Sexuella trakasserier

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Sexuella trakasserier...

Description

Bilaga 1 1 (5) Dnr 422/04

SEXUELLA TRAKASSERIER POLICY OCH HANDLINGSPLAN

INLEDNING Diskrimineringslagen 3 kap § 6: 6 § Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.

Enligt denna bestämmelse är arbetsgivaren skyldig att förebygga och förhindra uppkomst av sexuella trakasserier även om man tror att denna form av missförhållanden inte förekommer på arbetsplatsen. Det är viktigt att betona att sexuella trakasserier är en arbetsmiljöfråga för förvaltningen och inte en privat fråga för den som drabbas. Får en arbetsgivare kännedom om att en anställd anser sig vara utsatt för sexuella trakasserier, har arbetsgivaren skyldighet att utreda omständigheterna och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra fortsatta sexuella trakasserier (Diskrimineringslagen kap 2 § 3). Arbetsgivare som inte anstränger sig för att stoppa de sexuella trakasserierna kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren. I vår förvaltning skall ingen medarbetare utsättas för sexuella trakasserier. Alla, både kvinnor och män, skall kunna känna sig respekterade på sin arbetsplats. Sexuellt uppträdande i ord eller handling på arbetsplatsen som leder till att någon känner sig förnedrad, stressad eller illa till mods skall inte förekomma. Könskränkningar uppstår oftast i situationer där det ena könet har större makt än det andra. Trakasserierna är då ett sätt att mer eller mindre medvetet utöva makt. Både kvinnor och män kan trakasseras, men mest vanligt är det att kvinnor trakasseras av män. Det beror framför allt på att män oftare än kvinnor är i maktposition. Men det händer även att män utsätts för könskränkningar och framförallt där dessa är i minoritet och män är mindre benägna att göra anmälan.

MÅL Förvaltningens mål är att varje arbetsplats inom förvaltningen skall vara fri från sexuella trakasserier och att alla individers personliga integritet respekteras. Alla i förvaltningen skall ha en kännedom om denna policy och handlingsplan och därigenom ha en handlingsberedskap vid förekomst av könskränkningar på arbetsplatsen.

Personalavdelningen

Bilaga till Jämställdhets- och mångfaldsplan 2005

Oktober 2004

Bilaga 1 2 (5) Dnr 422/04

VAD ÄR SEXUELLA TRAKASSERIER? Diskrimineringslagen 1 kap § 4 punkt 3 och 4: 3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,

Denna definition omfattar två typer av kränkningar som skiljer sig åt. Den ena är trakasserier på grund av det kön du tillhör. Den andra är trakasserier av sexuell natur. ”Uppträdande som kränker någons värdighet” (och som har samband med diskrimineringsgrunden kön) handlar om beteenden som svärtar ner eller förlöjligar eller som är skrämmande eller fysiskt skymfande för en arbetstagare på grund av hennes eller hans könstillhörighet. Exempel på kränkande behandling grundat på kön kan vara: 

Nedsättande skämt om kvinnor eller mänGeneraliseringar om könets egenskaper eller brist på egenskaperAtt du som kvinna eller man blir osynliggjordAtt du som kvinna eller man blir förlöjligad i det du gör eller sägerAtt du som kvinna eller man undanhålls information av vikt för ditt arbeteAtt du som kvinna eller man ej blir tagen på allvar

”Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet” kan vara fysisk avsiktlig kontakt eller onödig beröring. Det kan vara verbala uppträdanden genom ovälkomna anspelningar eller närmanden. Den här typen av anspelningar definierar kvinnan eller mannens roll på arbetsplatsen som sexualobjekt snarare än som arbetskamrat. Det ovälkomna uppträdandet kan även vara ickeverbalt genom visade bilder, föremål eller skickade obscena e-mail. Exempel på kränkande behandling av sexuell natur kan vara: 

Påträngande beröringar, klappande, nypande, eller strykningar mot annan persons kropp.Menande anmärkningar, anspelningar eller snuskiga kommentarer.Uppvaktning som sker på ett ovälkommet och stötande sättIrrelevanta kommentarer om utseende och privatlivAtt vissla, stirra eller göra gester som är anstötliga

Personalavdelningen

Bilaga till Jämställdhets- och mångfaldsplan 2005

Oktober 2004

Bilaga 1 3 (5) Dnr 422/04En uttalad fråga om sexuellt umgängeEn förfrågan om sexuella tjänster i utbyte mot belöning

Definitionen av sexuella trakasserier beskrivs som ett ovälkommet uppträdande som ”kränker någons värdighet”. Detta betyder att det är den utsatta personen själv som avgör vad som är trakasserier. Hänsyn måste tas till att människor är olika känsliga. Det är inte trakasserier om hon/han uppfattar kommentarerna som skämtsamma vänner emellan och de inte kränker dennes värdighet..

ATT MOTVERKA OCH FÖREBYGGA SEXUELLA TRAKASSERIER Det är arbetsledningen/cheferna som har ansvaret för arbetsmiljön är sådan att den förebygger och förhindra att någon medarbetare utsätts för sexuella trakasserier. Även det formella ansvaret ligger på arbetsgivaren. Det är viktigt att varje chef har kunskap om hur könskränkningar ser ut, vad de leder till och hur de hanteras. Det är chefens ansvar att förmedla kunskap om sexuella trakasserier och innehållet i denna policy. Därtill har även de anställda en skyldighet att bidra till en god och sund arbetsmiljö.

För att nå målet med en arbetsplats fri från sexuella trakasserier är det viktigt att: Motverka

sexuella trakasserier genom att förmedla kunskap

Upptäcka

sexuella trakasserier genom att vara lyhörd för att de förekommer

Agera direkt

vid sexuella trakasserier och använda denna skrift som beskriver vilka åtgärder som bör vidtas

Personalavdelningen

Bilaga till Jämställdhets- och mångfaldsplan 2005

Oktober 2004

Bilaga 1 4 (5) Dnr 422/04

HANDLINGSPLAN Sexuella trakasserier är bland det känsligaste problem som kan uppstå på en arbetsplats beroende på att det inträffade så nära berör den personliga integriteten hos den drabbade. Det är därför viktigt ur allas synvinkel att trakasserierna kan upphöra så snabbt och smidigt som möjligt. Vad ska den som utsätts själv göra? 

Säg ifrån, konfrontera den som trakasserar direkt! Tala om att handlandet upplevs som ovälkommet och kränkande. Var tydlig och lämna inga utrymmen för missförstånd.Tala med andra om vad som hänt, någon du känner förtroende för, det kan vara fler som blivit behandlade på samma sätt.För dagbok, skriv ner vad som hänt eller löpande händer. Anteckna datum, klockslag och eventuella vittnen. Vad den som trakasserade gjorde eller sa, hur du kände dig hur du reagerade.Tala med din närmaste chef, personalavdelning eller den lokala fackliga organisationen om du behöver stöd och hjälp i din situation eller om trakasserierna inte upphör.Du som är utsatt kan även polisanmäla händelsen då sexuella trakasserier är en brottslig och straffbar handling.

Vad ska chef/arbetsgivaren göra? Arbetsgivaren, närmaste chef är ansvarig för att så fort sexuella trakasserier kommer till kännedom omedelbart utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Chefen ansvarar för att vidta alla rimliga åtgärder som behövs för att så snabbt och konfidentiellt se till att trakasserierna upphör. Det är viktigt att ingen åtgärd vidtas utan den trakasserade gett sitt medgivande till det. 

Chefen samtalar med den som utsatts så fort trakasserierna blivit kända och erbjuder henne/honom stöd. Samtidigt tas kontakt med personalavdelningen för konsultation. Chefen kan hjälpa den drabbade med att dokumentera det som hänt. En facklig företrädare kan också vara med.Chefen ska därefter samtala med anställde som utövat handlingen och klargöra arbetsgivarens inställning till det som hänt. Samtalet skall dokumenteras av chefen.Om trakasserierna inte upphör kontakta personalavdelningen för vidare åtgärder.Exempel på åtgärder som sexuella trakasserier kan resultera i kan vara omplacering av den som utövat handlingen. Vid allvarligare förseelser kan det bli fråga om disciplinära åtgärder i form av skriftlig varning, avstängning vid allvarligare och upprepade fall uppsägning.

Personalavdelningen

Bilaga till Jämställdhets- och mångfaldsplan 2005

Oktober 2004

Bilaga 1 5 (5) Dnr 422/04

VAD SÄGER LAGEN Att trakassera en arbetskamrat betraktas som en försummelse i anställningen. Enligt AB § 11 mom. 1 kan en varning utdelas som disciplinär påföljd. Om situationen vid trakasserier utvecklas till en infekterad stämning och hotfull atmosfär på arbetsplatsen, kan det vara nödvändigt att avstänga någon eller några av trakasserarna. Regler om detta finns i AB, § 10. I allvarligare och upprepade fall kan det bli fråga om uppsägning av personliga skäl enligt 7 § Lagen om Anställningsskydd (LAS). Dessförinnan skall omplaceringsmöjligheten prövas. Göteborgs Stads mål om anställningsskydd för personalen gäller endast vid arbetsbrist. Sexuella trakasserier kan vara straffbelagt enligt Brottsbalken regler § 7 om ofredande, sexuellt ofredande och kan utmynna i böter eller fängelse om högst ett år.

KÄLLFÖRTECKNING Diskrimineringslagen, SGS 2008-567

Jämställdhetsombudsmannen, 1997, Jämo:s handbok om sexuella trakasserier. Jakobsbergs Tryckerier AB, Stockholm. Vägledning, Att förebygga diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen, Göteborgs Stad Policy och handlingsplan för att motverka och förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen, Göteborgs Stad Torslanda Om könskränkningar – en handledning, Göteborgs Universitet

Personalavdelningen

Bilaga till Jämställdhets- och mångfaldsplan 2005

Oktober 2004

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF