonnen aan een werkstuk, kan het daar thuis verder aan werken. Alle educatieve programma’s die we op school gebruiken, kunnen de kinderen thuis ook gebruiken. Er kan gratis ingelogd worden op Symbaloo.edu, een startpagina met links naar heel veel speel- en leerprogramma’s. Met Winsys hebben we een veilige en betrouwbare elektronische leeromgeving gekregen die niet meer beperkt is tot binnen de schoolmuren, maar waar we overal bij kunnen. In elk klaslokaal zijn de vaste computers vervangen door minilaptops, die ook als tablet gebruikt kunnen worden. Het minimaal aantal laptops is in ieder geval zoveel als het aantal kinderen in de grootste groep, zodat de mogelijkheid er is dat alle leerlingen van een groep tegelijkertijd met een laptop kunnen werken. Naast deze laptops hebben alle leerlingen van groep 4 t/m 8 een tablet in bruikleen van Snappet. O.a. worden de vakken spelling, rekenen, taal en studievaardigheden via deze tablet aangeboden. Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. De directe voordelen voor scholen en leerkrachten zijn: Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, directe feedback en meer individuele differentiatie Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft Lagere kosten door wegvallen kosten (werk-)boeken, kopiëren, computers en een deel van de remediëring 19

Ouders en leerlingen ontvangen bij inschrijving een brief met regels aangaande het computergebruik. In alle groepen wordt een digitaal schoolbord of interactieve beamer gebruikt. Wij beschikken over recente software zoals Ambrasoft, Basisbits en Bas gaat digitaal/telt mee. Voor het leerlingvolgsysteem gebruiken wij het softwareprogramma van CITO en Parnassys. CULTUUREDUCATIE Cultuureducatie wordt een steeds belangrijkere factor in het onderwijs. Het doel is kinderen in een doorlopende leerlijn kennis te laten maken met cultuur. In schooljaar 2009-2010 is het beleidsplan Cultuur vastgesteld. Vanaf het schooljaar 2011-2012 is er een samenwerking met Ateliers Majeur. Per schooljaar wordt bekeken op welke manier de samenwerking zal plaatsvinden. Vanaf schooljaar 2014-2015 is m.b.v. de expertise van Ateliers Majeur de diepte in gegaan tijdens de ‘tjong®talent lessen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden afspraken gemaakt voor het schooljaar 2016-2017. KWALITEIT Tegenwoordig wordt er steeds meer gesproken over de kwaliteit van het onderwijs in zijn algemeenheid en de kwaliteit van het onderwijs aan de school. Denk maar aan de inspectierapporten die op Internet te lezen zijn en de berichtgeving in de dagbladen. Wat zijn onze kwaliteiten? Onze school heeft een team dat zeer bedreven en enthousiast is. A.d.h.v. analyses en observaties bieden we de kinderen passend onderwijs. Talentonderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt met tablets. Wij werken met goede methoden, die voldoen aan de kerndoelen. De communicatie tussen de ouders en leerkrachten is naar volle tevredenheid. Het team volgt ieder schooljaar nascholingscursussen (professionalisering). Wij houden ons goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. De directeur houdt ambitie- en functioneringsgesprekken met de teamleden. De directeur doet klassenbezoeken bij de leerkrachten in de groepen. De leerkrachten gaan bij elkaar in de groep kijken (collegiale consultatie). DOELEN EN RESULTATEN Voor de periode 2015-2019 is een nieuw schoolplan geschreven. Vanuit dit schoolplan wordt elk schooljaar een jaarplanning vastgesteld. Daarin staat welke onderwerpen de school wil aanpakken, welke verbeterpunten en ontwikkelpunten ze heeft en hoe ze deze denkt te bereiken. Aan de doelen wordt gewerkt tijdens teambijeenkomsten o.l.v. de directeur en/of de Ib`er en tijdens scholingsbijeenkomsten o.l.v. externen. In het onderwijskundig jaarverslag staat 20

beschreven waaraan is gewerkt en wat de resultaten zijn. Dit verslag staat op de website van school te lezen. LEERLING- EN GROEPSBESPREKING Meerdere keren per schooljaar houdt het team een leerling- en/of groepsbespreking. De ontwikkelingen van de groep maar ook van de individuele leerling worden aan de orde gesteld. Het doel van de bespreking is om adequate hulp aan de leerling of aan de groep te bieden als dat nodig mocht zijn. Dit wordt gedaan aan de hand van observaties en de resultaten van de toetsen en testen. Er kunnen afspraken gemaakt worden over extra hulp in de groep, over inzet van materialen, e.d. Alles wordt vastgelegd in een groepsplan. AMBULANT BEGELEIDER Onze school kan, indien nodig, een beroep doen op een ambulant begeleider. Hij is beschikbaar voor potentiële zorgleerlingen. Zijn taken zijn als volgt te omschrijven:   

collegiale consultatie het begeleiden van leerlingen, leerkrachten en ouders het adviseren over begeleidingstrajecten en leermiddelen DOUBLEREN (ZITTEN BLIJVEN) De leerkrachten op onze school houden de ontwikkeling van het kind nauwlettend in de gaten. Zo wordt het kind niet alleen regelmatig geobserveerd, maar worden er op gezette tijden toetsen afgenomen; zowel methode -gebonden als methode -onafhankelijke toetsen. Binnen de zorgverbreding wordt een leerling met specifieke leer- en/of gedragsproblemen zo optimaal mogelijk begeleid, maar ook leerlingen met een versnelde ontwikkeling krijgen deze begeleiding. Een doublure wordt tot het uiterste beperkt. Toch kan het voorkomen dat de school na zorgvuldig overleg besluit, veelal ook na raadpleging van externe deskundigen, het kind nog een jaar in dezelfde groep te laten zitten. In dat geval neemt de school vroegtijdig contact op met de ouders. Op grond van bovengenoemde inspanningen beslist de school uiteindelijk in welke groep het kind wordt geplaatst. Procedures en criteria bepalend voor het zittenblijven in een groep zijn, als beleid voor uitvoering, vastgesteld in het beleidsprotocol ‘Plaatsing kinderen’. HET LEERLINGVOLGSYSTEEM In het leerlingvolgsysteem volgen we iedere leerling in zijn of haar ontwikkeling. De ontwikkeling van de leerlingen in de groepen volgen we door middel van allerlei toetsen en testen. De school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling) en Parnassys.

21

We gebruiken de volgende methode onafhankelijke toetsen op school:  rekenen voor kleuters  taal voor kleuters  ordenen voor kleuters  beginnende geletterdheid (CPS)  kleuterobservatielijst Viseon  rekenen- wiskunde 2012 en 3.0  drie-minutentoets (technisch lezen)  AVI (technisch lezen)  begrijpend lezen 2012 en 3.0  spelling 2012 en 3.0  woordenschattoets 2012  entreetoets gr. 7  leerlingmonitor  VISEON  SIDI-registratie  Centrale eindtoets De toetsen worden afgenomen op momenten, die aangegeven worden op de werk- en toetskalender voor de leerkrachten. Op die kalender staat aangegeven in welke groep en in welke maand een bepaalde toets moet worden afgenomen. De gegevens worden verzameld, in tabellen verwerkt en per groep bewaard. Op deze wijze kunnen we de ontwikkeling van de schoolloopbaan van ieder kind in kaart brengen. Naast deze methode- onafhankelijke toetsen worden ook methode- gebonden toetsen gebruikt. Door deze manier van werken krijgen we een duidelijk beeld en kunnen we tijdig signaleren en eventueel actie ondernemen. Het regelen, het organiseren en het bijhouden van het leerlingvolgsysteem is een taak van de ib’er = Interne begeleider (zie volgende bladzijde) in samenwerking met de leerkracht.

22

PASSEND ONDERWIJS Passend onderwijs geeft iedere leerling de kans op onderwijs dat aansluit bij de behoefte van de leerling. Kinderen krijgen onderwijs dat bij hen past. Passend onderwijs is een landelijk initiatief en wordt ingevoerd vanaf 1 augustus 2014. Alle basisscholen hebben de wettelijke taak om passend onderwijs vorm te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Sinds de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn alle scholen van de Stichting De Tjongerwerven CPO aangesloten bij: Samenwerkingsverband Friesland PO 21.01 Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2948937 Alle informatie omtrent de werkwijze van het SWV Friesland, contactgegevens, formulieren, data en het ondersteuningsplan zijn te vinden op de website: www.passendonderwijsinfryslan.nl Ondersteuningsplan In het ondersteuningsplan dat is opgesteld door het samenwerkingsverband staan de afspraken die alle scholen binnen het samenwerkingsverband met elkaar gemaakt hebben. Hierbij gaat het vooral om proces afspraken met betrekking tot de plaatsing van leerlingen op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Voor inspraak op het ondersteuningsplan door ouders en leerkrachten is een aparte ondersteuningsplanraad opgericht. Dit is vergelijkbaar met een medezeggenschapsraad, zoals u dit ook van onze scholen kent. Zorgplicht Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school in overleg met de ouders onderzoekt of de basisschool passend onderwijs kan bieden aan de leerling. Als blijkt dat dit niet zo is, heeft de school de opdracht om binnen 10 weken met de ouders naar een passende plaatsing op een andere school te zoeken. Ondersteuningsprofiel De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. In dit profiel is te lezen welke basisondersteuning wij onze leerlingen bieden. Bij het realiseren van de juiste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Deel I van het ondersteuningsprofiel is een inventarisatie en bestaat uit de volgende onderdelen:  een korte typering van onze school  de kwaliteit van onze basisondersteuning  de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt  de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden  de voorzieningen in de fysieke omgeving  de samenwerkende ketenpartners 23belangrijke kengetallen van onze school.

Deel II van het ondersteuningsprofiel bestaat uit een analyse en beleid op de volgende onderdelen: 1. Basisondersteuning 2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern, binnen het bestuur en binnen het SWV) 3. Ondersteuningsvoorzieningen 4. Voorzieningen in de fysieke omgeving 5. Samenwerkende ketenpartners 6. Materialen in de klas 7. Grenzen van de zorg Het volledige ondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website. Ontwikkelingsperspectief Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bovenop de basisondersteuning maken wij een ontwikkelingsperspectief. Hierin beschrijven wij wat de verwachtingen zijn voor de leerling aan het einde van groep 8 en op welke manier we deze einddoelen willen bereiken. Het ontwikkelingsperspectief wordt in ieder geval 2x per jaar met de ouders besproken. Als u meer wilt weten over passend onderwijs: wij vertellen u er graag over. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur! Informatie Verdere informatie kunt u vinden op de site van: www.passendonderwijsinfryslan.nl www.passendonderwijs.nl

24

ARRANGEMENTEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN CBS DE PREAM BASISARRANGEMENT

INVULLING Deskundigheid: Planmatig werken: Ons uitgangspunt is om de zorgstructuur zo in te richten dat alle kinderen die zorg krijgen die ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. De visie is om de zorg die een leerling nodig heeft zoveel mogelijk naar de leerling toe te brengen. Onder zorgverbreding verstaan we het besteden van extra aandacht/zorg aan kinderen die dat nodig hebben. Zowel de leerlingen die moeite hebben met de leerstof als de leerlingen die meer aankunnen vallen onder de zorgverbreding. Ook leerlingen met gedragsproblemen behoren tot de zorgleerlingen. De leerkrachten hebben allemaal een cursus leren analyseren gevolgd. Zij zijn in staat om de onderwijsbehoeften van hun leerlingen in kaart te brengen. Dit doen ze d.m.v. de methode gebonden toetsen, de observatiegegevens (proces) tijdens een instructie/verlengde instructie en op basis van het LOVS. CBS De Pream werkt handelingsgericht volgens de 1zorgroute Dit houdt in dat de leerkrachten de volgende competenties beheersen:  Leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen.  Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen.  Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega’s.  Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben.  Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam.  Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen. 25

 

  

Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. Leerkrachten benoemen uitdagende maar reële doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en collega’s. Leerkrachten werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepen en mogelijk een individuele leerling beschrijven. Leerkrachten bespreken (vier keer per jaar) hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleide. Dit noemen wij groepsbesprekingen. Er zijn 4x per jaar collegiale leerlingbesprekingen binnen het team. Individuele leerlingen worden besproken en de toets resultaten van de groep. De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor een ieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt.

Instructievaardigheden: Alle leerkrachten hebben kennis van het IGDI-model. De leerkrachten kennen een apart IGDI-model voor spelling. Dit wordt ook gehanteerd. De leerkrachten doen kennis op hoe te werken in leergroepen (combinatiegroepen). De leerkrachten leren hoe ze de instructie van twee en drie leerjaren kunnen verbinden. Een jaargroep is verdeeld in 3 subgroepen, bovengemiddelde groep, gemiddelde groep en onder gemiddelde groep. De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen die de stof al beheersen sneller aan het werk gaan. De kinderen die moeite hebben met de stof, krijgen verlengde instructie. De verlengde instructie zal meer gericht zijn op het handelen met concreet materiaal of schematisch. Pedagogisch klimaat: Op De Pream heeft één van de leerkrachten de Kanjertraining gevolgd. Deze leerkracht heeft de overige teamleden bekend gemaakt met de inhoud van deze training. De leerlingen 26

worden volgens het principe van de Kanjertraining aangesproken. Er worden handreikingen gegeven hoe te handelen in conflictsituaties. In de groep worden groepsregels opgesteld. Die bij voorkeur niet direct, wel indirect, door de leerkracht geïntroduceerd worden. Normen moeten uit de kinderen komen. In de eerste vier weken is het belangrijk dat de leerkracht de volgende dingen doet:  Voorbeeldgedrag tonen  Situaties scheppen waarin de klas voor zichzelf regels gaat opstellen.  Bewustwording van positieve normen bevorderen. Als leerlingen het thuis even wat moeilijk hebben, kan er een afspraak gemaakt worden met de schoolmaatschappelijk werker. Aandacht en tijd: Al onze leerlingen werken en leren in combinatiegroepen (leergroepen). De leertijd wordt zo effectief mogelijk ingezet. De leerkrachten spreken de intern begeleider na iedere cyclus. Dit houdt in dat er 4x per jaar de groepen worden besproken met de Intern begeleider. De school heeft 4x per jaar een plenaire leerlingbespreking. Voorzieningen: Voor de vakken rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen is software beschikbaar binnen de school. School/gebouw: Het schoolgebouw en de klassen zien er kindvriendelijk en aantrekkelijk uit. Er heerst een plezierige sfeer in de school. Samenwerking: De school werkt samen met het OKT. Binnen de vereniging is er een ZAT. De school kan advies inwinnen bij het ZAT voor leerlingen met meer onderwijsbehoeften dan de school op dat moment kan realiseren. Er wordt samengewerkt met de leerplichtambtenaar, Centrum Jeugd en Gezin, School Maatschappelijk Werk, politie, gemeente en waar nodig met andere partners. Denk aan Timpaan, Accare, etc. ARRANGEMENT VOOR LEERLINGEN MET EEN BENEDEN GEMIDDELD IQ De school heeft een aanpak voor leerlingen

INVULLING

Deskundigheid: De school geeft de leerling leerstof op zijn/haar eigen niveau. 27

met beneden gemiddeld IQ :

De leerkrachten hebben ervaring met kinderen met beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de leerkracht in samenwerking met de intern begeleider en eventueel met de ondersteuning van een ambulante begeleider. Aandacht en tijd: De groepsgrootte en de groepssamenstelling zijn richtinggevend voor de mogelijkheden m.b.t. de extra ondersteuning aan kinderen met een beneden gemiddeld IQ. Wanneer de groepsgrootte en groepssamenstelling een belemmering vormen voor een leerling met een beneden gemiddeld IQ, zal de school in samenwerking met ouders/verzorgers op zoek gaan naar een passend alternatief. Voorzieningen: De leerkracht: * geeft waar mogelijk, individuele begeleiding. * clustert leerlingen met soortgelijke onderwijsbehoefte. * werkt met concrete materialen * maakt aanpassingen in leerstof * maakt aanpassingen in tijd

ARRANGEMENT VOOR LEERLINGEN MET DYSLEXIE De school heeft een aanpak voor leerlingen met dyslexie

INVULLING

Deskundigheid De leerkrachten hebben voldoende kennis om dyslexie te signaleren. Naast de leesbegeleiding voor kinderen met dyslexie kunnen de leerkrachten ook de opdrachten beter structuren voor de leerlingen. Aandacht en tijd Voor de leerlingen met dyslexie kunnen de volgende dispensaties ingezet. Dit is leerling afhankelijk.  Inzet van daisyspeler of sprintplus o.i.d.  Gebruik maken van gesproken boeken bij Dedicon.  Inzet van computergebruik voor schrijven/stellen.  Meer tijd (30%) bij toetsen.  Evt. mondeling toetsen afnemen bij zaakvakken.  Aanbieden van schema’s en geheugensteuntjes.  Vergroten van de leesteksten.  Werken op kopiebladen. Voorzieningen 28

De leerlingen zorgen zelf voor een hulpmiddel als daisyspeler, sprint plus, computer e.d. In overleg met ouders/ verzorgers wordt bepaald wie de overige materialen aanschaft t.b.v. de leerling. Voor het lezen krijgen de leerling instructie uit de methode Lekker Lezen. De leerkracht: * geeft waar mogelijk, individuele begeleiding. * clustert leerlingen met soortgelijke onderwijsbehoefte. * werkt met concrete materialen * maakt aanpassingen in leerstof * maakt aanpassingen in tijd School/gebouw Binnen de school zijn voldoende computers om het taalwerk op de computer te maken. Maakt de leerling gebruik van sprint plus dan is het noodzakelijk dat de leerling zelf een eigen laptop aanschaft. Samenwerking Er wordt samengewerkt met een eventuele externe dyslexiebegeleider van de leerling.

ARRANGEMENT VOOR LEERLINGEN MET FYSIEKE BEPERKINGEN De school heeft een aanpak voor leerlingen met fysieke beperkingen

INVULLING

Deskundigheid: De leerkrachten hebben op dit moment nog weinig/ geen ervaringen rond de begeleiding van kinderen met een fysieke beperking. Als de beperking geen medische zorg met zich mee brengt, kan de leerling binnen het regulier basisonderwijs opgevangen worden. Afhankelijk van de fysieke beperking zal er gekeken worden welke aanpassingen nodig /mogelijk zijn voor de leerling en of dit haalbaar is binnen het regulier onderwijs. Aandacht en tijd: De groepsgrootte, groepssamenstelling & begeleidingsvraag rond de leerling met fysieke beperking zijn richtinggevend voor de mogelijkheden. Wanneer de groepsgrootte en groepssamenstelling een belemmering vormen voor een leerling met een fysieke beperking, zal de school in samenwerking met ouders/verzorgers op zoek gaan naar een passend alternatief. Voorzieningen: Tijdens de gymlessen zal de leerkracht kijken welke aanpassingen er mogelijk zijn, zodat de leerling ook mee kan doen tijdens de gym. Gedacht kan worden aan een tikstok o.i.d. 29

De leerkracht: * geeft waar mogelijk, individuele begeleiding. * werkt met concrete materialen School/gebouw: De school is voldoende rolstoelvriendelijk. Er is een toilet waar een leerling met een fysieke beperking gebruik van kan maken. Er is een lift aanwezig in het gebouw. Samenwerking: Indien nodig worden leerkrachten op de hoogte gebracht door eventuele externen die bedragen aan de ontwikkeling van de leerling (fysiek, sociaal emotioneel en cognitief).

ARRANGEMENT VOOR LEERLINGEN MET EEN GEDRAGSSTOORNIS De school heeft een aanpak voor leerlingen met een gedragsstoornis zoals: ADHD, ASS leerlingen, etc.

INVULLING

Deskundigheid: De leerkrachten hebben ervaring met leerlingen die gediagnostiseerd en zowel zonder diagnose gedragsbegeleiding nodig hebben. De leerkrachten kunnen onderstaande handelingen en afspraken toepassen indien nodig:  De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerling hem/haar ziet tijdens de communicatie.  De leerling wordt met naam genoemd als dingen voor hem/haar bedoeld zijn.  De leerkrachten spreken in duidelijke, korte zinnen.  De leerkrachten geven één opdracht tegelijk.  De leerkrachten vertragen hun communicatiesnelheid.  De leerkrachten geven de leerling bedenktijd.  De leerkrachten maken gebruik van visuele hulpmiddelen zoals pictogrammen, etc.  De leerkrachten beperken de hoeveelheid prikkels, plaats in de klas.  De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerling een eigen werkplek heeft in de groep.  De leerkrachten koppelen de leerling aan een vast maatje, zodat ze daarmee samen kunnen werken.  De leerkrachten structureren de speeltijd/pauze  De leerkrachten accepteren dat de leerling af en toe beweging nodig heeft.  De leerkrachten structureren de leerstof en het leergedrag. Aandacht en tijd: 30

De groepsgrootte, de groepssamenstelling, rust en veiligheid zijn richtinggevend voor de mogelijkheden m.b.t. de extra ondersteuning aan kinderen met een gedragsstoornis. Wanneer één van de punten een belemmering vormt voor een leerling met een gedragsstoornis, dan zal de school in samenwerking met ouders/verzorgers op zoek gaan naar een passend alternatief. Voorzieningen: De leerkracht: * geeft waar mogelijk, individuele begeleiding. * werkt met concrete materialen * maakt aanpassingen in leerstof * maakt aanpassingen in tijd

ARRANGEMENT VOOR TALENTONTWIKKELING VAN LEERLINGEN De school heeft een aanpak voor leerlingen met specifieke interesses en leerlingen met een (waarschijnlijk) bovengemiddeld IQ

INVULLING

Deskundigheid: Leerlingen met specifieke interesses De school zet m.b.t. leerlingen met specifieke interesses de deskundigheid in van de eigen leerkrachten. Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van de leerkrachten van het ‘tjong®talent. Tevens zullen externen worden ingezet. Leerlingen met een (waarschijnlijk) bovengemiddeld IQ Leerlingen met een (waarschijnlijk) bovengemiddeld IQ kunnen na screening geplaatst worden in de TOPtalentenklas van ‘tjong®talent. Meer informatie kunt u lezen op: www.tjongertalent.nl Aandacht en tijd: Leerlingen met specifieke interesses Er zal gewerkt worden met groepen van ongeveer 15 leerlingen. De leerlingen hebben via een intakeformulier aangegeven naar welke vakgebieden hun interesse uitgaat. Er wordt een vaste middag in de week ingeroosterd voor talentontwikkeling. Leerlingen met een (waarschijnlijk) bovengemiddeld IQ Deze groepen bestaan uit gemiddeld 10 leerlingen. Ze hebben een vast dagdeel gedurende het hele schooljaar les van een TOP-talentleerkracht van het ‘tjong®talent. Het aanbod wordt door de leerkrachten van ‘tjong®talent bepaald. Tevens zullen externen worden ingezet. Voorzieningen: De leerkracht:

31

* ontwikkelt lessen om de specifieke talenten van kinderen te ontplooien * schakelt de expertise van externen in. * benadert de kinderen op eigen niveau en kunnen * maakt aanpassingen in leerstof *maakt gebruik van ’tjong®talent

ARRANGEMENT VOOR LEERLINGEN MET HET SYNDROOM VAN DOWN De school heeft een aanpak voor leerlingen met syndroom van down:

Deskundigheid: Heeft kennis van de ontwikkeling (sociaal emotioneel/ fysiek/ cognitief) van een leerling met het syndroom van down. De school geeft de leerling leerstof op zijn/haar eigen niveau. De leerkrachten hebben ervaring met kinderen met beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de leerkracht in samenwerking met de intern begeleider en eventueel met de ondersteuning van een ambulante begeleider. Er is structureel en regelmatig contact met de ouders/verzorgers van deze leerling. Aandacht en tijd: De groepsgrootte en de groepssamenstelling zijn richtinggevend voor de mogelijkheden m.b.t. de extra ondersteuning aan kinderen met een het syndroom van down. Wanneer de groepsgrootte en groepssamenstelling een belemmering vormen voor een leerling met een het syndroom van down, zal de school in samenwerking met ouders/verzorgers op zoek gaan naar een passend alternatief. 32

Voorzieningen: De leerkracht: * geeft waar mogelijk, individuele begeleiding. * clustert leerlingen met soortgelijke onderwijsbehoefte. * werkt met concrete materialen * maakt aanpassingen in leerstof * maakt aanpassingen in tijd

DE RESULTATEN We staan voor een ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen, met een onderwijsaanbod op maat. Resultaat van het onderwijs is het bereiken van individuele doelen. De start, de ontwikkeling en de capaciteiten van de kinderen zijn niet gelijk. Het accepteren van verschillen en het welbevinden van het kind is moeilijk in een toets met harde cijfers vast te leggen. We vinden het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat. Dat is nodig om optimaal te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Ook dit is moeilijk in een toets met harde cijfers uit te drukken. Dat houdt niet in dat leerprestaties niet belangrijk zijn, we streven voor alle kinderen de kerndoelen na. We toetsen regelmatig om een beeld van de groep en het kind te krijgen. Overzichten van deze toetsen vormen de uitgangspunten van ons handelen. Voor sommige leerlingen betekent dit een individueel programma. Tijdens de contacten met de ouders vertellen we over de leervorderingen van het kind. RAPPORTAGE Het rapport wordt na de toets periode in januari/februari en in juni/juli uitgereikt door de groepsleerkracht(en). In dit rapport wordt op twee verschillende manieren de ontwikkeling van het kind weergegeven. In het onderstaande lichten we deze twee vormen nader toe. Aan de hand van een Cito-score De resultaten van deze niet-methode gebonden toetsen worden als eerste in het rapport genoemd. Dit gebeurt in de vorm van een grafiek met daarin de letters A t/m E, die als volgt uitgelegd dienen te worden: I goed tot zeer goed II voldoende tot goed III matig tot voldoende IV zwak tot matig 33

V zwak tot zeer zwak De lijn in de grafiek laat zien hoe de leerling presteert in vergelijking met de vorige toets periode(n). Aan de hand van de lessen en methode gebonden toetsen In tegenstelling tot het CITO gedeelte van het rapport, krijgt u in dit gedeelte de ontwikkeling van uw kind in een specifieke groep te zien. De groepsleerkracht geeft aan hoe het staat met de ontwikkelingen van de basisvaardigheden. Voor de groepen één en twee wordt dit aangegeven m.b.v. smilies. Vanaf groep 3 kan dit aangegeven zijn in cijfers op de schaal van
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF