Språkhistoria

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Skrivkonst, Grammatik
Share Embed Donate


Short Description

Download Språkhistoria...

Description

Språkhistoria Centralt innehåll: 

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

Kunskapskrav: Eleven kan översiktligt (C: utförligt, A: utförligt och nyanserat) redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. (A: Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.)

Ni ska kunna detta: Redogöra för -

Svenska språkets släktskap med andra språk

-

Svenska språkets historiska utveckling

A: Kunna dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

Arbetsgång: 

Introduktion

Hur uppstår nya språk? Vilka språk är svenskan släkt med? Varför? Hur kan man veta hur språken såg ut för länge sedan? 1. Det indoeuropeiska språkträdet (stencil) Hur visar språkträdet på svenska språkets släktskap med andra språk? 2. De olika epokerna i svensk språkhistoria: Runsvenska, fornsvenska, nysvenska, nusvenska 3. Slutsatser om språkförändring

Detta behöver du kunna inför examinationen: 1. Redogör kortfattat för grunddragen i de europeiska språkens släktskap och ursprung! Utgå från det indoeuropeiska språkträdet och visa att du kan skriva

ut namnen på de olika språkfamiljerna och något eller några språk som tillhör dem.

2. Redogör för grunddragen i svenska språkets utveckling. Skriv minst 3 faktorer du anser vara viktiga under varje period. Kom ihåg att skriva utförligt och nyanserat för högre betyg.

Exempel på vad du kan skriva (alla uppgifter finns inte om varje epok):

* Varför inleds perioden med detta årtal? * Hur skrev man? * Vilka sorters texter skrevs? * Namnge någon viktig text från perioden. Varför spelade just den texten en viktig roll för svenska språket? * Hände något speciellt under perioden som påverkade till exempel skriftspråket eller människors tillgång till texter? * Ge exempel på språkliga förändringar under perioden inom grammatik, uttal, eller stavning. * Från vilket språk tog man lånord? * Varför tog man lånord från just det språket? Inom vilka ämnesområden finns lånorden? * Ge exempel på lånord * Vilka andra faktorer, historiskt sett, spelade en stor roll för utvecklingen av språket? Runsvenska Fornsvenska Nysvenska Nusvenska

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF