Se denna kursplan som PDF

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Se denna kursplan som PDF...

Description

1(4)

Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik

Biologi A, 30 högskolepoäng Biology, Basic Course, 30 Credits

Kurskod:

BI1000

Utbildningsområde:

Huvudområde:

Biologi

Utbildningsnivå: Inrättad: Giltig fr.o.m.:

Grundnivå 2006-11-27 Höstterminen 2007

Högskolepoäng: Ämnesgrupp (SCB): Fördjupning: Senast ändrad: Beslutad av:

Naturvetenskapliga området 30 Biologi G1N 2007-09-04 Institutionsstyrelse

Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (1 kap. 8 § högskolelagen)

Kursens mål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs skall den studerande: - ha grundläggande kunskaper inom områdena ekologi och evolution, samt lärt känna några vanliga biotoper utifrån ett ekosystemperspektiv. - ha grundläggande kunskaper i molekylärbiologi samt om pro- och eukaryota cellers byggnad, struktur, funktion och evolution. - ha grundläggande kunskaper om cellers, vävnaders och organsystems strukturer, funktioner och evolution. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs skall den studerande: - kunna uppvisa färdighet i mikro-, cell- och molekylärbiologisk arbetsmetodik. - kunna genomföra praktiska undersökningsarbeten samt inhämta information via elektroniska databaser och webb. - kunna värdera samt skriftligt eller muntligt presentera funna resultat med hjälp av datorstöd. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs har den studerande: - utvecklat en förståelse för biologi som en experimentell vetenskap. - förmåga att söka och värdera relevant vetenskaplig information inom området.

2(4)

Kursens huvudsakliga innehåll Delkurs 1: Ekologi och evolution, 15 högskolepoäng (Ecology and Evolution, 15 ECTS) Kursen inleds med arbeten i fältmiljö. Metoder för observationer och fältundersökningar prövas utifrån ett problemorienterat arbetssätt. Därefter ges en grundläggande teoretisk orientering om fundamentala principer inom ekologi och evolution. Under delkursen behandlas ekologisk och evolutionär teori som förklaringsmodell; ekologiska system - struktur, nischer, reglering; biologiska organisationsnivåer; levande organismer i naturliga system; anpassningar till abiotiska och biotiska faktorer i miljön; flöden av energi, cirkulation och lagring av ämnen i naturliga system; populationsekologi - struktur, tillväxt, reglering och fluktuationer; populationers interaktioner resurser, konkurrens, predation, utdöenden; evolutionär ekologi - adaptationer, livshistoria, kön, sociala interaktioner; samt klassisk transmissionsgenetik - den mendelska genetiken och dess bakomliggande mekanismer. Delkurs 2: Prokaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng (Prokaryotic Cell Biology, 7.5 ECTS) Momentet ger en beskrivning av främst bakteriers struktur och nomenklatur, fysiologi och funktion, en introduktion till genteknologi och till medicinsk mikrobiologi. Vidare behandlas generella cellulära strukturer och processer som DNA, replikation, transkription, translation och DNA repair. Därtill ges grunderna i laborativt arbete med bakterier. Delkurs 3: Eukaryot cellbiologi och funktionell genomik, 7,5 högskolepoäng (Eukaryotic Cell Biology and Genetics, 7.5 ECTS) Moment 1: Eukaryot cellbiologi Momentet ger grundläggande kunskaper om djur- och växtcellens struktur och funktion, samt kunskap om hur omgivningsfaktorer och angränsande celler påverkar cellens utveckling och livsprocesser. Vidare behandlas immunsystemet, cell-cykelreglering, samt cancer. I momentet delges grunderna i laborativt arbete med eukaryota celler, inklusive cellodling. Moment 2: Funktionell genomik Momentet ger en introduktion till de delar av genetiken som rör funktion och reglering av cellens och organismens genetiska material, uttryck, förändring på cell- och organismnivå samt påverkan av omgivande miljö.

Studieformer Undervisningen ska vara utvecklande och baserad på att ge studenterna möjlighet att inhämta förståelse för biologiska system, och består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer och exkursioner. Seminarier, laborationer och exkursioner är obligatoriska. Vidare är andra moment som syftar till att utveckla studenternas datorvana och kunskaper i att söka och inhämta information via databaser och webb obligatoriska. Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Examinationsformer Ekologi och evolution, 15 högskolepoäng. (Provkod: 0100) Skriftlig tentamen. För godkänt betyget på delkursen krävs att samtliga laborationer och seminarieuppgifter är redovisade och godkända. Prokaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200) Skriftlig tentamen. För godkänt betyget på delkursen krävs att samtliga laborationer och seminarieuppgifter är redovisade och godkända. Eukaryot cellbiologi och funktionell genomik, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0300) Skriftlig tentamen. För godkänt betyget på delkursen krävs att samtliga laborationer och seminarieuppgifter är redovisade och godkända. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Betyg Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).

3(4) Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem. Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Ekologi och evolution Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Prokaryot cellbiologi Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Eukaryot cellbiologi och funktionell genomik Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Särskild behörighet och andra villkor Matematik: kurs D el 3 åk NT el etapp 4. Fysik: kurs B el 3 åk NT el etapp 4. Kemi: kurs B el 3 åk N el 2 åk T el 1 åk TeKe el etapp 3. Biologi: kurs B el 2 åk N el etapp 2 Dispens kan medges från kravet på Fy B. För ytterligare information se universitetets antagningsordning.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav. För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.

Övriga föreskrifter För att få betyget Väl Godkänt (VG) på kursen som helhet krävs Väl Godkänd (VG) på alla delkurserna.

Övergångsbestämmelser De studenter som påbörjat men ej avslutat kursen i enlighet med den kursplan som fastställdes 2001-07-01 har rätt att genomföra kursen enligt den kursplanen till och med höstterminen 2008.

Kurslitteratur och övriga läromedel Delkurs 1: Obligatorisk litteratur Barnard, Chris, Gilbert, Francis & McGregor, Peter (senaste upplagan) Asking questions in Biologydesign; analysis and presentation in practical work Pearson Education Limited Madigan, Michael T & Martinko, John M (senaste upplagan) Biology of Microorganisms Pearson Education Inc Rose, Michael R. and Mueller, Laurence D. (senaste upplagan) Evolution and ecology of the organism Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Delkurs 1: Referenslitteratur Lawrence, Eleanor (senaste upplagan) Hendersons Dictionary of Biological terms New Jersey: Prentice Hall

Delkurs 2: Obligatorisk litteratur Madigan, Michael T & Martinko, John M (senaste upplagan)

4(4) Biology of Microorganisms Pearson Education Inc

Delkurs 3: Obligatorisk litteratur Alberts, Bruce, Bray, Dennis, Hopkin, Karen, Johnson, Alexander, Lewis, Julian, Raff, Martin, Roberts, Keith & Walter, Peter (senaste upplagan) Essential Cell Biology London: Garland Publishing Company

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan Laborationshandledning och kopierat material tillkommer.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF