Skogsindustrin och förnybar energi

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Skogsindustrin och förnybar energi...

Description

Skogsindustrin och förnybar energi Anders Portin,direktör Skogsindustrin rf Finland 25.6.2008

Biomassan har olika användningsändamål– Träförädling fyller flera av människans behov bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

100 000 000 25.6.2008

50 000 000

Bioenergi

Skogsindustrin satsar på en mångsidig användning av biomassan och på klimatfrågan • Forskning ger nya klimatvänliga bioprodukter – Biobränslen är en del av produktsortimentet

• Minskad användning av fossila bränslen – Stora satsningar på bioenergi – i Finland en miljard € på 2000-talet

• Skogen roll som kolsänka ökar genom bärkraftigt skogsbruk – Ekonomiskogarnas kol lagras i träoch pappersprodukter 25.6.2008

Biomassan skall nyttjas bärkraftigt för såväl produkt som energi • Hållbarhetskriterier för biomassa kommer (bl.a. RES-direktivet) – Målet är att skydda de tropiska skogarna och undvika konflikt med livsmedelsproduktionen • I Europa har hyggesresterna en stor potential – Konkurrerar inte om odlingsmark eller markanvändning – För skogsbruk finns redan kriterier ¾ De redan existerande kriterierna bör nyttjas 25.6.2008

Skogen och skogsindustrin har förutsättningar att vara motorn för Europas bioenergiproduktion • Färdig infrastruktur för att hantera stora mängder biomassa – Produktion av el och värme (CHP) med en verkningsgrad av 85-90 % • Ökningen av andelen förnybar energi kräver mobilisering av mera virke • Användningen av bioenergi bör vara hållbart också ur ekonomiskt och socialt perspektiv – Flera arbetsplatser och ekonomisk tillväxt ¾ Det behövs en hierarki för nyttjande av naturresurserna 25.6.2008

Hierarki:

1. Förädling Æ 2. Återanvändning Æ 3. Energi Trädets olika delar har alla sina användningsformer Skogen

Återanvändning Massaved

• Skogsvård

Timmer

Cellulosa Papper Kartong

Sågvara Skivor, etc. Byggande

• Avverkning • Transport • Sortering och torkning av virke 25.6.2008

Hyggesrester Klenvirke, stubbar Svartlut Biprodukter

Biodiesel Värme Elektricitet

Skogsindustrin har en viktig roll i klimatfrågan, ökningen av förnybar energi och en mångsidig användning av biomassa Använder råvaran effektivt

Ny biomassabaserad teknologi

Ledande producent av förnybar energi

En ny generation av biobränslen i trafiken

Återanvändbara bio-produkter

Låga utsläpp av CO2

Produkterna ger bioenergi i slutändan av sin livscykel

Produkterna binder koldioxid

T.ex. i Finland klarar skogen 1/3 av ökningsbehovet av förnybar energi Redan nu står skogsnäringen för 70% av den förnybara energin i Finland 25.6.2008

25.6.2008

En förnuftig energipolitik utgör grunden för fortsatt utveckling

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF