Ställningstagande – miljö och klimat

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Marknadsföring
Share Embed Donate


Short Description

Download Ställningstagande – miljö och klimat...

Description

Ställningstagande – miljö och klimat Skandias ställningstagande kring miljö och klimat

Vi vill att de bolag vi investerar i ska sträva efter att minska sin negativa miljöpåverkan och uppmuntra utveckling och spridning av miljö- och klimatanpassade lösningar. Det gäller både bolagens direkta och indirekta miljöpåverkan, dvs både i egen verksamhet och hos leverantörer, samarbetspartners och användare. Våra förväntningar på ett utvecklat och systematiskt miljöarbete är som störst på de bolag vars verksamhet har en betydande miljöpåverkan eller som verkar i ekologiskt känsliga områden. Vi anser att bolag ska vara medvetna om den miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till och stödja försiktighetsprincipen. Vår bedömning är att detta är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete och att bolagen därför bör ha en koncernövergripande miljöpolicy, ett systematiskt miljöarbete och löpande följa upp och öppet rapportera kring bolagets miljöpåverkan. Exempelvis förväntar vi oss att bolagen (ej uttömmande): • Arbetar för ett effektivt utnyttjande av resurser såsom energi, vatten och andra och råvaror genom hela kedjan, innefattande såväl leverantörsled och produktionsled som användarled och avfallshantering. • Stödjer en utveckling mot ett mer hållbart utnyttjande av energi, inklusive ett ökande inslag av förnybar energi, och därmed minskar beroendet av fossil energi. • Begränsar utsläpp till luft och vatten, samt mängden avfall och störande buller. • Värnar den biologiska mångfalden med särskilt beaktande av IUCN:s lista över hotade växt- och djurarter, marker med höga bevarandevärden, samt nationalparker, naturreservat och UNESCO:s världsarvslista. Detta är särskilt relevant vid skogsbruk, jordbruk och verksamhet i ekologiskt känsliga områden. • Kartlägger verksamhetens kemikalieanvändning, både i produktion och i

produkter, i syfte att fasa ut miljöskadliga kemikalier, minimiera spridningen av kemiska preparat såsom bekämpningsmedel och kunna erbjuda fullständiga materialdeklarationer. • Tar initiativ för att främja större ansvarstagande för miljö och klimat, till exempel genom att erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster och i den mån det är lämpligt att använda bästa möjliga teknik.

Hållbarhetsrisker och möjligheter Vi anser att näringslivet har en stor möjlighet att driva på utvecklingen av en mer miljöanpassad industri och att utveckla nya miljöanpassade lösningar. Vi är medvetna om riskerna kopplade till klimatförändringar och vi förespråkar därför minskad energianvändning och därmed minskade utsläpp av växthusgaser. Övriga miljörelaterade aspekter att beakta är bland annat vattenanvändning, kemikalieanvändning,

91976 (mars-16) / SITRUS

skogsskövling (t ex kopplat till palmolja) och påverkan på den biologiska mångfalden. Miljöfrågor är av vikt för samtliga bolag och branscher, men extra betydelsefulla för bolag i exempelvis skogsindustri, jordbruk, kemiindustri, utvinning av olja, gas och mineraler samt energiintensiv industri så som stål och kraft. Vidare är även bolag med verksamhet i eller nära områden med vattenbrist, hög biologisk mångfald eller i övrigt ekologiskt känsliga områden särskilt exponerade mot miljörelaterade risker. Vägledande konventioner och riktlinjer för ställningstagandet kring miljö och klimat: • Riodeklarationen – FN:s konferens om miljö och utveckling • FN:s ramkonvention om klimatförändringar • FN:s konvention om biologisk mångfald • Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar • UNESCO:s konvention om skydd för världens kultur- och naturarv

Skandia och hållbarhet Skandia strävar efter att bidra till ökad hållbarhet i vår bransch, utifrån de ansvarsfrågor som kunderna prioriterar. Vårt engagemang ska vara tydligt på samhällsnivå genom att vi ägnar resurser åt att förebygga samhällsutmaningar med relevans för vår verksamhet och roll i samhället. Vår strävan är att de bolag där vi har ägarintressen ska kunna hantera riskerna och möjligheterna kopplade till hållbarhet för att på så sätt skapa god avkastning och värde för våra kunder och samhället i stort. Vår uppfattning är att Skandia har ett ansvar att agera i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor för att efterleva egna, ägares, kunders och samhällets värderingar.

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Säte: Stockholm Org.nr: 516406-0948

Syftet med ställningstagandet Genom att förbättra vårt eget arbete, liksom att uppmuntra andras framsteg kan vi tillsammans genomföra hållbara förändringar. Som stöd finns Skandias ägarpolicy och ställningstaganden som beskriver Skandias uppfattning om vad som kännetecknar ett väl utvecklat hållbarhetsarbete. Genom att vara öppna med våra ställningstaganden blir vårt förhållningssätt tydligt för såväl kunder och ägare som bolagen vi investerar i.

Tillämpning Våra ställningstaganden utgår från internationella normer såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption. Dessa återspeglas i FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag, vilka vi förväntar oss att de bolag som vi investerar i följer. Skandias koncerngemensamma ställningstaganden gäller för investeringar som görs av Skandias livbolag, fondbolag och bank, samt andra helägda dotterbolag i Sverige1. Tillsammans skapar de ett ramverk för vårt påverkansarbete och vår dialog med samarbetspartners och bolagen vi investerar i.

1) I de fall Skandia är indirekta ägare kan exkluderingar i enlighet med ägarpolicy och ställningstaganden inte alltid garanteras. Skandia arbetar dock för att hitta lösningar för detta.

Om Skandia Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Läs mer på www.skandia.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF